184. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.06.2019.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 183. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 20.06.2019. godine
2. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
3. Prednacrt zakona o zaštiti zraka
4. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova
5. Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
6.Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
7. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja odredbi Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine koju je podnio direktor ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla
9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik
11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar
12. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići
13. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o. Sarajevo
14. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
15. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 2 (dva) motorna vozila Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
16. Prijedlog odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Fabrike duhana Mostar d.d. Mostar ispred državnog kapitala
17. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
18. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o zabrani odnosno ograničenju uvoza, proizvodnje, prometa i upotrebe određenih opasnih industrijskih hemikalija u Federaciji Bosne i Hercegovine
19. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
20. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje motornih vozila Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine - Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine
21. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
22. Prijedlozi rješenja
a) Prijedlog rješenja o postavljenju direktora Federalnog zavoda za statistiku
b) Prijedlog rješenja o postavljenju direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove
c) Prijedlog rješenja o postavljenju direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
d) Prijedlog rješenja o postavljenju direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu
23. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenika direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
d) Prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
24. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva za osiguranje Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo za period 1.2.2019.-30.4.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
25. Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
26. Izvještaji o radu ustanova socijalne zaštite:
a) Izvještaj o radu za 2018. godinu Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica-Drin, s Prijedlogom zaključka
b) Izvještaj o radu za 2018. godinu Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica-Bakovići, s Prijedlogom zaključka
c) Izvještaj o radu za 2018. godinu Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić, s Prijedlogom zaključka
d) Izvještaj o radu za 2018. godinu Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
e) Izvještaj o radu za 2018. godinu Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite-Ljubuški, s Prijedlogom zaključka
27. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora sa Izvještajem o radu direktora Federalne uprave policije za period 7.6.2018. - 31.12.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
28. Informacije o poravnanjima između entiteta kod raspodjele indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje
a) Informacija o poravnanjima između entiteta kod raspodjele indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje za period 2005.-2018. godina s Prijedlogom zaključka
b) Informacija o privremenim poravnanjima između entiteta raspodjele indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine
29. Informacija o hitnoj potrebi izdvajanja finansijskih sredstava iz Tekuća rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za nabavku uniformi za obuku kadeta na Policijskoj akademiji, s Prijedlogom zaključka
30. Informacija povodom zahtjeva Općinskog suda u Travniku za davanje Prethodne saglasnosti za otvaranje stečajnog postupka na Privrednim društvom PS Vitezit d.o.o. Vitez, s Prijedlogom zaključka
31. Informacija vezana za akt Odvjetničkog društva Prof. Dr. Ramo Atajić, od 21.1.2019. godine (pitanje imovine NTF d.o.o. Ploče), s Prijedlogom zaključka
32. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 01-23-40/19 od 13.6.2019. godine u vezi sa Zahtjevom JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 01-2219/19 od 27.5.2019. godine (realizacija Zaključka V. broj: 29/2019 od 17.1.2019. godine - izgradnja poslovne zgrade JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar u Mostaru), s Prijedlogom zaključka
33. Informacija o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine
34. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 28 0 Rs 061842 19 Rs 3, u pravnoj stvari tužitelja Rabić Almir iz Mionice I, općina Gradačac, zastupanom po punomoćniku Suljić Dževadu, advokatu iz Gradačca, protiv tuženih: Općina Gradačac, zastupana po zakonskom zastupniku i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine-Agencije za državnu službu FBiH, Odbor državne službe za žalbe zastupan po Federalom pravobranilaštvu
35. Prijedlog izjašnjenja Instituciji ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine u vezi s konkursnom procedurom za imenovanje Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
36. Prednacrt zakona o poticanju razvoja male privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine
37. Informacija o realizaciji Uredbe o poticaju zapošljavanja, s Prijedlogom zaključka
38. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva BH-Gas d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa
39. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine
40. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva PS Vitezit d.o.o. Vitez za razrješenje izvršnog direktora za ekonomsko pravne poslove Društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva PS Vitezit d.o.o. Vitez za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomsko pravne poslove Društva
41. Informacija (usmena) o javnoj dostupnosti finalne verzije mobilne aplikacije Federalnog ministarstva trgovine pod nazivom FMT FBiH oil info za pružanje informacija o cijenama goriva na svim benzinskim pumpama u Federaciji Bosne i Hercegovine
42. Informacija o statusu Ugovora o centralnom nadzoru i nabavka usluga novog centralnog nadzora u okviru Projekta vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u Federaciji BiH (WATSAN FBIH), s Prijedlogom zaključka
43. Informacija o provođenju preporučenih mjera u uslovima ekstremno visokih temperatura, s Prijedlogom zaključka
44. Prijedlog odluke o Listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine
Petak,
15. januar 2021.
VIŠE