201. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 28.11.2019.
Saopćenje o radu

201. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
UTVRĐENI PRIJEDLOZI PRORAČUNA FBiH
ZA 2020. GODINU I ZAKONA O NJEGOVU IZVRŠAVANJU
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH po žurnoj proceduri uputila Prijedlog proračuna Federacije BiH za 2020. godinu, s potpuno uravnoteženom prihodovnom i rashodovnom stranom.
 
U parlamentarnu proceduru je, također po žurnoj proceduri, upućeni i Prijedlog zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2020. godinu, kojim je predviđeno da, odmah nakon servisiranja vanjskog i unutarnjeg duga, prioritet bude isplata mirovina.
 
Proračun Federacije BiH za 2020. godinu pripremljen je u skladu s proračunskim kalendarom i iznosi 4.954.392.401 KM. Uzrok gotovo dvostrukog povećanja iznosa Proračuna leži u integrisanju Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje, sa statusom proračunskog korisnika.
 
Naime, Zakonom o MIO iz 2018. godine godini predviđeno je uvrštavanje ove institucije u Proračun u 2020. godini, s ciljem omogućavanja izvršavanje uplata i isplata mirovina kroz Jedinstveni račun riznice, te postizanja veće transparentnosti u trošenju javnih sredstava i stabilnosti isplate mirovina.
 
Proračun Federacije BiH za 2020. godinu, sa ukupnim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima veći je za 2.252,5 milijuna KM, odnosno 83 posto u odnosu na 2019. godinu.
 
U ukupnim prihodima dominiraju doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje sa 2.074 milijuna KM, odnosno prihodi od neizravnih poreza s jedinstvenog računa u bruto iznosu od 1.608 milijuna KM. Ukupni planirani primici za 2020. godinu iznose približno 585 milijuna KM, od čega na dugoročne kredite i zajmove otpada 175 milijuna KM, dok kratkoročni krediti i zajmovi iznose 410 milijuna KM. Na rashodovnoj strani su najzastupljeniji tekući transferi i drugi tekući rashodi sa 3.251 milijuna KM, od čega se najveći iznos odnosi na izmirenje mirovina za 2020. godinu, što je u nadležnosti Federalnog zavoda za mirovinsko-invalidsko osiguranje.
 
Proračunom za 2020. godinu planirano je za provedbu Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji - novčana egzistencijalna naknada 50 milijuna KM.
 
Za provedbu Zakona o zaštiti obitelji s djecom planirano je 20 milijuna KM, a za nastavak sufinanciranja kreditne linije putem Union banke za stambeno zbrinjavanje mlađe kategorije stanovništva ponovno 15 milijuna KM. Dakle, Vlada Federacije BiH, nakon višestrukih pozitivnih rezultata ove kreditne linije, nastavlja pomagati stambeno zbrinjavanje mladih u Federaciji BiH.
 
Poticaj za poljoprivrednike planiran u iznosu od 87 milijuna KM, te je povećan za 18,3 milijuna KM. Prepoznajući težak položaj poljoprivrednika u FBiH i njihovu potrebu za povećanjem konkurentnosti, Vlada je značajno povećala ukupna sredstva usmjerena ovim kategorijama.
 
Transferi za raseljene kategorije i izbjeglice ukupno su povećani za sedam milijuna KM. Pomoć u održivom povratku raseljenih osoba i izbjeglica u oba entiteta predstavljat će prioritet resornog ministarstva, gdje će kroz projekte financirane iz Proračuna Federacije BiH, ali i udruživanjem sredstava s drugim razinama vlasti (entiteti, kantoni i lokalne zajednice) biti nastavljena aktivnosti na provedbi i Aneksa 7. Dejtonskog mirovnog sporazuma.
 
Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova planiran je u iznosu od 30 milijuna KM i povećan je za 24 milijuna KM. Sveobuhvatne reforme i poboljšanja kvalitete zdravstvenog sustava jedna je od četiri mjere dokumenta Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019.-2022. godina. Planiranjem ovih sredstava Vlada FBiH potvrđuje opredijeljenost u provedbi reformi u oblasti zdravstvenog sektora, a što svakako podrazumijeva mjere financijske konsolidacije zdravstvenih ustanova.
 
Transfer nižim razinama vlasti planiran je u iznosu od 21 milijun KM i predstavlja nastavak sufinanciranja proračuna i projekata jedinica lokalne samouprave u FBiH.
 
Planirano je pet milijuna KM za kapitalno ulaganje za izgradnju i modernizaciju željezničke infrastrukture. Na razdjelu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija planiran je i nastavak izgradnje cestovne infrastrukture sa sredstvima u ukupnom iznosu od 115 milijuna KM. Naime, alokacijom sredstava na poseban podračun u okviru JRR-a, a koja su prikupljena po osnovu naplate tzv. klirinškog duga Ruske Federacije, te uplatom dividende javnih poduzeća u vlasništvu FBiH, Vlada nastavlja sukcesivno financiranje izgradnje pojednih dionica brzih cesta i autocesta.
 
Na razdjelu Vlade FBiH planirano je ukupno 15 milijuna KM na ime troškova rekonstrukcije i investicionog održavanja za potrebe trajnog smještaja Vlade FBiH u Sarajevu i Mostaru. Kupovinom prostora za smještaj organa i tijela Vlade Federacije BiH ukazala se potreba za planiranjem sredstava kako bi ovi objekti u potpunosti bili privedeni namjeni i osigurana njihova funkcionalnost.
 
IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O TREZORU I ZAKONA
O BUDŽETINA, IZMJENE ZAKONA O DOPRINOSIMA
 
Federalna vlada je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u Federaciji BiH.
 
Razlozi za donošenje izmjena i dopuna ovog zakona sadržani su, prije svega, u provedbi člana 130. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju s ciljem da finansijsko poslovanje Federalnog zavoda PIO bude nastavljeno putem Jedinstvenog računa Trezora FBiH, te da ovaj federalni zavod dobije status budžetskog korisnika u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju i načinu vođenja registra budžetskih korisnika budžeta u FBiH.
 
Iz istih razloga je utvrđen i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH. Uz to, izmjene i dopune ovog zakona omogućiti normalno funkcioniranje Grada Mostara. Naime, propisano je da će Budžet Grada Mostara za 2020. godinu i Odluku o izvršavanju donijeti i za njegovo provođenje biti odgovoran gradonačelnik, uz saglasnost načelnika za finansije Grada Mostara.
 
Vlada je danas utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o doprinosima.
 
Svi ovi zakoni upućeni su Parlamentu FBiH po žurnoj proceduri.
 
SAGLASNOST ZA KREDITE KOMPANIJAMA KISMET I TTU ENERGETIK
 
Vlada Federacije BiH je za dva privredna društva dala prethodne saglasnosti o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu.
 
Saglasnost je data za kompaniju Kismet d.o.o. Doboj Istok za kredit od 450.273 KM i Tvornicu transportnih uređaja Energetik d.o.o., u iznosu od 500.000 KM.
 
IZMIJENJENA I DOPUNJENA ODLUKA O
USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
 
Vlada FBiH danas je izmjenila i dopunila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji subvencije javnim preduzećima, namijenjenih uvezivanju radnog staža.
 
Naime, nakon donošenja Odluke o izboru korisnika dijela ovih sredstava, ukazala se potreba za izmijenom minimalanog broja zaposlenika kao kriterija za dostavljanje dokumentacije po raspisanom javnom pozivu za preostali dio novčanih sredstava.
 
Stoga je dosadašnji minimalan broj od 50 zaposlenika u privrednom društvu smanjen na pet. Također, rok za dostavljanje dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava povećan je s tri na šest mjeseci, zbog činjenice da je prilikom kontrole utroška utvrđeno da je dosadašnji rok bio objektivno kratak.
 
O POSTUPCIMA UTVRĐIVANJE DISKRIMINACIJE
 
Vlada FBiH se na današnjoj sjednici upoznala s informacijom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o postupcima utvrđivanja diskriminacije.
 
Federalnom pravobranilaštvu je naloženo da Vladi dostavi očitovanje o raspoloživim kadrovskim kapaciteta koji bi učestvovali u parničnim postupcima pokrenutim s ciljem utvrđivanja diskriminacije, te predloži način prevazilaženja eventualnog problema, kako bi na najbolji mogući način bili odbranjeni javni interes i sredstva federalnog budžeta.
 
Upravnom odboru Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja naloženo je da odmah, a najkasnije za 15 dana nakon primitka saglasnosti nadležnih ministarstava, usvoji Pravilnik o kriterijima i postupku medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja s Listom invaliditeta.
 
Imenovana je i interresorna i intersektorska komisija čiji je zadatak da, u roku 90 dana, utvrdi stvarno i činjenično stanje u pokrenutim sudskim parničnim postupcima radi utvrđivanja, otklanjanja diskriminacije i isplate, te da pronađe i predloži najbolje rješenje za prevazilaženje nastale pravne situacije i o tome informira Vladu FBiH.
 
INFORMACIJA O IZRADI FEDERALNE STRATEGIJE ZAŠTITE OKOLIŠA
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju o izradi Federalne strategije zaštite okoliša za period 2020. - 2030. godina, te zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma da koordinirati aktivnosti i aktivno učestvuje u njenoj izradi i osigurava funkcionalnu povezanost u procesu izrade sveukupne Strategije zaštite okoliša Bosne i Hercegovine.
 
U izradi Federalne strategije aktivno će učestvovati Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao i druge federalne, te relevantne kantonalne institucije.
 
Tokom izrade Federalne strategije potrebno je uraditi Stratešku procjenu uticaja na okoliš za komponente Strategije koje se odnose na upravljanja vodama i otpadom, a koje će se usvojiti Vlada FBiH.
 
Strategija zaštite okoliša BiH će, uz pristup od nižeg prema višem nivou, biti utvrđeni zajednički strateški ciljevi i načela za BiH, kao i tematski ciljevi i konkretni zadaci, te provodive mjere i aktivnosti u skladu sa podtemama iz pravne stečevine Evropske unije u oblasti okoliša. Strategija zaštite okoliša BiH će sadržavati procjene troškova za predložene mjere i aktivnosti potrebne za ostvarivanje strateških ciljeva na nivou BiH, entiteta i Brčko Distrikta BiH, koje će poslužiti kao smjernice za prioritizaciju domaćih i stranih investicija. Tako će ovaj strateški dokument osigurati okvir dugoročnog planiranja, čime će biti omogućena bolja usklađenost najboljih praksi i mjera u cijeloj zemlji, te olakšan proces praćenja i izvještavanja o realizaciji postavljenih ciljeva i zadataka, kao i praćenje napretka postupka usklađivanja domaćih propisa sa pravnom stečevinom Evropske unije u oblasti okoliša.
 
Ovaj dokument će biti ključni instrument za podršku nadležnim organima u stvaranju uvjeta za održivost okoliša u narednoj deceniji i poboljšanje zdravlja stanovništva i dobrobiti za sadašnje i buduće generacije u BiH.
 
Federalna strategija će sadržavati zajedničke strateške ciljeve koji obuhvataju dugoročnu viziju politike zaštite okoliša u BiH. Obuhvatat će sedam podoblasti propisa EU i oslanjati se na analizu i preporuke iz Strategije usklađivanja propisa usklađivanja pravnoj stečevini EU u oblasti zaštite okoliša BiH, na trenutno važeće strateške dokumente i one koji nisu više na snazi ali mogu sadržavati mjere koje su još važeće.
 
Federalna strategija će sadržavati listu i opis mjera i aktivnosti potrebnih za ostvarivanje strateških ciljeva.
 
ODLUKA O STATUSNIM PITANJIMA I ORGANIZACIJI OPERATORA ZA OIEiEK
 
Realizirajući zaključak od 22.8.2019. godine, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je za današnju sjednicu pripremilo, a Vlada FBiH donijela Odluku o statusnim pitanjima i organizaciji Operatora za obnovljive energije i efikasnu kogeneraciju OIEiEK.
 
Cilj ove odluke je unapređivanje rada Operatora i uspostava višeg stepena nadzora nad njegovim djelovanjem.
 
Operator za OIEiEK, sa sjedištem u Mostaru, obavlja nadležnosti utvrđene Zakonom i podzakonskim propisima, kao i poslove koji se obavljaju kao javne ovlasti. On rješava zahtjeve za dobijanje statusa privilegiranog proizvođača električne energije koji kvalificirani proizvođač podnosi Operatoru OIEiEK uz odgovarajuće dokaze u skladu s pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast, te zahtjeve za dobijanje statusa potencijalnog privilegiranog proizvođača koji investitor podnosi Operatoru OIEiEK.
 
Predsjednika i članove Uprave Operatora za OIEiEK, nakon provedene procedure, imenuje Vlada FBiH na period od četiri godine, a oni ove dužnosti ne mogu obavljati u više od dva mandata uzastopno.
 
Vlada je danas, također, donijela zaključke kojim je Upravni odbor i Upravu Operatora zadužila da joj, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva, i industrije, u roku od 15 dana dostave izvještaj o radu Operatora, te finansijski i izvještaj o reviziji za 2018. godinu.
 
Uprava Operatora dužna je da, u roku od 15 dana, na svojoj internet stranici javno objavi informacije o dinamičkim kvotama za sve vrste postrojenja koja koriste OIEiEK, sa ažurnim pokazateljima popunjenosti kvota za svaki tip postrojenja, zatim ažuriran spisak kvalificiranih proizvođača/investitora koji su dobili status privilegiranog/potencijalnog privilegiranog proizvođača, navodeći datum podnošenja zahtjeva, tipa postrojenja i instalirane snage postrojenja.
 
UO i Uprava su, također, zaduženi da Vladi FBiH, putem nadležnog ministarstva, dostave Plan rada Operatora za 2020. godinu, te da do 15. decembra ove godine donesu Pravilnik o metodologiji za raspodjelu troškova balansiranja za privilegovane i kvalificirane proizvođače.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da analizira rad Uprave Operatora i, po potrebi, predloži Vladi eventualno poduzimanje daljnjih aktivnosti.
 
O MOSTARSKOJ DEPONIJI
 
Prihvativši informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma o trenutnom stanju poslovanja JP Deponija d.o.o. Mostar, Vlada FBiH je preporučila Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da prati dosadašnje propisane mjere iz okolišne dozvole, te da, zbog javnog interesa, ne bude prekinuto odlaganje komunalnog otpada do rješavanja prethodnog pitanja, odnosno ishodovanja vodnog akta od strane Agencije za vodno područje Jadranskog mora i dopune Zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša.
 
Vlada je preporučila gradonačelniku Mostara da pokrene postupak za utvrđivanje odgovornosti direktora Deponije zbog nesavjesnog poslovanja i postupanja u radu, te zbog odbijanja grant sredstava Svjetske banke.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
U skladu s ranijim zaključcima, Federalna vlada je odobrila da Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2019. godinu bude izdvojeno 100.000 KM na ime pružanja finansijske pomoći Općini Bužim u saniranju posljedica požara na Osnovnoj školi „Mirsad Salkić-Čava“.
 
S ciljem usaglašavanja sa Zakonom o finansijskoj konsolidaciji preduzeća u FBiH, Vlada FBiH je izmijenila odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava Zrak d.d. Sarajevo, Aluminija d.d. Mostar, Binas d.d. Bugojno, BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik, Konfekcija Borac d.d. Travnik i Tehnički remontni zavod d.d. Hadžići, te kao rok za završetak konsolidacije odredila 31.12.2021. godine.
 
Vlada FBiH je danas dala preporuku za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine za doktora medicine - specijaliste interne medicine Miralema Đeševića, kao osobe od naročite koristi za BiH u području zdravstva.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Federalna vlada je dala prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, uime državnog kapitala, zbog isteka mandata, kao i da na ove dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, budu imenovani Karmela Miletić, Ivo Vincetić, Ivica Krivić, Božo Perić, Mithat Arpadžić i Ivanka Galić.
 
Vlada je zadužila novi Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za poništenje konkursa za imenovanje direktora ovog fonda, te da pokrene nove konkursne procedure.
 
Vlada je danas razmatrala rad direktora, te Upravnog i Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, a nastavak rasprave o ovom pitanju najavljen je za sljedeću sjednicu.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.45 sati.
Nedjelja,
12. juli 2020.
VIŠE