57. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 29.05.2008.
Dnevni red

Dnevni red:  

1.Verifikacija Zapisnika 56. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
2.Nacrt zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine;
3.Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu sa obrazloženjem;
4.Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je podnio Klub zastupnika Stranke za BiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH;
5.Prijedlog mišljenja u vezi sa Prijedlogom zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme;
6.Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju;
7.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Centru za edukaciju sudija i tužilaca;
8.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Međureligijskom vijeću Bosne i Hercegovine;
9.Prijedlog odluke o namjeri odabira i prihvatanja strateškog partnera za povećanje osnovnog kapitala – dokapitalizaciju JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo;
10.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za finansiranje podrške upošljavanja invalidnih osoba u Federacije Bosne i Hercegovine, utvrđenih Proaračunom/Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike,;
11.Prijedlog odluke o utvrđivanju Plana rada provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
12. a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo o usvajanju Konačne situacije izvršenih radova po osnovu ugovora o finansiranju održavanja željezničke infrastrukture za 2007. godinu;
12.b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo o usvajanju Konačnog obračuna usluga u putničkom saobraćaju za 2007. godinu;
13. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Tekućih grantova – „Podsticaj proizvodnji i prestruktuiranju industrije i rudarstva „ za finansiranje programa povećanja proizvodnje i smanjenja troškova poslovanja u Rudniku mrkog uglja „Zenica“ d.o.o. Zenica;
14.a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine,
14.b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine,
14.c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine;
15. Podaci o izvršenju Budžeta/Proračuna za prvo tromjesečje 2008. godine;
16.a) Godišnji izvještaj o radu Ureda za koordinaciju projekata – PCU za 2007. godinu;
16.b) Izvještaj o radu PIU šumarstva i pojoprivrede za 2007. godinu sa Prijedlogom zaključaka;
17.Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva trgovine – davanje saglasnosti;
18.Pravila Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja – davanje saglasnosti;
19.Prijedlog izjašnjenja na Zaključak Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda Zastupničkog/Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
20.Prijedlog rješenja o imenovanju članova Radne grupe za koordinaciju aktivnosti na implementaciji Protokola potpisanog sa Savezom samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine;
21.Prijedlog članova za imenovanje u Radnu grupu za trgovinsko-ekonomsku saradnju između Bosne i Hercegovine i Ruske Federacije;
22.Prijedlog rješenja o imenovanju članova Savjeta Federalne direkcije robnih rezervi;
23.Prijedlog odluke o odobravanju izrade studije „Gašenje požara otvorenih prostora korištenjem zračnih snaga u Federaciji BiH“;
24.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji „MARIA PORTA DEL CIELO PROGETTO MEĐUGORJE“, Corso Racconigi br. 48 10139 Torino, Italija, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine;
25.Prijedlog odluke o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati u toku mjeseca oktobra 2008. godine na teritoriji Federaciji Bosne i Hercegovine „Dječiju nedjelju“;
26.„Politika, zdravlje i mladi u Federaciji Bosne i Hercegovine“ – davanje saglasnosti;
27. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora kazneno-popravnih zavoda u Federaciji Bosne i Hercegovine;
28.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma – za sanaciju vodopada Kravica i Kočuša;
29.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma – za sanaciju Starog Grada Ljubuški;
30.Prijedlog odluke o utvrđivanju prestanka statusa javnog vodnog dobra dijela zemljišne čestice k.č. 1904 K.O. Goražde II, pod nazivom „Rijeka Drina“ površine 4.387 m2 za potrebe uspostavljanja industrijske zone „BEKTO-Precisa“ Općini Goražde;
31.Utvrđivanje prijedloga za izbor člana Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari spomen obiljžje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine.
Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE