196. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 24.10.2019.
Dnevni red
 
Dnevni red 196. redovne sjednice Vlade FBiH održane danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 195. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 17.10.2019. godine
2. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, koju su podnijeli Elzina Pirić i Safer Demirović, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Uredbe o odsustvu sa posla usvojitelja djeteta, koju je pokrenula Lana Prlić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Finansijskoj-Financijskoj policiji
5. Prijedlog odluke o prenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru projekta „Projekat smanjenje faktora rizika za zdravlje u Bosni i Hercegovini (RHRF)“, krajnjim korisnicima
6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
9. Prijedlog odluke o poklonu motornog vozila (kamion) „Mercedes Benz - Atego 1223“ i druge auto-opreme Federalnoj upravi civilne zaštite
10. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za praćenje implementacije Programa utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima-transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
11. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za strane investitore Federacije Bosne i Hercegovine
12. Kvartalni izvještaj o dugu Q3/2019, s Prijedlogom zaključka
13. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuća rezerva Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za period 1.1. do 30.9.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
14. Kvartalni izvještaj o napretku Projekta „podrške zapošljavanju“ (ESP) za period 1.7. do 30.9.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
15. Izvještaji o implementaciji Programa utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“, u iznosu od 153.000.000“, sa stanjem na dan 30.9.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
16. Kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Smanjenje faktora rizika za zdravlje u BiH“ (RHFR) za period 1.7.-30.9.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
17. Izvještaj o implementaciji projekata po Programu javnih investicija u Sektoru energije, zaključno sa 30.6.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
18. Izvještaj o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave, federalnih upravnih organizacija i federalnih institucija za period juli - septembar 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
19. Dvadeset četvrti tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine, za period 1.7.2019.-30.9.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
20. Izvještaj o radu Interresorne Radne grupe za izradu Strategije saradnje sa iseljeništvom Federacije Bosne i Hercegovine sa Nacrtom strategije Federacije Bosne i Hercegovine za saradnju sa iseljeništvom za period 2020.-2024. godine i Akcionim planom za realizaciju Strategije saradnje sa iseljeništvom FBIH za period 2020.-2024. godine i Aneks I , s Prijedlogom zaključka
21. Informacija o realizaciji zaključaka V.broj: 1132/2019 i 1133/2019 od 3.10.2019. godine (vezano za primjedbe i sugestije na Prijedlog zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju)
22. Informacija o preduzetim aktivnostima na osnovu Izvještaja revizije učinka „Nedovoljna obnova šuma u Federaciji BiH kao posljedica neefikasnog sistema upravljanja šumama“, s Prijedlogom zaključka
23. Informacija o utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima sredstava prihoda ostvarenih po osnovu naknada za privređivanje igara na sreću u 2018. godini, s Prijedlogom zaključka
24. Informacija o implementaciji akata o malom biznisu (SBA), s Prijedlogom zaključka
25. Informacija o poduzetim aktivnostima na realizaciji Zaključka V. broj: 1050/2019 od 19.9.2019. godine (planiranje sredstava za preseljenje budžetskih korisnika iz prostora u ul. Maršala Tita br. 62 i planiranje sredstava za adaptaciju prostora u upravnoj zgradi DPO-a)
26. Informacija o usklađivanju zakonodavstva Federacije Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom Evropske unije u periodu od 2009.-2019. godine, s Prijedlogom zaključka
27. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar - juni 2019. godine, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom zaključka
28. Prijedlog zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka V. broj: 716/2019 od 20.6.2019. godine (produženje roka za dostavu prijedloga akata o prihvatljivosti i kontroli projektnih troškova koji se mogu plaćati iz kredita ili sufinansiranjem iz budžeta, odnosno o troškovima koji se mogu plaćati isključivo na teret budžeta Federacije Bosne i Hercegovina iz razdjela resornog ministarstva)
29. Informacija o provođenju aktivnosti za prijem radnika u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.d. Đurđevik, s Prijedlogom zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 1166/2019 od 17.10.2019. godine
30. Informacija o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Kapitalni transferi privatnim preduzećima-finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine“ u privrednom društvu „AC UNITY“ d.d. Goražde
31. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za razrješenje vršioca dužnosti člana Uprave Društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti člana Uprave Društva
 
 
 
Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE