190. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 12.09.2019.
Saopćenje o radu


190. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O PRIJEVREMENOM POVOLJNIJEM PENZIONISANJU
BRANILACA ODBRAMBENO-OSLOBODIILAČKOG RATA
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i po skraćenom postupku Parlamentu Federacije BiH uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata.
 
Izmjene i dopune se odnose na član 23. Zakona koji propisuje da korištenje prava iz člana 3. ovog zakona podliježe reviziji u skladu sa odredbama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, dok će prava iz člana 4. Zakona biti predmet redovne kontrole u skladu sa članom 19. Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbraambeno-oslobodilačkog rata.
 
Ove izmjene i dopune su potrebne jer proces revizije po Zakonu o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ne bi mogao biti okončan zbog stalnog uvođenja novih korisnika u pravo.
 
Kao je obrazloženo, Zakonom o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite je propisano da reviziji po ovom zakonu podliježu i korisnici prava na povoljnije penzionisnje, a čiju kontrolu u skladu sa članom 6. ovog zakona vrše revizorski timovi za kontrolu, dok je članom 19. Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog predviđeno da redovnu kontrolu ovih predmeta vrše nadležne inspekcije ministarstava.
 
UTVRĐENI KOEFICIJENTI I OSNOVICE ZA BORAČKO-INVALIDSKE NAKNADE
 
Vlada FBiH je danas donijela više odluka o utvrđivanju koeficijenata i osnovice za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite.
 
Vlada je utvrdila koeficijent jedan (1,00) za obračune i isplatu mjesečnih novčanih egzistencijalnih naknada demobilisanim braniocima i članovima njihovih porodica za period juli - septembar 2019. godine, čija primjena ovisi o raspoloživim sredstvima Budžeta FBiH za ovu godinu.
 
Za ove naknade ukupna sredstva odobrena Budžetom FBiH za 2019. godinu iznose 25.000.000 KM i bit će plasirana kroz transfer za provođenje Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica - egzistencijalne naknade.
 
Za obračune i isplate mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH za 2019. godinu utvrđen je koeficijent 0,989534 i bit će primjenjivan u skladu s raspoloživim sredstvima Budžeta FBiH za ovu godinu.
 
Utvrđena obračunska osnovica od 867,50 KM ostaje na nivou iz 2018. godine, a ukupna sredstva odobrena Budžetom Federacije BiH za 2019. godinu za transfer za invalidnine iznose 274.600.000 KM.
 
Donesena je i odluka kojom je utvrđen koeficijent 0,979727 za obračune i isplate mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica za 2019. godinu koja će, također, biti primjenjivana u skladu s raspoloživim budžetskim sredstvima.
 
Obračunska osnovica za ove namjene iznosi 641,66 KM, a i ona je na nivou utvrđene za 2018. godine. Ukupna odobrena budžetska sredstva za 2019. godinu za ove naknade iznose 16.000.000 KM.
 
MOSTARU 462.069 KM
 
Danas donesenom Odlukom, Vlada Federacije BiH je odobrila izdvajanje 462.069 KM iz tekuće pričuve Proračuna FBiH za 2019. godinu, kao financijsku podršku ovogodišnjem Proračunu Grada Mostara.
 
Kako je poznato, Vlada je na 189. sjednici zadužila Federalno ministarstvo financija da pripremi Prijedlog odluke o izdvajanju ovih sredstava s pozicije tekuće pričuve.
 
Sredstva za ove namjene nisu planirana u Proračunu Federacije BiH za 2019. godinu, te je zahtjev za izdvajanje sredstava iz tekuće pričuve opravdan, navedeno je u obrazloženju.
 
ZA ZAŠTITU NACIONALNIH SPOMENIKA 203.000 KM
 
Vlada FBiH danas je izmijenila Program utroška dijela sredstava s kriterijima raspodjele, utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, te kao svoje sudjelovanje u sufinanciranju zaštite nacionalnih spomenika odobrila 203.000 KM, umjesto dosadašnjih 100.000 KM.
 
Sredstava će biti raspodijeljena nakon obavljenog javnog poziva u visini od 20.000 KM po jednom programu/projektu za tri odabrana sakralna objekta koji su proglašeni nacionalnim spomenikom, te za jedan projekt zaštite starih gradova ili nekropola i stećaka, ili drugih javnih objekata proglašenih nacionalnim spomenikom BiH.
 
Pri ocjeni kandidiranih programa i projekata, prednost će imati nacionalni spomenici s većim procentom oštećenja, a koje nije manje od 50 posto, te oni s većim postotkom izvršenja radova. Također su bitni povijesna, umjetnička, arhitektonska, kulturna, duhovna i prostorna vrijednost objekta, kao i regionalna i nacionalna zastupljenost.
 
Na osnovu Zakona o zaštiti dobara koja su, odlukama Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, proglašena nacionalnim spomenicima BiH, Federalno ministarstvo prostornog uređenja dužno je osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i financijske mjere za njihovu zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju.
 
POLUGODIŠNJE KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE
 
Federalno ministarstvo financija upoznalo je Vladu FBiH o pokazateljima iz konsolidiranog izvješća o izvršenju proračuna FBiH, kantona i općina, financijskih planova vanproračunskih fondova FBiH za razdoblje siječanj - lipanj 2019. godine.
 
Ukupni prihodi su u prvom polugođu iznosili 4.388,7 milijuna KM, što je za 251 milijun KM ili za 6,1 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 45,7 posto.
 
Istodobno su ukupni rashodi u prvih šest ovogodišnjih mjeseci iznosili 3.640 milijuna KM, te su za 206,7 milijuna KM ili za šest posto viši u odnosu na 2018. godinu, a ostvarenje u odnosu na plan je 40,7 posto.
 
Tekući transferi drugim razinama vlasti iznosili su 10,9 milijuna KM, pojedincima 1.498,5 milijuna KM, neprofitnim organizacijama 71,5 milijuna KM, javnim poduzećima 71 milijun KM, privatnim poduzećima i poduzetnicima 24,7 milijuna KM, dok su drugi tekući rashodi bili 17,1 milijun KM.
 
Konsolidirani kapitalni transferi su za šest mjeseci 2019. godine iznosili 31,7 milijuna KM i u odnosu na isto lanjsko razdoblje su veći za 1,4 milijuna KM.
 
U prvom polugođu su sve razine vlasti Federacije BiH ostvarile pozitivan financijski rezultat od 395,3 milijuna KM. Lani je u ovom razdoblju, također, ostvaren pozitivan financijski rezultat od 348,8 milijuna KM.
 
Ukupan financijski rezultat na razini proračuna Federacije BiH iznosi 71,5 milijuna KM, kantona 185,7 milijuna KM, općina 74,3 milijuna KM, na razini sektora socijalne zaštite, odnosno vanproračunskih fondova 63,7 milijuna KM.
 
PROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA INDUSTRIJE TEKSTILA, ODJEĆE, KOŽE I OBUĆE
 
Federalna vlada usvojila je izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Privredne komore Federacije BiH o prošlogodišnjem provođenju Akcionog plana 2013.-2018. godina za realizaciju Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u FBiH za period 2013.-2023. godina.
 
Podaci, između ostalog, pokazuju da je u 2018. godini udio zaposlenika u industriji tekstila, odjeće, kože i obuće u odnosu na broj zaposlenika u industriji FBiH iznosio 4,7 posto, a u odnosu na broj u prerađivačkoj industriji 23,24 posto.
 
Prosječna neto plaća po zaposlenom u industriji tekstila, odjeće, kože i obuće FBiH porasla je za 28 KM, a u proizvodnji kože za tri KM. Plaće u proizvodnji odjeće ostale su u istom iznosu kao i u 2017. godini. Istovremeno su plaće u industriji Federacije BiH i prerađivačkoj industriji porasle za 29 KM, a u ukupnoj prerađivačkoj industriji za 20 KM.
 
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku za 2017. godinu, ta je plaća u industriji FBiH iznosila 860 KM, a u 2018. godini 889 KM, u prerađivačkoj industriji prosječna neto plaća u 2017. je bila 626 KM, a u 2018. godini 646 KM. U proizvodnji tekstila je 2017. godine iznosila 433 KM, a 2018. godine 461 KM. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u 2017. i 2018. godini u prozvodnji odjeće je bila 413 KM, a u proizvodnji kože u 2017. godini 398 KM, a u 2018. godini 401 KM.
 
Podaci o ostalim elementima analize bit će obrađeni u izvještaju za 2018. godinu, nakon objavljivanja Statističkog godišnjaka.
 
Kroz Trajni revolving fond kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu privrednim društvima iz oblasti tekstilne industrije, do dana usvajanja ovog izvještaja, ukupno je dodijeljeno 1.050.000 KM i to privrednim društvima Makama d.o.o. Bugojno i Kotex d.o.o Tešanj.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Privredna komora su zaduženi da dalje prate, analiziraju i jednom godišnje, a po potrebi i češće, izvještavaju Vladu FBiH o provođenju aktivnosti iz ovog akcionog plana. Nosioci aktivnosti, definisani Akcionim planom, dužni su neizostavno učestvovati u njegovoj realizaciji i blagovremeno izvještavati resorno ministarstvo o preduzetim aktivnostima.
 
DOSTAVITI REALAN I PROVODIV PLAN ZA ALUMINIJ
 
Vlada FBiH je usvojila infomaciju o sazivanju vanredne Skupštine privrednog društva Aluminij d.d. Mostar za 23. septembar i zatražila da u predloženi dnevni red bude uvršteno i zaduženje Upravi i Nadzornom odboru privrednog društva Aluminij d.d. Mostar da, u roku od 30 dana, Vladi dostavi realan i provodiv plan restrukturiranja Aluminija.
 
Ovaj plan treba sadržavati sve potrebne elemente za održivo poslovanje.
 
INFORMACIJA O RADOVIMA NA PREVOJU KARAULA I TUNELU VRANDUK
 
Realizirajuči zaključak Vlade FBiH od 31.7.2019. godine, JP Ceste FBiH je za današnju sjednicu pripremilo detaljna izvješća o stanju radova izgradnji dionice ceste M-18 na prevoju Karaula i rekonstrukciji tunela Vranduk.
 
Kada je riječ o Karauli, izvođač radova je predložio novo produženje roka za dovršenje radova do 30.9.2019 godine i dostavio prijedlog revidiranog Dinamičkog plana kojim je dovršenje radova predviđeno do tog roka. Inžinjer koji je pregledao taj prijedlog procijenio je da, i pored utvrđenog povećanja aktivnosti na provedbi ugovora, predloženi rok neće biti dovoljan za završetak radova, te smatra da je realni rok do 31.10.2019. godine. Uzimajući u obzir teškoće nastale usljed pokretanja zemljanog pokrivača u kišnom razdoblju, investitor je suglasan da odobri produženje roka za dovršetak svih radova do 31.10.2019. godine.
 
U okviru projekta za tunel Vranduk urađen je i projekt odvijanja prometa tijekom izvođenja radova. On je predviđao da se u prvoj fazi (12 mjeseci) promet iz Zenice prema Doboju odvija kroz tunel jednom trakom, a iz Doboja prema Zenici preusmjeri regionalnom cestom R445 Nemila - Banlozi - Zenica. U drugoj fazi (četiri mjeseca) bila je predviđena potpuna obustava prometa kroz tunel, pa bi promet od Zenice do Doboja bio preusmjeren na lokalnu cestu kroz Koprivnu.
 
Ceste FBiH su pripremile projekt sanacije ceste R445, a nakon njezine sanacije putnički promet je trebao u cijelosti biti preusmjeren na ovu cestu, dok bi teretna vozila bila naizmjenično puštana jednom trakom kroz tunel. Međutim, na terenu je vidljivo da veliki broj putničkih vozila također prolazi kroz tunel, što stvara velike gužve. Planirano je da građevinski radovi u glavnoj tunelskoj cijevi budu završeni do kraja listopada 2019. godine, kada bi u dnevnom intervalu promet bio normaliziran u obje trake tunela. U trećoj smjeni (od 22.00 do 06.00 sati) jedna traka bi bila korištena za montažu opreme, a druga za naizmjenično propuštanje.
 
INFORMACIJA O PROVJERI DIPLOMA
 
Federalna  mnistrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović upoznala je Vladu FBiH o dosadašnjem procesu provjere visokoškolskih diploma uposlenih u federalnim institucijama.
 
Između ostalog, skrenula je pažnju da određene visokoškolske institucije u Federaciji BiH traže finansijsku  nadoknadu za izdavanje traženih potvrda prilikom provjere podataka, u iznosu koji je doseže i 351 KM.
 
Nakon upoznavanja o informaciji, Vlada je dala preporuku da se resorno federalno  ministarstvo obrati visokoškolskim ustanovama prijedlogom da se ovakve provjere izuzmu od plaćanja naknada i molbom za bolju saradnju, a sve s ciljem okončanja provedbe procesa provjere. 
 
O SANIRANJU DIONICE SOVIĆKA VRATA - POTOK ZEC
 
Vlada FBiH danas je dopunila raniju Odluku o odobravanju realiziranja projekta saniranja magistralne ceste M-17.5, dionica Sovićka vrata - Potok zec. Dopunom se određuje da će Ministarstvo prometa i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona - Uprava za ceste HNK, do realiziranja odobrenih sredstava za ovaj projekat nastaviti s njegovim realiziranjem sukladno Ugovoru o izvodenju radova od 28.8.2018. godine.
 
Također, dopunom je za provođenje ove odluke, uz Federalno ministarstvo prometa i veza i JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo, zaduženo i Ministarstvo prometa i veza HNK - Uprava za ceste HNK.
 
USTUPANJE OBJEKATA NA PRIVREMENO KORIŠTENJE
 
Na današnjoj sjednici Federalna vlada dala je saglasnost Igmanu d.d. Konjic da objekat D-0 (ARK), koji se nalazi u okviru kasarne Konjičkih brigada, može privremeno ustupiti na korištenje Općini Konjic.
 
Sarajevskoj općini Ilidža je, na privremeno korištenje bez naknade i na period od deset godina, dat dio zemljišta površine 50.787 m2 bivše kasarne Nedžarići, s pripadajućim objektima.
 
Na privremeno petogodišnje korištenje bez naknade, Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HRHB Mostar dat je poslovni prostor u Mostaru, površine 20,16 m2.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić je, usmenom informacijom, upoznao Vladu FBiH o stanju u rudnicima uglja u FBiH i aktivnostima provedenim posljednjih dana i potvrdila zaključke koje je dan ranije usvojio Predstavnički dom Parlamenta FBiH.
 
Vlada FBiH je donijela Odluku o zakazivanju Skupštine dioničara KTK Visoko d.d. Visoko za 30.9.2019. godine.
 
Uvojeni su izvještaji o radu Upravnog odbora Federalne novinske agencije (FENA) za period 2.12.2016. - 31.12.2018. godine, kao i o radu Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske FBiH za period od 1.3. do 30.8.2019. godine.
 
Danas je usvojena informacija federalnog ministra unutrašnjih poslova o potrebnom ukupnom broju policijskih službenika za koje bi trebalo planirati i osigurati budžetska sredstva u 2020. godini. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Federalna uprava policije i Federalno ministarstvo finansija su zaduženi da u Budžetu za 2020. godinu i DOB-u za 2021-2023. godinu planiraju finansijska sredstva za potreban broj uposlenika.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Federalna vlada je danas, uime Federacije BiH, a na zahtjev Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, u Radnu grupu za izradu Strategije pametne specijalizacije (S3) BiH imenovala Marinka Bošnjaka, Damira Ravlića, Jozu Bejića, Armina Hodžića, Nijaza Avdukića, Lamiju Krndžiju i Kenana Nalbantića.
 
Donesene su odluke o utvrđivanju kriterija i raspisivanju javnih konkursa za izbor i nominovanje po dva člana nadzornih odbora, uime državnog kapitala u privrednim društvima Igman d.d. Konjic i RMU Banovići d.d. Banovići.
 
Federalna vlada dala je prethodnu saglasnost za razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora RMU Banovići d.d. i za imenovanje Bege Birparića i Edina Kurtića za vršioce ovih dužnosti, uime državnog kapitala. Nadzornom odboru ovog rudnika Vlada je uputila zahtjev za sazivanje vanredne skupštine ovog društva za 13.9.2019.
 
Vlada FBiH danas je Kenana Kapu, na lični zahtjev, razriješila dužnosti direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom. On zadržava status rukovodećeg državnog službenika i bit će raspoređen na radno mjesto rukovodećeg državnog službenika u ovoj federalnoj agenciji. Vlada je, ujedno, za v.d. direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom imenovala Vinka Jakića, na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure.
 
Nadzornom odboru privrednog društva Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Vlada je dala prethodnu saglasnost za razrješenje Džemala Bašića dužnosti predsjednika Uprave, prije isteka mandata i na lični zahtjev. Također, data je prethodna saglasnost za imenovanje Elmedina Zornića za vršioca ove dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.
 
Data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo za donošenje odluke o razrješenju Nevada Ikanovića dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju. Naime, Nadzorni odbor je 11.9.2019. godine informirao Vladu FBiH da je na drugoj vanrednoj sjednici razmatrao informaciju Generalnog direktora EPBiH, te donio zaključak da od Vlade zatraži uskraćivanje povjerenja izvršnom direktoru za proizvodnju, zbog nepoduzimanja mjera za ubrzanje procesa prestrukuriranja rudnika, koje su u njegovoj nadležnosti, a što je dovelo do teškog stanja u RMU Zenica i RMU Breza. Vlada je dala i prethodnu saglasnost za imenovanje Senada Sarajlića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju EPBiH na period do dvanaest mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure.
 
Za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini dioničara privrednog društva Binas d.d. Bugojno, zakazanoj za 12.9.2019. godine. Vlada je opunomoćila Adnana Frljaka.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.25 sati.
Utorak,
19. januar 2021.
VIŠE