187. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 31.07.2019.
Saopćenje o radu
 

187. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
FINANSIJSKA POLICIJA I POREZNA UPRAVA TREBAJU IZVRŠITI KONTROLU
SVIH NOVČANIH TOKOVA U ALUMINIJU, A UPOSLENICIMA KOJI STIČU
PRAVO NA PENZIJU UVEZATI RADNI STAŽ
 
Federalna vlada upoznala se, na današnjoj sjednici u Mostaru, sa informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o trenutnom stanju u privrednom društvu Aluminij d.d. Mostar. Sastavni dio ove informacije su i Prijedlog koji je upućen Vladi putem resornog ministarstva 25.7.2019. godine, izvještaji o stanju u društvu od 29.7.2019. godine i o provedenoj proceduri gašenja proizvodnje, kao i Izvještaj o novčanim tokovima društva Aluminij d.d. Mostar za period od 1.1.2019. do 10.7.2019. godine od 16.7.2019.
 
Doneseno je više zaključaka, pa je Finansijska policija Federacije BiH zadužena da izvrši uvid u Aluminiju d.d. Mostar, kontrolu svih novčanih tokova, ugovora i računa, s posebnim osvrtom na sve prilive i odlive novčanih sredstava do 10.7.2019. godine, kada je ugašena proizvodnja. Od Finansijske policije Federalna vlada traži da ispita i utvrdi činjenično stanje, na osnovu čega će biti poduzete odgovarajuće mjere i aktivnosti, i da je o tome informiše.
 
Istu je obavezu dobila i Porezna uprava Federacije BiH.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da izvrši analizu stanja u Aluminiju, sa akcentom na razdoblje od 1.1.2019. do 1.8.2019. godine i da po potrebi, nakon izvještaja Finansijske policije i Porezne uprave, predloži Vladi Federacije BiH pozivanje na odgovornost pojedinaca zbog nastale štete.
 
Vlada FBiH se upoznala i sa aktom JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar od 29.7.2019. godine pod naslovom Suglasnost na reprogramiranje duga iz 2019. godine Aluminija d.d. Mostar prema JP HZHB d.d. Mostar i zadužila Nadzorni odbor i Upravu ovog društva da postupe prema pozitivnim zakonskim propisima.
 
Upoznala se i sa aktom Aluminija d.d. Mostar od 25.7.2019. godine pod naslovom Prijedlog koji se upućuje Vladi FBiH putem resornog ministarstva, i suglasna je da se uveže radni staž svim uposlenicima koji u skladu sa zakonom idu u mirovinu do kraja 2019. godine.
 
Aluminij d.d. Mostar je zadužen da Vladi FBiH dostavi precizan popis uposlenika, ovjeren od Zavoda penzijskog invalidskog osiguranja, koji su stekli uvjete na bilo koji način, za odlazak u mirovinu, do 31.12.2019. godine.
 
O PENZIJAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA NA DRŽAVNOM NIVOU
 
Vlada FBiH je zadužila Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje da provede mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova koja su utvrđena na današnjoj sjednici, a odnose se na provedbu člana 104a Zakona o dopunama Zakona policijskim službenicima Federacije BiH. Ovo mišljenje hitno je zatražio Federalni zavod PIO/MIO.
 
U mišljenju je navedeno da policijski službenici državnih agencija i Brčko Distrikta BiH, svoja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, ostvaruju prema prebivalištu gdje se prijavljuju na osiguranje kod entitetskih nosilaca osiguranja, i svoja prava ostvaruju po entitetskim propisima iz oblasti PIO, koje provode jedan ili drugi entitet države BIH. Pri tome se ističe da je Ustavom BiH izričito propisana isključiva nadležnost entiteta u oblasti penzijskog osiguranja.
 
Kada je u pitanju, način obračuna visine penzije, prema odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzija se izračunava po bodovnom sistemu za sve osiguranike na identičan način, osim u slučajevima kada je lex specialis propisima za posebne kategorije drugačije propisano.
 
Članom 2. tačka k. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju propisano je da je „policijski službenik, u smislu ovog zakona, osoba koja je kao takva definisana posebnim zakonom na osnovu kojeg prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruje kod nosioca osiguranja."
 
Zakonodavac je propisao jedinstvenu definiciju pojma "policijski službenik", bez obzira da li je riječ o  policijskom službeniku koji je kao takav definisan kantonalnim, federalnim ili, u ovom slučaju, državnim propisom. Tako široko postavljena odredba imala je za cilj, da sa aspekta penzijskog i invalidskog osiguranja, omogući jednak tretman svim policijskim službenicima u BiH, i što je u potpunosti opravdano jer svi policijski službenici s prebivalištem u Federaciji BiH, pod jednakim uslovima uplaćuju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje Federalnom zavodu PIO.
 
Imajući sve ovo u vidu, Federalna vlada je mišljenja da za penzionisanje i način izračuna penzija  policijskih službenika na državnom nivou (službenici Državne agencije za istrage i zaštitu, Granične policije BiH, itd), treba primijeniti identične propise i postupanje kao za policijske službenike na nivou Federacije BiH.
 
ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA RAZVOJ RURALNOG POSLOVANJA 486.500 KM
 
Federalna vlada je odobrila izdvajanje 486.500 KM iz Budžeta FBiH za 2019. godinu za sufinansiranje projekta Razvoj ruralnog poslovanja za I i II kvartal 2019. godine.
 
Ovaj projekt finansiran je u ukupnom iznosu od 23,68 miliona KM iz kreditnih sredstava Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) u iznosu od 10,91 miliona KM i OPEC fonda u iznosu od 9,34 miliona KM, Granta IFAD-a u iznosu od 0,66 miliona KM i Budžeta FBiH - sufinansiranje u iznosu od 2,78 miliona KM.
 
Sredstva za sufinansiranje ovog  projekta osigurana su u Budžetu FBiH za 2019. godinu u iznosu od 752.216 KM, kao učešće Vlade u projektima koje finansira međunarodna zajednica".
 
PRODUŽEN ROK ZA FINANSIJSKU KONSOLIDACIJU „AGROKOMERCA“
 
Federalna vlada izmijenila je Odluku o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša i produžila rok za njegovu konsolidaciju do 10.12.2019. godine.
 
U obrazloženju je navedeno da je „Agrokomerc" iskazao potrebu da rok trajanja postupka finansijske konsolidacije bude produžen jer je tokom dosadašnjeg postupka smanjeno ukupno dugovanje i uspostavljena poslovna saradnja sa strateškim partnerom, povećan obim proizvodnje u konditorskoj industriji i pokrenuta proizvodnja u nizu drugih pogona u okviru kompleksa prehrambene industrije (hladnjača, prerada voća i povrća, supe i majoneze, pržionica). Povećanjem obima proizvodnje povećava se i broj uposlenih.
 
ZA PODRŠKU KOMPANIJAMA IZ NAMJENSKE INDUSTRIJE 2.500.000 KM
 
Federalna vlada donijela je Odluku o izboru korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu Federacije BiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima iz oblasti namjenske industrije". Raspodijeljeno je ukupno 1.500.000 KM za finansiranje razvojnih projekata privrednih društava iz ove oblasti.
 
Privrednom društvu „Zrak“ d.d. Sarajevo odobreno je 612.950 KM, „UNIS GINEX“ d.d. Goražde 483.050 KM i BNT Tvornici mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik 404.000 KM.
 
Za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima iz namjenske industrije raspodijeljeno je ukupno 1.000.000 KM, od čega privrednom društvu „Pobjeda RUDET“ d.d. Goražde 221.277 KM, AC UNITY d.o.o. Goražde 221.277 KM, Pobjeda Technology d.d. Goražde, 200.000 KM, Zupčanik d.o.o. Tešanj 178.723 KM i MSA Metalworking – Obrada metala d.o.o. Bugojno 178.723 KM.
 
ZA UVEZIVANJE RADNOG STAŽA 209 UPOSLENIKA 2.859.192,49 KM
 
Federalna vlada donijela je Odluku o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima za uvezivanje radnog staža" kojom je izdvojeno ukupno 1.929.878,77 KM za izmirenje doprinosa za PIO/MIO za 119 zaposlenika koji su stekli uslove za penziju.
 
Privrednom društvu Željezara Zenica - u stečaju odobreno je 1.401.771,46 KM za 55 zaposlenika, TTU d.d. Tuzla - u stečaju 43.635,50 KM za 17 zaposlenika, Fabrici obuće Aida d.d. - u stečaju Tuzla 248.426,93 KM za 36 zaposlenika i PS Vitezit d.o.o. Vitez 236.044,87 KM za 11 zaposlenika.
 
Za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža za uplatu doprinosa za PIO/MIO odobreno je ukupno 929.313,72 KM za 90 uposlenika.
 
Privrednom društvu „Konjuh" d.d Živinice - u stečaju  odobreno je 156.971,25 KM za 16 zaposlenika, „Olimpu" d.d. Gračanica 199.630,92 KM za 13 zaposlenika, za „Metalno“ d.d. Zenica - u stečaju 155.736,20 KM za13 zaposlenika, privrednom društvu „Fortuna“ d.d. Gračanica - u stečaju 199.236,19 KM za penzionisanje 15 zaposlenika, „Energoinvestu“ - Tvornica dalekovodnih stubova d.d. Sarajevo - u stečaju 4.257,91 KM za jednog zaposlenika, „Tvornici rezervnih dijelova“ d.d. Vareš - u stečaju 68.300 KM za pet zaposlenika i „Finvestu“ Drvar d.d. - u stečaju 145.181,25 KM za penzionisanje 27 zaposlenika.
 
Privrednim društvima koja zaključe ugovor sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije, a prema dostavljenim spiskovima zaposlenika koji su stekli uslove i ostvarili pravo za odlazak u penziju, sredstva će biti uplaćena na račun Federalnog zavoda PIO/MIO.
 
USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA FBiH
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE
 
Federalna vlada usvojila je Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije BiH za period 1. januar – 30. juni 2019. godine.
 
Ukupno ostvareni prihodi federalnog budžeta u prvih šest mjeseci 2019. godine, iznose 999,6 millona KM, što je 38 posto od plana.
 
Ukupni prihodi, isključujući finansiranje, ostvareni su sa 47 posto u odnosu na plan, a posebno je značajno ostvarenje poreznih prihoda.        
 
Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 806,9 miliona KM, što je 49 posto planiranog, od čega prihodi od indirektnih poreza, sa učešćem od 75,8 posto u ukupno ostvarenim prihodima, iznose 757,4 miliona KM. Prihodi od poreza na dobit iznose 49,5 miliona KM i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 4,9 miliona KM ili za 11 posto.
 
Neporezni prihodi (naknade, takse, novčane kazne i ostali neporezni prihodi) su ostvareni u iznosu od 148,2 miliona KM.
 
Ukupno obračunati rashodi i izdaci, za prvo polugodište 2019. godine iznose 928,1 miliona KM, što je 35 posto iznosa planiranog Budžetom Federaciie BiH za 2019. godinu. Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 857,7 miliona KM, što je 92 posto ukupno obračunatih rashoda i izdataka u tekućem periodu. Sve obaveze prenesene iz prethodne godine izmirene su u prvom kvartalu 2019. godine.
 
U odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine ukupni rashodi i izdaci manji su za 7 posto ili 66,4 miliona KM.
 
Tekući transferi i drugi tekući rashodi obračunati su u iznosu od 426,9 miliona KM, što je 40 posto planiranog Budžetom za 2019. godinu i odnose  se najvećim dijelom na redovne mjesečne transfere za socijalna davanja.
 
Izdaci za otplatu dugova iznose 263,8 miliona KM i odnose se na otplatu vanjskog duga primljenog kroz državu u iznosu od 202,8 miliona KM, otplatu vanjskog duga-direktno zaduženje 2 miliona KM, otplatu unutarnjeg duga (ratna potraživanja) 58,8 miliona KM i otplatu unutarnjeg duga (stara devizna štednja) 0,1 miliona KM.
 
ŽELJEZNICE FBiH NAMJENSKI UTROŠILE 22.000.000 KM
 
Vlada Federacije BiH prihvatila je informaciju da su sredstva tekućeg transfera Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu „Subvencije javnim preduzećima - Transfer Željeznicama FBiH“ u iznosu od 22.000.000 KM utrošena namjenski.
 
Istovremeno, Bosanskohercegovačka željeznička javna korporacija Sarajevo je zadužena da izvrši povrat neutrošenih sredstava u Budžet Federacije BiH recipročno visini finanasiranja od strane entiteta.
 
TREZORSKO POSLOVANJE FEDERALNOG ZAVODA PIO/MIO OD 1.1.2020.
           
Vlada FBiH danas se upoznala sa Informacijom interresorne Radne grupe za  provođenje člana 130. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da, u slučaju potrebe, pripremi izmjene propisa iz ove oblasti.
 
Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da kod izrade teksta zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH, u dijelu koji se odnosi na prioritete izvršavanja Budžeta, eksplicitno navede i isplatu penzija kao drugi prioritet u plaćanju, odmah nakon servisiranja unutrašnjeg i vanjskog duga.
 
Oba federalna ministarstva i Federalni zavod za PIO/MIO trebaju, najkasnije do kraja septembra 2019. godine, da identificiraju imovinu, potraživanja i obaveze, kao i potencijalne obaveze Zavoda, s ciljem ispunjavanja preduslova za prelazak Zavoda na finansijsko poslovanje putem Jedinstvenog računa trezora Federacije BiH.
 
Članom 130. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, propisano je uvođenje trezorskog poslovanja Federalnog zavoda za PIO/MIO, a odredbom člana 150. da će trezorsko poslovanje nosilaca osiguranja biti uspostavljeno u periodu od najduže dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Kako je zakon stupio na snagu 1.3.2018. godine, finansijsko poslovanje nosilaca osiguranja putem jedinstvenog računa Trezora FBiH treba uspostaviti do 1.1.2020. godine.
 
Treba naglasiti da su i Programom rada Federalnog zavoda za PIO/MIO za 2019. godinu planirane aktivnosti s ciljem uspostavljanja ovakvog načina poslovanja nosilaca osiguranja.
 
            INFORMACIJA O TRANSFERIMA ZA IZGRADNJU AUTOCESTA I BRZIH CESTA
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju o radu Odbora za praćenje provedbe Programa utroška sredstava "Kapitalni transferi javnim preduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" utvrđenih Budžetom FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija do 30.06.2019. godine.
 
Odbor je zadužen da, u saradnji sa implementatorima, sagleda stanje investicijsko-tehničke dokumentacije i ostalih priprema za implementaciju projekata, te poduzme dodatne aktivnosti za ubrzavanje realizacije projekata.
 
IZVJEŠTAJ O STANJU NA GRADILIŠTU BRZE CESTE PRAČA - GORAŽDE
 
Federalna vlada je usvojila Izvještaj o provođenju Programa utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim poduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" u iznosu od 153.000.000 KM, sa stanjem 30.6.2019. godine.
 
Javna preduzeća Autoceste FBiH, Ceste Federacije BiH i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo su zaduženi  da intenziviraju aktivnosti s ciljem brže i efikasnije realizacije projekata.
 
Izvještaj se uglavnom odnosi na gradnju brze ceste Prača - Goražde, LOT 1 tunel Hranjen - faza 1. u dužini od 5.500 metara za II kvartal ove godine.
 
AERODROMIMA U MOSTARU I TUZLI PO 500.000 KM
 
Federalna vlada usvojila je dva programa utroška dijela sredstava „Subvencije javnim preduzećima - Unaprjeđenje avio saobraćaja Federacije BiH" utvrđenih u Proračunu FBiH za 2019. godinu.
 
Sredstva će biti utrošena za subvencioniranje redovite zrakoplovne linije za „JP Međunarodna Zračna luka - Aerodrom Mostar" u iznosu od 500.000 KM i JP Međunarodni aerodrom Tuzla u iznosu od 500.000 KM
 
Subvencioniranje je bazirano isključivo na pokrivanju troškova avio prijevoznika s ciljem rentabilnosti i kontinuiteta.
 
ZA SANACIJU PUTA SOVIĆKA VRATA – POTOK ZEC 765.572,22 KM
 
Federalna vlada odobrila je realizaciju projekta „Sanacije magistralnog puta M-17.5, dionica Sovićka Vrata - Potok Zec, a za provođenje ovoga projekta određeno je JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.
 
Sredstva za realizaciju projekta u iznosu od 765.572,22 KM će biti osigurana iz izvornih prihoda za finansiranje magistralnih puteva.
 
IZMIJENJENA I DOPUNJENA LISTA LIJEKOVA
OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA FEDERACIJE BiH
 
Federalna vlada danas je izmijenila i dopunila Odluku o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja  Federacije BiH.
 
Novu odluku o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH Vlada FBiH je objavila u „Službenim novinama“ Federacije BiH 17.5.2019. godine.
 
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH je, prema odredbama Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u BiH utvrdila nove maksimalne veleprodajne cijene lijekova i objavila ih na svojoj internet stranici 3.6.2019. godine. I korekcije tih cijena objavljene su 18.6.2019. godine na internet stranici Agencije. Radi se o godišnjem izračunu maksimalnih veleprodajnih cijena lijekova koji je obavezujući za dalje usklađivanje na nižim razinama vlasti.
 
Zato je bilo neophodno cijene naznačene u federalnoj odluci, u A i B listi lijekova, usaglasiti s maksimalnim cijenama lijekova koje je utvrdila Agencija.
 
Očekuje se da današnjom odlukom budu smanjena potrebna sredstva za nabavu lijekova u okviru izdvajanja od strane zavoda zdravstvenog osiguranja kantona.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH produžila je rok za primjenu Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti do 31.12.2019. godine.
 
Odobren je Godišnji izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu.
 
Usvojen je Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, za period 1.1.2019. - 30.6.2019. godine o kontroli namjenskog utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da nastavi kontrolu i praćenje namjenskog utroška sredstava ovog fonda i o tome izvijesti Vladu FBiH u roku od 120 dana.
 
Prihvaćena je informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o kašnjenju, zbog tehničkih razloga, procesa uspostave Jedinstvenog registra korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi.
 
Vlada Federacije BiH prihvatila je mišljenja federalnih ministarstava rada i socijalne politike, pravde, zdravstva, obrazovanja i nauke i unutrašnjih poslova, Antikorupcionog tima Vlade FBiH i Gender Centra Federacije BiH o trećem ciklusu Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava koji je sačinjen u skladu sa stavom 5 Anexa Rezolucije 16/21 Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih nacija. Ovaj zaključak će biti dostavljen Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH.
 
Usvojen je Godišnji izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici imenovala Zijada Krnjića za direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na period od četiri godine.
 
U Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa inavliditetom imenovani su Senad Pešto (predsjednik), Alma Kulović, Mirsad Muftić, Ekrem Julardžija, Bosiljko Čović, Vjekoslav Vučić i Jasmin Hodžić (članovi).
 
Data je prethodna saglasnost za imenovanje Izeta Žigića, Milenka Obada, Jakuba Dinarevića, Seada Rešidbegovića, Izudina Džafića i Ramiza Kikanovića  za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do tri mjeseca.
 
Danas je Jadranko Puljić opunomoćen da zastupa Vladu  FBiH na Skupštini Privrednog društva Sarajevoputevi d.d. Sarajevo.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 13 sati.
 
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE