200. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.11.2019.
Saopćenje o radu

200. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
INORMACIJE I ZAKLJUČCI O ZAVODU PAZARIĆ
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, dala podršku uposlenicima JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, koji časno i odgovorno obavljaju svoje dužnosti.
 
Federalna vlada preporučuje Vladi Kantona Sarajevo da preispita tačnost izvještaja JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo od 16.10.2019. godine, kojim su pogrešno informisali Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Vladu FBiH.
 
Zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva da izvrši nadzor nad stručnim radom i zakonitošću rada u ustanovama socijalne zaštite u FBiH, u skladu sa članom 10. Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH.
 
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zaduženo je da hitno poduzme aktvnosti na realizaciji preporuka Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH, date u Specijalnom izvještaju o stanju prava osoba sa intelektulnim poteškoćama u BiH iz 2018. godine, s naglaskom na preispitivanju efikasnosti i opstojnosti upravljačkih struktura ustanova socijalne zaštite.
 
Zaduženo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da odmah poduzme potrebne aktivnosti s ciljem razrješenja direktora, članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić i imenovanja vršilaca ovih direktora, članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora ovog zavoda.
 
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike dužno je da intenzivira saradnju s međunarodnim organizacijama UNICEF i Save the Children radi poduzimanja aktivnosti s ciljem transformacije i jačanja kapaciteta ustanova socijalne zaštite u Federaciji BiH.
 
Federalno ministarstvo pravde zaduženo je da, u roku od 30 dana, u koordinaciji s Federalnom upravom za inspekcijske poslove i Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, pripremi i u hitnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o inspekcijama u FBiH kojima bi ponovo bila uvedena inspekcija za socijalnu i dječju zaštitu u čijoj bi nadležnosti, između ostalog, bio i inspekcijski nadzor nad radom ustanova socijalne zaštite koje su u vlasništvu FBiH.
 
Zaduženo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da, u koordinaciji s Federalnim ministarstvom zdravstva, pripremi i u hitnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH kojima bi, između ostalog, bili uspostavljeni socio-medicinski standardi za smještaj, tretman i boravak osoba s duševnim smetnjama u ustanovama socijalne zaštite koje su u vlasništvu FBiH. Rok za izvršenje ovog zaduženja je 30 dana.
 
Federalna uprava za inspekcijske poslove, Finansijska policija FBiH i Porezna uprava FBiH zadužene su da, u okviru svojih nadležnosti, istraže finansijsko poslovanje i drugih ustanova socijalne zaštite u vlasništvu FBiH (Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin, Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, Zavod za odgoj muške djece i omladine Sarajevo i Ustanova iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški), te da, u roku od 90 dana, o nalazima informišu Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.
 
Federalno ministarstvo zdravstva je zaduženo da, u koordinaciji s Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, istraži trenutnu situaciju i predloži modalitet redovnog revidiranja dijagnoza osoba s duševnim smetnjama smještenih u ustanovama socijalne zaštite u FBiH, kao i modalitet njihovih redovnih ljekarskih kontrola.
 
Federalno ministarstvo zdravstva će uspostaviti ekspertni tim koji će za sve ustanove socijalne zaštite nad kojima pravo osnivača ima FBiH, a u saradnji s Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i ovim ustanovama, sačiniti sve potrebne pisane procedure u skladu s preporukama Komisije za praćenje i zaštitu osoba sa duševnim smetnjama, te dokumenta Standardi za individualnu procjenu osoba s duševnim smetnjama radi pružanja zdravstvenih i socijalnih usluga (FBiH), revidirati dijagnostičke kategorije (dijagnoza) s ciljem prilagođavanja potrebnog tretmana i dodatno educirati kadar iz oblasti koordinirane brige i okupacione terapije u mentalnom zdravlju. Za ovo je dat rok od 90 dana.
 
Zadužen je Federalni zavod za zapošljavanje da kroz programe zapošljavanje odmah poduzme aktivnosti kako bi bila ojačana kadrovska struktura i omogućeno upošljavanje dodatnog stručnog kadra u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač FBiH.
 
Obavezan je Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić da postupi po izvještaju o vanrednom nadzoru Komisije za praćenje i zaštitu osoba sa duševnim smetnjama u ovom zavodu od 28.10.2019. godine, kao i izvještaju Komisije za nadzor nad stručnim radom i pružanje stručne pomoći ustanovama socijalne zaštite u FBiH od 23.10.2019. godine, te putem Federalnog ministarastva rada i socijalne politike dostavi Vladi FBiH Operativni plan za realizaciju preporuka koje su u okviru njihove nadležnosti.
 
Federalno ministarstvo zdravstva obratit će se kantonalnim ministarstvima zdravstva i kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja zahtjevom za osiguranje nesmetanog korištenja prava na zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje štićenicima Zavoda u Pazariću, kao i štićenicima drugih ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač FBiH, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zdravstvenom osiguranju, te Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenta u zdravstvenim ustanovama na teritoriju FBiH, s fokusom na provođenje Sporazuma o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja zavoda kantonalnog osiguranja kome osiguranik pripada.
 
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zaduženo je, da u saradnji sa drugim federalnim ministarstvima, osigura provođenje preporuka iz dokumenta Standardi za individualnu procjenu osoba sa duševnim smetnjama radi pružanja zdravstvenih i socijalnih usluga (FBiH).
 
Vlada FBiH će izvještaj o vanrednom nadzoru Komisije za praćenje i zaštitu osoba s duševnim smetnjama u JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić od 28.10.2019. godine, kao i izvještaj Komisije za nadzor nad stručnim radom i pružanje stručne pomoći ustanovama socijalne zaštite u FBiH, informacijom JU Kantonalni centra za socijalni rad Sarajevo od 16.10.2019. godine, zajedno sa informacijom o realizaciji Zaključak Vlade FBiH od 19.9.2019. godine u vezi s vanrednim nadzorom nad Zavodom za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, dostaviti na postupanje i nadležnom tužilaštvu.
 
PROGRAM FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2020. GODINU
 
Vlada Federacije BiH je dala saglasnost na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu. Sukladno ovom programu, Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od 4.680.688 KM. Među aktivnostima Federalnog zavoda, a nakon osiguranja sredstava za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih, u 2020. godini će biti razvoj specifičnih mjera aktivne politike zapošljavanja koje bi trebale biti realizovane i u saradnji s kantonalnim službama za zapošljavanje i drugim institucijama i organizacijama.
 
Planirano je da u 2020. godini mjerama aktivne politike zapošljavanja bude obuhvaćeno oko 18.000 nezaposlenih. Prema potrebi i sa obzirom na finansijske mogućnosti, eventualne grantove ili iskazanu zainteresovanost partnera i ciljnih grupa, moguće je usklađivanje izmjenama i dopunama programa i Finansijskog plana za 2020. godinu.
 
Kroz programe sufinansiranja zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke cilj je zaposliti 18.000 osoba s evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH s posebnom rodnom i socijalnom osjetljivošću radi jačanja njihove konkurentnosti i brže integracije na tržištu rada, sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti, te stvaranja uslova za sticanje prvog radnog iskustva, samozapošljavanje, tj. registraciju/pokretanje samostalne djelatnosti/privrednog društva, a za realizaciju ovih programa u 2020. godini planirano je 91.423.498 KM.
 
S ciljem jačanja uloge posredovanja u zapošljavanju, kao i promoviranja drugih usluga, u saradnji s kantonalnim službama za zapošljavanje, planiran je nastavak podržavanja organizovanja sajmova za zapošljavanje koji poslodavcima omogućavaju da na jednostavan i neposredan način dođu do kvalitetnih radnika, a nezaposlenim da se na jednom mjestu predstave većem broju poslodavaca. Za realiziranje ovih aktivnosti je u 2020. godini predviđeno 6.280.000 KM, od čega se 2.335.000 KM odnosi na prenesene obaveze iz prethodnih godina, a koje dospijevaju na naplatu u 2020. godini.
 
Bit će nastavljena i provedba Projekta podrške zapošljavanju u BiH, koji podržava Svjetska banka/Međunarodna banka za obnovu i razvoj u vrijednosti od 25 miliona eura za Federaciju BiH i čiji je nosilac Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Ovaj projekt je primarno orijentiran na ostvarivanje predviđenih ciljeva, a povlačenje sredstava je uvjetovano ispunjavanjem utvrđenih zadataka iz četiri komponente.
 
Prva podrazumijeva povećanje sufinansiranja zapošljavanja putem mjera aktivne politike zapošljavanja, za šta će sredstva biti dostupna nakon što bude utvrđeno da su prethodne mjere rezultirale zapošljavanjem potrebnog broja osoba iz ciljne grupe. Realizacijom ukupno planiranih aktivnosti i zapošljavanjem 23.500 osoba iz ciljne grupe u navedenom periodu bilo bi povučeno ukupno 15,3 miliona eura. Realizacijom ukupno planiranih aktivnosti druge komponente, unapređenja dizajna mjera aktivne politike zapošljavanja, bilo bi povučeno dva miliona eura. Treća komponenta je jačanje funkcije posredovanja u zapošljavanju s ciljem unapređivanja osnovne funkcije kantonalnih službi za zapošljavanje, a realizacija ovih aktivnosti omogućava povlačenje 5,5 miliona eura. Realizacijom aktivnosti četvrte komponente, unaprjeđenje sistema upravljanja rezultatima i monitoringa, očekuje se povlačenje 3,6 miliona eura.
 
U narednoj godini bi trebala biti povučena i sredstva za rezultate ostvarene u 2019. godini i to 1,1 milion eura za sufinansiranje zapošljavanja 1.400 mladih, 1,6 miliona eura za 4.500 osoba iz ostalih kategorija, pola miliona eura za modifikovanje dizajna jednog programa, milion eura za povećanje oglašenih radnih mjesta za deset posto u odnosu na 2017. godinu.
 
Također, predviđeno je sufinansiranje zapošljavanja najmanje 1.000 mladih i 500 ostalih teže zapošljivih osoba, zatim izmjena dizajna jednog programa aktivne politike zapošljavanja i unaprjeđenje posredovanja u zapošljavanju za 15 posto u odnosu na 2017. godinu, izrada IPZ za dodatnih 20.000 nezaposlenih osoba, te uspostava online portala za zapošljavanje s objavljenim trendovima na tržištu rada.
 
Vlada je danas, također, dala suglasnost na Financijski plan Zavoda za 2020. i procjenu plana za 2021. i 2022. godinu.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Vlada FBiH je prihvatila inicijativu Općinskog vijeća Zavidovići za izradu i donošenje Zakona o Gradu Zavidovići, te Federalno ministarstvo pravde odredila kao nosioca izrade Nacrta ovog zakona. Utvrđeno je da je provedena potrebna procedura, te da Općina Zavidovići ispunjava uslove za proglašenje gradom predviđene članom 5. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH.
 
Federalna vlada nije prihvatila inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, koju su podnijeli Općinsko vijeće i načelnik Tešnja. Imajući u vidu da se predložena izmjena Zakona odnosi samo na izmjenu dijela formule, bez sagledavanja svih kriterija iz člana 12. Zakona i da bi direktno uticala na budžete ostalih jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH i ugrozila ravnoteže budžeta ovih korisnika ustanovljenih postojećom formulom, kao i dovela do devijacija u raspodjeli prihoda koje nisu analizirane, potrebno je dobiti podršku svih jedinica lokalne samouprave za ovaj prijedlog, navedeno je u izjašnjenju o ovoj inicijativi.
 
SAGLASNOST NA PRENOS PRAVA NA TERMINALIMA BLAŽUJ
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost na Nacrt ugovora o prenosu prava vlasništva s ciljem rekonstrukcije, adaptacije i izgradnje novih pratećih objekata Terminala Blažuj, sačinjenog između prenositelja Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, s jedne strane, stjecatelja Federacije BiH, Vlade Federacije BiH, s druge strane i prenositelja investicionog ulaganja, Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, s treće strane.
 
Federalna vlada ovlastila je premijera Federacije BiH Fadila Novalića da, uime FBiH, a nakon što budu pribavljene sve potrebne saglasnosti, potpiše konačni tekst ovog ugovora.
 
Federalni premijer je ovlašten i da, uime Federacije BiH, potpiše punomoć Upravi privrednog društva Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo za poduzimanje svih radnji iz Odluke o davanju saglasnosti Upravi ovog privrednog društva za pokretanje i uknjižbu imovine na terminalima tečnih tereta Bihać, Blažuj, Mostar i Živinice.
 
IZGRADNJA BRZE CESTE LAŠVA - NEVIĆ POLJE OD JAVNOG INTERESA ZA FBiH
 
Federalna vlada utvrdila je da je izgradnja brze ceste Lašva - Nević Polje u dužini od 24,385 kilometara od javnog interesa za Federaciju BiH i da je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za njenu izgradnju, te mu je naloženo da pokrene ovaj postupak. Sredstva za realizaciju ove odluke osigurat će Autoceste FBiH, u skladu s Planom poslovanja za 2019. godinu i Trogodišnjim planom poslovanja za period 2019. - 2021. godina.
 
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva - Nević Polje od 13.4.2017. godine jer je od dana njenog donošenja protekao rok od dvije godine u kojem je bilo potrebno pokrenuti postupak eksproprijacije.
 
UTVRĐEN KOEFICIJENT ZA ČETVRTI KVARTAL
 
Vlada FBiH je donijela Odluku o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne egzistencijalne novčane naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period oktobar - decembar (četvrti kvartal) 2019. godine. Ovaj koeficijent treba da obezbijedi mjesečne isplate sredstava demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica u iznosima koji su u skladu sa odobrenim Budžetom FBiH za ovu godinu.
 
ODLUKA O IZDVAJANJU SREDSTAVA U FOND SOLIDARNOSTI ZA 2020. GODINU
 
S ciljem osiguranja sredstava federalne solidarnosti, namijenjenih financiranju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju BiH i za pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti na teritoriji FBiH, Federalna vlada je donijela Odluku da će u 2020. godini u Fond solidarnosti FBiH biti izdvajano 10,2 posto od ukupnih prihoda ostvarenih na osnovu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje. Ovi doprinosi uplaćuju se na račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za uplatu izdvojenih sredstava Fonda solidarnosti određenih Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda proračuna i vanproračunskih fondova na teritoriju FBiH, po važećim stopama. Od ukupnog iznosa, 89,8 posto usmjerava se na račun kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, a 10,2 posto na propisani račun izdvojenih sredstava Fonda solidarnosti.
 
Federalna vlada će, u roku od 15 dana o današnjoj odluci koja će u primjeni biti od 1.1.2020. godine, izvijestiti Parlament FBiH.
 
ODOBRENO UPOŠLJAVANJE 101 RADNIKA U RUDNIKE
 
Vlada FBiH je danas usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima za prijem radnika u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU Zenica d.o.o. Zenica i ZD RMU Đurđevik. Data je saglasnost JP Elektroprivredi BiH za prijem ukupno 101 radnika, i to 63 za jamu Raspotočje i 22 za Staru jamu u ZD RMU Zenica, te 16 radnika za PK Višća u ZD RMU Đurđevik.
 
 ZA TUNEL HRANJEN OSIGURATI 45 MILIONA KM
 
Federalna vlada je usvojila informaciju o inicijativi za financiranje izgradnje brze ceste Prača - Goražde, LOT 1 tunel Hranjen - faza 1, iz akumulirane dobiti JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.
 
Vlada je zadužila ovo javno preduzeće da, u roku od 30 dana, pripremi Skupštinu Društva, te da sredstva iz akumulirane dobiti u iznosu od 45 miliona KM usmjeri za realizaciju ovog projekta.
 
Federalna ministarstva prometa i komunikacija, finansija i energije, rudarstva i industrije dužna su da, svako u okviru svojih nadležnosti i u suradnji s nižim nivoima vlasti, poduzmu sve potrebne aktivnosti s ciljem realizacije ovoga zaključka.
 
PRIHVAĆENA INFORMACIJA O UPISU UČENIKA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE
 
Federalna vlada je upoznata sa informacijom o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2019./20. godini u Federaciji BiH koja će, zajedno s predloženim preporukama, biti upućena vladama kantona.
 
Analizom trenda od školske 2014./15. do 2019./20. godine uočljivo je smanjenje broja učenika upisanih u prvi razred osnovne škole za 2.986 ili 13,41 posto. Treba naglasiti da je obuhvat djece programima predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovu školu potpun ili gotovo potpun u Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom, Bosansko-podrinjskom, Sarajevskom i Kantonu 10, a evidentno je povećanje broja i u ostalim kantonima.
 
Ukupan broj učenika osnovnih škola u Federaciji BiH za ovaj period je manji za 12.585 ili 6,46 posto.
 
Broj učenika upisanih u prvi razred srednjih škola u FBiH u tekućoj godini, u odnosu na period 2014./15 - 2019./20. godina, prema podacima iz osam kantona, manji je za 18,66 posto.
 
Sličan negativan trend je prisutan i kada je riječ o podacima o ukupnom broju učenika srednjih škola u FBiH za period 2014./15 - 2019./20. godina. Broj učenika srednjih škola u ovom periodu za Federaciju BiH, zasnovano na analizi podataka za osam kantona, za tekuću školsku godinu smanjen je za 23,27 posto.
 
U preporukama datim u ovoj informaciji je navedena potreba da svoj djeci predškolskog uzrasta bude osigurano uključenje u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovnu školu, te da bude uspostavljen efikasan sistem evidentiranja djece koja se ne upisuju osnovnu i srednju školu i napuštaju osnovno i srednje obrazovanje prije njegovog završetka.
 
Također, potrebno je razvijati i podržati programe naknadnog sticanja osnovnog i srednjeg obrazovanja za odrasle bez kvalifikacije i osigurati određena sredstva za ovu namjenu iz federalnog, kantonalnih i općinskih budžeta.
 
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, u saradnji s kantonalnim ministarstvima obrazovanja, treba nastaviti provoditi projekt nabavke besplatnih udžbenika za djecu iz socijalno ugroženih porodica i transformirati ga u redovan program za koji će se svake godine izdvajati sredstva iz federalnog i kantonalnih budžeta, a općine i kantoni svake godine u svojim budžetima trebaju izdvojiti dovoljno sredstava za osiguranje besplatnog prijevoza učenicima osnovnih škola, koji na to imaju pravo u skladu s važećom zakonskom regulativom.
 
Neophodno je djeci s poteškoćama u razvoju osigurati nesmetan pristup i učešće u kvalitetnom predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i poboljšati kapacitete odgojno-obrazovnih ustanova za stvaranje inkluzivnog okruženja za socijalizaciju, odgoj i obrazovanje sve djece.
 
Sa obzirom na kontinuiran trend smanjenja broja učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i neminovne posljedice viška prosvjetnog kadra, predloženo je da viškovi kadra ne budu rješavani kreiranjem odjeljenja s malim brojem učenika, nego njegovim uključivanjem u programe edukacije i pripreme za rad u inkluzivnom obrazovanju kao asistenata u nastavi.
 
INFORMACIJA O REVIZIJI DIPLOMA
 
Federalna vlada se upoznala sa informacijom o reviziji diploma zaposlenih u federalnim institucijama i tijelima, federalnim organima uprave i upravnim organizacijama, javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač Federacija BiH, te privrednim društvima u većinskom vlasništvu Federacije BiH.
 
Institucije, tijela, organi uprave i upravne organizacije, javna preduzeća i ustanove, te privredna društva, koji nisu završili proces revizije diploma, zaduženi su da to učine u 2020. godini, planirajući potrebna sredstva u svojim budžetima.
 
Kako je navedeno, proces provjere vjerodostojnosti diploma/svjedočanstava još nije završen, prije svega zbog plaćanja naknada za sami proces, a za što nisu bila planirana sredstva u budžetu. Problemi su nastali zbog zahtjeva za plaćanjem naknade za provjeru vjerodostojnosti od strane Sveučilišta u Mostaru, Arhiva Tuzlanskog kantona, Univerziteta u Banjoj Luci, sveučilišta u Republici Hrvatskoj, te univerziteta u Republici Srbiji.
 
Za određen broj diploma/svjedočanstava, utvrđeno je kako provjera vjerodostojnosti ne može biti izvršena zbog uništene dokumentacije za vrijeme ratnih dejstava 1992.-1995. godine.
 
U dosadašnjem procesu provjere, a prema dostavljenim izvještajima, utvrđeno je postojanje 74 nevjerodostojne diplome, i to jedna u Finansijsko-informatičkoj agenciji, tri u BH Telecomu d.d. Sarajevo, četiri u JP Međunarodni aerodrom Sarajevo, pet u Federalnom zavodu PIO, 20 u JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, tri u JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, devet u Lutriji BiH, 16 u Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH, dvije u Poreznoj upravi Federacije BiH, po jedna u KPZ-ima poluotvorenog tipa u Sarajevu i Orašju, jedna u KPZ zatvorenog tipa u Zenici i osam u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin.
 
Zaključeno je i da se pokrenu zakonske mjere na procesuiranju onih koji su koristili nevjerodostojne diplome, te da se u proces provjere uključe i nadležne inspekcije.
 
U ovoj informaciji nedostoje još 21 izvještaj.
 
Preporučeno je da, prilikom zasnivanja radnog odnosa, u federalnim institucijama i tijelima, federalnim organima uprave i upravnim organizacijama, javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač FBiH, te privrednim društvima u većinskom vlasništvu Federacije BiH, bude provjerena vjerodostojnost obrazovnih isprava.
 
ANALIZA POSLOVANJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA
 
Federalna vlada se upoznala sa informacijom o razvijenosti sektora malih i srednjih preduzeća (MPS) u FBiH za 2018. godinu i zadužila Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta da, sa ostalim nositeljima razvoja MSP-a, shodno zakonskim odredbama i razvojnim dokumentima, prati stanje u ovoj oblasti i nastavi pružati podršku razvoju ovog sektora.
 
Zaduženo je i da, na osnovu pokazatelja iznesenim u informaciji, kreira odgovarajuće projekte finansijske podrške sektoru MSP-a.
 
Analiza MSP sektora u FBiH po strukturi preduzeća pokazuje  da je u posljednjih pet godina porastao broj zaposlenih u MSP, te da je lani, u odnosu na proteklih 12 godina, doživio maksimum od 208.533 radnika u 22.652 mala i srednja preduzeća.
 
Po strukturi prednjače mikro subjekti (14.537), zatim mali (6.401), a najmanji broj je srednje kategoriziranih subjekata (1.704). Kad je u pitanju broj uposlenih, najveći broj ih je u srednje kategoriziranim subjektima (105.395), zatim u malim (73.388), dok je najmanje uposlenih u mikro subjektima (29.750).
 
Prosječan broj uposlenih u srednjim preduzećima se povećava u proteklih pet godina (sa 57,16 u 2014. na 61,85 u 2018. godini), dok se prosječan broj zaposlenih u mikro preduzećima smanjuje (sa 3,04 u 2014. na 2,05 u 2018. godini). Prosječan broj uposlenih u malim preduzećima je stabilan (11,51 u 2014. i 11,47 u 2018. godini)
 
Konsolidovana dobit mikro preduzeća pokazuje poslovanje s gubitkom ili na granici gubitka, dok konsolidovana dobit malih i srednjih preduzeća pokazuje povećanje u prethodnom desetogodišnjem periodu. Posljednje tri godine ovaj jaz u poslovanju je još više produbljen (s povećanjem gubitka mikro i dobitka malih i srednjih preduzeća)
 
MSP subjekti su u periodu 2017. - 2018. godina iskazali rast prihoda za 5,35 posto, a rashoda za 5,69 posto. U ukupnoj strukturi prihoda MSP sektora u 2018. godini, mikro subjekti učestvuju sa 5,48 posto, mali sa 31,21 posto, dok srednji ostvaruju 63,31 posto.
 
Prihod MSP-a od izvoza je u 2018. godini iznosio 3.507.262.380 KM, što je 14,62 posto ukupnog prihoda MSP.
 
U odnosu na 2017. godinu, u 2018. je konsolidirana dobit MSP-a povećana za 1,02 posto, uz povećanje dobitka za 8,28 posto i povećanje gubitka za 23,76 posto.
 
Metalska, drvna i prehrambena industrija, prema pokazateljima o broju zaposlenih, ostvarenom prihodu, bruto dobiti, prihodu od izvoza i bruto dodanoj vrijednosti za period 2015.-2018. dominiraju u MSP prerađivačkoj industriji (osim dobiti prehrambene industrije), i spadaju u top 15 oblasti oblasti poslovanja MSP.
 
INOVIRANA LISTA LIJEKOVA FONDA SOLIDARNOSTI FBiH
 
Federalna vlada donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije BiH.
 
Kako je navedeno u obrazloženju, u postupku redovne revizije ove liste ocijenjeno je da je potrebno izvršiti prebacivanje lijekova atezolizumab i pembrolizumab, koji su prvobitno uvršteni u dio liste pod nazivom "citostatici", u dio liste koja se odnosi na "citostatike s posebnim režimom propisivanja".
 
Obzirom da su lijekovi biološki i spadaju u novu terapiju čija primjena nad pacijentima zahtijeva stručni nadzor, potrebno je da primjena i nabavka ovih lijekova dobije saglasnost komisije koja uvodi osiguranike u pravo korištenja lijekova pri Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH. Prebacivanjem atezolizumaba i pembrolizumaba u dio liste "citostatici s posebnim režimom izdavanja" došlo je do izmjene rednih brojeva u dijelu liste "citostatici".
 
Vezano za primjenu lijekova iz grupe imunosupresiva, Odluka je izmijenjena u dijelu koji se odnosi na indikaciju, tako da se svi lijekovi iz ove grupe izdaju pacijentu nakon transplantacije organa, po preporuci nadležnog ljekara specijaliste s radnim iskustvom u imunosupresivnoj terapiji, što podrazumijeva da se pacijent zadrži na imunosupresivnoj terapiji koja je već propisana, te da se ne vrši zamjenska terapija, a sve saglasno Stručno-medicinskom uputstvu Federalnog ministarstva zdravstva i s ciljem zaštite pacijenata od neželjenih posljedica - odbacivanja organa.
 
U dijelu liste "lijekovi za liječenje hepatitisa C i B" kod lijeka glekaprevir+pibrentasvir pogrešno je navedeno liječenje s drugim lijekovima obzirom da se lijek primjenjuje kao monoterapija, te se u tom smislu moralo intervenirati navodeći tačnu indikaciju.
 
Osim ovoga, uvidom u novu ATC klasifikaciju Svjetske zdravstvene organizacije uočeno je da je došlo do promjena na internacionalnom nivou u označivanju lijekova, a što je sada izmijenjeno i u ATC oznakama lijekova koji se nalaze na Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava Fonda solidarnosti FBiH.
 
12. DECEMBAR PROGLAŠEN DANOM NAUKE U FBiH
 
Vlada Federacije BiH je prihvatila inicijativu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o proglašenju Dana nauke u Federaciji BiH.
 
U znak sjećanja na dan kada je 1975. godine Vladimiru Prelogu uručena Nobelova nagrada za hemiju, te u znak pijeteta prema ovom eminentnom bosanskohercegovačkom naučniku, 12. decembar obilježavat će se kao Dan nauke u Federaciji BiH.
 
Vlada je ovaj datum izabrala cijeneći ukupni naučni angažman ovog velikog istraživača i njegovu stalnu borbu za afirmaciju i dignitet nauke, te činjenicu da Bosna i Hercegovina nema datum na koji bi simbolično bio obilježavan doprinos bh. naučnika naučno­tehnološkom razvoju na domaćem i međunarodnom planu.
 
Profesor Prelog rođen je u Sarajevu 23. jula 1906. godine. Školovao se u rodnom gradu, te Zagrebu i Osijeku. Univerzitetska obrazovanje, te doktorat u oblasti hemije stekao je u Češkoj. Kao profesor i istraživač djelovao je u Zagrebu i Cirihu. Bio je član mnogih akademija nauka, između ostalih i Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, te počasni doktor brojnih univerziteta u svijetu.
 
Dao je veliki doprinos istraživanju heterocikličnih spojeva, poput alkaloida i antibiotika. U središtu njegovog interesovanja bila je stereohemija molekula, odnosno njihova prostorna građa. U oblast prirodnih nauka je uveo pojam hemijske topologije za područje hemije koje se bavi geometrijskim svojstvima molekula.
 
Značajne rezultate postigao je u analizi strukture i sintezi mnogih organskih spojeva. Za svoj naučni rad dobio je niz nagrada i priznanja, među kojima posebno mjesto zauzima Nobelova nagrada za dostignuća u području hemije, koja mu je uručena 12. decembra 1975. godine. Umro je u Cirihu 7. januara 1998. godine.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH je donijela Odluku o sazivanju Skupštine dioničara Fabrika duhana Mostar d.d. Mostar za 20.12.2019. godine, u prostorijama Vlade FBiH u Mostaru, ulica Ante Starčevića bb, s početkom u 11 sati. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženo je da o sazivanju Skupštine obavijesti Komisiju za vrijednosne papire u FBiH, da pribavi Listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH, te preduzme i druge radnje neophodne za održavanje Skupštine ovog privrednog društva.
 
Vlada je Autocestama FBiH d.o.o. Mostar dala saglasnost za korištenje nekretnine u Malom polju, označene kao javno dobro, s ciljem stvaranja uslova izgradnja autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Mostar Jug - Buna, poddionica Mostar Jug - Tunel Kvanj.
 
Saglasnost Autocestama FBiH d.o.o. Mostar data je i na rebalanse Plana poslovanja za 2019. i Plana  poslovanja  za period 2019.-2021. godina.
 
Federalna vlada je Općini Kakanj dala saglasnost da dio prostorija u zgradi štaba TO u Kaknju može ustupiti trećim osobama na period određen Odlukom o davanju na privremeno korištenje ove zgrade Općini Kakanj.
 
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
U Koordinacioni odbor za praćenje implementacije Gender akcionog plana BiH 2019.-2022. u FBiH, imenovane su Ana Vuković, Emira Dizdarević, Nadija Bandić, Adisa Mehić, Dijana Simanović, Sandra Redžepagić i Gordana Krčum.
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.45 sati.
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE