187. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 31.07.2019.
Dnevni red
Dnevni red 187. redovne sjednice Vlade FBiH koja se održava danas u Mostaru
 
1. Usvajanje Zapisnika 186. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 25.7.2019. godine   
2. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo 
3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godiinu za sufinansiranje Projekta razvoj ruralnog poslovanja za I. i II. kvartal 2019. godine. 
4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša 
5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za odobravanje godišnjeg Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu  
6. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala 
7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti 
8. Prijedlozi odluka:  
a) Prijedlog odluke o izboru korisnika sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi-Subvencije javnim preduzećima iz oblasti namjenske industrije“ 
b) Prijedlog odluke o izboru korisnika sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi-Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima iz oblasti namjenske industrije“ 
c) Prijedlog odluke o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi-Subvencije javnim preduzećima za uvezivanje radnog staža“ 
d) Prijedlog odluke o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi-Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža“ 
9. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Javnoj ustanovi Federalna novinska agencija (donator LANCO d.o.o. Banja Luka) 
10. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Javnoj ustanovi Federalna novinska agencija (donator Općina Stari grad) 
11. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine 
12. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 
13. Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom  
14. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 1. januara do 30. juna 2019. godine, s Prijedlogom zaključka  
15. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za period 1.1.2019. - 30.6.2019. godine o kontroli namjenskog utroška sredstava „Trajnog revolving Fonda kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu“, s Prijedlogom zaključka 
16. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 1.3.2019.-31.5.2019. godine, s Prijedlogom zaključka 
17. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar od 1.4.2019-30.6.2019. godine, s Prijedlogom zaključka 
18. Izvještaj o implementaciji Programa utroška uplaćenog dijela sredstava „kapitalni transferi javnim preduzećima-transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ u iznosu od 153.000.000 KM, sa stanjem na dan 30.6.2019. godine, s Prijedlogom zaključka  
19. Informacija o novom Pravilniku o platama i naknadama rukovodećih službenika, službenika i namještenika Ustavnog suda Federacije BiH 
20. Informacija o statusu uspostave Jedinstvenog registra korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi, s Prijedlogom zaključka 
21. Informacija o neophodnim aktivnostima s ciljem provođenja člana 130. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, s Prijedlogom zaključka 
22. Informacija o Inicijativi za davanje mišljenja u vezi s primjenom člana 104.a Zakona o dopunama Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
23. Informacija o trenutnom stanju u Privrednom društvu „Aluminij“ d.d. Mostar, s Prijedlogom zaključka 
24. Informacija o utrošku sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima - Transfer željeznicama FBiH“ dodijeljenih iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka  
25. Informacija o radu Odbora za praćenje implementacije Programa utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (stanje na dan 30.6.2019. godine), s Prijedlogom zaključka  
26. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 07-23-403/19 od 23.7.2019. godine o primopredaji stana u Sarajevu, ulica Ferde Hauptmana broj 30/prizemlje, s Prijedlogom zaključka  
27. Mišljenja o trećem ciklusu Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava koji je sačinjen u skladu sa stavom 5 Anexa Rezolucije 16/21 Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih nacija, s Prijedlogom zaključka 
28. Prijedlog izjašnjenja o izvršenju presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine  
29. Informacija o Zahtjevu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za izmjenu Pravilnika o radu, s Prijedlogom zaključka 
30. Informacija o medijaciji u predmetu ECS-10/18 Energetske zajednice u vezi planirane izgradnje novog bloka 7 TE Tuzla, sa Prijedlogom rješenja o davanju ovlaštenja za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju ECS 10/18  
31. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine  
32. Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu 
33. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava „Subvencije javnim preduzećima - Unaprijeđenje avio saobraćaja Federacije BiH“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (JP Međunarodna zračna luka- Aerodrom Mostar) 
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava „Subvencije javnim preduzećima - Unaprijeđenje avio saobraćaja Federacije BiH“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (JP Međunarodni Aerodrom Tuzla) 
34. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zatvaranje namjenskog projektnog računa Federalnog ministarstva prometa i komunikacija 
35. Prijedlog odluke o odobravanju realizacije projekta Sanacije magistralnog puta M-17.5, dionica Sovićka Vrata - Potok Zec 
36. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijumima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za političke stranke i koalicije“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine 
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE