186. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 25.07.2019.
Saopćenje o radu

 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VETERINARSTVU
 
Federalna vlada je na današnjoj sjednici, održanoj u Sarajevu,  utvrdila Nacrt zakona o izmjenama Zakona o veterinarstvu kojim je propisano da inspekcijski nadzor nad životinjama i proizvodima životinjskog porijekla vrše, u okviru svojih nadležnosti, Federalna uprava za inspekcijske poslove i nadležne kantonalne inspekcije. Nadzor će biti vršen u skladu sa odredbama ovog zakona i Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH.
 
Precizirano je i da se protiv rješenja kantonalnog i općinskog veterinarskog inspektora može uložiti žalba Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, a ne federalnom ministru, kao do sada. Na taj način usklađene su odredbe o inspekcijskom nadzoru propisane Zakonom o veterinarstvu sa odredbom Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH, i definiran drugostepeni organ za odlučivanje po žalbama na rješenja kantonalnih veterinarskih inspektora donesenih na osnovu federalnog propisa.
 
ROK ZA KUPOVINU STANOVA ZA CERTIFIKATE
PRODUŽEN DO JUNA 2021. GODINE
 
Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije.
 
Izmjenom je predviđeno da se potraživanja s Jedinstvenog računa mogu koristiti u procesu privatizacije za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo do 30. juna 2021. godine u visini 100 posto od ukupne cijene, umjesto do 30. juna 2019. godine.
 
U razlozima za ove izmjene je navedeno da Federalno ministarstvo finansija smatra da bi istekom zakonskog roka svim osobama, kojima se po okončanju procedure za povrat stanova dodijeli stan ili koja ostvare povrat stanova po osnovu stanarskog prava, bila uskraćena mogućnost otkupa za certifikate u skladu sa ovim zakonom, te je predložilo produženje roka za otkup stanova u certifikatima za dvije godine.
 
Osnovanost ove izmjene utvrđena je stavom 4. člana 18. ovog zakona, gdje je već ostavljena mogućnost da se rok za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo može produžavati, zavisno od promjena propisa iz oblasti restitucije.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE
 
Federalna vlada je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode kojim se produžuje period za izmirenje glavnog duga do 31.12.2020. godine, s ciljem stvaranja pretpostavki za otpis zateznih kamata, i uputila ga u parlamentarnu proceduru  po hitnom postupku.
Kako je obrazloženo, prema podacima s kojima raspolaže Porezna uprava FBiH, efekat dosadašnje primjene ovog Zakona je naplata glavnog duga oko 84 miliona KM, a otpisano je oko 39 miliona KM zatezne kamate, pa je predloženo produženje roka otpisa.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ZAŠTITI I POSTUPANJU S DJECOM I MALOLJETNICIMA U KRIVIČNOM POSTUPKU
 
Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i uputila ga u Parlament Federacije BiH po skraćenom postupku, jer se ne radi o složenom i obimnom zakonu.
 
Ovim izmjenama predviđeno je da će troškove izvršenja krivičnih sankcija prema maloljetniku snositi osnivač ustanove u kojoj se izvršava krivična sankcija, a ne, kao do sada, Budžet Federacije BiH.
 
Kako je navedeno u obrazloženju, primjena odredbe Zakona naišla je na različita tumačenja nadležnih institucija ko snosi troškove izvršenja odgojne mjere  jer se one izvršavaju u ustanovama koje su osnovane od strane kantona i koje su finansirane iz budžeta kantona. Zato je bilo neophodno prilagoditi ovu odredbu i izvršenje odgojne mjere, kao i njene troškove, uskladiti s nadležnostima Federacije, odnosno kantona.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU FBiH
 
Federalna vlada je utvrdila Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine jer je Ustavni sud BiH utvrdio da pojedine njegove odredbe nisu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Ovaj tekst bit će upućen u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.
 
Izmjenama i dopunama Zakona je propisano pravo svjedoka da ne odgovara na određena pitanja kada je vjerovatno da će ga odgovor na ta pitanja izložiti krivičnom gonjenju i mogućnost da odgovori na ta pitanja ako nadležni glavni tužilac pismeno izjavi da neće poduzeti krivično gonjenje svjedoka za radnje koje svjedok navede u svome iskazu.
 
Propisana su i krivična djela za koja mogu biti određene posebne istražne radnje i njihovo najduže trajanje.
 
Pored toga ovaj zakonski prijedlog predviđa i uvođenje kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom kao novog instituta u krivičnom zakonodavstvu Federacije BiH.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA FBiH
 
Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima FBiH čiji je cilj osigurati hitnu i učinkovitu popunu novog i zadržavanje postojećeg stručnog policijskog kadra, za obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti FUP-a koji će biti upućen Parlamentu FBiH za razmatranje po hitnom postupku.
 
Radi osiguranja kadrovske popunjenosti Federalne uprave policije sa adekvatnim policijskim službenicima, koji mogu s manjim dodatnim usavršavanjem da se uključe u izvršavanje poslova iz nadležnosti Uprave (organizovani kriminal, terorizam i međukantonalni kriminal), izvršene su izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima FBiH i stvoreni uvjeti za zapošljavanje i popunu upražnjenih radnih mjesta za koja su predviđeni činovi viši od čina „policajac“ i „mlađi inspektor“.
 
Ovaj način popune bi se odnosio samo na službenike koji imaju status policijskog službenika u drugim organima vlasti u BiH, i to u činu koji im je već dodijeljen.
 
Kako bi bila održana visoka razina operativnosti ovog tijela i dislociranih organizacijskih jedinica (detašmani Bihać i Livno, Terenski ured Tuzla), a s ciljem izbjegavanja prekida kontinuiteta kaznenih istraga i drugih vidova operativnog djelovanja, potrebno je postojeće eksterno premještene policijske službenike zaposliti u radni odnos na neodređeno vrijeme, navedeno je u obrazloženju.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike nije prihvaćena inicijativa da Vlada FBiH donese uredbu kojom bi bila izjednačena prava za penzionisanje policijskih službenika na državnom nivou s pravima policijskih službenika na nivou FBIH i kantona, koju je podnio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Amer Obradović.
 
Obrazloženo je da se ovo pitanje ne može uređivati uredbom, niti Federacija BiH može uređivati pitanja iz nadležnosti institucija na nivou Bosne i Hercegovine.
 
Mišljenje Federalne vlade je i da nije potrebno autentično tumačenje člana 15. stav 1. alineja 7. i 8. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH kojim je propisano da općinski načelnik utvrđuje organizaciju službi za upravu i drugih službi jedinice lokalne samouprave i donosi pravilnik o njihovoj unutrašnjoj organizaciji, što je inicijativom tražio načelnik Općine Teočak Tajib Muminović.
 
Vlada FBiH je ne, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, utvrdila da će inicijativa za izmjene i dopune člana 299. Zakona o stvarnim pravima, koju je podnio zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Albin Muslić, biti uzeta u razmatranje prilikom izrade budućih izmjena i dopuna ovog zakona.
 
Nakon što je razmotrila inicijativu za davanje autentičnog tumačenja odredbi Zakona o unutrašnjoj trgovini  koju je uputila direktorica JP „Tržnice" Zenica Selma Vidimlić, Vlada FBiH je utvrdila da su kaznene odredbe ovog zakona jasno definisane i da nije potrebno njihovo autentično tumačenje.
 
Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Federalna vlada nije prihvatila inicijativu zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Huseina Rošića za uvrštavanje PARP inhibitora na Listu lijekova fonda solidarnosti FBiH i Listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja. Obrazloženo je da se ova inicijativa ne može realizirati, zato što lijekovi potrebni u liječenju recidivantnog karcinoma jajnika još uvijek nisu dostupni na tržištu BiH.
 
Preduvjet za njihovo prometovanje je prvenstveno registracija pravnog zastupnika proizvodača lijeka u BiH i nakon toga pokretanje postupka pribavljanja dozvole za stavljanje lijeka u promet kod nadležne Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, a što ne ovisi ni od Federalnog ministarstva zdravstva, ni Vlade Federacije BiH, niti od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, već je u isključivoj nadležnosti proizvođača lijekova.
 
Vlada FBiH je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, utvrdila mišljenje kojim nije prihvatila Prijedlog zakona o minimalnoj plaći u Federaciji BiH, koji je u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Damir Mašić.Vlada navodi da je odredbama Zakona o radu i Zakona o njegovim izmjenama propisano da Vlada FBiH utvrđuje najnižu plaću nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem, te da će Vlada FBiH, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, u saradnji s Federalnim zavodom za programiranje razvoja i uz prethodne konsultacije sa Ekonomsko-socijalnim vijećem, donijeti propis kojim će utvrditi metodologiju izračuna i usklađivanja najniže plaće.
 
Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Federalna vlada nije prihvatila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji je u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Alma Kratina.
 
Uvažavajući razloge predlagača usmjerene na uspostavljanje izuzetaka u pogledu prava na prenošenje godišnjeg odmora u narednu godinu radnicima, koji zbog bolesti ili porođajnog odsustva nisu bili u mogućnosti da ga iskoriste, Vlada FBiH u okviru svoje nadležnosti ne može dati pozitivno mišljenje za uspostavljanje predloženih izuzetaka, navedeno je u obrazloženju.
 
Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, nije podržala Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Federacije BiH, poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Alme Kratine.
 
Uvidom u tekst Prijedloga zakona, navedeno je, ne može biti korišten naziv „izmjenama i dopunama" Prijedloga zakona obzirom da on sadržajno obuhvata izmjenu jednog stava člana ovog zakonskog propisa.
 
Kako je obrazloženo, federalni ministar pravde imenovao je radnu grupu za izradu nacrta propisa s ciljem provođenja Odluke Ustavnog suda FBiH od 6.3.2019. godine. Radna grupa je pripremila odgovarajuće nacrte zakona koji će biti upućeni Vladi FBiH radi utvrdivanja prijedloga i upućivanja u parlamentarnu proceduru. Pri tome se vodilo računa da navedeni zakonski nacrti sadrže međusobno harmonizirana zakonska rješenja čije je usvajanje potrebno izvršiti istovremeno, a jedan od njih je i Porodični zakon.
 
IZVJEŠTAJ ZA DRUGI KVARTAL 2019. GODINE:
MANJI I VANJSKI I UNUTRAŠNJI DUG
           
Vlada FBiH upoznala se s II kvartalnim izvještajem o dugu i zadužila Federalno ministarstvo finansija da ga objavi na svojoj web stranici. Ovaj dokument bit će proslijeđen Parlamentu Federacije BiH radi informiranja.
 
Ukupan vanjski i unutrašnji dug Vlade Federacije BiH, u koji nisu uključene verifikovane obaveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obaveze prema zaposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane i vojske Federacije, iznosi 5.299.092.169 KM ili 3.083.276.798 USD i manji je u odnosu na dug iz prethodnog kvartala za 2,13 posto ili 115.424.141 KM.
 
Vanjski dug u Federaciji BiH na kraju II kvartala 2019. godine iznosi 4.627.561.126 KM ili
2.692.546.458 USD. Nominalni iznos vanjskog duga izražen u domaćoj valuti, manji je od duga u prethodnom kvartalu za 99.676.352 KM ili za 2,11 posto. Dug, izraženo u USD, na kraju II kvartala u odnosu na podatak s kraja I kvartala, manji je za 22.950.442 USD ili 0,85 posto.
 
Vanjski dug je, s ciljem osiguranja sredstava za finansiranje većih infrastrukturnih projekata, te za budžetsku podršku, najvećim dijelom, ugovoren s bilateralnim i multilateralnim finansijskim institucijama  kao što su Svjetska banka (WB), Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropska investicijska banka (EIB), Međunarodni monetarni fond (MMF) i druge. Preko multilateralnih finansijskih institucija realizirano je 3.559.587.104,87 KM ili 76,92 posto ukupnog vanjskog duga Federacije BiH, dok se preostalih 1.067.974.021,13 KM ili 23,08 posto odnosi na zaduženje kod bilateralnih kreditora
 
Ukupan unutrašnji dug 30.6.2019. godine iznosio je 683.865.949 KM (390.730.340 USD) i u odnosu na prethodni kvartal je manji za 2,27 posto ili 15.868.496 KM.
 
Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada Federacije BiH  30.6.2019. godine iznosi 5.311.427.075 KM ili 3.090.453.863 USD i manji je od duga u prethodnom kvartalu za 2,13 posto ili 115.544,848 KM.
 
ZA PROGRAME I PROJEKTE IZ OBLASTI TEHNIČKE KULTURE 144.849,20 KM
 
Vlada FBiH je, po okončanom javnom natječaju, utvrdila listu korisnika i raspodjelu prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću koji su pripali Federalnom ministarstvu razvoja poduzetništva i obrta. Od dijela prihoda uplaćenih u Budžet Federacije BiH u 2018. godini, iznos od 144.849,20 KM je odobren za finansiranje programa i projekata promocije tehničke kulture.
 
Za projekt „Promocija tehničke kulture“ na javni konkurs se prijavilo 47 udruženja, dok za projekt „Udruženja koja se bave inovacijama za nagradni fond za nagrađivanje inovatora za inovacije od međunarodnog značaja“ nije bilo prijava. Od ukupnog broja prijava 21 udruženje je uvršteno na rang-listu korisnika sredstava, do iznosa raspoloživih sredstava.
 
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će u roku od 30 dana, od dana stupanja na snagu ove odluke, zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima kojima su sredstva dodijeljena. Obaveza korisnika je da najkasnije do 31.12.2019. godine ovom ministarstvu dostave izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.
 
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će najkasnije do 1. marta 2020. godine, dostaviti informaciju o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima.
 
O REVIZIJI VERIFIKACIJE STARE DEVIZNE ŠTEDNJE
 
Vlada FBiH prihvatila je Izvještaj o izvršenoj reviziji verifikacije stare devizne štednje za 2018. godinu. Verifikacija predstavlja neophodan postupak kojim se identificiraju tražioci, vrši provjera iznosa računa stare devizne štednje svakog tražioca i registriraju sva potraživanja po osnovu ovih računa.
 
Komisija za verifikaciju računa stare devizne štednje u 2018. godini je obradila 603 predmeta i odobrila 215 zahtjeva za verifikaciju u iznosu od 4.104.909 KM.
 
Procijenjene obaveze Federacije BiH po osnovu svih potraživanja su oko 1.150.000.000 KM, a tačan iznos će biti utvrđen nakon postupka verifikacije potraživanja.
 
Do 31.12.2018. godine u bazi su evidentirana 108.884 zahtjeva za verifikaciju od strane vlasnika računa stare devizne štednje. U toku postupka verifikacije izdato je ukupno 83.440 potvrda o verifikaciji i isplaćeno 1.037.955.659,76 KM.
 
IZVJEŠTAJ O AUKCIJI OBVEZNICA
 
Federalna vlada je usvojila izvještaj o zaduženju FBiH po osnovu emisije obveznica od 9.7.2019. godine koji će uputiti Parlamentu FBiH.
 
FBiH je ponudila 30.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM po obveznici, (ukupno 30.000.000 KM), s rokom dospijeća od 10 godina, putem metode višestruke cijene.
 
Obveznice su prodate po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 99,5360 odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,849 posto na godišnjem nivou.
 
Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije obveznica je 29.860.785 KM i dospijevaju na naplatu 10.7.2029. godine.
 
Kompletnu emisiju otkupio je bankarski sektor.
 
„ZELENI IZVJEŠTAJ“ O STANJU POLJOPRIVREDE U 2018. GODINI
 
Federalna vlada prihvatila je Izvještaj Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju poljoprivrede („Zeleni izvještaj“) u Federaciji BiH za 2018. godinu s prijedlogom preporuka. Ovaj izvještaj sadrži ocjenu stanja i privrednog položaja poljoprivrede, te prijedlog i način provođenja mjera poljoprivredne politike u narednom periodu.
 
Navedeno je da su u Federaciji BiH u periodu 2017/2018. godina za 7,5 posto smanjene ukupne zasijane oranične površine u jesenjoj i proljetnoj sjetvi u odnosu na prethodni period (2016/2017). Po grupama usjeva u proljetnoj i jesenjoj sjetvi, smanjene su zasijane površine žita za 1,6  posto, krmnog bilja za 6,6 posto, povrtnog za 7,5 posto, dok je kod industrijskog bilja zabilježemo povećanje od 10,1 posto.
 
Ukupna proizvodnja i ostvareni prinosi voća u 2018. godini, u odnosu na prethodnu, uvećani su skoro kod svih vrsta, osim kajsije gdje je zabilježeno smanjenje za 42,7 posto ostvarenih prinosa.  Uvećanje ukupne proizvodnje rezultat je uvećanja prosječnih prinosa po mjernoj jedinici, čemu su doprinijeli povoljni klimatski uvjeti u pojedinim fenofazama razvoja u odnosu na 2017. godinu.
 
Kad je riječ o jagodastom i bobičastom voću, u 2018. godini su u odnosu na prethodnu povećane površine pod malinama  za 10,5 posto, borovnicom za 26 posto, dok su ostale vrste ostale na nivou prošlogodišnjih.
 
I sjemenska proizvodnja u Federaciji BiH, nakon dužeg nepovoljnog perioda bilježi rast. Proizvodnja sjemena strnog žita je povećana na 3.979,7 tone u odnosu na prethodnu godinu kada je iznosila 2.499,8 tona.
 
U animalnoj proizvodnji u prošloj godini smanjen je broja goveda sa 211.875 u 2017. godini na 207.194. Povećan je broj muznih grla i tovnih junadi, mada je proizvodnja mlijeka blago smanjena.
 
Neznatno je povećan broj ovaca sa 458.444 u 2017. na 459.619 u prošloj godini, a broj koza smanjen sa 30.084 na  28.844. Smanjen je i ukupan broj svinja sa 91.400 u 2017. godini na  86.427 u prošloj.
 
Povećani su broj pčelinjih zajednica, proizvodnja meda po zajednici i ukupna količina meda.  Ukupno je prošle godine bilo 232.975 pčelinjih zajednica, a proizvedeno 2.138 tona meda, što je značajno povećanje u odnosu na 2017. godinu kada je bilo 225.983 zajednica i proizvedena 1.351 tona meda.
 
Broj peradi u Federaciji BiH je u prošloj godini povećan u odnosu na 2017. godinu, kao i broj koka nosilja, a oblasti akvakulture ostvareno je povećanje proizvodnje od oko 10 posto.
 
Proizvodnja prehrambenih proizvoda ostala je skoro na istom nivou, osim proizvoda od voća i povrća gdje je ostvarena proizvodnja 3,5 puta veća. Ovo povećanje se uglavnom odnosilo na proizvodnju sokova od voća i povrća privrednog društva Stanić Beverages d.o.o. Kreševo koje je imalo enormno povećanje proizvodnje.
 
Proizvodnja duhanskih prerađevina (cigarete, duhan za pušenje i slično) smanjena je za više od 30 posto, a cigareta za čak 45 posto.
 
U Registru poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registru klijenata (RK) Federacije BiH do 7.12.2018. godine ukupno je bilo registrovano 78.261 poljoprivrednih gazdinstava, od čega je
74.545 porodičnih i 3.716 pravnih subjekata i obrta.  Ukupno je evidentirano 144.2213 članova u porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima i 20.545 zaposlenih u pravnim subjektima i obrtima.
 
U Preporukama koje su sastavni dio izvještaja je, između ostalog, navedeno da treba obezbijediti veća budžetska sredstva za poljoprivredu i prehrambenu industriju u skladu sa Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju u iznosu od tri do šest posto ukupnih prihoda i primanja Budžeta Federacije BiH, kao i u skladu sa Srednjoročnom strategijom razvoja poljoprivrednog sektora u FBiH za period 2015.-2019. godina.
 
Kantonalna ministarstva nadležna za poslove poljoprivrede su zadužena da u okviru svoje nadležnosti iniciraju donošenje karti upotrebne vrijednosti i programa gospodarenja državnim poljoprivrednim zemljištem za one općine koje to još uvijek nisu učinile.
 
„Zeleni izvještaj“ za 2018. godinu, s prijedlogom preporuka, bit će dostavljen Parlamentu Federacije BiH.
 
PRIHVAĆENA INFORMACIJA O STANJU
U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI U 2018. GODINI
 
Federalna vlada prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  o stanju u prehrambenoj industriji u Federaciji BiH u 2018. godini s pregledom uvoza i izvoza prehrambenih proizvoda u i iz FBiH. 
 
U informaciji je navedeno da prehrambena industrija u FBiH ima potencijal koji nije dovoljno iskorišten. Bez obzira što je svake godine sve veći asortiman izvoznih prehrambenih proizvoda, kao i tržišta na koja se plasiraju ti proizvodi, uvoz skoro svih prehrambenih proizvoda je mnogostruko veći od izvoza. Jedine grane prehrambene industrije gdje je izvoz veći od uvoza su industrija mlijeka (mlijeko i pavlaka) i  mlinska industrija (pšenično brašno).
 
Iskorištenost kapaciteta je u blagom padu u 2018. godini u odnosu na prethodnu. Proizvodnja prehrambenih proizvoda je neznatno manja, dok je proizvodnja pića neznatno povećana. Veliki pad je evidentan u proizvodnji duhanskih proizvoda i to čak više od 30 posto, a samih cigareta za čak 45 posto.
 
Ukupna proizvodnja mesa i mesnih preradevina u 2018. ostala je skoro na istom nivou kao i u 2017. godini. Proizvodnja mlijeka i proizvoda od mlijeka je za oko jedan posto veća u odnosu na 2017. godinu. Proizvodnja brašna i proizvoda na bazi brašna je smanjena za šest posto u odnosu na 2017. godinu, dok je proizvodnja čokolade i ostalih konditorskih proizvoda povećana za tri posto.
 
Proizvodnja proizvoda od voća i povrća u 2018. godini je tri i po puta veća u odnosu na 2017. godinu.
 
Ukupna proizvodnja alkoholnih pića, vina i piva je smanjena za 30 posto, a prirodne mineralne i prirodne izvorske vode, gazirane i negazirane vode i osvježavajućih bezalkoholnih pića je povećana za oko tri posto u odnosu na 2017. godinu.
 
Izvezeno je poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u vrijednosti od 396.644.646 KM, što je za 32.064.447 KM ili 7,5  posto manje nego u 2017. godini, dok je uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda bio 1.944.777.401 KM, što je za 69.646.590 KM, odnosno 3,7  posto više nego u prethodnoj godini.
 
Pokrivenost uvoza izvozom u 2018. godini je iznosila 59,83 posto, dok je za poljoprivredno-prehrambene proizvode iznosila samo 20,4 posto, što je za 2,5  posto manje nego u prethodnoj godini, navedeno je u ovoj informaciji.
 
USVOJEN IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE O VANSUDSKIM NAGODBAMA
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost na Uputstvo za zaključenje i izvršenje ugovora o vansudskoj nagodbi. Usvojen je Izvještaj Radne grupe o izvršenju zadataka, s javnim pozivom za zaključenje vansudske nagodbe i zahtjevom za njeno zaključenje s državnim službenicima i namještenicima u FBiH.
 
Rukovodioci federalnih organa i institucija su ovlašteni da, po prijemu zahtjeva za zaključenje vansudske nagodbe, potpisuju ugovore o vansudskoj nagodbi kako je propisano uputstvom za zaključenje i izvršenje vansudske nagodbe i da u ovom postupku prilikom oglašavanja, zaključenja i izvršenja postupaju u skladu sa uputsvom za zaključenje i izvršenje vansudske nagodbe.
 
Rukovodioci federalnih organa i institucija su zaduženi da Uredu premijera i Federalnom ministarstvu finansija dostavljaju mjesečne izvjestaje o zaključenim ugovorima o vansudskoj nagodbi, a prema uputstvu koje će im nakon objavljivanja javnog poziva za zaključenje vansudske nagodbe dostaviti Ured premijera FBiH.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH odobrila je izdvajanje 400.000 KM iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku 300 kompleta uniformi za opremanje kadeta na Policijskoj akademiji.
 
Vlada FBiH se upoznala sa izvještajem Nezavisnog odbora o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije koji obavlja dužnost direktora policije za prvi kvartal 2019.godine.
 
Ovaj odbor prihvatio je izvještaj o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije Ensada Kormana koji obavlja dužnost direktora Federalne uprave policije za I. kvartal 2019. godine, odnosno za period od 8. 2. 2019 do 30. 3.2019. godine.
 
Članovi Nezavisnog odbora su podržali dosadašnji rad zamjenika direktora Federalne uprave policije, koji obavlja dužnost direktora FUP-a, dali mu punu podršku u budućem radu, kao i radu Federalne uprave policije.
 
Odobreno je izdvajanje 30.000 KM iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za sufinansiranje 10. jubilarne Međunarodne investicijske konferencije – Sarajevo Business Forum 2019.
 
Usvojen je Program utroška sredstava za finansiranje aktivnosti na razvoju Informacionog sistema šumarstva u Federaciji BiH za šta je osigurano 90.000 KM iz namjenskih sredstava po osnovu naknada i prihoda za korištenje šuma.
 
Ovaj sistem uspostavlja se s ciljem ustanovljavanja stabilne osnove za plansko gospodarenje šumama u Federaciji BiH, kontinuirano praćenje realizacije planiranih aktivnosti u oblasti šumarstva i povećanja kvaliteta u donošenju razvojnih odluka.
 
Data je saglasnost Općini Hadžići da nekretnine u bivšoj kasarni „Žunovnica“ u Hadžićima može ustupiti trećim licima na korištenje, bez naknade.
 
Pozivajući se na Ugovor o privremenom korištenju kasarne „Žunovica", Općina Hadžići je zatražila saglasnosti za ustupanje objekata trećim licima i ustupanje dijela lokacije za potrebe Kluba za praktično streljaštvo i taktički trening „Point" za potrebe izgradnje strelišta.
 
Usvojen je Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, po odlukama Vlade FBiH, rješenjima premijera i zamjenika premijera, za period 1.1. - 30.06.2019. godine koji će biti upućen Parlamentu Federacije BiH.
 
Usvojen je Izvještaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o utrošku i efektima dodijeljenih poticajnih finansijskih sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2017. godinu.
 
Vlada FBiH se upoznala sa Izvještajem o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave, federalnih upravnih organizacija i federalnih institucija za period april - juni 2019. godine, koji je pripremljen u skladu sa Uredbom o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija.
 
Također, upoznala se s informacijom o realizaciji zaključaka Vlade FBiH za period januar - juni 2019. godine.
 
Prihvaćen je Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 1.1  do 30. 6. 2019. godine koji će biti upućen Parlamentu FBiH.
 
Nakon što je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Vlada Federacije BiH se upoznala sa izvještajima o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH za 2018. godinu koje će biti upućen Parlamentu FBiH.
 
Uz izvještaj o radu Fonda, razmatrano je i izvršenje Finansijskog plana za prošlu godinu, te izvještaji Upravnog i Nadzornog odbora.
 
Vlada Federacije BiH se upoznala sa informacijom o održanom 3. sastanku Pododbora za transport, energiju, okoliš i regionalni razvoj, a koji je održan 13. decembra 2018. godine, prihvatila Preporuke Europske unije i Dalje aktivnosti, te zadužila nadležne institucije na nivou Federacije BiH da započnu aktivnosti na njihovom ispunjavanju.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
U Komisiju za Program javnih investicija FBiH su imenovani za predsjednika Tihomir Ćurak, za zamjenika Rijad Kovač i članove Stipo Buljan, Mirsad Ibrović i Zdravko Buljeta, kao i dva člana, istaknuta stručnjaka, Azra Zaimović i Adnan Rovčanin. Komisija je imenovana na period od četiri godine.
 
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici imenovala radnu grupu za izradu Prednacrta zakona o informacionoj sigurnosti i sigurnosti mrežnih i informacionih sistema koju čine predsjednik Vahidin Munjić i članovi Edina Vuk, Ervin Hodžić, Saša Petrović, Enes Saletović, Amra Polimac-Karamović, Mirsad Hajdarević, Kenan Osmanagić, Emir Kremić, Adi Kantardžić, Adis Omerović, Alen Ćatić i Vahidin Đaltur.
 
Danas je Muamer Ćulum opunomoćen da zastupa Vladu  FBiH na Skupštini Privrednog društva Energoinvest - Comet d.d. Sarajevo.
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 14.25 sati
 
Petak,
22. januar 2021.
VIŠE