191. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 19.09.2019.
Saopćenje o radu


191. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
O STANJU U ZAVODU PAZARIĆ
 
Vlada Federacije BiH se, na današnjoj sjednici u Sarajevu, upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o izvještajima upravljačkih struktura ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Rasprava o ovoj temi će biti nastavljena naredne sedmice.
 
Do tada, Vlada je zaključila da četiri federalna ministarstva (rada i socijalne politike, finansija, pravde i obrazivanja i nauke) koja, na osnovu člana 10. Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH, koje vrše nadzor nad stručnim radom i zakonitošću rada zavoda, dostave izjašnjenje o stanju u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić.
 
Prema današnjoj odluci Vlade, u ovaj zavod će biti upućeni Finansijska policija, Porezna uprava FBiH i Federalna uprava za inspekcijske poslove u čijem sastavu, između ostalog, djeluje i građevinska inspekcija, koje, u roku od sedam dana, svoje nalaze trebaju dostaviti Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.
 
U istom roku, ovo ministarstvo treba da sačini objedinjenu infoarmaciju o tačnom činjeničnom stanju u ovoj socijalnoj ustanovi i dostaviti ga Vladi FBiH s ciljem poduzimanja daljnjih koraka.
 
HITNO SAZVATI SKUPŠTINU RMU BANOVIĆI
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije upoznalo je Vladu FBiH sa informacijom o nepostupanju Nadzornog odbora Rudnika mrkog uglja Banovići d.d. Banovići po zahtjevu Vlade FBiH, kao ovlaštenog dioničara, za hitno sazivanje vanredne Skupštine ovog privrednog društva.
 
Danas je premijer FBiH ovlašten da, uime Vlade FBiH, kao ovlaštenog dioničara, sazove Skupštinu RMU Banovići za 17.10.2019. godine u mjestu sjedišta društva u Banovićima, s početkom u 12 sati, te istim dnevnim redom kao u zahtjevu Vlade od 12.9.2019. godine. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da pripremi sve potrebne akte s ciljem realizacije ovog zaključka.
 
U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, zadužen je sekretar RMU Banovići d.d. da poduzme sve radnje neophodne za održavanje Skupštine koje od njega zatraži Vlada. U suprotnom, Vlada će protiv sekretara Društva poduzeti mjere za utvrđivanje lične odgovornosti za svu eventualnu štetu koja može nastati.
 
Vlada je zadužila premijera FBiH da, u njeno u ime, poduzme sve aktivnosti na utvrđivanju odgovornosti, predstavnika državnog kapitala u Nadzornom odboru RMU Banovići d.d. Banovići  - predsjednika Emina Haračića i člana Rasima Kovačevića, ukoliko ne postupe po zahtjevu Vlade od 12. 9.2019. godine za hitno sazivanje vanredne sjednice Skupštine.
 
Vlada je konstatirala da, ukoliko ne postupe po zahtjevu za hitno sazivanje vanredne Skupštine za 30.9.2019. godine, Haračić i Kovačević preuzimaju ličnu odgovornost za sve eventualne štetne posljedice koje mogu nastupiti u tom privrednom društvu, od momenta kada sadašnjem sazivu Nadzornog odbora prestane mandat, tj. 30.9.2019. godine, do dana kada članovi tog organa upravljanja u novom sazivu budu izabrani na Skupštini Društva.
 
O PROVEDBI ČLANKA 130. ZAKONA O MIO
 
Federalna vlada je izmijenila zaključak sa 187. sjednice, održane 31.7.2019. godine, koji se odnosi na poslovanje Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje putem Jedinstvenog računa riznice Proračuna FBiH.
 
Na temelju izmijenjenog zaključka, danom stupanja na snagu Proračuna FBiH za 2020. godinu, poslovanje Federalnog zavoda MIO bit će nastavljeno putem Jedinstvenog računa riznice (JRR) Proračuna FBiH.
 
Istovremeno, sredstva zatečena na računu Zavoda bit će prenesena na JRR, a račun Federalnog zavoda biti stavljen u mirovanje, do izmjene Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja.
 
Vlada je zadužila Federalni zavod da izmijeni ili uradi nove normativne akte (pravilnike, odluke, interne procedure i druge akte) kako bi bilo osigurano njegovo zakonito i nesmetano financijsko poslovanje JRR-a.
 
Današnjom izmjenom izbjegnuta je bilo kakva dvosmislenost ili dvojba u primjeni propisa iz ove oblasti.
 
PODRŠKA KREDITNOM ZADUŽENJU ZA IZGRADNJU
KORIDORA Vc OD UKUPNO 200 MILIONA EURA
 
Federalna vlada je podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Evropske investicijske banke (EIB) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta izgradnje dionica autoceste Poprikuše - Nemila i Tarčin - Ivan na Koridoru Vc u iznosu do 140.000.000 eura.
 
Prihvaćena je i informacija o ovom kreditu EIB-a kao osnova za vođenje pregovora.
 
Konačna odluka o zaduženju će biti donesena po okončanju pregovora sa EIB-om, a krajnji dužnik po ovom zaduženju je Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.
 
Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije BiH podnijeti informaciju o pregovorima kao i tekst usaglašenog ugovora izmedu BiH i EIB-a, a ovaj zaključak će dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure.
 
Dionica Poprikuše - Nemila je duga 5,5 kilometara, što uključuje tunel Golubinja od 3,6 kilometara i trasu autoceste od 1,9 kilometara koja obuhvata dva vijadukta (106 i 108 metara), dva mosta, nadvožnjak i petlju Poprikuše, na kojoj će biti izgrađeno naplatno mjesto i centar za kontrolu prometa. Očekuje se da će prosječni godišnji nivo saobraćaja biti povećan za oko 23 posto, a postojeći put M-17 bit će povezan sa Koridorom Vc.
 
Dionica Tarčin - Ivan je dužine 6,9 kilometara autoceste, a uključuje dva mosta ukupne dužine 1,1 kilometara, odmorište u centalnom dijelu Bosne i Hercegovine, tunel Ivan od 1,8 kilometara i privremeni priključak na magistralnu cestu M-17. Izgradnjom ove rute bila bi značajno smanjena udaljenost između Sarajeva i Mostara i skraćeno vrijeme putovanja.
 
Po prijemu zahtjeva za pokretanje incijative za zaduživanje izvršena je analiza i procjena kreditne sposobnosti JP Autoceste FBiH, koja je rađena na bazi projekcije prihoda od akciza i procjene finansiranja kapitalnih rashoda iz svih izvora. Analizom su, osim već ugovorenih i zahtjevom traženih kredita, uzeta u obzir i sredstva iz ranije traženih kredita, procjena finansiranja svih kapitalnih rashoda, uključujući i rashode za projekte čija provedba još nije počela, procjena operativnih troškova i otplate obaveza po svim ugovorenim i planiranim kreditima.
 
Na osnovu toga utvrđeno je da je JP Autoceste FBiH u mogućnosti servisirati novo zaduženje.
 
Analiza troškova je pokazala i veoma izražen trend rasta troškova zaposlenih, operativnih i ukupnih troškova, pa je za sljedeće novo zaduženje potrebno detaljno analizirati ukupne troškove izgrađenih i ugovorenih dionica Koridora Vc, kako bi bili identificirani uzroci koji dovode do rasta troškova izgradnje u odnosu na planirane.
 
U skladu s tim, neophodno je uraditi dubinsko snimanje (due diligence) kako bi bili utvrđeni uzroci nerealnog rasta operativnih troškova i osigurale mjere koje će optimizirati rast troškova, organizacionu strukturu i poslovne procese, mehanizme za strogu kontrolu operativnih troškova i dugoročnu finansijsku održivost.
 
Danas je prihvaćeno i zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje izgradnje dionice autoceste na Koridoru Vc Putnikovo brdo - Medakovo u iznosu do 60.000.000 eura.
 
Ova dionica je duga 8,5 kilometara, s početkom trase na izlazu iz tunela Putnikovo brdo 2 na međuentitetskoj liniji. Dalje ide prema petlji Usora, prelazi mostom preko reguliranog korita rijeke Usora i preko mostova Kraševo, Tešanjka 1 i Tešanjka 2 dolazi do naselja Karuše. U Karušama prolazi kroz brdo i na toj lokaciji je predviđen cut&cover sistem gradnje u dužini od 220 metara.Tu će brdo biti otkopano i izgrađena konstrukcija tunela, a zatim zatrpano i dovedeno u ranije stanje.
 
U nastavku trasa prolazi kroz naseljena mjesta Tešanjka i Medakovo kao i nenaseljena područja i završava poslije petlje Medakovo.
 
Sredstva zajma odobravaju se Federaciji BiH s rokom otplate od jedanaest, a grace periodom od četiri godine.
 
Federalno ministarstvo financija je zaduženo da s Autocestama FBiH usaglasi i sklopi odgovarajući Podugovor o zajmu kojim će, s ciljem redovne otplate, definirati uvjete vraćanja sredstava koja se prenose na kreditnoj osnovi. Data je i saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i Federacije BiH i Podugovora o zajmu između Federacije i Autocesta FBiH za ovaj zajam i za potpisivanje ovih dokumenata ovlaštena federalna ministrica finansija.
 
U informaciji o kreditu EIB-a je navedeno da u finansiranju dionica Poprikuše - Nemila i Tarčin - Ivan, u skladu sa ugovorom od 12. septembra 2019. godine, učestvuje i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u ukupnom iznosu od 120 miliona eura. Od toga je 70 miliona eura za dionicu Poprikuše - Nemila i 50 miliona eura za dionicu Tarčin - Ivan.
 
ZAJAM OD 15 MILIONA EURA ZA NABAVKU NOVIH TROLEJBUSA
 
Vlada FBiH je danas prihvatila zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta javnog prijevoza u Sarajevu u iznosu do 15.000.000 eura. Sredstva su namijenjena za nabavku novih električnih trolejbusa i povezane aktivnosti, s ciljem poboljšanja razvoja infrastrukture, povećanja kapaciteta i efikasnosti usluga ekološki čistog javnog prijevoza u Sarajevu.
 
Rok otplate je 13 godina, s dvogodišnjim grace periodom. Sredstva će biti prenesena na Kanton Sarajevo, kao krajnjem korisniku i dužniku po ovom zaduženju. Federalno ministarstvo finansija će s Kantonom Sarajevo usaglasiti i sklopiti Podugovor o zajmu kojim će biti definirani uslovi vraćanja kredita.
 
Danas je data i saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma o zajmu između BiH i FBiH i Podugovora o zajmu između FBiH i KS, a za njihovo potpisivanje ovlaštena federalna ministrica finansija.
 
DVA MILIONA KM VIŠE ZA AERODROM BIHAĆ
 
Federalna vlada je izmijenila Odluku o usvajanju  programa utroška sredstava za unaprjeđenje avio prometa u Federaciji BiH utvrđenog Proračunom FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i  komunikacija. Na ovaj način su sredstva, s prvobitnih 3.535.000 KM, namijenjena JP Aerodom Bihać, uvećana na 5.535.000 KM.
 
Kao razlog za izmjenu Odluke je navedeno da je izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2019. godinu predviđeno da će sredstva na poziciji kapitalnih transfera javnim poduzećima - za unaprjeđenje avio prometa Federacije BiH, biti utrošena prema programu koji donosi Vlada FBiH, a na osnovu zahtjeva za dodatnim kapitalnim sredstvima.
 
O BRZOJ CESTI LAŠVA - NEVIĆ POLJE
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju o provedbi projekta izgradnje brze ceste Lašva - Nević Polje i naložila JP Autoceste Federacije BiH da odmah podnesu zahtjeve za izdavanje okolišne dozvole i prethodnih suglasnosti za ovaj projekat, odnosno za dionicu za koju je Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK dalo pozitivno stručno mišljenje, u skladu s propisanom procedurom za izdavanje urbanističke suglasnosti, te da ih u najkraćem roku dostave Federalnom ministarstvu prostornog uređenja.
 
Autoceste FBiH i Ceste FBiH zadužene se da poduzmu sve ostale aktivnosti s ciljem stvaranja pretpostavki za pokretanje realizacije projekta brze ceste Lašva - Nević Polje, odmah po pribavljanju urbanističke suglasnosti i građevinske dozvole.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada danas se upoznala sa izvještajem Nezavisnog odbora o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije Ensada Kormana, koji obavlja dužnost direktora za drugi kvartal 2019. godine. Članovi Neovisnog odbora podržali su njegov dosadašnji i dali mu punu podršku u budućem radu.
 
Vlada FBiH je prihvatila četiri amandmana koje je na Prijedlog zakona o turizmu FBiH podnio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Irfan Čengić. Nije prihvaćen amandman koji je ovaj poslanik podnio na Prijedlog zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energijsku efikasnost FBiH.
 
Usvojen je izvještaj o monitoringu ostvarenih strateških ciljeva i analizi trendova tokom implementacije Akcionog plana za provedbu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici u prošloj godini.
 
Prihvaćena je informacija o primjeni Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period april - juni 2019. godine, koja če biti dostavljena predsjedniku i potpredsjednicima FBiH, uredima MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu, te objavljena na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
 
Vlada je prihvatila informaciju o provedenim aktivnostima u postupku prestanka rada Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH.
 
Federalna vlada je prihvatila Obračun sredstava u zdravstvu u FBiH i dostavit će ga Parlamentu FBiH radi davanja saglasnosti.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici dala prethodnu saglasnost za imenovanje Mirele Pelidije za članicu Nadzornog odbora ArcelorMittala d.o.o. Zenica, uime Federacije BiH, na period od četiri godine.
 
U Drugostepenu stambenu komisiju za dodjelu zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske FBiH imenovani su Josip Nikolić (predsjednik), Azra Koso i Merzada Abazović (članice).
 
Donesena je odluka o utvrđivanju kriterija i raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora u privrednom društvu Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar.
 
Federalna vlada je danas dala ovlaštenja punomoćnicima za zastupanje na skupštinama privrednih društava. Za JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar opunomoćen je Jadranko Puljić, za Aluminij d.d. Mostar Marinko Bošnjak, a za JP Hrvatske pošte d.o.o. Kenan Osmanagić.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.40 sati.
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE