188. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.08.2019.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 187. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 31.7.2019. godine
2. Prednacrt zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, koju je podnio Irfan Čengić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o finansiranju boračkih organizacija, koju je podnio Irfan Čengić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog mišljenja o Nacrtu zakona o izboru općinskih načelnika i gradonačelnika u Federaciji BiH, čiji predlagač je Amer Obradović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
9. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog za imenovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala
 
10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Zrak d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Zrak d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Zrak d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Zrak d.d. Sarajevo
11. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno za donošenje odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave
12. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „UNIS Ginex“ d.d. Goražde za imenovanje izvršnog direktora za proizvodnju Društva
13. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave
14. Prijedlog odluke o donošenju Programa prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine
15. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu privrednom društvu BOSSIN d.o.o. Mostar u iznosu od 420.000 KM
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na planirani iznos sredstava za pokrivanje troškova rada i administriranja Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju u 2019. godinu
17. Informacija o potrebi stavljanja van snage Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Protokola o načinu izvršenja obaveza Vlade Unsko-sanskog kantona prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom odluke o prestanku važenja Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Protokola o načinu izvršenja obaveza Vlade Unsko-sanskog kantona prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Protokola o načinu izvršenja obaveza Vlade Unsko-sanskog kantona prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli
20. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva za pitanje boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata-Federalnog ministarstva za pitanja branitelja domovinskog rata
22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Upravnom odboru Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine na Odluku o izmjeni Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
24. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
25. Prijedlog odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom
26. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine
27. Konsolidovani izvještaj o funkcioniranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
28. Izvještaj o implementaciji Projekata po Programu javnih investicija u Sektoru energije, zaključno sa 31.3.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
29. Izvještaj o realizovanim aktivnostima Implementacione jedinice Projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju Bosne i Hercegovine za period 1.4.2019. do 30.6.2019. godine (II kvartal), s Prijedlogom zaključka
30. Izvještaj o provođenju Akcionog plana za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije na području Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
31. Godišnji izvještaj Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom električnih i elektronskih proizvoda, s Prijedlogom zaključka
32. Informacija o kolektivnom pregovaranju za područje djelatnosti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
33. Informacije u vezi sa Zaključkom V. broj: 199/2019 od 4.3.2019. godine
a) Informacija u vezi sa realizacijom Zaključka V. broj: 199/2019 od 4.3.2019. godine
b) Informacija o stanju u Operatoru za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, s Prijedlogom zaključka
34. Informacija o realizaciji Projekta izgradnje vjetroelektrana u Federaciji Bosne i Hercegovine i statusu priključenja na prenosnu mrežu s Prijedlogom zaključka
35. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije povodom zahtjeva Općinskog suda u Travniku za davanje prethodne saglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad Privrednim društvom PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez, s Prijedlogom zaključka
36. Informacija o obračunu i naplati PDV javnim komunalnim preduzećima - JKP-ima na prikupljena sredstva posebnih vodnih naknada-PVN, s Prijedlogom zaključka
37. Informacija o realizaciji potpisanih ugovora o koncesijama iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, s Prijedlogom zaključka
38. Informacija o gospodarenju šumama U Federaciji Bosne i Hercegovine u 2018. godini i planovima gospodarenja šumama za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
39. Informacija o aktivnostima na realizaciji Zaključka V. broj: 79/2019 od 17.1.2019. godine (priprema prostora za smještaj Ureda predsjednika i dva potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine u objekat Vila Braun, ulica Alipašina 45, Sarajevo), s Prijedlogom zaključka
40. Informacija i prijedlog o nabavci službenih vozila za potrebe organa i tijela Federacije BiH u 2019. godini u skladu s Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
41. Informacija o realizaciji tačke 2. Zaključka V. broj: 1588/2018 od 27.12.2018. godine (rad Komisije za provođenje postupka - javnog poziva za prikupljanje ponuda za unajmljivanje poslovnog prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru, za period 1.1.2020.-31.12.2020. godine, s mogućnošću produženja ugovora o zakupu do okončanja izgradnje zgrade „Staklena banka“), s Prijedlogom zaključka i Prijedlogom odluke
a) Prijedlog zaključka
b) Prijedlog odluke o zakupu poslovnog prostora u Mostaru za smještaj Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, za period 01.01.2020.-31.12.2020. godine, sa mogućnošću produženja ugovora o zakupu do okončanja izgradnje zgrade pod nazivom „Staklena banka“ u Mostaru, ulica Kralja Zvonimira bb, koja je kupljena za trajni smještaj federalnih institucija u Mostaru
42. Prijedog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 895/2019 od 31.7.2019. godine (mišljenja na UPR izvještaj i imenovanje članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koji će učestvovati u prezentaciji UPR izvještaja)
43. Prijedlog odluke o sazivanju vanredne Skupštine Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE