200. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.11.2019.
Dnevni red
Dnevni red 200. redovne sjednice Vlade FBiH održane danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 199. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 13.11.2019. godine i Zapisnika 146. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 19.11.2019. godine, telefonskim putem
2. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 1048/2019 od 19.9.2019. godine u vezi obavljanja izvanrednog nadzora nad Zavodom za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić iz oblasti Federalnog ministarstva zdravstva, s Prijedlogom zaključaka
3. Informacija Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine o provedenom inspekcijskom nadzoru u JU Zavod Pazarić - realizacija Zaključka V. broj: 1048/2019 od 19.9.2019. godine
4. Informacija o izvršenom stručnom nadzoru u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omadine Pazarić - realizacija Zaključka V. broj: 1048/2019 od 19.9.2019. godine
5. Informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o poduzetim mjerama na rješavanju problema u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić, s Prijedlogom zaključka
6. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju su podnijeli Općinsko vijeće Tešanj i načelnik Općine Tešanj
7. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o proglašenju Grada Zavidovići, koju je podnijelo Općinsko vijeće Općine Zavidovići
8. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog zaključka o prihvatanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu i procjeni plana za 2021. i 2022. godinu i Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu
b) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu i procjenu plana za 2021. i 2022. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu
10. Prijedlog odluke o sazivanju Skupštine dioničara Privrednog društva „Fabrika duhana Mostar“ d.d. Mostar
11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo
12. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO radi uvezivanja staža zaposlenicima privrednih društava iz oblasti namjenske industrije
 
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora u prenosu prava vlasništva u svrhu rekonstrukcije, adaptacije i izgradnju novih pratećih objekata Terminala Blažuj i ovlaštenja za potpisivanje
14. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja premijeru Federacije Bosne i Hercegovine za potpisivanje punomoći Upravi Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za pokretanje i uknjižbu imovine na terminalima tečnih tereta Bihać, Blažuj, Mostar i Živinice, s Prijedlogom teksta Punomoći
15. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2019. godinu
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rebalans trogodišnjeg Plana poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2019.-2021. godinu.
16. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva-Nević polje
17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za korištenje zemljišne čestice javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Mostar Jug - Buna, pod dionica Mostar Jug - Tunel Kvanj
18. Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period oktobar-decembar 2019. godine (IV kvartal 2019. godine)
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Kakanj za ustupanje dijela zgrade štaba teritorijalne odbrane
21. Prijedlozi rješenja kojim se ukidaju izvršna rješenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (kojima su klijentu „ALPEN MIT“ d.o.o. ul. Trnska cesta bb, Općina Široki Brijeg, iz Budžeta Federalnog ministarstva za 2014. godinu za sufinansiranje proizvodnje orijentisane izvozu animalnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda s teritorije Federacije Bosne i Hercegovine odobrena novčana sredstva
a) Prijedlog rješenja kojim se ukida izvršno Rješenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, broj: UP-I-05-24/12-511/14 od 3.12.2014. godine
b) Prijedlog rješenja kojim se ukida izvršno Rješenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, broj: UP-I-05-24/12-504/14 od 22.12.2014. godine
c) Prijedlog rješenja kojim se ukida izvršno Rješenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, broj: UP-I-05-24/12-508/14 od 4.12.2014. godine
22. Prijedlog rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Radne grupe za pripremu prijedloga smještaja federalnih institucija u Mostaru
23. Prijedlog rješenja o imenovanju Koordinacionog odbora za praćenje implementacije Gender akcionog plana 2019.-2022. u Federaciji Bosne i Hercegovine
24. Informacija o provođenju aktivnosti za prijem radnika u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica i ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik, s Prijedlogom zaključka 25. Informacija o Inicijativi za finansiranje projekta Izgradnja brze ceste Prača-Goražde, LOT 1 tunel Hranjen - faza 1., iz akumulirane dobiti JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
26. Informacija o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2019/2020. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
27. Informacija o reviziji diploma zaposlenih u federalnim institucijama i tijelima, federalnim organima uprave i upravnim organizacijama, javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine, te privrednim društvima u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
28. Informacija o stanju razvijenosti MSP sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
29. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine o preuzimanju stana u Sarajevu, ulica Aleja Lipa broj 61/III i stana u ulici Dobojska 34/prizemlje od Uprave za stambena pitanja Kantona Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
30. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine o preuzimanju stana u Sarajevu, ulica Prvomajska broj 6/II i stana u ulici Alibega Firdusa broj 19/suteren od Uprave za stambena pitanja Kantona Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
31. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu Vukašinović Vojislav iz Podgorice, Republika Crna Gora, protiv Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, u upravnom sporu protiv Rješenja V. broj: 679/2019 od 10.6.2019. godine
32. Inicijativa Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o proglašenju Dana nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
33. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
34. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine
Petak,
15. januar 2021.
VIŠE