184. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.06.2019.
Saopćenje o radu


184. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA FBiH ZA 2019. GODINU
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Federacije BiH, kako bi bila osigurana sredstva za provedbu Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji u ukupnom iznosu od 25 milijuna KM u 2019. godini.
 
Istodobno, Vlada je pozvala oba doma Parlamenta FBiH da što brže održe žurne sjednice, usvoje predložene izmjene i dopune Proračuna FBiH i Zakon o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, koji je utvrdila na 180. sjednici održanoij 23.5.2019. godine i čiji Prijedlog će, zajedno s Rebalansom, uputiti u parlamentarnu proceduru.
 
Sukladno zaključcima Vlade FBiH, planirano je da 15 od 40 milijuna KM, predviđenih u Proračunu FBiH za 2019. godinu na ekonomskim kodovima s kojih se izvršavaju sudske presude i rješenja o izvršenju, kao i pripadajuće zatezne kamate i troškovi postupka, bude preraspodijeljeno na Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata. Nedostajućih 10 milijuna KM osigurano je unutarnjom preraspodjelom u okviru ovog ministarstva.
 
Za izmirenje obveza iz radnog odnosa po sudskim odlukama u cijelosti (glavnica, zatezna kamata i troškovi postupka) planirano je osam milijuna KM, dok je 17 milijuna KM predviđeno za izmirenje obveza po osnovu izvansudskih nagodbi, planiranih na posebnom ekonomskom kodu, kako bi bile stvorene pravne pretpostavke za provodivost izvršenja ovih obveza.
 
Predloženim izmjenama i dopunama Proračuna FBiH za 2019. godinu planirana su sredstva za izgradnju putne infrastrukture (autoceste, brze ceste), od čega se 151,5 milijuna KM odnosi na povrat sredstava u Proračun FBiH na poseban račun za upravljanje razvojnim sredstvima u okviru Jedinstvenog računa riznice, a na temelju zaključka Vlade FBiH od 20.6.2019. godine. Na istom podračunu će biti alocirana sredstva iz tzv. klirinškog duga od 107 milijuna KM, koja su ostala neutrošena u Proračunu FBiH za 2018. godinu, a iz kojih će biti financirani projekti izgradnje brze ceste Lašva - Nević polje, izgradnja Južne obilaznice Mostara i drugi projekti.Također, planirana su i dodatna sredstva za izgradnju putne infrastrukture u iznosu od 45 milijuna KM, a odnose se na dividendu JP Elektroprivreda BiH i očekuje se da budu uplaćena u narednom periodu. Ova sredstva će biti korištena za izgradnju tunela Hranjen prema Goraždu.
 
U skladu sa Zaključkom Vlade FBiH, planirana su i dva milijuna KM za nastavak izgradnje aerodroma u Bihaću. Riječ je, također, o neutrošenim sredstvima u Proračunu FBiH za 2018. godinu. Inače, Proračunom FBiH za 2019. godinu je za projekte unaprjeđenja avioprometa već osigurano 3,5 milijuna KM, te će taj iznos, zajedno s dva milijuna KM, dostići iznos od 5,5 milijuna KM namijenjenih ovom projektu.
 
Rebalansom Proračuna za 2019. godinu obuhvaćene su i promjene koje se odnose na unutrašnja prestrukturiranja sredstava pojedinih proračunskih korisnika, ali isključivo u okviru njihovih odobrenih proračuna.
 
Pripremajući Rebalans, Federalno ministarstvo financija je potpuno ispoštovalo zaduženja koja je dobilo od Vlade FBiH, ali i smjernice i dobru praksu u planiranju i upravljanju javnim sredstvima. Naime, unatoč dodatnim rashodima, tekuća potrošnja je povećana za samo 1,4 milijuna KM, a račun financiranja smanjen za 300 milijuna KM. Time je potvrđeno opredjeljenje Vlade u zadržavanju restriktivne proračunske potrošnje i ograničavanju javne potrošnje. Samim tim je smanjena i potreba za domaćim i ino zaduživanjem,
 
S druge strane, znatno su povećana sredstva za kapitalna ulaganja i kapitalne investicije što bi, u konačnici, trebalo poboljšati i ubrzati glavne generatore ekonomskog rasta u FBiH.
 
Inače, Prijedlog izmjena i dopuna iznosi 2.701.845.731 KM, što je za 48 milijuna KM ili 1,8 posto više u odnosu na Proračun FBiH za 2019. godinu.
 
Sukladno predloženim promjenama, Parlamentu FBiH je upućen i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2019. godinu.
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA
 
Vlada FBiH je utvrrdila Nacrt zakona o zaštiti zraka, s ciljem zaštite, upravljanja i poboljšanja kvalitete zraka, poduzimanja mjera zaštite ozonskog omotača i ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promjenama.
 
U zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka primjenjuju se i odredbe zakona o zaštiti okoliša i drugih propisa, a kantoni mogu donijeti svoje zakone iz ove oblasti.
 
Inače, važeći Zakon o zaštiti zraka u FBiH donesen je 2003. godine, te izmijenjen i dopunjen 2010. godine. Na tematskoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH o problemu zagađenosti zraka u Federaciji BiH, održanoj 15 i 22.3.2017. godine, zaključeno je da treba donijeti novi Zakon o zaštiti zraka koji će biti usklađen s direktivama koje važe u zemljama Evropske unije, pa je izrada novog zakona uvrštena u Program rada Vlade Federacije BiH.
 
Novina u odnosu na postojeća riješenja je u jasnijem definisanju nadležnosti organa i sektora u zaštiti kvaliteta zraka, te detaljnije definisanje monitoringa kvaliteta zraka na nivou FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave putem mjernih stanica. Definisane su i zone aglomeracija s ciljem ocjenjivanja i upravljanja kvalitetom zraka.
 
Pri izradi novog zakona korištena je i praksa zemalja Evropske unije, a prije svega zemalja u našem okruženju, koje su joj pristupile ili će to uskoro učiniti. Naravno, uvaženo je i realno stanje institucija Federacije BiH u pogledu njihovih kapaciteta, stručnosti i raspoloživih budžeta. Nepostojanje agencije za okoliš, koja bi se bavila stručnim poslovima, nadoknađeno je tako što su određeni stručni poslovi pozicionirani u postojećim institucijama - Federalnom hidrometeorološkom zavodu i Fondu za zaštitu okoliša FBiH.
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O VRAĆANJU, DODJELI I PRODAJI STANOVA
 
Jedna od novina u Nacrtu zakona o izmjenama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, utvrđenom na današnjoj sjednici Vlade FBiH, jeste reguliranje pitanja raspolaganja stanovima ukoliko davalac stana na korištenje nije podnio zahtjev za njegovo vraćanje u propisanom roku. U tom slučaju stan se stavlja na raspolaganje općini ili gradu na čijoj se teritoriji nalazi.
 
Regulirana je i situacija kada davalac stana na korištenje raspolaže viškom stanova koji nisu dodijeljeni njegovim radnicima (zbog starosti stana, nezainteresiranosti za ulaganja u stan i slično). Sada je pružena mogućnost svima osobama da putem javnog natječaja mogu steći pravo na dodjelu stanova na korištenje.
 
Kada je riječ o dodjeli stanova privatiziranog poduzeća kojima raspolažu općina ili grad, novo je rješenje da sve zainteresirane osobe mogu putem javnog poziva učestvovati u postupku za dodjelu tih stanova na korištenje.
 
Sada su stvoreni i uslovi za izvršenje presude Ustavnog suda Federacije BiH od 24.6.2008. godine kojom je utvrđeno da je člankom 2. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova iz 2008. godine povrijeđeno pravo općina na lokalnu samoupravu.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Vlada FBiH je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH.
 
Novopredloženo rješenje je da zahtjev za finansijsku konsolidaciju privrednog društva s većinskim učešćem državnog kapitala odgovorna osoba podnosi u roku od šest, a ne kao sada pet mjeseci od stupanja Zakona na snagu.
 
Također je, s dosadašnjeg 10.7.2019. godine, rok do kojeg maksimalno može trajati postupak finansijske konsolidacije produžen na 31.12.2021. godine.
 
USPOSTAVITI JEDINICE UNUTARNJE REVIZIJE
 
Vlada FBiH je usvojiila konsolidirano izvješće unutarnje revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH za 2018. godinu.
 
Organizacije javnog sektora u FBiH, koje su obveznici uspostave unutarnje revizije, Vlada je zadužila da do 31.12.2019. godine uspostave te jedinice, te zaposle unutarnje revizore u sistematiziranim jedinicama za unutarnje reviziju, sukladno važećoj regulativi iz ove oblasti u Federaciji BiH i međunarodnim standardima
 
Zadužena je Centralna harmonizacijska jedinica Federalnog ministarstva financija da nastavi pružati podršku organizacijama u javnom sektoru u Federaciji BiH pri uspostavljanju i razvoju funkcije unutarnje revizije i da nastavi aktivnosti na razvoju sustava javnih unutarnjih financijskih kontrola (PIFC).
 
INFORMACIJA O PORAVNANJIMA IZMEĐU ENTITETA
 
Vlada Federacije BiH je upoznata sa informacijom o poravnanjima između entiteta pri raspoodjeli neizravnih poreza s Jedinstvenog računa Uprave za neizravno oporezivanje za razdoblje 2005. - 2018. godina, koju su podnijeli članovi Upravnog odbora UIO uime Federacije BiH.
 
U informaciji je navedeno da od drugog privremenog poravnanja 2012. godine do drugog poravnanja 2018. godine, zbog nepostojanja konsenzusa članova UO UNO, nije donesena nijedna odluka o poravnanjima između korisnika prihoda od neizravnih poreza sa Jedinstvenog računa UNO, mada su bili pripremljeni prijedlozi odluka.
 
Prvo privremeno poravnanje uzima sudjelovanje u krajnjoj potrošnji entiteta na dan 31.07 tekuće godine, za razdoblje siječanj - lipanj, a drugo 31.1. za prethodnu godinu. Konačno poravanje se vrši tek nakon što Upravni odbor UNO odobri izvještaj o eksternoj reviziji.
 
Prijedlogom dostavljenih odluka o drugim privremenim poravnanjima, Federacija BiH od Republike Srpske ukupno potražuje 31.901.174,10 KM temeljem obračunatog drugog privremenog poravnanja za 2012. i 2016. godinu. Ukupan dug Federacije BiH prema Republici Srpskoj temeljem obračunatog drugog privremenog poravnanja za 2014., 2015., 2017. i 2018. godinu iznosi 38.744.241,46 KM. U konačnici, temeljem obračunatih drugih privremenih poravnanja za sve navedene godine, za koje UO UNO još nije donio odluke, na teret Federacije BiH bi Republici Srpskoj trebalo isplatiti ukupan iznos od 6.843.067,36 KM.
 
Najveći obračunati pojedinačni iznos duga FBiH prema RS odnosi se na prijedlog drugog privremenog poravnanja za 2018. godinu u iznosu od 33.326.764,78 KM. Vodeći se uporedbom sa svim obračunatim koeficijentima za druga privremena poravnanja u ranijim godinama, koji se unazad pet godina ne spuštaju na razinu ispod minimalno 64 posto, Federacija BiH je sugerirala da nadležna jedinica pri UNO još jednom analizira prijave krajnje potrošnje za 2018. godinu, kako bi bile uočene i otklonjene eventualne pogreške, te preispitani prijedlozi odluka.
 
Zbog toga je Vlada FBiH danas svoje predstavnike u UO UIO zaključkom zadužila da, na prvoj slijedećoj sjednici UO, ponovo zatraže eksternu reviziju krajnje potrošnje za sve godine.
 
Nakon toga će biti donesene odluke o poravnanjima kronološkim redom od 2012. do 2018. godine, kao i presude Suda BiH, uz utvrđivanje kašnjenja od momenta obveze od trenutka donošenja odluke i obračunate zatezne kamate za sva kašnjenja kako je to Sud BiH utvrdio presudom.
 
Naime, razlog za ovakav stav Vlade što je Republika Srpska podnijela tužbeni zahtjev za nadoknadu štete od 52.970.338,09 KM na ime drugog privremenog poravnjanja za 2009. godinu, te prvog i drugog za 2010. godinu. Tužbeni zahtjev za naplatu obračunatog iznosa poravnanja je povučen, jer su ona izvršena tijekom 2011. i 2012. godine, ali je ostao zahtjev za isplatu zakonske zatezne kamate. Iznos koji se potražuje (15.004.650,53 KM) po presudi Suda BiH od 7.5.2015.godine jeste iznos zateznih kamata na kašnjenje uplate javnih prihoda na ime raspodjele prihoda od neizravnih poreza za 2009. i 2010. godinu.
 
Na ovaj iznos, koji je uglavničen, također se od 2015. godine obračunavaju zatezne kamate i one su do danas dostigle cifru od skoro 15 milijuna KM.
 
Prema Rješenju Suda BiH od 11.3.2019. godine, obustavljeno je izvršenje presude od 7.5.2015. godine i pozvan UO UNO da do 11.9.2019. godine odluči o prijedlogu dužnika.
 
U današnjim zaključcima Vlada FBiH, također, inzistira na provedbi svojih zaključaka od 27.7.2018. godine, odnosno reviziji rada UIO, preciznijoj uplati raspodjele prihopda od neizravnih poreza i iskoristit će sve raspoložive mehanizme da utvrdi pravičnost uplate i raspodjele sredstava s Jedinstvenog računa UIO.
 
NABAVKA UNIFORMI ZA POLICIJSKE KADETE
 
Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o potrebi da Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova iz tekuće rezerve bude odobreno 400.000 KM za nabavku uniformi za potrebe kadeta Policijske akademije.
 
Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da za prvu narednu sjednicu Vlade FBiH pripremi Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja ovih sredstava.
 
INFORMACIJA POVODOM ZAHTJEVA ZA OTVARANJE STEČAJA U VITEZITU
 
Vlada FBiH prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o zahtjevu Općinskog suda u Travniku za davanje prethodne saglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom PS Vitezit d.o.o. Vitez.
 
U cijelosti su podržane dosadašnje odluke ovog suda o odbijanju prijedloga za otvaranje stečajnih postupaka nad privrednim društvima namjenske industrije zbog nepostojanja pravnog interesa predlagatelja dok se stečajni dužnik nalazi u postupku finansijske konsolidacije, a ne zbog uskraćivanja saglasnosti federalnog ministra energije iz člana 5. stav 5 Zakona o stečajnom postupku.
 
Federalni ministar energije, rudarstva i industrije je zadužen da ovaj ovaj zaključak dostavi Općinskom sudu u Travniku i obavijesti ga da je na snazi Zakon o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH, kojim je rok za finansijsku konsolidaciju produžen do10.7.2019. godine.
 
O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA ZA 2018. GODINU
 
Vlada Federacije BiH prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o provedbi Uredbe o poticanju zapošljavanja za 2018. godinu.
 
Federalno ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo financija, Federalni zavod za zapošljavanje, Porezna uprava Federacije BIH i Federalna uprava za inspekcijske poslove su zaduženi da nastave aktivnosti na realizaciji Uredbe o poticanju zapošljavanja, svako unutar svoje nadležnosti.
 
O IZGRADNJI POSLOVNE ZGRADE AUTOCESTA FBiH
 
Federalna vlada je usvojila informaciju Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH o zahtjevu JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar od 27.5.2019. godine za izgradnju poslovne zgrade u ovom gradu. Zadužila je Autoceste da osiguraju projektno rješenje, koje treba sadržavati gabarite i spratnost zgrade, kao i druge elemente u skladu sa urbanističkim uslovima.
 
Služba za zajedničke poslove dužna je da osigura nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka građevinske struke koji će izvršiti procjenu tržišne vrijednosti parcele površine 1436 m2.
 
Vlada i Autoceste će pristupiti zaključivanju Ugovora o zajedničkom ulaganju za izgradnju poslovne zgrade u Mostaru kada se za to steknu uslovi. Ugovorom će detaljno biti regulisana međusobana prava i obaveze.
 
PREPORUKE ZA UVJETE EKSTREMNO VISOKIH TEMPERATURA
 
Federalna vlada je usvojila Federalnog ministarstva zdravstva o provođenju preporučenih mjera u uvjetima ekstremno visokih temperatura i podržala njihovo provođenje u zdravstvenim ustanovama na cijelom teritoriju Federacije BiH.
 
Federalno ministarstvo zdravstva je zaduženo da, u suradnji s kantonalnim ministarstvima zdravstva i zavodima za javno zdravstvo u Federaciji BiH, prati provođenje utvrđenih preporučenih mjera.
 
Resorna federalna ministarstva su obavezana da, svako u okviru svojih ovlasti, utvrde preporučene mjere u uvjetima ekstremno visokih temperatura i naloži njihovo provođenje na nižim razinama vlasti.
 
Preporučeno je da radno vrijeme na razini primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konzultativnih službi počinje u sedam sati ujutro, da prioritet kod ostvarivanja usluga zdravstvene zaštite imaju kronični bolesnici, mala djeca, trudnice i osobe starije od 65 godina, da roditelji dovedu djecu na cijepljenje protiv zaraznih bolesti najkasnije do 10 sati ujutro, da poslodavci uposlenicima koji obavljaju poslove na otvorenom prostoru početak radnog vremena pomjere na šest sati ujutro.
 
Ako tehnologija posla to ne dozvoljava, treba razmotriti mogućnost da poslovi u razdoblju od 11 do 18 sati budu prekinuti i nastavljeni poslije 18 sati. Radno vrijeme može biti i skraćeno srazmjerno štetnom utjecaju uvjeta rada na zdravlje i radnu sposobnost radnika.
 
Preporuka je da se uposlenim kroničnim bolesnicima u ovom razdoblju omogući korištenje godišnjeg odmora. Poslodavci bi trebali dozvoliti i ležernije odijevanje uposlenika u ustanovama, poduzećima i tijelima vlasti, kao i ležernije odijevanje na oficijelnim događajima. Ustanove koje s radom počinju u 9 sati trebalo bi da početak radnog vremena pomjere na 8 sati.
 
Općine bi na određenim lokacijama trebale osigurati besplatnu podjelu vode za piće iz cisterni, a u slučaju dugih čekanja na graničnim prijelazima potrebno je osigurati podjelu vode i drugih napitaka.
 
Među preporukama je i da pučanstvo bude kontinuirano izvješćivano o općim mjerama zaštite od visokih temperatura (izbjegavanje kretanja od 10 do 18 sati, nošenje široke svijetle odjeće, uporaba šešira i naočala, uzimanje dovoljnih količina tečnosti, konzumiranje voća i povrća, tokom putovanja da prave češće odmore i često uzimaju manje količine tečnosti, itd.).
 
Također, savjetuje se pučanstvu boravak u rashlađenim i klimatiziranim prostorijama, ali da pri tome vode računa da razlika u temperaturi između prostorija i vanjskog prostora ne bude veća od pet stupnjeva Celzijusa.
 
Federalno ministarstvo zdravstva će o provođenju ovih mjera izvijestiti i kantonalna ministarstva zdravstva, s ciljem osiguranja njihovog provođenja na području kantona i organiziranja načina pružanja zdravstvene zaštite, kao i funkcioniranja zdravstvenih ustanova u uvjetima ekstremno visokih temperatura.
 
ODLUKA O LISTI LIJEKOVA FONDA SOLIDARNOSTI FBiH
 
Federalna vlada donijela je Odluku o Listi lijekova fonda solidarnosti FBiH koja se finansira sredstvima fonda solidarnosti FBiH. Sastavni dio ove odluke je Lista lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji mogu biti korišteni i na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije BiH.
 
Na Listu lijekova uvršteni su lijekovi za terapiju malignih neoplazmi, za terapiju malignih neoplazmi s posebnim režimom propisivanja, imunosupresivi, lijekovi za liječenje hepatitisa C i B, za liječenje multiple skleroze, lijekovi u tretmanu hemodijalize, lijekovi za liječenje hemofilije, biološki lijekovi za liječenje upalnih bolesti debelog crijeva (Morbus Chron, ulcerozni kolitis), antiretrovirusni lijekovi, humani imunoglobulin i lijekovi za profilaksu respiratornog sincijalnog virusa.
 
U Listu lijekova fonda solidarnosti uvršteni su i tuberkulostatici. Izuzetno, na Listu mogu biti uvršteni i lijekovi preporučeni kroz poseban program, za koji budu osigurana dodatna finansijska sredstva federalnog fonda solidarnosti.
 
Preporučeni sadržaj posebnog programa ovih lijekova je sastavni dio ove odluke i sadrži lijekove koji se koriste isključivo prema posebnoj preporuci ordinirajućeg doktora medicine, specijaliste određene grane medicine, za odgovarajućeg pacijenta, uz tačno utvrđenu indikaciju, način primjene, doziranje, te uz navedenu očekivanu potrebnu količinu lijeka i dužinu trajanja terapije.
 
Uvođenje osiguranika u pravo korištenja lijekova preporučenih kroz sadržaj posebnog programa nakon preporuke ordinirajućeg liječnika, obavlja komisija za utvrđivanje prava korištenja ovih lijekova.
 
Korištenje lijekova s Liste fonda solidarnosti obavlja se u skladu sa utvrđenim stručno-medicinskim uputstvima izdatim od strane federalnog ministra. Nakon donošenja ovih uputstava uvođenje osiguranika u pravo korištenja lijekova s Liste fonda solidarnosti obavlja komisija za utvrđivanje prava korištenja lijekova koju imenuje direktor Federalnog zavoda, uz prethodnu saglasnost federalnog ministra.
 
Izuzetno Upravni odbor Federalnog zavoda može u medicinski opravdanom slučaju, a na prijedlog komisije za utvrdivanje prava korištenja lijekova, odobriti primjenu tačno definiranih količina neophodnih lijekova za određen broj pacijenata, a koji se ne nalaze na Listi lijekova fonda solidarnosti, uz uvjet da se nabavka ovih lijekova finansira od strane proizvođača lijeka u iznosu od 50 posto, a sufinansira iz sredstava federalnog fonda solidarnosti, bez obzira da li je lijek koji se finansira po ovom režimu registriran u BIH ili ne.
 
U razlozima za donošenje ove odluke je navedeno da se Lista lijekova fonda solidarnosti donosi u skladu sa Zakonom o apotekarskoj djelatnosti, kao i odredbama Pravilnika o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade Liste lijekova fonda solidarnosti FBiH, kao i korištenju lijekova s Liste lijekova fonda solidarnosti FBiH. Imajući u vidu da je važeća odluka iz ove oblasti više puta mijenjana u prilozima, bilo je potrebno donijeti cjelovitu novu odluku iz ove oblasti s prečišćenim prilozima, s ciljem njene lakše primjene.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada danas je ocijenila kako nije potrebno davanje autentičnog tumačenja čl. 20a Zakona o radu, što je tražila JP Elektroprivreda BiH d.o.o. Sarajevo - Zavisno društvo Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla.
 
Usvojen je izvještaj o radu Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo za period 1.2.-30.4.2019. godine.
 
Na današnjoj sjednici usvojeni su izvještaji o radu zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin i Bakovići, te Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić za 2018. godinu.
 
Usvojeni su i izvještaji o prošlogodišnjem radu Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo i Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški.
 
Vlada je usvojila i izvještaj o radu Nezavisnog odbora sa izvještajem o radu direktora Federalne uprave policije za period juni - decembar 2018. goodine.
 
Usvojena je informacija o statusu ugovora o Centralnom nadzoru i nabavci usluga novog Centralnog nadzora u okviru Projekta vodosnabdijevanje i odvođenja otpadnih voda u Federaciji BiH (WATSAN FBiH).
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici, nakon završene konkursne procedure koju je, u skladu sa odlukom Vlade, provela Agencija za državnu službu FBiH, imenovala više direktora federalnih uprava, zavoda i agencija. Za direktora Federalnog zavoda za statistiku imenovan je Emir Kremić, za direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović, za direktora Agencije za državnu složbu FBiH Refik Begić i za direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu Omer Kurtović.
 
Također, zbog isteka mandata, razriješeni su dužnosti direktorica i zamjenik direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, i imenovane Vlatka Martinović za direktoricu, a Zilha Ademaj za zamjenicu direktorice ovog zavoda, na period od četiri godine. Rješenje o ovim imenovanju stupa na snagu danom donošenja.
 
Za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora Fabrike duhana Mostar d.d. Mostar, uime državnog kapitala, imenovani su Amel Bajgurić, Ilija Musa i Adisa Omerbegović - Arapović do okončanja konkursne procedure, a najviše do tri mjeseca.
 
Federalna vlada je danas dala ovlaštenja punomoćnicima da je zastupaju na skupštinama privrednih društava. Za JP Autoceste d.o.o. Mostar opunomoćen je Jadranko Puljić, za JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Goran Buhač, za BNT - Tvornicu mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik Jakub Mušinbegović, za Aluminij d.d. Mostar Amela Mikulić, za Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići Fahrudin Smailagić, za JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Amadeo Mandić i za JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo Ismet Demirović.
 
Vlada je Nadzornom odboru BH ­ Gasa d.o.o. Sarajevo dala prethodna saglasnost za imenovanje Rijada Mutapčića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa ovog privrednog društva, na period do dvanaest mjeseci, odnosno do okončanja postupka na osnovu javnog konkursa.
 
Prethodna saglasnost data je i za imenovanje Mirele Perilije za vršiteljku dužnosti članice Nadzornog odbora ArcelorMittala d.o.o. Zenica, uime Federacije BiH, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.
 
Nadzorni odbor PS Vitezita d.o.o. Vitez dobio je saglasnost Federalne vlade za imenovanje Davora Tomaševića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomsko pravne poslove ovog privrednog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.15 sati.
 
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE