192. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 26.09.2019.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 191. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 19.9.2019. godine, Zapisnika 142. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 21.9.2019. godine, telefonskim putem i Zapisnika 143. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 24.9.2019. godine, telefonskim putem
2. Prednacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca
3. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine
4. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o registraciji poslovnih subjekta u Federaciji Bosne i Hercegovine
5. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o stvarnim pravima
6. Nacrt zakona o izmjeni Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine
7. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine
8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima
9. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH
10. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o doprinosima
11. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o porezu na dohodak
12. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku, koju je podnijelo Udruženje „Vaša prava Bosne i Hercegovine“
13. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama
14. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko
15. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
16. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
17. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (3Y) Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (5Y) Federacije Bosne i Hercegovine
18. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, ispred državnog kapitala
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala
c) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP „Elektroprivreda BiH“ d.d.-Sarajevo, ispred državnog kapitala
19. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju Regionalnog vodovoda „Plava voda“
20. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Ozimica-Poprikuše na Koridoru Vc
21. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Medakovo - Ozimica na Koridoru Vc
22. Prijedlog odluke o odobrenju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000032067 otvorenog kao podračun u okviru JRT Vladi Federacije Bosne i Hercegovine - Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
23. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke 24 (dvadesetčetiri) službena putnička automobila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
24. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine s planom privatizacije za 2019. godinu
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
25. Prijedlog rješenja kojim se ukida izvršno rješenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva broj: UP-I-08-24/10-1342/12 od 8.9.2014. godine (kojim je klijentu Grizelj Borisu iz Gruda, iz Budžeta Federalnog ministarstva za 2014. godinu za 2014. godinu za kapitalna ulaganja - investicije u poljoprivredna gazdinstva koja se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka I Zakona o poljoprivredi, odobrena novčana podrška u iznosu 63.563,46 KM za projekat: „Izgradnja skladišta i pakirnice za jabuke, izgradnja objekta za jednodnevne piliće i opremanje zasada“)
26. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine
27. Prijedlog rješenja o imenovanju jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA
28. Izvještaj o poslovanju privrednih društava namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine za period I-XII 2018. godine, s Prijedlogom zaključka
 
 
29. Kvartalni izvještaj o provedbi Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni Hercegovini, za period od 1.4.2019. - 30.6.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
30. Informacija o implementaciji kolektivnog ugovora za područje djelatnosti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
31. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine broj: 02-14-3059/18 od 24.9.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
32. Prijedlog odluke o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću
 
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE