197. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 31.10.2019.
Saopćenje o radu1
97. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
PENZIONERI NE MOGU U UPRAVE VEĆINSKI DRŽAVNIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, dopunila Uredbu o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH.
 
Prema novom rješenju, za člana uprave privrednog društva s većinskim učešćem državnog kapitala ne može biti imenovana osoba koja u vrijeme raspisivanja javnog konkursa ima 65 i više godina starosti, kao i koja bi za vrijeme trajanja mandata navršila 65 godina života, te ispunila zakonom predviđene uvjete za penzionisanje.
 
Dopune Uredbe donesene su na prijedlog premijera FBiH i njegovih zamjenika, s ciljem da bude omogućeno angažiranje mladih i stručnih ljudi u upravama privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH.
 
Dopunjena Uredba na snagu stupa narednog dana od objavljivanja u ˝Službenim novinama Federacije BiH˝.
 
ODLUKA O VISINI PLATA DIREKTORA I NOVČANIH NAKNADA ZA RAD U 
UPRAVNIM I NADZORNIM ODBORIMA USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE
 
Nakon što je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o visini plata direktora i novčanih naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima ustanova socijalne zaštite koje su, u skladu sa Zakonom o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH, u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada FBiH je donijela i Odluku kojom utvrđuje visinu plata direktora i novčanih naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Pazarić, Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin, Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići, Zavoda za odgoj muške djece i omladine - Sarajevo i Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški.
 
Mjesečna neto plata direktora utvrđena je u rasponu od dvije do tri prosječne neto plate u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Odluku o visini plate utvrđuje upravni odbor ustanove u skladu s rezultatima rada i finansijskim mogućnostima ustanove.
 
Mjesečna novčana naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima utvrđena je za članove u visini 60 posto od prosječne neto plate u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a 80 posto za predsjednike.
 
Upravni odbori ustanova zaduženi su da, u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove odluke, usaglase dosadašnje odluke i ugovore kojima je regulisana visina plata direktora i novčanih naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima ustanova socijalne zaštite.
 
Danas donesena Odluka stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u ˝Službenim novinama Federacije BiH˝, a bit će u primjeni od prvog dana narednog mjeseca nakon stupanja na snagu.
 
TRANSPLANTACIJSKA MEDICINA MORA BITI PRIORITET U RADU KLINIČKIH CENTARA
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju o stanju u području dijalizne i transplantacijske djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, s naglaskom na zahtjeve Udruge dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije BiH.

Kako je zaključeno, Vlada strateški podržava razvoj transplantacijske medicine u FBiH s obzirom na to da ulaganje u transplantaciju spašava živote i unaprjeđuje kvalitet života pacijenata, ali donosi i značajne ekonomske benefite i smanjuje troškove za dijalizu na koju se iz Federalnog fonda solidarnosti godišnje izdvaja oko 30 milijuna KM, a ovaj fond se dijelom financira i iz Proračuna FBiH.

Federalna vlada je obvezala kliničke centre u FBiH da provođenje transplantacijske medicine bude prioritet u njihovom radu, a Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH da prati izvršenje ugovora zaključenih sa zdravstvenim ustanovama koje obavljaju transplantacijsku medicinu, naročito u dijelu plaćanja bolničkih koordinatora.
Osnivači dijaliznih centara obvezni su da u svojim proračunima za narednu godinu osiguraju sredstva za nabavu dijaliznih aparata i sredstva za  provedbu aktivnosti na podizanju svijesti javnosti o značaju doniranja organa i tkiva u svrhu liječenja.

Vlada FBiH će uputiti zahtjeve vladama kantona da osnivači dijaliznih centara i zdravstvenih ustanova koje provode transplantacijsku medicinu prate aktivnosti u ovoj oblasti, te poduzimaju mjere sukladno svojim nadležnostima.
 
IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O IZRADI, 
SADRŽAJU I PRIMJENI ŠUMSKOPRIVREDNIH OSNOVA
 
Federalna vlada je izmijenila i dopunila Odluku o izradi, sadržaju i primjeni šumskoprivrednih osnova. Ovo je učinjeno jer se u postupku uspostave provođenja aktivnosti na razvoju Informacionog sistema šumarstva u FBiH (ISŠ) došlo do saznanja da pojedina pitanja, neophodna za uspostavu ISŠ-a, nisu bila definisana Odlukom.
 
Također, dopune su bile neophodne i radi jednoobraznosti izrade šumskoprivrednih osnova za svako šumskoprivredno područje na teritoriji Federacije BiH, te kako bi, pri prikupljanju podataka na terenu, snimanju taksacionih elemenata i izradi osnova za pojedina područja, bila izbjegnuta proizvoljnost u radu.
 
Jedna od novina je da izrađivač šumskoprivrednu osnovu dostavlja naručiocu u pisanom i elektronskom obliku, uključujući sve podatke i georeferencirane karte. Šumskoprivredna osnova, kao i svi prateći dokumenti i podaci, trebaju biti kompatibilni sa Informacionim sistemom šumarstva. Po njenom donošenju, korisnik šuma je dužan šumskoprivrednu osnovu unijeti u ISŠ. Šumskoprivredna osnova ne može biti primjenjivana bez pribavljene saglasnosti Federalnog ministarstva i dok se ne bude unesena u Informacioni sistem. U svim kategorijama šuma, stabla se svrstavaju u vrste drveća: jela, smrča, bijeli bor, crni bor, duglazija, ariš, ostali četinari, bukva, hrast lužnjak, hrast kitnjak, pitomi kesten, plemeniti lišćari, voćkarice, ostali tvrdi lišćari i ostali meki lišćari, kao i u sljedeće grupe drveća: svi četinari zajedno, svi lišćari zajedno i sve vrste drveća zajedno, precizirano je, uz ostalo u izmjenama i dopunama Odluke.
 
ZA ORGANIZACIJU DOČEKA NOVE 2020. GODINE U SARAJEVU 80.000 KM
 
Federalna vlada izmijenila je Odluku o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima, namijenjenog razvoju turizma u Federaciji BiH, utvrđenog Budžetom FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma. Unutrašnjom preraspodjelom neraspoređenih sredstava za projekt javnog dočeka Nove 2020. godine u Sarajevu, u organizaciji Gradske uprave Sarajevo, bit će izdvojeno 80.000 KM.
 
Organizacija i promocija dočeka Nove 2020. godine u Sarajevu označena je kao projekt od značaja za FBiH s ciljem promocije Grada Sarajeva kao atraktivne internacionalne novogodišnje turističke destinacije.
 
Vlada će, zaključeno je danas, razmotriti i inicijativu da budžetskim sredstvima budu podržane slične manifestacije i u drugim gradovima Federacije BiH.
 
USPJEŠNA AUKCIJA TREZORSKIH ZAPISA
 
Federalna vlada je usvojila izvješće o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 22.10.2019. godine. Na aukciji je ponuđeno 2.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po trezorskom zapisu (ukupan iznos 20.000.000 KM), s rokom dospijeća od devet mjeseci.
 
Pristiglo je 15 ponuda za kupovinu 5.120 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 51.200.000 KM. Prihvaćeno je pet ponuda i prodano svih 2.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000 KM.
 
Trezorski zapisi, koji na naplatu dospijevaju 23.7.2020. godine, prodani su po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 100,1470, odnosno prosječno ponderisanoj godišnjoj kamatnoj stopi od -0,195 posto na godišnjem nivou.
 
O danas usvojenom izvješću će Vlada izvijestiti Parlament FBiH.
 
KONTROLA UTROŠKA GRANT SREDSTAVA
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2018. godinu, a namijenjenih za subvencije javnim preduzećima.
 
Federalno ministarstvo je zaduženo da nastavi kontrolu i praćenje utroška grant sredstava i o tome, u roku od 30 dana, ponovo izvjesti Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.
 
Dužno je i da postupi u skladu s propisima i potpisanim Ugovorom 5.11.2018. godine i da nalog Federalnom zavodu PIO kako bi bila vraćena grant sredstva u iznosu od 27.453,42 KM uplatom na Jedinstveni račun Trezora FBiH.
 
Danas je usvojen i izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2018. godinu kao subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima.
 
KREDIT ZA IZGRADNJU DEPONIJE OTPADA
 
Federalna vlada je prihvatila zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine za realizaciju projekta regionalne deponije za kruti otpad u Živinicama, u iznosu do 5.000.000 eura. Cilj ovog projekta je pomoć Javnom poduzeću Eko-Sep d.o.o. Živinice i Gradu Živinice, kao i općinama Banovići i Kladanj u izgradnji regionalne sanitarne deponije i reciklažnog dvorišta. Rok otplate zajma je 15 godina i s trogodišnim grace periodom. Sredstva zajma bit će prenesena na Grad Živinice i općine Kladanj i Banovići, kao krajnje korisnike i dužnike. Federalno ministarstvo finansija će sa Živinicama, Kladanjem i Banovićima usaglasi i sklopiti podugovore o zajmu.
 
Vlada je dala suglasnost i za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i Federacije BiH i za njegovo potpisivanje ovlastila federalnu ministricu finansija.
 
INFORMACIJA O EFEKTIMA KORIŠTENJA INFORMACIONOG 
SISTEMA ZA NADZOR I KONTROLU PROMETA NAFTNIH DERIVATA
 
Federalna vlada usvojila je informaciju Federalnog ministarstva trgovine o efektima korištenja Informacionog sistema za nadzor i kontrolu prometa naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji BiH.
 
U njoj je navedeno da je ovo federalno ministarstvo krajem 2018. godine započelo digitalizaciju postupka dostave obavještenja o promjeni maloprodajnih cijena i marži (OPC i OPM) i u prvoj polovini 2019. godine okončani su projekti web i mobilne aplikacije „FMT FBiH oil info“, te se ovaj sistem višestruko isplatio, jer su navedene aplikacije realizirane na osnovu referentne baze podataka.
 
Na ovaj način ušteđena su značajna budžetska sredstva, a ujedno je realiziran i finansijski benefit za sve vozače u FBiH. Aplikacija „FMT FBiH oil info“ omogućuje potrošačima da na jednom mjestu, na jednostavan i efikasan način, dobiju sveobuhvatnu i pravodobnu informaciju o cijenama naftnih derivata na benzinskim pumpama, a vozačima je olakšan izbor i kupovina po najpovoljnijim cijenama.
 
Potpisnici Protokola o korištenju podataka iz Informacionog sistema za nadzor i kontrolu prometa naftnih derivata na benzinskim pumpama u FBiH su zaduženi da jednom godišnje, u skladu s raspoloživim podacima, dostave Federalnom ministarstvu trgovine informaciju o efektima korištenja podataka iz ovog informacionog sistema, a ovo federalno ministarstvo da jednom godišnje dostavlja Vladi FBiH objedinjenu informaciju o ovome.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH je danas rješenjem dozvolila JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla, kao korisniku eksproprijacije, ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzle.
 
Za sufinansiranje projekta navodnjavanja za IV kvartal ove godine odobreno je izdvajanje 2.034.823 KM iz Budžeta FBiH za 2019. godinu s pozicije izdataka za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima - Učešće Vlade u projektima koje finansira međunarodna zajednica.
 
Federalna vlada je usvojila izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda Agencije za nadzor osiguranja FBiH za 2019. godinu.
 
Prihvaćen je i izvještaj o radu Odbora za javni nadzor za 2018. godinu, a Generalni sekretarijat Vlade FBiH i Federalno ministarstvo finansija su zaduženi da taj izvještaj objave na svojim internet stranicama.
 
Vlada je upoznata i sa izvještajem o provođenju Uredbe o postupku procjene uticaja propisa u 2018. godini, a na znanje je primljena i informacija o realizaciji zaključka Vlade FBiH za period januar - septembar 2019. godine.
 
Federalna vlada donijela je danas Odluku o sazivanju desete vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići, koja će biti održana 15.11.2019. godine u Sarajevu,  u  zgradi  Vlade  FBiH (amfiteatar),  ul.  Hamdije Čemerlića broj 2, s početkom u 10:00 sati.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava Vlada FBiH danas je opunomoćila Renata Škrobu (JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar).
 
Vlada FBiH donijela je odluke o raspisivanju javnog konkursa i o kriterijima za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde, uime državnog kapitala, te utvrdila tekst javnog oglasa.
 
Vlada je dala prethodnu saglasnost za imenovanje Džemaila Ćibe i Ismeta Sarajlića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Igman d.d. Konjic, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.
 
Saglasnost Vlade dobio je i prijedlog da za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala, budu imenovani do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, Hamdija Muratović, Nezir Kadić i Almir Salihović.
 
Za člana Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom imenovan je Mirsad Ibrović.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.45 sati
.
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE