190. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 12.09.2019.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 189. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 5.9.2019. godine  
2. Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata 
3. Prijedlozi akata:  
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići, ispred državnog kapitala 
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići, ispred državnog kapitala 
c) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići, ispred državnog kapitala 
4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine 
5. Prijedlozi akata:  
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva “Igman” d.d. Konjic, ispred državnog kapitala 
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva “Igman” d.d. Konjic, ispred državnog kapitala 
c) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva “Igman” d.d. Konjic, ispred državnog kapitala 
6. Prijedlog odluke o sazivanju vanredne Skupštine dioničara privrednog društva „KTK VISOKO“ d.d. Visoko 
7. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica za 2019. godinu  
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice za isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica u 2019. godini  
8. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina) za 2019. godinu  
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina) za 2019. godinu  
9. Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period juli-septembar 2019. godine (III kvartal 2019. godine) 
 
 
10. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godine Federalnom ministarstvu prostornog uređenja 
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Privrednom društvu „Igman“ d.d. Konic za ustupanje na korištenje objekta D-0 (ARK), Općini Konjic 
12. Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela zemljišta i pripadajućih objekata u bivšoj kasarni „Nedžarići“, Općini Ilidža 
13. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Mostaru, ulica Brune Bušića bb, Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HR H-B Mostar 
14. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije BiH, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije BiH za period januar-juni 2019. godine, s Prijedlogom zaključka 
15. Izvještaj o provođenju Akcionog plana 2013.-2018. godina za realizaciju Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013.-2023. godina, s Prijedlogom zaključka 
16. Izvještaj o radu Upravnog odbora JU Federalna novinska agencija za period od 2.12.2016. godine do 31.12.2018. godine, s Prijedlogom zaključka 
17. Izvještaj o radu Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, za period od 1.3.2019. godine do 30.8.2019. godine, s Prijedlogom zaključka 
18. Informacija o potrebnom ukupnom broju policijskih službenika za koje bi se planirala i osigurala budžetska sredstva u 2020. godini, s Prijedlogom zaključka 
19. Informacija o postupanju po Zaključku V. broj: 919/2019 od 31.7.2019. godine (dopuna Izvještaja o poslovanju JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevoza 2018. godinu  
20. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa Inicijativom Grada Sarajeva za dodjelu na korištenje objekta bivšeg Zavoda za platni promet FBiH u ul. Maršala Tita broj 62 
21. Prijedlog zaključka za imenovanje članova Radne grupe za izradu Strategije pametne specijalizacije (S3) BiH 
22. Prijedlozi rješenja 
a) Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom 
b) Prijedlog rješenja o privremenom postavljenju direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom 
23. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade promjenljivih članova Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine 
24. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Operator -Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za razrješenje predsjednika Uprave privrednog društva „Operator -Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo  
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Operator -Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti predsjednika Uprave privrednog društva „Operator -Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo  
25. Prijedlozi odluka:  
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju 
26. Informacija (usmena) o stanju u rudnicima 
27. Informacija (usmena) u vezi s realizacijom Zaključka V. broj: 165/2019 od 17.1.2019. godine (revizija diploma) 
28. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o odobravanju realizacije projekta Saniranje magistralne ceste M17.5, dionica Sovićka Vrata - Potok Zec 
29. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno  
30. Informacija o sazivanju skupštine Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar  
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE