191. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 19.09.2019.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 190. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 12.9.2019. godine
a) Verifikacija Zaključka u vezi sa usmenom Informacijom o stanju u rudnicima
b) Verifikacija zaključaka u vezi sa Informacijom Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa Inicijativom Grada Sarajeva za dodjelu na korištenje objekta bivšeg Zavoda za platni promet FBiH u ul. Maršala Tita broj 62
2. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar
4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Hrvatska pošta d.o.o. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Hrvatska pošta d.o.o. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Hrvatska pošta d.o.o. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Hrvatska pošta d.o.o. Mostar
5. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu sa razdjela 1202 - Služba za zajedničke poslove organa i tijela u Federaciji Bosne i Hercegovine na razdjel 1201 - Vlada Federacije BiH
6. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva Arcelormittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Privrednom društvu Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Privrednom društvu Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
c) Prijedlog teksta javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Privrednom društvu Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - „Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Bihać“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
9. Prijedlog rješenja o imenovanju Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine
10. Izvještaj Nezavisnog odbora o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije koji obavlja dužnost direktora policije, za II kvartal 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
11. Izvještaj o monitoringu ostvarenih strateških ciljeva i analizi trendova tokom implementacije Akcionog plana za provođenje Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici u 2018. godini, s Prijedlogom zaključka
12. Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka o prihvatanju Obračuna sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu i Nacrtom odluke o davanju saglasnosti na Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu
13. Informacija o kreditu Evropske investicijske banke (EIB) za Projekat izgradnje dionica autoceste Poprikuše-Nemila i Tarčin - Ivan na Koridoru Vc, sa Inicijativom za pokretanje kreditnog zaduženja i Prijedlogom zaključka
14. Informacija o zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat „Javni prevoz Sarajevo“, s Nacrtom odluke
a) Nacrt odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Javni prevoz Sarajevo
15. Informacija o kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje izgradnje dionice autoceste na Koridoru Vc Putnikovo brdo - Medakovo, s Nacrtom odluke
a) Nacrt odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje izgradnje dionice autoceste na Koridoru Vc Putnikovo brdo - Medakovo
16. Informacija o aktivnostima s ciljem provođenja člana 130. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, a Prijedlogom zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 908/2019 od 31.7.2019. godine
17. Informacija o izvještajima upravljačkih struktura ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
18. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period april-juni 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
19. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01-23-1180/04 od 9.9.2019. godine, s Prijedlogom zaključka (odustajanje od naplate zakonskih zateznih kamata nastalih neizmirivanjem obaveza zakupnine poslovnog prostora)
20. Informacija o provedenim aktivnostima u postupku prestanka rada Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, prijedlog za dalje postupanje i obavijest u skladu sa tačkom 4. Zaključka V. broj: 380/2019 od 25.4.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
21. Informacija o nepostupanju Nadzornog odbora Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići po Zahtjevu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kao ovlaštenog dioničara za hitno sazivanje vanredne Skupštine Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići, s Prijedlogom zaključka
22. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o zaštiti okoliša, koje su podnijeli:
a) Elzina Pirić i Safer Demirović, poslanici u Predstavničkom domu Paralmenta Federacije Bosne i Hercegovine
b) Tahir Nuhić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
23. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o turizmu Federacije Bosne i Hercegovine, koje je podnio Irfan Čengić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
24. Informacija o stanju implementacije projekta Izgradnja brze ceste Lašva-Nević Polje, s Prijedlogom zaključka
25. Prijedlog izjašnjenja o Amandmanu na Prijedlog zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energijsku efikasnost Federacije Bosne i Hercegovine, koje je podnio Irfan Čengić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE