199. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.11.2019.
Dnevni red
Dnevni red 199. redovne sjednice Vlade FBiH održane danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 198. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 7.11.2019. godine i Zapisnika 145. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 11.11.2019. godine, telefonskim putem
a) Verifikacija Sporazuma o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.
2. Prijedlog izjašnjenja o Amandmanu na Prijedlog zakona o porezu na dohodak, koji je podnio Boro Krišto, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog izjašnjenja o Amandmanu koji je podnio Irfan Čengić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na Amandman Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Prijedlog zakona o porezu na dohodak
4. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o porezu na dohodak, koje je podnio Klub zastupnika Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog izjašnjenja o Amandmanu na Prijedlog zakona o doprinosima, koje je podnio Klub zastupnika Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog izjašnjena o Amandmanu koji je podnio Irfan Čengić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na Amandman Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Prijedlog zakona o doprinosima
7. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koju je podnijela Sabina Ćudić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
8. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja čl. 50.-53. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koju je u parlamentarnu proceduru uputio gosp. Suad Huskić, načelnik Općine Tešanj
9. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog zaključka o prihvatanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu i Odluke o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
b) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu i Odluku o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša
11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic
12. Prijedlog odluke o pokretanju aktivnosti za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine
13. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o radu Javnog preduzeća Filmski Centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu, s bilansom stanja i uspjeha za period od 1.1.-31.12.2017. godine
b) Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o radu Javnog preduzeća Filmski centar Sarajevo d.o.o. za 2018. godinu, s bilansom stanja i uspjeha za period od 1.1. do 31.12.2018. godine
14. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Trogodišnji plan poslovanja Javnog preduzeća Filmski Centar Sarajevo, d.o.o. Sarajevo (2018.-2020.)
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Trogodišnji plan poslovanja Javnog preduzeća Filmski Centar Sarajevo, d.o.o. Sarajevo (2019.-2021.)
15. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o poništenju Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Filmski Centar Sarajevo“, d.o.o.
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Filmski Centar Sarajevo“, d.o.o.
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Filmski Centar Sarajevo“, d.o.o.
d) Prijedlog teksta o poništenju javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Filmski centar Sarajevo“, d.o.o. i ponovnom raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Filmski centar Sarajevo“, d.o.o.
16. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju J.P. „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju J.P. „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
17. Prijedlog odluke o osnivanju podružnice Javnog preduzeća „Filmski Centar Sarajevo“ d.o.o. - Podružnica „CENTAR VALTER“ Sarajevo
18. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava obezbijeđenih od strane donatora s posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta-Federalnog ministarstva kulture i športa
19. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o uspostavi web portala E-uprava Federacije Bosne i Hercegovine
20. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke 5 (pet) službenih putničkih automobila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Vladi Unsko - sanskog kantona - Kantonalnoj upravi civilne zaštite za sanaciju i rekonstrukciju objekta u kasarni Orljani u Bihaću
22. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem o eksproprijaciji Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje Općine Žepče (broj: 03-31-2-2426/18 od 9.8.2019. godine)
23. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem o eksproprijaciji Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje Općine Žepče (03-31-2-2419/18 od 20.2.2019. godine)
24. Prijedlog za pokretanje postupka za imenovanje člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, s Prijedlogom zaključka
a) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
b) Prijedlog rješenja o razrješenju jednog člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
c) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju jednog člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
25. Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2020.-2022. godina, s Prijedlogom zaključka
a) Kantonalni programi javnih investicija, s Prijedlogom zaključka
- Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2020.-2022. godina
- Program javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona za period 2020.-2022. godina
- Program javnih investicija Kantona 10 za period 2020.-2022. godina
- Program javnih investicija Kantona Sarajevo 2020.-2022. godina
- Program javnih investicija Unsko-sanskog kantona 2020.-2022. godina
- Program javnih investicija Zapadnohercegovačkog kantona za period 2020.-2022. godina
26. Mišljenje na Zahtjev Privrednog društva AC UNITY d.o.o. Goražde za usklađivanje i preciziranje već izdate prethodne saglasnosti za proizvodnju NVO broj: 03-18-1150/2015 od 23.12.2016. godine, a radi otklanjanja nejasnoća kod nadležnih regulatornih tijela /MVTEO/BiH i /FDNI/FBiH a sve iz razloga jer je u prethodnoj predmetnoj saglasnosti napisano montaža umjesto proizvodnja puške i pripadajućih dijelova koje AC UNITY već proizvodi, s Prijedlogom teksta Saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za proizvodnju puške po Zahtjevu Privrednog društva AC UNITY d.o.o. Goražde
27. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za III. kvartal 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
28. Izvještaj o poslovanju privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
29. Izvještaj o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Kapitalni transferi privatnim preduzećima - finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine“ iz oblasti namjenske industrije, s Prijedlogom zaključka
30. Izvještaj o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Kapitalni transferi Javnim preduzećima - finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine“ iz oblasti namjenske industrije, s Prijedlogom zaključka
31. Informacija o uspostavi Jedinstvenog registra korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi, s Prijedlogom zaključka
32. Informacija o stanju u oblasti proizvodnje i prometa sjemena i sadnog materijala šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja, s Prijedlogom zaključka
33. Informacija o učinku podrške udruženjima potrošača u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2018. godini, s Prijedlogom zaključka
34. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 865/2019 od 25.7.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
35. Akcijski plan za ulazak Federalnog zavoda PIO/MIO na poslovanje preko Jedinstvenog računa Trezora, s Prijedlogom zaključka
36. Inicijativa za izdvajanje sredstava s pozicije „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke u svrhu pružanja finansijske pomoći Općini Bužim u saniranju posljedica požara na Osnovnoj školi „Mirsad Salkić-Čava“ u Bužimu, s Prijedlogom zaključka
 
Nedjelja,
12. juli 2020.
VIŠE