57. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 29.05.2008.
Saopćenje o radu

 
 

 
RAZMATRAN PREDNACRT ZAKONA O CESTAMA FBiH
 
Zbog nedorečenosti i nedostataka uočenih u aktualnom Zakonu o cestama Federacije BiH, zbog čega bi bilo nužno izmijeniti više od 50 posto teksta, Vlada Federacije BiH odlučila je, umjesto izmjena i dopuna, utvrditi tekst potpuno novog zakona pod istim nazivom, čiji je Prednacrt razmatran na današnjoj sjednici u Sarajevu, kojom je, po ovlaštenju premijera FBiH, predsjedavao dopremijer Gavrilo Grahovac.
 
Ovakav pristup nužan je i u sklopu priprema za realiziranje kapitalnih infrastrukturnih projekata, usuglašavanja zakonske regulative s europskom praksom i standardima, ali i traženja rješenja za veoma lošu cestovnu strukturu u našoj zemlji.
 
Novim zakonom je, uz ostalo, definiran pojam javne ceste koja, ovisno o društvenom, gospodarskom ili teritorijalnom značaju, može biti autocesta, magistrala, regionalna i lokalna cesta, te prometnica u naselju. Kada nadležno tijelo neku cestu proglasi javnom i u općoj uporabi, ona je u vlasništvu FBiH i od općeg interesa za FBiH. Na javnim cestama se ne mogu stjecati prava vlasništva niti bilo koja druga.
 
Na osnovu današnje rasprave, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će za jednu od sljedećih sjednica Vlade FBiH pripremiti usuglašen tekst Prednacrta zakona o cestama.
 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O PRINCIPIMA LOKALNE SAMOUPRAVE U FBiH
 
Vlada FBiH je raspravljala o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave, koji je dostavio Klub zastupnika Stranke za BiH u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.
 
Polazeći od stavova i obrazloženja Federalnog ministarstva pravde, danas je primjedba stavljena na to što se za utvrđene obaveze jedinica lokalne samopuprave u pogledu obezbjeđenja uvjeta za rad predstavnika i delegata u oba doma Federalnog parlamenta i u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, ne predviđaju sredstva za pokriće ovih troškova, kako je to obavezno prema Zakonu čije se dopune predlažu. Adekvatno tome, potrebno je ova ista prava predvidjeti i za kantonalne predstavnike u skupštinama kantona, kao i za predstavnike općinskih i gradskih vijeća.
 
BEZ PRIMJEDBI NA PRIJEDLOG ZAKONA O
KONTROLI KRETANJA ORUŽJA I VOJNE OPREME
 
Polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije, Vlada FBiH je, nakon obavljene rasprave, podržala Prijedlog zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme koji treba donijeti na nivou Bosne i Hercegovine.
 
Prijedlog zakona sačinila je jedna od međuagencijskih radnih grupa, uz učešće predstavnika Federalne uprave policije, koje je oformilo Vijeće ministara BiH sa ciljem pripreme propisa u oblasti prometa i prijevoza naoružanja i vojne opreme, te prijevoza opasnih materija na nivou BiH, u skladu sa obavezama naše zemlje iz dokumenta Upute stranama GK EUFOR-a.
 
S obzirom na to da u Bosni i Hercegovini, a ni u Federaciji BiH nije uređena oblast prijevoza (kretanja) NVO, niti postoji jedinstven zakon o oružju, priprema Prijedloga zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme, prema mišljenju Vlade FBiH, predstavlja značajan prvi korak u pravnom reguliranju ove oblasti.
 
ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA “ALUMINIJ”
 
Današnjim zaključcima, Vlada FBiH zadužila je Elektroprivredu BiH da, iz vlastitih kapaciteta, osigura 10 MW (u bandu) nedostajuće električne energije za potrebe snabdijevanja “Aluminija” d.d Mostar. Riječ je o komercijalnoj isporuci koja će ići preko Elektroprivrede HZ HB. EPBiH je, uz to, dužna za potrebe mostarskog aluminijskog kombinata obezbijediti uslove za preusmjerenje nedostajućih 30 MW (u bandu) od svojih komercijalnih partnera. Sa svoje strane, “Aluminij” treba sa tim komercijalnim partnerima dogovoriti način i uslove pruzimanja te količine energije. Ovakav način snabdijevanja “Aluminija” na snazi je do 31. septembra/rujna 2008. godine.
 
Nakon ovog perioda, odnosno od 1. oktobra/listopada do kraja 2008. godine, EPBiH treba, iz vlastitih kapaciteta, osigurati 40 MW (u bandu) kroz komercijalnu isporuku preko EP HZ HB.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Vlada je zadužila da nadzire provođenje ovog zaključka.
 
IZMJENE I DOPUNE UREDBE IZ OBLASTI GRAĐENJA
 
Federalna vlada je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju.
 
Izmjene su izvršene pošto se ukazala potreba za preciziranjem minimalnih uslova koje moraju ispunjavati projektant, odnosno izvođač za stručnu osposobljenost (broj stručnih i osposobljenih lica), tehničku i drugu opremljenost za poslove koje obavlja u odnosu na složenost i namjenu objekata koje projektuje ili izvodi.
 
Federalno ministarstvo prostornog uređenja daje ovlaštenje pravnim licima za obavljanje registrovanih djelatnosti projektovanja i izvođenja radova na građevinama od značaja za Federaciju BiH.
 
Ovim je izmjenama propisano da projektant ispunjava uvjete stručne osposobljenosti ako zapošljava najmanje šest diplomiranih inženjera, odnosno po dva diplomirana inženjera za svaki dio projekta sa radnim iskustvom od najmanje pet godina.
 
Izvođač ispunjava uvjete stručne osposobljenosti ako zapošljava najmanje šest lica koja ispunjavaju uvjete za voditelja radova na građevini, najmanje deset lica koji ispunjavaju uslove za predradnika, odnosno poslovođe, te najmanje po dvadeset lica sa petim, četvrtim ili trećim stepenom obrazovanja za svako zanimanje potrebno za izvođenje radova, odnosno sa prvim i drugim stepenom obrazovanja, te najmanje 20 lica sa odgovarajućim obrazovanjem za rukovanje sredstvima rada. Minimalan propisan broj radnika je 60. Voditelj radova može biti diplomirani inženjer sa položenim stručnim ispitom i pet godina radnog iskustva, a predradnik (poslovođa) mora imati peti ili četvrti stepen stručne spreme i pet godina radnog iskustva.
 
PLAN PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA
OD INTERESA ZA FBiH ZA 2008. GODINU
 
Vlada FBiH je, nakon razmatranja, utvrdila Plan rada provođenja statističkih istraživanja od interesa za FBiH u 2008. godini koji je prethodno, prema Vladinoj odluci, razmatralo i Ekonomsko-socijalno vijeće FBiH, a u tekst su ugrađene primjedbe i prijedlozi federalnih ministarstava i institucija kojima je bio dostavljen njegov nacrt.
 
Ovaj plan finansirat će se iz sredstava Federalnog zavoda za statistiku planiranih u ovogodišnjem Budžetu FBiH. Njime su definisani proriteti prvoga reda, sudjelovanje Federalnog zavoda za statistiku u međunarodnim projektima, potrebna sredstva u ovoj godini i plan publikovanja podataka.
 
Predviđeno je da se u ovoj godini sprovede ukupno 190 istraživanja, od čega su u nadležnosti Federalnog zavoda za statistiku 152, dok će se preostala obaviti u drugim ovlaštenim organima.
 
RASPISUJE SE TENDER ZA DOKAPITALIZACIJU „B&H AIRLINESA“
 
Vlada Federacije spremna je, sukladno Zakonu o gospodarskim društvima, omogućiti pristup strategijskom partneru u JP „B&H Airlines“ d.o.o Sarajevo putem povećanja temeljnog kapitala (dokapitalizacije), čime bi taj partner stekao udio od 49 posto temeljnog kapitala ove kompanije.
 
Ovo se kaže u danas donesenoj Odluci o nakani odabira i prihvatanja strategijskog partnera za povećanje temeljnog kapitala – dokapitalizaciju JP „B&H Airlines“ d.o.o Sarajevo.
 
Radi provedbe postupka dokapitalizacije, Vlada je utvrdila tendersku dokumentaciju, te zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija na objavu Javnog poziva za prikupljanje ponuda. Također je zadužena i uprava „B&H Airlinesa“ na donošenje odgovarajućih odluka u svezi pristupanja strategijskog partnera.
 
SAGLASNOST NA ODLUKE NO JP ŽELJEZNICE FBiH
 
Vlada FBiH je dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo o usvajanju konačne situacije izvršenih radova u 2007. godini na održavanju željezničke infrastrukture. Za ovaj je posao iz Budžeta FBiH Vlada u prošloj godini izdvojila 23,1 milion KM koja su utrošena namjenski u skladu sa Ugovorom o finansiranju zajedničke željezničke infrastrukture. Data je saglasnost i na Odluku NO ove kompanije o usvajanju konačnog obračuna sufinansiranja usluga u željezničkom putničkom saobraćaju u prošloj godini za koje je Vlada iz Budžeta za 2007. godinu izdvojila 200 hiljada KM.
 
PODSTICAJ PROIZVODNJI I PRESTRUKTUIRANJU INDUSTRIJE I RUDARSTVA
 
Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku kojom se iz Budžeta Federacije BiH utvrđuje raspodjela dijela sredstava Tekućih grantova - „Podsticaj proizvodnji i prestruktuiranju industrije i rudarstva“ Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u iznosu od 2.200.000 konvertibilnih maraka za finansiranje Programa povećanja proizvodnje i smanjenja troškova poslovanja u Rudniku mrkog uglja „Zenica“ d.o.o. Zenica. U ovom rudniku je, prema dostavljenom Programu povećanja proizvodnje i smanjenja troškova poslovanja, planirano osiguravanje kontinuiteta i povećanje proizvodnje uglja u 2008. godini i to u pogonima „Stranjani“, „Stara jama“ i „Raspotočje“. U ovim pogonima neophodno je izvršiti pripreme, otkopavanja, povećanje kapaciteta cikličnog transporta, kao i usavršavanje komorne metode otkopavanja i racionalizaciju sistema odvodnjavanja i provjetravanja radi smanjenja fiksnih troškova održavanja.
 
Također je u 2008. i 2009. godini planirano otvaranje novih jamskih otkopnih polja u navedenim pogonima, što zahtijeva dodatnu nabavku elektro-mašinske opreme i repromaterijala.
 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA PRVA TRI MJESECA 2008.
 
Kako se kaže u danas razmatranom Izvješću o izvršenju Proračuna Federacije BiH za razdoblje siječanj/januar - ožujak/mart 2008. godine, ukupni prihodi, primitci i financiranja ostvareni su u iznosu od 287,1 milijun konvertibilnih maraka. Najveću stavku čine prihodi od poreza, koji su s 255 milijuna KM devet posto veći nego u prva tri mjeseca 2007. godine. Unutar ove prihodovne kategorije, većina se odnosi na neizravne poreze.
 
U razdoblju na koje se odnosi Izvješće je na ime otplate dugovanja izdvojeno 35,9 milijuna KM. U ovaj iznos uključeno je 15,4 milijuna KM kroz otplate dugova primljenih kroz državu BiH i 20,5 milijuna KM na izravne vanjske obveze Federacije BiH.
 
Treba napomenuti kako su do kraja ožujka/marta 2008. godine izmirene prenesene obveze iz 2007. u ukupnom iznosu od 176,8 milijuna KM. To se, uz ostalo, odnosi na poticaje u poljoprivredi (19,3 milijuna KM), transfer za znanost i obrazovanje (3,2 milijuna KM), transfere za deminere, udruge građana i drugo (osam milijuna KM), civilne invalidnine za prosinac/decembar (20,5 milijuna KM), sudjelovanje Vlade FBiH u međunarodnim projektima (6,2 milijuna KM), izgradnju autoceste (8,3 milijuna KM), unutarnji dug - plaće vojnicima, dobavljači i stara devizna štednja (19,2 milijuna KM) i invalidnine za prosinac/decembar (32,5 milijuna KM).
 
ODOBRENA IZRADA STUDIJE O GAŠENJU POŽARA
 
Vlada FBiH je odobrila izradu Studije „Gašenje požara otvorenih prostora korištenjem zračnih snaga u FBiH“ čiji je cilj da se sagledaju na ekspertnom nivou procjene načina upotrebe zračnih snaga u gašenju požara i pronađe model integriranja ovih snaga u sistem zaštite i spašavanja. Odluka je donesena zbog velikih šteta koje svake godine prouzrokuju šumski požari ćemu doprinosi i alarmantno stanje u oblasti vatrogastva i protivpožarne zaštite. Na udaru su velike površine šumskog bogatstva u Hercegovini i poljoprivredne kulture koje stradaju u ljetnim mjesecima zbog klimatskih prilika i nepažnje.
 
Nosilac poslova na izradi Studije je Federalna uprava civilne zaštite koja će u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama odabrati najpovoljnijeg ponuđača za ovaj posao. U toku izrade cjelovitog dokumenta studije koordinaciju će vršiti predstavnici federalnih ministarstava prometa i komunikacija i finansija, te Federalna direkcijja civilnog zrakoplovstva.
 
Za izradu Studije će iz ovogodišnjeg Budžeta FBiH biti osigurano 166.000 KM, o čijem će utrošku Federalna uprava civilne zaštite podnijeti Izvještaj Vladi FBiH.
 
SAGLASNOST INOSTRANOJ NEVLADINOJ ORGANIZACIJI
 
Federalna vlada je dala saglasnost za osnivanje Predstavništva u FBiH stranoj nevladinoj organizaciji „Maria Porta del Cielo progetto Međugorje“ iz Italije (Torino) sa sjedištem u Međugorju, općina Čitluk.
 
Predstavništvo se osniva u cilju stvaranja kulturne solidarnosti kroz obarzovanje volontera i mobiliziranje mladih za akcije pomoći. Ove ciljeve organizacija kani realizirati osnivanjem integralnih obiteljskih zajednica sa svrhom prihvaćanja osoba isključenih iz društva kao što su maloljetnici, starije i hendikepirane osobe, te stranci i osobe iz zemalja koje nisu članice EU. Cilj je integracija ovih osoba u društvo kroz preventivne akcije na terenu.
 
O NAPLATI SREDSTAVA ZA „DJEČIJU NEDJELJU“
 
Svake godine na teritoriji Federacije BiH, prva sedmica u oktobru mjesecu obilježava se kao „Dječija nedjelja“ koja je uvedena radi podsticanja i organiziranja raznovrsnih kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija posvećenih djeci i poduzimanja drugih mjera za unapređenje razvoja brige o djeci. Stoga je Vlada Federacije BiH shodno odredbama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom donijela Odluku o utvrđivanju novčanih sredstava koja će se naplaćivati u toku mjeseca oktobra tekuće godini na teritoriji Federacije BiH za „Dječija nedjelja“.
 
Propisano je da će se sredstva naplaćivati na sljedeći način: jedan posto na prodatu voznu kartu u međumjesnom i međunarodnom željezničkom, brodskom, avionskom i autobuskom saobraćaju, 20 posto na poštanske pošiljke u unutrašnjem saobraćaju, osim pošiljke novina i časopisa, jedan posto na prodatu ulaznicu za pozorište, kino, druge kulturne manifestacije i sportske priredbe za koje se naplaćuju ulaznice, te isti iznos na prodatu videokasetu i nosače zvuka. Navedena sredstva naplaćivaće se na području kantona i uplaćivati u budžet kantona u roku od 15 dana po isteku mjeseca oktobra.
 
DOKUMENT O ZDRAVLJU I MLADIMA U FBiH
 
Vlada FBiH dala je saglasnost na dokument “Politika zdravlje i mladi u Federaciji BiH“. U dokumentu se navodi da se Federacija BiH zalaže da svi mladi imaju pravo na ravnopravan pristup zdravstvenoj zaštiti bez obzira na spol, rasu, jezik, vjeru, seksualnu orijentaciju, naciju, političko ili drugo mišljenje, ili psihičko i socijalno stanje. U tom smislu FBiH se zalaže da se osigura tzv. Prijateljski pristup mladima koji podrazumijeva dostupne, pristupačne, povjerljive, kvalitetne i prihvatljive zdravstvene i nezdravstvene usluge.
 
Vlada FBiH će također podržati razvoj i jačanje NVO sektora radi ostvarivanja i pružanja prijateljskih usluga mladima i teško dostupnim grupama koje vladine ustanove ne mogu osigurati. Lokalne zajednice će se zalagti za finansiranje, promovisanje i podržavanje centara za mlade. FBiH se zalaže da se kroz razne vidove edukacije obezbijedi veći nivo zanja i vještina u oblasti zdravlja mladih i zdravih stilova života, kao i da se posveti senzibiliranju mladih po pitanju rodne jednakopravnosti. FBiH, prema ovom, dokumentu ima pravo i obavezu uspostaviti jedinstveni sistem određivanja i praćenja indikatora u svim segmentima relevantnim za zdravlje mladih, kako bi se uticalo na unaprijeđenje njihovog zdravlja.
 
POTICAJ RAZVOJU PROIZVODNJE I UPOŠLJAVANJU U GORAŽDU
 
Federalna vlada donijela je Odluku kojom, za dio zemljišta pod nazivom “Rijeka Drina” površine 4.387 m2 u Goraždu, prestaje status javnog vodnog dobra. Namjera je da se ovo zemljište koristi za potrebe uspostavljanja industrijske zone Bekto Preciza i osiguranje uslova za proširenje proizvodnih kapaciteta, privrednog razvoja i zapošljavanja u općini Goražde, što je, kao kantonalni interes, utvrdila Vlada Bosansko-podrinjskog kantona.
 
Preostali dio zemljišta “Rijeka Drina”, površine 414.572 m2 zadržava status javnog vodnog dobra, kaže se u Odluci Federalne vlade, kojom je utvrđena i obaveza nadležnih službi općine Goražde da utvrđeno parcelisanje predmetne zemljišne čestice izvrše u koordinaciji sa Agencijom za vodno područje rijeke Save, Sarajevo kojoj je Zakonom o vodama data nadležnost upravljanja javnim vodnim dobrom u vlasništvu Federacije BiH.
 
FINANSIJSKE ODLUKE
 
Vlada FBiH je danas donijela Odluku kojom je iz Budžeta FBiH odobrila 900.000 KM kao podršku finansiranju upošljavanja invalidnih osoba u Federaciji BiH. Ova sredstva realizirat će se sukladno programu koji utvrdi i odobri Federalno ministarstvo rada i socijalne politike putem PIU SESER-a.
 
Posebnim odlukama Vlada je iz Budžeta FBiH odobrila 80.000 KM Federalnom ministarstvu kulture i sporta za rad Međureligijskog vijeća BiH, a Javnoj ustanovi Centar za edukaciju sudija i tužilaca 242.200 KM za redovne aktivnosti ove ustanove.
 
KADROVSKA PITANJA
 
Danas je za člana Upravnog odobra Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari Vlada FBiH predložila premijera Federacije BiH dr. Nedžada Brankovića. Uz predložene kandidate ostalih institucija predviđenih Odlukom Vijeća ministara BiH o načinu izbora članova/ica Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida 1995. godine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH predložiće imenovanje Upravnog odbora.
 
Vlada je danas imenovala, na četverogodišnji mandat, rukovodioce kazneno-popravnih zavoda u Federaciji BiH. Za direktora KPD poluotvorenog tipa u Bihaću imenovan je Zikrija Karabegović, a za njegovog zamjenika Zvonko Jurić. Direktor KPD poluotvorenog tipa u Sarajevu je Alija Berberkić, a zamjenik Mladen Krpan, dok je direktor KPD poluotvorenog tipa u Mostaru Romeo Zelenika, a zamjenik Tahir Đulić. Za direktora tuzlanskog KPD poluotvorenog tipa imenovan je Hasan Hodžić, a za zamjenika Jozo Vilušić, dok su na ove dužnosti u KPD zatvorenog tipa u Zenici imenovani Nihad Spahić, odnosno Josip Pojavnik. Za direktora KPD poluotvorenog tipa u Orašju imenovan je Ivo Ivkić, a za direktora KPD poluotvorenog tipa u Busovači Marko Krišto.
 
Vlada je donijela Rješenje kojim je za članove Savjeta Federalne direkcije robnih rezervi imenovala Tonču Bavrka (predsjednik), Donku Jovića, Bracu Kazazića, Amiru Pintol, Peju Janjića, Muhameda Softića i Filipa Ujevića.
 
U Radnu grupu za trgovinsko-ekonomsku saradnju između Bosne i Hercegovine i Ruske Federacije ispred Federacije BiH, imenovani su Osman Ganić i Dragan Popović.
 
Ispred Vlade FBiH u Radnu grupu za koordinaciju aktivnosti na implementaciji Protokola potpisanog sa Savezom samostalnih sindikata BiH danas su imenovani dr Perica Jelečević, Vahid Hećo, Miralem Šarić i Radovan Vignjević, dok će ostale članove ove grupe koja će raditi na pripremi programa aktivnosti i donošenju provedbenih akata u postupku usklađivanja najniže bruto satnice sa troškovima života, imenovati Savez samostalnih sindikata BiH.
 
Imenovana je Grupa stručnjaka za davanje mišljenja o dokumentu “Strateški plan i program razvoja energetskog sektora FBiH” koju čine dr. Alija Lekić (rukovoditelj), dr. Anton Jaukac, dr. Mirsad Đonlagić, Tomislav Lukić, dr. Jasmin Bućo i Almir Prljača.
 
Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u BiH iz Federacije BiH i o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje na ovu družnost. Istovremeno je oformljena i Komisija za provođenje ovog postupka u koju su imenovani Stipo Buljan (predsjednik), Muhibija Delić, Tarik Begić, Jasmina Pašić i Nedžad Numić (članovi).
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 11.15 sati.
Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE