193. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 03.10.2019.
Saopćenje o radu


193. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O GRAĐEVNOM ZEMLJIŠTU
 
Nacrt zakona o građevinom zemljištu u FBiH kojeg je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Vlada Federacije BiH, uređuje način korištenja i upravljanja zemljištem u gradovima i naseljima urbanog karaktera i drugim područjima predviđenim za izgradnju, kao i naknade koje se plaćaju prilikom izgradnje tih građevina.
 
Po zakonu, građevno je izgrađeno i neizgrađeno zemljište u gradovima i naseljima urbanog karaktera, kao i drugo koje je prostorno-planskim dokumentima namijenjeno izgradnji građevina sukladno važećim propisima o prostornom uređenju i gradnji.
 
Građevno zemljište smatra se dobrom od općeg interesa, a izgradnja objekata i infrastrukture na njemu provodi se u skladu s važećim prostorno-planskim dokumentima.
 
Ovim zemljištem raspolažu njegovi vlasnici, pod uvjetima i uz ograničenja određena ovim zakonom i drugim važećim propisima. Građevno zemljište koje je u zemljišnoj knjizi evidentirano kao društveno, državno vlasništvo ili opštenarodna imovina bez upisanog prava korištenja druge osobe, ako po sili zakona nije postalo vlasništvo druge osobe, nakon stupanja na snagu ovoga zakona, bit će upisano kao vlasništvo općine ili grada (jedinice lokalne samouprave) na čijem se području nalazi, sukladno odredbama Zakona o stvarnim pravima, ukoliko posebnim zakonom nije drugačije uređeno.
 
Bit će upisano i građevno zemljište evidentirano kao društveno ili državno vlasništvo sa upisanim pravom upravljanja, raspolaganja ili korištenja u korist društveno-pravnih subjekata koji više ne postoje, nemaju utvrđene pravne sljednike ili nisu upisani u odgovarajuće javne registre.
 
Prije donošenja odluke o određivanju građevnog zemljišta koje je, prethodno, korišteno kao poljoprivredno ili šumsko, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je pribaviti mišljenje kantonalnog ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i šumarstva.
 
Građevno zemljište se, prema pogodnostima, dijeli na najviše šest zona, koje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave utvrđuje na osnovu položaja, stupnja opremljenosti komunalnim objektima i instalacijama, prometne povezanosti, vrste i kapaciteta objekata za svakodnevno i periodično snabdijevanje, stupnja pokrivenosti objektima za zdravstvenu zaštitu, školstvo, kulturu i dječju zaštitu, prirodnih i ekoloških uvjeta korištenja zemljišta.
 
Sredstva naplaćena po osnovu jednokratne rente moraju biti namjenski korištena za izradu prostorno-planske dokumentacije, te izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture.
 
Visina jednokratne rente po metru četvornom netto korisne površine objekta koji će biti građen utvrđuje se u postotku od prosječne konačne građevinske cijene, i to kao fiksan postotak: od jedan posto u petoj, do šest u prvoj zoni.
 
Još važeći Zakon o građevinskom zemljištu FBiH donio je visoki predstavnik za BiH i na snazi je od 16.5.2003. godine, a Parlament FBiH ga je usvojio dvije godine kasnije. Uz jedan neuspjeli pokušaj izmjena i dopuna 2010. godine, ovaj osnovni zakonski tekst nikada nije noveliran, nego je ostao u izvornom obliku, kako ga je formulirao Visoki predstavnik za BiH, iako je kroz protekla gotovo dva desetljeća naše društvo prošlo kroz intenzivne promjene, pa i po pitanju nekretnina i oblasti stvarnih prava uopće.
 
Zakon o građevinskom zemljištu Federacije BiH, za razliku od 12 drugih propisa u oblasti stvarnog i imovinskog prava, ostao je na snazi i nakon početka primjene Zakona o stvarnim pravima. No, veći dio njegovih odredbi je praktično stavljen izvan snage, jer su u koliziji sa odredbama Zakona o stvarnim pravima.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU
 
Potreba deregulacije i liberalizacije cijena obveznog osiguranja od odgovornosti za vozila, s ciljem očuvanja stabilnosti i neometanog funkcioniranja sektora osiguranja, jedan je od razloga koji su opredijelili Vladu FBiH da utvrdi i Parlamentu FBiH uputi Prijedlog zakona o obveznim osiguranjima u prometu.
 
Kako je sadašnji zakon iz ove oblasti na snazi od 2005. godine, također je bilo nužno inoviranje rješenja i uređenja osiguranja od odgovornosti i u drugim vidovima prometa, a ne samo cestovnom. Uz to, praksa je pokazala da pojedina rješenja nisu jasna i precizna, što je dovodilo do pravne nesigurnosti oštećenog, odnosno kruga osoba kojima pripada pravo na naknadu.
 
Razlog za donošenje novoga zakona je i harmoniziranje na jedinstvenom tržištu osiguranju u cijeloj BiH, jer je Republika Srpska to učinila 2015. godine, te je Upravni odbor Agencije za osiguranje u BiH 4. listopada 2016. usvojio Smjernicu za ocjenu usuglašenosti zakona o obveznim osiguranjima u prometu FBiH/RS. Donošenje novog zakona predstavlja i usuglašavanje sa zakonodavstvom i pravnim stečevinama Europske unije.
 
Zakon uređuje obvezna osiguranja putnika u javnom prijevozu, vlasnika vozila, zrakoplova i plovila na motorni pogon od odgovornosti za štetu prouzročenu trećim osobama i putnicima. Kao novina je uvođenje postepene liberalizacija cijena obveznog osiguranja od odgovornosti za vozila.
 
Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti ima dominantan udjel u ukupno obračunatoj premiji na tržištu neživotnih osiguranja FBiH (oko 60 posto u 2016. godini). Ova vrsta osiguranja ima i poseban društveni značaj, imajući u vidu broj vozila, broj prometnih nesreća i ukupne štetne posljedice. Visina premije osiguranja od automobilske odgovornosti još je određena administrativno, što znači da ne postoji sloboda društava za osiguranje da ocjenjuju rizik i samostalno određuju cijenu osiguranja od automobilske odgovornosti, kao ni da vrše izmjene u opsegu pokrića.
 
Predložena je postepena i fazna deregulacija, tj. liberalizacija cijena osiguranja od automobilske odgovornosti, u razdoblju od šest godina. To će, u konačnici, dovesti do potpune liberalizacije cijena tako što će u prve tri godine Agencija za nadzor donositi zajedničku tarifu premija i cjenik za osiguranje. U slijedeće tri godine na snagu bi stupila tzv. djelomična deregulacija u kojoj bi Agencija osiguravajućim društvima davala suglasnosti na njihove vlastite tarife premija i cjenike koji moraju biti usuglašeni s propisima o osiguranju, aktima Agencije, aktuarskim načelima i pravilima struke. Po isteku šestogodišnjeg razdoblja trebalo bi doći do potpune liberalizacije i slobodnog formiranja cijena usluga osiguranja.
 
U zemljama okruženja, koje su već uvele sustav slobodnog određivanja cijena osiguranja od automobilske odgovornosti, uočen je pad cijene, a to upućuje da će sama liberalizacija biti povoljna i za korisnike proizvoda osiguranja.
 
Očekuje se da će u dugom roku doći do uspostavljanja optimalne razine cijena osiguranja od automobilske odgovornosti, sukladno preuzetom riziku. Nadalje, ostvareni prihodi od premije osiguranja, kao i troškovi provođenja osiguranja bi bili realnije iskazivani i pružili objektivniju slika financijskog stanja društava za osiguranje. Također, očekuje se da će društva za osiguranje, imajući u vidu značajne troškove provođenja osiguranja (režijski dodatak iznosi do 30 posto bruto premije osiguranja), s ciljem zadržavanja pozicije na tržištu, regulirati troškove i poslovanje prilagoditi novim uvjetima.
 
PRIJEDLOZI NISU PRIHVAĆENI
 
Nakon razmatranja, Vlada FBiH nije mogla dati pozitivno mišljenje na Prijedlog zakona o studentskom radu u FBiH, koji je, po skraćenom postupku, u parlamentarnu proceduru uputila poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Lana Prlić.
 
Vlada smatra da ovaj prijedlog nije prihvatljiv u kontekstu pozitivno-pravnih propisa iz oblasti rada i zapošljavanja, kao što je Zakon o radu.
 
Naime, Zakon o radu ne sadrži posebne odredbe koje bi se odnosile na rad studenata, već propisuje načine obavljanja rada za poslodavca i opće uslove za zasnivanje radnog odnosa. Posebni uslovi su utvrđeni pravilnikom o radu na nivou poslodavca.
 
Imajući to u vidu, Vlada je mišljenja da posebni zakoni kojim bi bilo uređeno pitanje rada određene kategorije osoba ne mogu biti u suprotnosti Zakonom o radu, kao općim propisom iz oblasti rada i radnih odnosa.
 
Federalna vlada nije prihvatila ni amandmane koje je na Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH podnio delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Aner Žuljević.
 
DONESENE UREDBE O IZRADI I EVALUACIJI STRATEŠKIH DOKUMENATA U FBiH
 
Federalna vlada donijela je Uredbu o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH, kojom se, uz prethodne konsultacije s Federalnim ministarstvom finansija, drugim institucijama na nivou Federacije BiH, kantonima i Savezom općina i gradova FBiH propisuje izrada strateških dokumenata u FBiH.
 
Definisan je institucionalni okvir za pokretanje i provođenje procesa izrade strateških dokumenata na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH i bliže uređen institucionalni okvir za izradu strateških dokumenata (Vlada FBiH, federalna ministarstva, vlade kantona, kantonalna ministarstva i jednice lokalne samouprave), pokretanje procesa planiranja u Federaciji BiH (Vlada Federacije, vlade kantona, općinski načelnik ili gradonačelnik) i donošenje strateških dokumenata (Parlament Federacije BiH, skupština kantona i gradsko, odnosno općinsko vijeće).
 
Propisana je i tehnička i stručna podrška i koordinacija u procesu izrade strateških dokumenata (Federalni zavod i tijela za poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u kantonima ili jedinicama lokalne samouprave), uloga Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem FBiH i vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u kantonima u ovom procesu, kao savjetodavnih tijela čije osnivanje je propisano Zakonom.
 
Prilikom izrade uredbe konsultovani su zainteresovani akteri za davanje primjedbi, sugestija i prijedloga. Uredba je dostavljena i svim nadležnim institucijama u Federaciji BiH, kao i Savezu općina i gradova Federacije BiH, a organizirane su tri radionice s predstavnicima jedinica lokalne samouprave, kantona i federalnih institucija.
 
Donesena je i Uredba o evaluaciji strateških dokumenata u FBiH, kojom se, uz prethodne konsultacije s Federalnim ministarstvom finansija, drugim institucijama na nivou FBiH, kantonima i Savezom općina i gradova FBiH, uređuje vrednovanje strateških dokumenata u Federaciji BiH i druga pitanja od značaja za provođenje ovog procesa.
 
Aspekt evaluacije strateških dokumenata u Federaciji BiH definisan je kao standardni pristup u praćenju razvojnih rezultata i mjerenja efekata provedbe strateškog dokumenta. Primjenom ove uredbe osigurava se i harmonizovani pristup evaluaciji strateških dokumenata, što doprinosi koherentnijem, djelotvornijem i troškovno efikasnijem sistemu planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji BiH.
 
UREDBA O TROGODIŠNJEM I GODIŠNJEM PLANIRANJU
RADA, MONITORINGU I IZVJEŠTAVANJU U FBiH
 
Vlada FBiH donijela je Uredbu o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH kojom se, uz prethodne konsultacije s Federalnim ministarstvom finansija, drugim institucijama na nivou FBiH, kantonima i Savezom općina i gradova Federacije BiH, uređuje trogodišnje i godišnje planiranje rada, način izrade provedbenih dokumenata, principi planiranja, monitoringa i izvještavanja, struktura provedbenih dokumenata, proces planiranja, monitoring i izvještavanje i druga pitanja od značaja za ovu oblast. Uredba će biti primjenjivana od 1.1.2021. godine.
 
Nakon stupanja na snagu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH stvoren je osnov za uspostavljanje adekvatnog i harmoniziranog sistema razvojnog planiranja i upravljanja razvojem, koji bi na koordiniran način uključivao sve nivoe vlasti u Federaciji BiH. Zakon doprinosi stvaranju pretpostavki za brži i održivi društveno-ekonomski razvoj Federacije BiH, te jačanje njene sposobnosti da efikasno odgovori na zahtjeve Evropske unije u procesu evropskih integracija i iskorištavanje predpristupne finansijske podrške EU.
 
Federalni zavod za programiranje razvoja i Federalno ministarstvo pravde, uz podršku zajedničkog projekta Vlade Švicarske i UNDP-a u BiH od 2012. godine provode aktivnosti koje su rezultirale stupanjem na snagu Zakona, izradom i usvajanjem deset kantonalnih strategija razvoja i izradom integrisanih strategija razvoja jedinica lokalne samouprave u skladu sa utvrđenim metodologijama.
 
IZVLAŠTENJE ZA POTREBE IZGRADNJE AUTOCESTE
NA KORIDORU, DIONICA POPRIKUŠE - NEMILA
               
Federalna vlada dala je dozvolu korisniku izvlaštenja, JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, za ulazak u posjed nekretnina, prije isplate naknade,  potpuno izvlaštenih rješenjem načelnika Općine Žepče, putem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje.
 
Postupak izvlaštenja vođen je radi izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Poprikuše - Nemila, na području općine Žepče, nakon što je odlukom Vlade Federacije BiH od 1.6.2018. godine utvrđen javni interes za izgradnju autoceste na ovoj trasi, te je od strane nadležnog općinskog organa doneseno rješenje o potpunom izvlaštenju.
 
DIREKTORU BUKALU NALOŽENO DA SE OBRATI PARLAMENTU FBiH I JAVNOSTI
 
Vlada Federacije BiH nije prihvatila izvještaj Federalnog zavoda za agropedologiju o aktivnostima i rezultatima vezanim za analizu mulja s Postrojenja otpadnih voda u Mostaru.
 
Direktoru Zavoda Esadu Bukalu je naloženo da se obrati Parlamentu Federacije BiH i izda sopćenje za javnost kako bi pojasnio da Zavod nije radio mjerenje prisustva piralena, kao i sve ostale propuste koji su pratili ove aktivnosti.
 
FINANSIJSKOJ POLICIJI ZA NADZOR U ALUMINIJU NEDOSTAJUĆIH 10.000 KM
 
Vlada Federacije BiH je prihvatila informaciju Finansijske policije FBiH o nedostatku sredstava u njenom budžetu za realizaciju vanrednog zahtjeva Kantonalnog tužilaštva HNK Mostar za nadzor nad poslovanjem Aluminija d.d. Mostar, kojim se od Finansijske policije traži da prikupi podatke, obavještenja i dokumentaciju koja upućuje na moguća kaznena dijela koja su imala uticaj na poslovni rezultati, a u konačnici dovela do obustave proizvodnje u ovom privrednom društvu.
 
Također je zaključkom Vlade FBiH od 31.7.2019. godine Finansijskoj policiji FBiH naloženo da izvrši nadzor ili uvid u finansijsko-materijalno, spljnotrgovinsko i devizno poslovanje Aluminija d.d. Mostar, izvrši kontrolu svih novčanih tokova, ugovora i računa, s posebnim osvrtom na sve prilive i odlive sredstava od posljednjeg nadzora ove policije do 10.7.2019. godine, odnosno do dana gašenja proizvodnje. Temeljem ove informacije i mišljenja Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije BiH je dala saglasnost da se Finansijskoj policiji FBiH, s ciljem nesmetanog završetka vanrednih aktivnosti, na ime nedostatnih sredstava za putne troškove dodijeli 10.000 KM iz sredstava Tekuće rezerve Vlade Federacije BiH za 2019. godinu.
 
Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da pripremi prijedlog odluke o izdvajanju ovih sredstava.
 
INFORMACIJA O REALIZIRANIM AKTIVNOSTIMA NA PROJEKTU TE BANOVIĆI
 
Federalna vlada se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realiziranim aktivnostima za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW, iz koje je vidljivo da od početka daje podrđku ovom projektu i radi na njegovoj realizaciji.
 
Podržana je realizacija projekta Rudnika mrkog uglja Banovići d.d. Banovići pripreme i izgradnje Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW i zaduženi Nadzorni odbor i Uprava da nastave započete aktivnosti finansiranja i izgradnje ovog bloka.
 
U informaciji su detaljno navedene sve aktivnosti na realizaciji ovog projekta koji bi trebao dugoročno osigurati poziciju Federacije BiH na unutarnjem i regionalnom tržištu električne energije i to one koje su poduzete u RMU Banovići d.d. Banovići, Vladi Federacije BiH, Parlamentu Federacije BiH, Vijeću ministara BiH, Federalnom ministarstvu finansija i drugim nadležnim organima.
 
Između ostalog, navedeno je da je RMU Banovići uradio investiciono-tehničku i drugu dokumentaciju i na osnovu toga proveo određene aktivnosti i pribavio je 40 dozvola i odobrenja i niz drugih suglasnosti i podsuglasnosti na osnovu kojih su stvorene pretpostavke za daljnju realizaciju ovog projekta.
 
Vlada Federacije BiH je utvrdila javni interes za izgradnju RiTE Banovići, blok 1-350 MW i proglasila RMU Banovići nosiocem aktivnosti na pripremi i realizaciji izgradnje, te dala prethodnu saglasnost na izbor Dongfang Electric Corporation Limited iz Kine za strateškog partnera za finansiranje i izgradnju. Dala je i saglasnost na predloženi Ugovor o inženjeringu, nabavi i izgradnji (EPC Ugovor po sistemu ključ u ruke) za Termoelektranu Banovići, blok 1-350 MW između RMU Banovići i Dongfang Electric Corporation Limited.
 
Od aktivnosti Parlamenta FBiH izdvojeno je davanje saglasnosti na sve aktivnosti (od provedenih faza tenderskog postupka, izbora strateškog partnera itd.) koje je Rudnik mrkog uglja proveo s ciljem realizacije ovog projekta. Vladu Federacije BiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Rudnik mrkog uglja Banovići je obavezao da, uime Federacije BiH, nastave aktivnosti na izgradnji TE Banovići.
 
Vijeće ministara BiH je donijelo dva pisma podrške ovom projektu, kao i Federalno ministarstvo finansija.
 
Konstatirano je da je RMU Banovići uložio značajan trud i finansijska sredstva (oko osam miliona KM) da bi projekt izgradnje došao u ovu fazu, da su ostale relevantne institucije Federacije BiH izdavale određene akte, u okviru svojih nadležnosti, a nije izostala ni podrška Vijeća ministara BiH. Imajuću u vidu dugoročno osiguranje pozicije Federacije BiH na unutarnjem i regionalnom tržištu električne energije ovaj projekt potrebno je realizovati do kraja, navedeno je u ovoj informaciji.
 
SAGLASNOST ZA PRIJEM RADNIKA U RMU BANOVIĆI
 
Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provođenju aktivnosti za prijem radnika u Rudnicima mrkog uglja Banovići d.d. Banovići.
 
Data je saglasnost za prijem 141 radnika i zadužena Uprava Rudnike mrkog uglja Banovići da nastavi konkursnu proceduru za prijem radnika u radni odnos koji trenutno rade na određeno radno vrijeme (52 radnika površinske eksploatacije, 50 podzemne eksploatacija, 21 radnik separacija, 18 radnika željezničkog transporta). Nije data saglasnost za 11 radnika koji rade administartivne poslove.
 
SREDSTVA ZA ZAŠTITARSKU SLUŽBU PS VITEZIT
 
Prihvativši informaciju o ugroženom sigurnosnom stanju u privrednom društvu PS Vitezit d.o.o. Vitez, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da Federalnom ministarstvu finansija podnese zahtjev za dodjelu sredstava iz tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2019. godinu za isplatu sredstava u iznosu od 60.000 KM za finansiranje troškova rada unutrašnje zaštitarske službe u predstečajnom i stečajnom postupku.
 
Federalno ministarstvo finansija će, nakon što dobije zahtjev, pripremiti i Vladi FBiH hitno dostaviti na razmatranje i usvajanje Odluku o odobravanju ovog izdvajanja..
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da, nakon što mu budu prebačena, sredstva uplati na račun korisnika.
 
PODRŠKA KREDITNOM ZADUŽENJU ZA CHE ČAPLJINA
 
Vlada Federacije BiH je prihvatila informaciju i podržala inicijativu da za projekt zamjene sistema upravljanja i turbinske regulacije u CHE Čapljina budu osigurana kreditna sredstva kod KfW Frankfurt na Majni u iznosu do 15 miliona eura. Konačna odluka o zaduženju će biti donesena po okončanju pregovora s KfW-om kada će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja, a krajnji dužnik bit će JP Elektroprivreda HZHB. Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije BiH podnijeti informaciju o pregovorima kao i tekst usaglašenog Ugovora između Bosne i Hercegovine i KfW-a i ovaj zaključak dostaviti Ministarstvu financija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure.
 
Cilj je zamjenom dotrajale opreme produžiti trajanje postojećeg postrojenja u CHE Čapljina  starog 40 godina. Uvođenjem novih tehnologija, koje su ujedno jednostavnije i jeftinije za održavanje, bit će podignut stupanj pouzdanosti i raspoloživosti postrojenja, a očekuje se i povećanje moguće proizvodnje električne energije zbog manjeg broja zastoja usljed kvarova opreme.
 
ISPLATA POTICAJA NAKON INSPEKCIJSKOG NADZORA
 
Federalna vlada je usvojila informaciju o realizaciji Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2019. godinu i zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da nastavi obradu i odobravanja zahtjeva do iznosa planiranih po pojedinim pozicijama u ovom programu.
 
Također ga je zadužila da joj predloži preraspodjelu planiranih sredstava u okviru odobrenog Programa za 2019. godinu, ili smanjenje novčanih podrški po jedinici mjere, nakon što stignu svi zahtjevi.
 
Analizirajući dosad pristigle prijave, Federalno ministarstvo je u prilici da procijeni maksimalno potrebna sredstva za realizaciju modela poticaja proizvodnji, izuzev za poticaje proizvodnji kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka, te proizvodnji ribe, za koje su predviđeni iznosi prema realizaciji u 2018. godini. Međutim, ova projekcija i analiza ne može utvrditi precizan prijedlog preraspodjele planiranih sredstava u okviru modela poticaja proizvodnji zbog nemogućnosti obuhvata svih proizvodnji kroz obrazac P-1, kao ni zbog odredbe o maksimalnoj novčanoj podršci od 6.000 KM godišnje za fizičke osobe. Također je prethodnih godina uočeno da sve pojedine prijave na Obrascu P-1 ne rezultiraju podnošenjem zahtjeva za novčanu podršku.
 
Federalno ministarstvo je ranije dostavilo informaciju o kontrolama nerealiziranih zahtjeva novčanih podrški iz prethodnog perioda, a Vlada FBiH je na 181. sjednici održanoj 30.5.2019. godine zadužila ovo ministarstvo da isplati nerealizovane zahtjeve planirane Programom novčanih podrški za 2019. godinu, za koje će Federalna uprava za inspekcijske poslove i nadležne kantonalne inspekcije  izvršiti naknadnu kontrolu.
 
Zatraženo je od kantonalnih ministarstava i inspekcijskih organa da, prilikom dostavljanja zahtjeva za poticaje za proizvodnju kravljeg mlijeka za treći kvartal 2019. godine, uz obaveznu prateću propisanu dokumentaciju, dostave i zapisnik nadležne kantonalne poljoprivredne inspekcije o izvršenom inspekcijskom nadzoru za proizvodnju kravljeg mlijeka za treći kvartal ove godine, sa osvrtom na proizvodnju kravljeg mlijeka u istom periodu prošle godine.
 
Bez ovih zapisnika, zahtjevi neće biti realizirani, već će Federalnoj upravi za inspekcijske poslove biti upućen zahtjev za inspekcijski nadzor, pa će realizacija zahtjeva čekati okončanje ovih nadzora. Ovo važi i za zahtjeve za poticaje za uzgoj rasplodnih ovaca u 2019. godini, s tim što, u ovom slučaju, uz zapisnik nadležne kantonalne poljoprivredne inspekcije o izvršenom inspekcijskom nadzoru za 2019. godinu, moraju biti dostavljeni i osvrti na 2017. i 2018. godinu.
 
Konačan ishod kontrola od strane nadležnih kantonalnih tijela biti će poznat nakon dostavljanja svih zahtjeva za novčane podrške u 2019. godini.
 
USKLADITI POLITIKE DRŽAVNE SLUŽBE U FBiH
 
Vlada Federacije BiH će, s ciljem unaprjeđenja sveukupnog funkcionisanja javne uprave kroz osiguranje profesionalne i depolitizovane državne službe, vladama kantona uputiti pismo i pozvati ih na usklađivanje zakonodavnih i institucionalnih aspekata politika državne službe.
 
Ovo je zaključila nakon što je danas Federalna vlada prihvatila informaciju koordinatora za reformu javne uprave u FBiH o aktivnostima provođenja reforme javne uprave i uspostavi koordinacione strukture u FBiH.
 
Federalno ministarstvo pravde i Zavod za javnu upravu zaduženi su da pripreme i Vladi na saglasnost dostave Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za javnu upravu, s ciljem osiguranja organizacionih i kadrovskih pretpostavki za koordinirajuću ulogu Zavoda za javnu upravu u procesu reforme javne uprave u FBiH.
 
PRIHVAĆENA INICIJATIVA ZA NOVČANU NAGRADU AMELU TUKI
 
Vlada Federacije BiH danas je podržala inicijativu da iz tekuće rezerve Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu bude izdvojeno 15.000 konvertibilnih maraka na ime nagrade Amelu Tuki za osvojenu srebrnu medalju na Svjetskom atletskom prvenstvu u Dohi.
 
Kako je obrazloženo, riječ je o historijskom uspjehu bosanskohercegovačke atletike i sporta uopšte. Sjajan rezultat koji je postigao Amel Tuka na najbolji način predstavlja Bosnu i Hercegovinu u svijetu i pokazuje da se upornošću i napornim radom mogu postići veliki rezultati.
 
Na osnovu inicijative, Federalno ministarstvo finansija će pripremiti i Vladi dostaviti Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nagradu Ameli Tuki.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH danas je zadužila Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje i Federalno ministarstvo finansija da hitno poduzmu neophodne aktivnosti s cljem da FZ PIO dobije status budžetskog korisnika u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju i načinu vođenja Registra budžetskih korisnika u Federaciji BiH.
 
Federalna vlada je  donijela Odluku da Općini Donji Vakuf na privremeno korištenje ustupi bivšu vojnu lokaciju Klade, površine 97.686 m2, na period od 10 godina, bez naknade.
 
Skladište pogonskog goriva Pašci, površine 36.507 m2, s pripadajućim objektima i infrastrukturom, dato je, bez naknade, na privremeno korištenje Gradu Živinice.
 
Usvojeni su izvještaji o radu Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za prvi i drugi kvartal i BH Telecoma Sarajevo za period juni - august 2019. godine. 
 
Usvojena je i informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije BiH za period januar - august 2019. godine.
 
Federalna vlada je današnjom Odlukom odobrila izdvajanje 13.004.038 KM iz tekuće rezerve ovogodišnjeg Budžeta FBiH. Sredstva su namijenjena za rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju zgrade Vlade FBiH u Sarajevu i objekta poslovne zgrade (tzv. Staklena banka) u Mostaru.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH je danas opunomoćila Jadranka Puljića da je zastupa na Skupštini Ceste d.d. Mostar.
 
Data je prethodna saglasnost da za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar je, uime državnog kapitala, bude imenovan Radoje Vidović, do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.00 sati.
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE