197. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 31.10.2019.
Dnevni red
Dnevni red 197. redovne sjednice Vlade FBiH održane danas u Sarajevu 
 
1. Usvajanje Zapisnika 196. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 24.10.2019. godine i Zapisnika 144. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 29.10.2019.godine, telefonskim putem
2. Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, za sufinansiranje projekta Razvoj navodnjavanja za IV. kvartal 2019. godine
5. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
6. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, ispred državnog kapitala
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, ispred državnog kapitala
c) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, ispred državnog kapitala
7. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic
8. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala
9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi, sadržaju i primjeni šumsko-privrednih osnova
10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Gradu Bihaću za prodaju kamiona mostopolagača marke „KRAZ“ 
12. Prijedlog rješenja kojim se ukida izvršno rješenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva broj: UP-I-08-24/10-1000/12 od 11.8.2014. godine (kojim je klijentu Hadrović Seniji, za kapitalna ulaganja - investicije u poljoprivredna gazdinstva koja se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka I Zakona o poljoprivredi, odobrena novčana podrška u iznosu od 49.375 KM za projekt: „Izgradnja farme za tov pilića“ i izvršena isplata prve rate u iznosu od 19.900 KM)
13. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed eksproprisanih nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzla, broj: 07-31-31/12-17 od 25.5.2019. godine
14. Izvještaj o radu Odbora za javni nadzor za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
15. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (9M) na dan 22.10.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
16. Izvještaj o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17 Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu „Tekući transferi i drugi tekući rashodi-subvencije javnim preduzećima“, s Prijedlogom zaključka
17. Izvještaj o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17 Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu „Tekući transferi i drugi tekući rashodi-subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za uplatu doprinosa u svrhu penzionisanja zaposlenika“ , s Prijedlogom zaključka
18. Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini, s Prijedlogom zaključka
19. Izvještaj o provođenju Uredbe o postupku procjene uticaja propisa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 55/14) u 2018. godini, s Prijedlogom zaključka
20. Informacija o kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju projekta „Izgradnja sanitarne deponije centar za upravljanje otpadom separacije 1 na području Živinice, Banovića i Kladanj“ s Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju projekta Živinice regionalna deponija za kruti otpad
21. Informacija o izmjeni Odluke o prihvatanju zajma Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju projekta poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalnoj bolnici Zenica s Nacrtom odluke o izmjeni Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju projekta poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalnoj bolnici Zenica
22. Informacija o visini plata direktora i novčanih naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima ustanova socijalne zaštite, s Prijedlogom odluke o visini plata direktora i novčanih naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima ustanova socijalne zaštite
23. Informacija o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Kapitalni transferi privatnim preduzećima-finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine“ u privrednom društvu „AC UNITY“ d.d. Goražde
24. Informacija o efektima korištenja Informacionog sistema za nadzor i kontrolu prometa naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
25. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-septembar 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
26. Informacija o realizaciji tačke 3. Zaključka V. broj: 779/2019 od 27.6.2019. godine
27. Informacija o realizaciji tačke 2. Zaključka V. broj: 1588/2018 od 27.12.2018. godine (rad Komisije za provođenje postupka - javnog poziva za prikupljanje ponuda za unajmljivanje poslovnog prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru, za period 1.1.2020.-31.12.2020. godine, s mogućnošću produženja ugovora o zakupu do okončanja izgradnje zgrade „Staklena banka“), s Prijedlogom zaključka i Prijedlogom odluke
a) Prijedlog zaključka
b) Prijedlog odluke o zakupu poslovnog prostora u Mostaru za smještaj Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, za period 1.1.2020.-31.12.2020. godine, s mogućnošću produženja ugovora o zakupu do okončanja izgradnje zgrade pod nazivom „Staklena banka“ u Mostaru, ulica Kralja Zvonimira bb, koja je kupljena za trajni smještaj federalnih institucija u Mostaru
28. Informacija o izmjenama i dopunama Plana prihoda i rashoda Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu i odlukama o prodaji i kupovini poslovnog prostora, s Prijedlogom zaključka
29. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o sazivanju 10. (desete) vanredne sjednice Skupštine dioničara Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
b) Prijedlog teksta obavještenja o sazivanju 10. (desete) vanredne sjednice Skupštine RMU „Banovići“ d.d. Banovići
30. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom
31. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica za zaključivanje više ugovora o djelu za angažovanje lica - popisivača za potrebe realizacije Projekta „Mapiranje porušenih/izgrađenih stambenih objekata u povratničkim zonama“, s Prijedlogom zaključka
32. Informacija Federalnog ministarstva zdravstva o zahtjevima Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine  
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE