189. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 05.09.2019.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 188. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 22.8.2019. godine i Zapisnika 141. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 3.9.2019. godine, telefonskim putem
a) Verifikacija zaključaka koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela na 188. sjednici, održanoj 22.8.2019. godine
2. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja odredbi Zakona o faktoringu, koju je podnio Amir Termiz, član Uprave INTESA SANPAOLO BANKE
3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnijela Lana Prlić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za hitno rješavanja problema dijaliziranih bolesnika u pravcu stvaranja uslova za početak primjene programa transplantacije bubrega, koju je podnijela Mara Đukić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za usklađivanje Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati bolnice za dodjelu naziva univerzitetska bolnica, sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koju je podnio Jasmin Duvnjak, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi koja se odnosi na rješavanje problema finansiranja Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnijela Faika Mujanović Glamočanin, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine Gradu Mostaru
8. Informacija o zahtjevu Grada Mostara za finansijsku podršku Budžetu Grada Mostara za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Binas” d.d. Bugojno
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Binas” d.d. Bugojno
11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik
12. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za sufinansiranje Projekta Razvoj ruralne konkurentnosti za I i II kvartal 2019. godine
13. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (3Y) Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (7Y) Federacije Bosne i Hercegovine
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Programa kreditnih plasmana za podsticaj zapošljavanja i održavanja zaposlenosti iz sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje
15. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez
16. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje tri člana Nadzornog odbora privrednog društva „Aluminij“ d.d. Mostar, ispred državnog kapitala
17. Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2018. godinu
18. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine – AKAZ“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
19. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih iz sredstava Instrument for Pre-Accesion Assistance (IPA), otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnog ministarstva prostornog uređenja za Projekat Attractive Danube
20. Prijedlog odluke o odobravanju isknjižavanja zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, zemljišnih parcela k.č. 1271 i k.č. 1270/1 u Mostaru sa Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
21. Prijedlog rješenja o ukidanju izvršnog Rješenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, broj: UP-I-08-24/10-290/12 od 6.8.2014. godine
22. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Savjeta za praćenje cijena
23. Mišljenje (prethodna saglasnost) na Zahtjev privrednog društva POBJEDA TEHLOGY GORAŽDE d.d. Goražde za izdavanje saglasnosti Vlade Federacije BiH za proširenje proizvodnog programa - proizvodnju municije i komponenti municije kalibra 40 mm - kratki i dugi domet iz grupe proizvoda ML3. prema ML2. iz Zajedničke liste proizvoda oružja i vojne opreme, s Prijedlogom teksta Saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
24. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva za osiguranje Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo za period 1.5.2019.-31.7.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
25. Izvještaj o radu Nadzornog odbora J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo za period 1.4.2019.-30.6.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
26. Izvještaj o radu Nadzornog odbora „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar za period od 1.1.-31.3.2019. godine i 1.4.-30.6.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
27. Izvještaj o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
28. Informacija o pokrenutoj tužbi od strane Republike Srpske za naknadu štete zbog neizvršenja poravnanja prihoda od indirektnih poreza, s Prijedlogom zaključka
29. Informacija o realizaciji postupka finansijske konsolidacije u privrednim društvima, s Prijedlogom zaključka
30. Informacija u vezi s davanjem saglasnosti na sklopljeni Aneks 2 Okvirnog sporazuma o preventivnom arheološkom istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta i spomenika kulture na trasi autoceste na Koridoru Vc, s Prijedlogom zaključka
31. Informacija o direktnim stranim ulaganjima u Federaciji BiH za period od 1.1.2018. godine do 31.12.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
32. Informacija o registriranim predstavništvima stranih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine (stanje 30.6.2019. godine), s Prijedlogom zaključka
33. Informacija o poslovanju slobodnih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 1.1.2018. godine do 31.12.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
34. Informacija o statusu Javnog konkursa za izbor i nominiranje tri člana Nadzornog odbora JP Nacionalni park UNA d.o.o. Bihać, s Prijedlogom zaključka
35. Informacija o potrebnim aktivnostima neophodnim za rekonstrukciju/sanaciju/adaptaciju zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu i objekta poslovne zgrade „Staklena banka“ u Mostaru, s Prijedlogom zaključka
36. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-juli 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
37. Informacija u vezi Incijative za uspostavljanje koordinacije u procesu usklađivanja zakonodavstva u Federaciji Bosne i Hercegovine i saradnje između Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara BiH i federalnih i kantonalnih organa uprave, s Prijedlogom zaključka
38. Informacija o elektronskoj bazi podataka o nasilju u porodici, s Prijedlogom zaključka
40. Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine
41. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora privrednog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo
42. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komsije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“
43. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
44. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE