186. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 25.07.2019.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 185. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 4.7.2019. godine, Zapisnika 137. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 10.7.2019. godine, telefonskim putem, Zapisnika 138. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 12.7.2019. godine, telefonskim putem, Zapisnika 139. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 16.7.2019. godine, telefonskim putem i Zapisnika 140. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 18.7.2019. godine, telefonskim putem 
2. Prednacrt zakona o izmjenama Zakona o veterinarstvu  
3. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije 
4. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode 
5. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku 
6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine 
7. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine 
8. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Uredbe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kojom će se izjednačiti prava za penzionisanje policijskih službenika s državnog nivoa s pravima policijskih službenika na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i kantona, koju je podnio Amer Obradović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
9. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je uputio općinski načelnik Općine Teočak 
10. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o stvarnim pravima, koju je podnio Albin Muslić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
11. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja odredbi Zakona o unutrašnjoj trgovini, koju je podnijela Selma Vidimlić, direktor JP „Tržnica“ Zenica 
12. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za uvrštavanje PARP inhibitora na Listu lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine i Listu lijekova zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnio Husein Rošić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine  
13. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o minimalnoj plaći u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je po skraćenom postupku predložio Damir Mašić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
14. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji je po skraćenom postupku predložila Alma Kratina, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
15. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, kojeg je po skraćenom postupku predložila Alma Kratina, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
16. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest - comet d.d. Sarajevo 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energoinvest-comet d.d. Sarajevo 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energoinvest-comet d.d. Sarajevo 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Energoinvest - comet d.d. Sarajevo  
17. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova 
18. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta 
19. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za finansiranje aktivnosti na razvoju Informacionog sistema šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (ISŠ) u 2019. godini 
20. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva 
21. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke 
22. Prijedlog odluke o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću 
23. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava obezbjeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta-Federalnog ministarstva kulture i športa 
24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine 
25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Hadžići za ustupanje na korištenje nekretnina u kasarni „Žunovnica“  
26. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje putničkog motornog vozila Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 
27. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostorija Federalnog zavoda za geologiju na Ilidži, ulica Ustanička broj 11, Agenciji za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine 
28. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Pilot projekat agromonetarnih statistika (AMS)“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku 
29. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Prihodi i uslovi života (SILC)“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku 
30. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Razvoj i unaprijeđenje statističkog poslovnog registra“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku 
31. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Razvoj i unaprijeđenje sistema upravljanja kvalitetom u statističkim institucijama u BiH“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku 
32. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije  
33. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine  
34. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Prednacrta zakona o informacionoj sigurnosti i sigurnosti mrežnih i informacionih sistema 
35. Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina nepotpuno eksproprisanih prije pravosnažnosti Rješenja Grada Mostara-Odjel za finansije i nekretnine, broj: UPI-05/2-33-10853/11 od 12.7.2018. godine 
36. Izvještaj o reviziji verifikacije stare devizne štednje za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka   
37. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva“ Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za period 1.1. do 30.6.2019.godine, s Prijedlogom zaključka  
38. Kvartalni izvještaj o dugu Q2/2019, s Prijedlogom zaključka  
39. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije (10Y) obveznica, s Prijedlogom zaključka 
40. Izvještaj o radu Komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka 
41. Kvartalni izvještaj o napretku Projekta podrške zapošljavanju (ESP) za period 1. april - 30. juni 2019. godine, s Prijedlogom zaključka 
42. Izvještaj Nezavisnog odbora o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije, koji obavlja dužnost direktora policije, za prvi kvartal 2019. godine (8.2.-30.3.2019. godine), s Prijedlogom zaključka 
43. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za period 1.1.-30.6.2019. godine, s Prijedlogom zaključka 
44. Izvještaj o stanju poljoprivrede (Zeleni izvještaj) u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu s prijedlogom preporuka i Prijedlogom zaključka 
45. Izvještaj o utrošku i efektima dodijeljenih poticajnih finansijskih sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, s Prijedlogom zaključka 
46. Kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Smanjenje faktora rizika za zdravlje u BiH“ (RHRF) za period 1.4.-30.6.2019. godine, s Prijedlogom zaključka  
 
47. Izvještaj o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave, federalnih upravnih organizacija i federalnih institucija za period april-juni 2019. godine, s Prijedlogom zaključka 
48. Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 1.1-30.6.2019. godine, s Prijedlogom zaključka 
49. Izvještaj Federacije Bosne i Hercegovine o provođenju UN CEDAW- Odgovori na listu dodatnih pitanja CEDAW Komiteta u vezi sa Šestim periodičnim izvještajem Bosne i Hercegovine o provođenju UN Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena za izvještajni period 2013.-2016., s Prijedlogom zaključka 
50. Dvadeset i treći tromjesečni Izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine, Kredit broj: 5188-BA, za period 1.4.2019.-30.6.2019. godine, s Prijedlogom zaključka 
51. Izvještaj Radne grupe formirane Rješenjem V. broj: 259/2019 od 11.4.2019. godine o izvršenju zadataka, s prijedlozima Javnog poziva za zaključenje vansudske nagodbe, Zahtjeva za zaključenje vansudske nagodbe i Uputstva za zaključenje i izvršenje Ugovora vansudskoj nagodbi, s Prijedlogom zaključka i Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Uputstvo za zaključenje i izvršenje ugovora o vansudskoj nagodbi 
52. Informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o izvještajima o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka 
a) Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2018. godinu  
b) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana za 2018. godinu 
c) Izvještaj Upravnog odbora o poslovanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom za 2018.godinu 
d) Izvještaj o radu Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2018. godinu   
53. Informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji projekata sa objašnjenjem o uzrocima eventualnog odstupanja realizacije od planiranih ulaganja u projekte i zastojima u njihovoj realizaciji za II. kvartal 2019. godine, s Prijedlogom zaključka 
54. Informacija o stanju u prehrambenoj industriji u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2018. godini s pregledom uvoza i izvoza za pojedine prehrambene proizvode ili grupe proizvoda u/iz Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka  
55. Informacija o dospjelim, a neizmirenim obavezama društva Čaltex d.o.o. Kreševo po Programu „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“, s Prijedlogom zaključka 
56. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-juni 2019. godine, s Prijedlozima zaključka  
57. Informacija o održanom 3. sastanku Pododbora za transport, energiju, okoliš i regionalni razvoj, s preporukama Evropske unije i Prijedlogom zaključka 
58. Informacija Komisije za kontrolu namjenskog utroška sredstava odobrenih korisnicima po Programu „Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske, s Prijedlogom zaključka 
 
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE