189. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 05.09.2019.
Saopćenje o radu

 
189. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
SAGLASNOST NA PROGRAM KREDITA ZA
PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJA I ODRŽAVANJA ZAPOSLENOSTI
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, dala saglasnost na Odluku o usvajanju Programa kreditnih plasmana za podsticaj zapošljavanja i održavanja zaposlenosti iz sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje, koju je donio Upravni odbor ovog zavoda.
 
Iz namjenskog depozita bit će finansirane kreditne linije za podsticaj zapošljavanja i samozapošljavanja za održavanje zaposlenosti, a sredstva će biti plasirana isključivo putem Razvojne banke Federacije BiH. Korisnici kredita mogu biti pravne i fizičke osobe registrovane na području Federacije BiH i Distrikta Brčko BiH. To mogu biti i pravne i fizičke osobe registrovane i sa sjedištem u Republici Srpskoj, ali isključivo ako je u pitanju zapošljavanje povratnika u ovaj entitet.
 
Krediti za novo zapošljavanje iznose, po novouposlenom radniku, za industrijsku proizvodnju 25.000 KM, a za zanatstvo i usluge, poljoprivrednu proizvodnju i održavanje starih zanata 20.000 KM. Pri tome je minimalni iznos kredita po jednom korisniku 40.000 KM, a maksimalni 500.000 KM.
 
Ovi krediti će biti davani uz rok otplate od sedam godina, a na zahtjev korisnika rok može biti kraći ukoliko je, sa aspekta ocijene kreditnog rizika, prihvatljiv za Banku. Grace period je jedna godina ili kraći, a u slučajevima finansiranja poljoprivredne proizvodnje ili start­up projekata do tri godine.
 
Fiksna godišnja kamatna stopa za industriju, zanatstvo i usluge je 2,5 posto, a za poljoprivredu i razvoj i održavanje starih zanata dva posto.
 
S ciljem održavanja postojeće zaposlenosti, kredit iznosi 10.000 KM po uposleniku, bez obzira na privrednu granu. I u ovom slučaju su minimalni i maksimalni iznosi kredita po jednom korisniku 20.000 KM i 500.000 KM, uz maksimalno petogodišnji period otplate. Također, rok može, na zahtjev korisnika i uz procjenu Banke, biti i kraći, a grace period je jedna godina ili kraći.
 
Godišnja kamatna stopa za ove kredite je tri posto, bez obzira na privrednu granu.
 
Pravne i fizičke osobe koje nisu ispunile ugovorne obaveze po prethodnim kreditima i za koje se utvrdi da su prekršili ugovorne obaveze, ne mogu koristiti nova kreditna sredstva.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Vlada FBiH smatra da je odredba člana 2. stav (2) Zakona o faktoringu jasna i nedvosmislena i da nije potrebno njeno autentično tumačenje, kako je to traženo inicijativom člana Uprave Intesa Sanpaolo Banke Amira Termiza. Kako je faktoring definisan kao pravni posao kupoprodaje postojećeg nedospjelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja, nastalog iz osnova ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu, koja se prenosi na faktora ugovorom i koji preuzima potraživanje od prodavca da je naplati, u svoje ime i za svoj račun, osnov za zaključivanje ovog pravnog posla je ugovor o prodaji robe ili pružanja usluga, zaključen između prodavca i kupca sa svim svojim elementima, između ostalog i ugovorenim rokom plaćanja, navedeno je u izjašnjenju Federalne vlade.
 
Povodom inicijative poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Lane Prlić za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH, u izjašnjenju Vlade FBiH je istaknuto da Federalno ministarstvo pravde jeste obrađivač ovog zakona. Međutim, kako zakonska rješenja u svim krivičnim zakonima u Bosni Hercegovini moraju imati visok stepen usaglašenosti, Vlada je mišljenja da je inicijativu potrebno dostaviti Ministarstvu pravde BiH koje bi, u saradnji s drugim nadležnim ministarstvima, zauzelo stav o potrebi uvođenja doživotne kazne zatvora, bez prava na uslovni otpust za najteža krivična djela. Navedeno je da se Federalno ministarstvo, pri izradi odgovarajućih izmjena i dopuna Krivičnog zakona FBiH, rukovodilo zakonskim rješenjima iz Krivičnog zakona BiH, pa neće pristupiti provođenju inicijative prije odgovarajućih izmjena zakona na nivou BiH.
 
Vlada Federacije BiH je, na osnovu mišljenja Federalnog ministarstva zdravstva, ocijenila prihvatljivom inicijativu za hitno rješavanja problema dijaliziranih bolesnika s ciljem stvaranja uslova za početak primjene programa transplantacije bubrega, koju je podnijela poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Mara Đukić. Federalno ministarstvo zdravstva, zajedno sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, zdravstvenim ustanovama, nevladinim sektorom i drugim partnerima, kontinuirano provodi aktivnosti na unaprjeđenju programa transplantacije, a posebno na razvoju donorskog programa, te će, u okviru svojih nadležnosti, nastaviti takve aktivnosti kako bi građanima Federacije BiH bilo omogućeno rješavanje sve većih zdravstvenih potreba iz oblasti transplantacije.
 
Stav Federalne vlade je da nije prihvatljiva iniicijativa delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH Jasmina Duvnjaka za usklađivanje Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati bolnice za dodjelu naziva univerzitetske, jer ne postoji neusklađenost Pravilnika i Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
 
Odgovarajući na inicijativu poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Faike Mujanović Glamočanin koja se odnosi na finansiranja Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH, u smislu obezbjeđenja sredstava za repromaterijal, materijalne troškove i plate uposlenicima, kako bi bio spriječen prestanak rada Zavoda od kojeg zavisi funkcionisanje i rad zdravstvenih ustanova, Vlada FBiH je istakla da je Budžetom FBiH za 2019. godinu pripremljen Program raspodjele transfera Federalnom ministarstvu zdravstva koji se odnosi i na Zavodu za transfuzijsku medicinu, kojem je za ovu godinu obezbijeđeno 1.125.000,00 KM. Nakon stupanja na snagu ove odluke (4.7.2019.godine), tokom jula i augusta Zavodu je isplaćeno ukupno osam mjesečnih tranši u iznosu po 93.750 KM. Dakle, odmah su nadoknađene tranše koje nisu mogle biti uplaćene ranije, jer za to nije bilo valjanog pravnog osnova. Važno je podsjetiti da je i sam Budžet za 2019. godine utvrđen sa kašnjenjem. Osim toga, od maja do danas, Zavod je kroz pregovore s nadležnim tijelima Kantona Sarajevo, a u okviru kantonalnog budžeta za 2019. godinu, dobio povećanje iznosa finansiranja za dio usluga koje se pružaju osiguranicima sa područja ovog kantona. Iz svega proizlazi da su Federalno ministarstvo zdravstva i Vlada FBiH ispunili obaveze prema Zavodu, te zajedno s njim kontinuirano provode aktivnosti na unaprjeđenju programa sigurne krvi. U tom smislu je prihvatljiva incijativa Faike Mujanović Glamočanin koja se odnosi na rješavanje problema finansiranja Zavoda. Pri tome treba istaći da je, od podnošenja inicijative do pripreme ovog izjašnjenja, finansijsko stanje Zavoda bolje, te da se ne dovodi u pitanje obavljanje njegove djelatnosti koja, zbog svoje prirode, jeste od značaja i za druge zdravstvene ustanove. Federalno ministarstvo zdravstva i Vlada FBiH će nastaviti da prate rad Zavoda, uključujući i praćenje namjenskog utroška dodijeljenih sredstava te, prema budžetskim mogućnostima, obezbjeđivati sredstva za ovu federalnu ustanovu.
 
FINANSIJSKA POMOĆ GRADU MOSTARU
 
Vlada FBiH je, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, danas odobrila da iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, deponovanih na transakcijskom računu posebnog fonda ove banke otvorenog kod Centralne banke BiH, Gradu Mostaru bude doznačeno 250.000 KM.
 
Ovaj iznos je namijenjen realizaciji infrastrukturnih projekata za koje nisu osigurana sredstva u Budžetu Grada Mostara.
 
Odluka je donesena nakon što se Grad Mostar 21.8.2019. godine obratio premijeru FBiH zahtjevom za finansijsku pomoć.
 
Federalna vlada danas je, također, prihvatila informaciju o zahtjevu za izdvajanje 462.069 KM iz tekuće rezerve za podršku Budžetu Grada Mostara za 2019. godinu. Federalno ministarstvo za finansija će za narednu sjednicu pripremiti Prijedlog odluke o odobravanju ovog izdvajanja.
 
SUFINANCIRANJE PROJEKTA RAZVOJA RURALNE KONKURENTNOSTI
 
Iz Proračuna FBiH 2019. godinu će biti izdvojeno 237.640 KM za sufinanciranje projekta razvoja ruralne konkurentnosti za prvi i drugi kvartal 2019. godine.
 
Ovaj iznos predstavlja sudjelovanje Vlade u projektima koje financira međunarodna zajednica.
 
Inače, ukupan projekt razvoja ruralne konkurentnosti vrijedan je 14,58 milijuna KM, od čega kreditna sredstva iznose 12,47 milijuna KM, na grant se odnosi 0,53 milijuna KM, a sufinanciranje iz Proračuna FBiH iznosi 1,58 milijuna KM.
 
Sredstva za ovogodišnje sufinanciranje, u ukupnom iznosu od 396.056 KM, osigurana su u Proračunu FBiH.
 
DVIJE EMISIJE OBVEZNICA UKUPNE VRIJEDNOSTI 70 MILIONA KM
 
Vlada FBiH je donijela dvije odluke o zaduženju Federacije BiH putem emisije obveznica u ukupnom iznosu od 70.000.000 KM, namijenjenih za finansiranje izdataka utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH.
 
Prvom odlukom je odobreno zaduženje od 30.000.000 KM putem emisije 30.000 obveznica pojedinačne nominalne vrijednosti 1.000 KM i s rokom dospijeća od tri godine, dok je drugom odobreno zaduženje od 40.000.000 KM kroz emisiju 40.000 obveznica iste nominalne vrijednosti i rokom dospijeća od sedam godina.
 
Javni pozivi za sudjelovanje u ovim emisijama obveznica bit će objavljeni na internet stranici Federalnog ministarstva finansija, agenta emisije i Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, najkasnije  sedam  dana  prije  aukcije.
 
IZVJEŠTAJ O KONTROLI IZVRŠENJA OBAVEZA IZ PRIVATIZACIJSKIH UGOVORA
 
Federalna vlada usvojila je izvještaj Agencije za privatizaciju u FBiH o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije sa stanjem 31.12.2018. godine.
 
U kupoprodaji državnog kapitala 622 preduzeća obaveze kupaca su bile kupoprodajna cijena od 816.390.030 KM, investicije u iznosu od 1.449.894.782 KM, zadržavanje 43.063 zatečena i zapošljavanje 14.268 novih radnika. Obaveze kupaca iz 649 kupoprodajnih ugovora za imovinu, dijelove ili udjele preduzeća i općinskih poslovnih prostora bile su kupoprodajna cijena 144.044.554 KM, investicije 169.418.393 KM, ostanak 3.287 zatečenih i zapošljavanje 3.425 novih radnika.
 
Na osnovu izvještaja kantonalnih agencija za privatizaciju i Agencije za privatizaciju u FBiH, od ukupno 1.271 kupoprodajnog ugovora, 1.085 ili 85,36 posto je izvršeno, a 66 ili 5,19 posto je aktivno i još su predmet kontrole.
 
Zbog neizvršenja ugovorenih obaveza raskinuta su 93 ili 7,32 posto kupoprodajnih ugovora, a za 27 ili 2,13 posto su u toku sudski postupci za raskid.
 
Od ukupno 622 ugovora u postupku privatizacije državnog kapitala preduzeća kod 502 ili 80,71 posto ugovora su izvršene sve obaveze. Od 18 ugovora iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH izvršeno je 12 ugovora ili 66,67 posto. Obaveze investiranja izvršene su sa 112,99 posto kao i prijem novih radnika sa 124,81 posto.
 
U aktivnim ugovorima za privatizaciju preduzeća obaveze investiranja su izvršene sa 77,06 posto od ugovorenog obima, preuzimanje postojećih radnika sa 50,97 posto i prijem novih radnika sa 53,11 posto.
 
Kad je riječ o imovini dijelova ili udjela preduzeća i općinskih poslovnih prostora, od ukupno 649 ugovora kod 583 ili 89,83 posto su izvršene sve obaveze. Kod 583 ugovora obaveze investiranja su izvršene sa 159,96 posto, kao i prijema novih radnika sa 107,92 procenta.
 
U aktivnim ugovorima obaveze investiranja su izvršene sa 23,54 posto, prijem novih radnika sa 20,07 posto, dok je obaveza preuzimanja zatečenih radnika izvršena sa 86,59 procenata.
 
FEDERACIJA BiH ĆE TUŽITI REPUBLIKU SRPSKU ZA NAKNADU ŠTETE
ZBOG NEIZVRŠENJA PORAVNANJA PRIHODA OD NEIZRAVNIH POREZA
 
Vlada FBiH danas je prihvatila informacija o tužbi koju je Republika Srpska pokrenula za naknadu štete zbog neizvršenja poravnanja prihoda od neizravnih poreza. S tim u svezi, dala je suglasnost Federalnom ministarstvu financija, kojeg zastupa Federalno pravobraniteljstvo, da, uime Federacije BiH, pokrene tužbu protiv Republike Srpske - Ministarstva financija, radi naknade štete zbog neodobravanja prijedloga obračuna drugih privremenih poravnanja između entiteta za 2012. i 2016. godinu kod raspodjele prihoda od neizravnih poreza.
 
Tužba RS odnosi se na neodobravanje Prijedoga odluka o izračunu koeficijenata za raspodjelu neizravnih poreza u razdoblju od srpnja 2017. godine do prosinca 2018. godine i Prijedloga obračuna drugog privremenog poravnanja između entiteta za 2017. godinu, te Prijedloga obračuna drugog privremenog poravnanja između entiteta za 2018. godinu.
 
Ovo potraživanje iznosi 34.571.047,78 KM, s pripadajućom zakonskom kamatom od 25.2.2019. godine, od čega se 1.244.283 KM odnosi na predloženo drugo privremeno poravnanje za 2017. i 33.326.764,78 KM na predloženo drugo privremeno poravnanje za 2018. godinu.
 
Kako je navedeno u informaciji, zbog nepostojanja konsenzusa članova Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje o usvajanju odluka o poravnanjima, koje je predložilo Odjeljenje za makroekonomsku analizu (OMA), od 21.2.2014. godine do danas nije donesena niti jedna odluka o poravnanjima između korisnika prihoda od neizravnih poreza s Jedinstvenog računa.
 
Prema prijedlozima odluka o drugim privremenim poravnanjima, Federacija BiH od Republike Srpske ukupno potražuje 31.901.174,10 KM temeljem obračunatog drugog privremenog poravnanja za 2012. i 2016. godinu, dok ukupan dug Federacije BiH prema Republici Srpskoj temeljem obračunatog drugog privremenog poravnanja za 2014., 2015., 2017. i 2018. godinu iznosi 38.744.241,46 KM. U konačnici, temeljem obračunatih drugih privremenih poravnanja za sve godine, za koje UO UNO još nije donio odluke, na teret Federacije BiH Republici Srpskoj bi trebalo biti ukupno isplaćeno 6.843.067,36 KM.
 
S ciljem održivosti kontinuirane ujednačenosti i stabilnosti proračunskih prihoda, što u Federaciji BiH predstavlja još senzibilniju materiju, jer se odražava na proračune svih razina vlasti, Federalno ministarstvo financija je bilo stava kako realizacija svih predloženih poravnanja (2012., 2014., 2015., 2016., 2017. i 2018. godina) ne bi trebala biti parcijalna, već kao cjelina. Međutim, Republici Srpskoj je sporno drugo privremeno poravnanje za 2012. godinu po kojem ona treba isplatiti Federaciji BiH 19.490.329,40 KM.
 
Nadalje, zbog neodobravanja prijedloga obračuna drugih privremenih poravnanja između entiteta za 2012. i 2016. godinu, Republika Srpska bi trebala isplatiti Federaciji BiH ukupan iznos od 31.901.174,13 KM s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom.
 
O KONSOLIDACIJI PREDUZEĆA IZ PREHRAMBENE INDUSTRIJE
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o finansijskoj konsolidaciji za Klas d.d. Sarajevo i Mapex d.d. Maglaj, kompanija sa stopostotnim učešćem privatnog kapitala, te za Agrokomerc d.d. Velika Kladuša, kompaniju u kojoj je 90,33 posto učešće državnog kapitala i koja je i dalje u postupku finansijske konsolidacije.
U informaciji je navedeno da, od posljednjeg izvještaja o realizaciji finansijske konsolidacije iz oktobra 2018. godine, do danas, Mapex nije uspio sklopiti bilo kakve sporazume, niti po bilo kom osnovu smanjiti dugovanja koja su bila predmet finansijske konsolidacije. Na ispitnom i izvještajnom ročištu održanom 5.6.2019. godine, Sud je donio rješenje o obustavljanju rada u ovom privrednom društvu.
Klas je u istom periodu postupio u skladu sa Odlukom o finansijskoj konsolidaciji, te za svaki mjesec uredno resornom ministarstvu dostavljao izvještaj stručnog tima za provedbu odluke.
Vlada Federacije BiH je, na zahtjev Agrokomerca, na 187. sjednici 31.7.2019. godine izmijenila Odluku o finansijskoj konsolidaciji ove kompanije kojom je rok produžen do 10.12.2019. godine, jer je tokom dosadašnjeg postupka smanjeno ukupno dugovanje i uspostavljena poslovna saradnja sa strateškim partnerom. Povećana je proizvodnja u konditorskoj industriji i pokrenuta u nizu drugih pogona u okviru kompleksa prehrambene industrije. Povećanje obima proizvodnje rezultiralo je i povećanjem broja uposlenih.
U izvještaju je konstatirano i da je nemogućnost provođenja finansijske konsolidacije u propisanim rokovima posljedica neusklađenosti Zakona o finansijskoj konsolidaciji i drugih zakona u ovoj oblasti.
 
ANEKS UGOVORA O ARHEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA NA KORIDORU Vc
 
Vlada Federacije BiH dala je saglasnost na sklopljeni aneks 2 okvirnog sporazuma o preventivnom arheološkom istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta i spomenika kulture na trasi autoceste na Koridoru Vc kojim su, pored postojećih 17, dodane tri dionice i to Putnikovo brdo (međuentitetska linija) - Medakovo, Medakovo - Ozimica i Ozimica - Poprikuše.
 
Za provođenje ovog zaključka zaduženi su Federalno ministarstvo kulture i sporta, JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar i Federalno ministarstvo finansija.
 
U FEDERACIJI BiH REGISTRIRANO 355 STRANIH PREDSTAVNIŠTAVA
 
Federalna vlada je prihvatila informacije o direktnim stranim ulaganjima u FBiH za 2018. godinu, te o registrirarnim predstavništvima stranih osoba u FBiH zaključno sa 30.6. 2019. godine.
 
Direktna strana ulaganja (DSU) prošle godine u BiH su iznosila 783,4 miliona KM, od kojih se na Federaciju BiH odnosi 477,2 miliona KM ili 60,91 posto. Polovinom ove godine u Federaciji BiH je bilo ukupno 355 registriranih stranih predstavništava iz 41 države.
 
Najveći broj predstavništava su otvorile osobe iz Hrvatske (87 ili 24,51 posto), Slovenije (38 ili 10,7 posto), SAD-a (32 ili 9,01posto), Njemačke (24 ili 6,76 posto), Srbije (22 ili 6,2 posto), Austrije (16 ili 4,51 posto), Mađarske (15 ili 4,23 posto), Italije i Turske (14 ili 3,94 posto), te Švicarske i Velike Britanije (12 ili 3,38 posto).
 
Najviše stranih predstavništava je registrirano u Kantonu Sarajevo (260 ili 73,24 posto), u Hercegovačko-neretvanskom (33 ili 9,30 posto), slijede Zapadnohercegovački (24 ili 6,76 posto), Zeničko-dobojski (16 ili 4,51 posto), Tuzlanski (14 ili 3,94 posto), Unsko-sanski (tri ili 0,85 posto), Posavski i Kanton 10 (po dva ili 0,56 posto) dok je u Srednjebosanskom kantonu registrirano jedno predstavništvo ili 0,28 posto.
 
ČETIRI SLOBODNE ZONE ISPUNILE UVJETE OPRAVDANOSTI POSLOVANJA
 
Federalna vlada je prihvatila informaciju o prošlogodišnjem poslovanju slobodnih zona Holc d.o.o. Puračić, Vogošća d.o.o. Vogošća, Visoko d.o.o. Visoko i Hercegovina d.o.o. Mostar.
 
Prema podacima koje su dostavile ove četiri slobodne zone, registrirano je 80 korisnika, od kojih je 40 u Hercegovini, 20 u Vogošći, 19 u Visokom i jedan u Holcu.
 
U slobodnoj zoni Vogošća ostvareni su najbolji rezultati kada je riječ o odnosu izvoza i vrijednosti proizvedene robe. Naime, kompletna prošlogodišnja proizvodnja je izvezena. Slobodna zona Holc je izvezla 99,55 posto proizvedene robe, Visoko 95,56 posto, dok je Hercegovina ostvarila 66,45 posto izvoza.
 
U izvještaju je konstatirano da sve ove slobodne zone zadovoljavaju uvjete ekonomske opravdanosti poslovanja u skladu sa Zakonom o slobodnim zonama u BiH, te da prosječna vrijednost izvezenih roba prelazi 50 posto ukupne vrijednosti proizvedene robe u 2018. godini.
 
IZMJENE I DOPUNE UREDBE O POLICIJSKIM ČINOVIMA
 
Na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada FBiH je izmijenila i dopunila Uredbu o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije BiH.
 
Naime, postojeća uredba nije obuhvatila sve poslove koje obavlja i izvršava policijski službenik u okviru čina policajac, te su izmjenama i dopunama Uredbe stvoreni uslovi uvjeti za sistematizaciju radnih mjesta policijskih službenika na kojima se obavljaju jednostavni poslovi u Specijalnoj jedinici specijalca snajperista, probijača i tehničke podrške, vodiča službenih pasa, alpinista, padobranca i ronioca.
 
RASPODJELA 139.255 KM ZA UNAPREĐENJE TURIZMA
 
Danas je Vlada FBiH izmijenila i dopunila Odluku o usvajanju programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava namijenjenih razvoju turizma u FBiH, utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.
 
Kako je obrazloženo, od 1.625.850 KM odobrenih sredstava je, nakon javnog poziva i odabira projekata, neraspodijeljeno 139.255 KM.
 
S ciljem ostvarivanja strateških ciljeva razvoja turizma u Federaciji BiH, Federalno ministarstvo okoliša i turizma kroz Odluku o usvajanju programa utroška sredstava, sufinansira projekte od posebnog značaja u ovoj oblasti.
 
Svrha programa je poboljšanje kvaliteta usluga u oblasti turizma i ugostiteljstva na području FBiH radi obogaćivanja ponude i stvaranja novog i prepoznatljivog turističkog proizvoda kroz projekte Via Dinarica - regionalni turistički brend, LIVE STAGE - međunarodni muzički festival u Sarajevu, podrška sanaciji Titove pećine - Općina Drvar, te Sunčana strana Federacije BiH 2019.
 
Sredstva će biti dodijeljena na osnovu projektne dokumentacije i sklopljenog ugovora između Federalnog ministarstva okoliša i turizma i nosilaca projekata.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH danas je donijela Odluku o prestanku važenja Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva PS Vitezit d.o.o. Vitez.
 
Na današnjoj sjednici je usvojen izvještaj o poslovanju JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za 2018. godinu. Ovo javno preduzeće je danas zaduženo da dostavi Prijedlog izmjena plana poslovanja za 2019. godinu.
 
Data je saglasnost na Finansijski plan Agencije za akreditaciju u zdravstvu za 2019. godinu, te usvojen Program utroška sredstava ove agencije, utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH.
 
Federalna vlada odobrila je isknjižavanje iz evidencije stalnih sredstava Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH zgradu Vlade FBiH (ulica Ante Starčevića bb) i dvije zemljišne parcele u Mostaru i njihovo uknjižavanje na Vladu FBiH - Generalni sekretarijat Vlade FBiH.
 
Donesen je zaključak kojim je potvrđeno da je Nadzorni odbor JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo dostavio izvještaj o radu za period april-juni, a Hrvatske pošte d.o.o. Mostar za period januar - juni 2019. godine.
 
Prihvaćena je informacija o realizaciji zaključka Vlade FBiH za period januar - juli i usvojen izvještaj o radu Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo za period maj - juli 2019. godine.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici dala prethodnu saglasnost za imenovanje Zdenka Klepića, Igora Planinića i Vedrana Smiljanića za članove Nadzornog odbora privrednog društva Aluminij d.d. Mostar uime državnog kapitala, na period od četiri godine.
 
Za članove Savjeta za praćenje cijena imenovani su Aida Milavić (predsjednica), Muzafera Kalabušić, Hasena Sijerčić, Jelena Trutina, Stjepan Bago, Lejla Čaušević-Sućeska, Marin Bago i Mesud Kamberović.
 
Federalna vlada je danas dala više ovlaštenja punomoćnicima za zastupanje na skupštinama. Za Union banku d.d. Sarajevo opunomoćena je Maja Vanjek, za Binas d.d. Bugojno Adnan Frljak, a za Borac d.d. Travnik Marinko Bošnjak.
 
Usvojivši informaciju o statusu javnog konkursa za izbor i nominiranje tri člana Nadzornog odbora JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać, Vlada FBiH je zadužila nadležnu konkursnu komisiju da, prema javnom konkursu objavljenom 31.7.2019. godine, nastavi postupak izbora kandidata za ove pozicije. Danas je, također, u Komisiju za provođenje ovog postupka imenovana Dijana Smailagić.
 
Nadzornom odboru Energoinvest Cometa d.d. Sarajevo data je saglasnost za imenovanje Emira Hadžimuratovića za vršioca dužnosti direktora ovog privrednog društva.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.20 sati.
Utorak,
19. januar 2021.
VIŠE