183. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 20.06.2019.
Saopćenje o radu


183. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, dala pozitivno mišljenje na Prijedlog zakona o specijalnoj edukacijsko-rehabilitacijskoj, logopedsko-audiološkoj i socijalno-pedagoškoj djelatnosti, čije je donošenje po skraćenom postupku predložila poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Meliha Bijedić.
 
Mišljenje Vlade FBiH je i da Zakon o posebnom registru osoba pravomoćno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u FBiH, može biti razmatran isključivo u formi Nacrta, a ne Prijedloga, kako je to tražila poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Lana Prlić. Ocijenjeno je da nije moguće zaključiti da Prijedlog zakona ispunjava uslove za upućivanje u zakonodavnu proceduru po skraćenom postupku. Istovremeno, Vlada ukazuje na nepreciznost posjedinih odredbi Prijedloga zakona, te podsjeća i na sadržaj aktuelnih odredaba Zakona o krivičnom postupku FBiH, kojima je na detaljan način uređeno pitanje vođenja, sadržaja i korištenja podataka iz kaznene evidencije za sva krivična djela propisana Krivičnim zakonom FBiH.
 
Nakon razmatranja, Vlada nije prihvatila nekoliko inicijativa za izmjene i dopune Krivičnog zakona FBiH. Inicijative poslanika u Predstavničkom domu Senaida Begića i Azre Hadžić - Bečirspahić odnosile su se na propisivanje obilježja krivičnog djela kojim bi bio ostvaren poseban stepen krivično-pravne zaštite novinara, te medicinskog osoblja. Prije izmjene Zakona, smatra Vlada, treba izvršiti uporednu analizu zakonskih propisa i na adekvatan i precizan način osigurati odgovarajući stepen krivičnopravne zaštite za određene kategorije osoba sa aspekta prirode njihovog zanimanja te, eventualno, uvrstiti i druga zanimanja ukoliko postoji potreba da im se osigura poseban stepen krivičnopravne zaštite.
 
Federalna vlada je mišljenja da članom 114. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu nije povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu, što je navedeno u zahtjevu za zaštitu prava na lokalnu samoupravu načelnika Vareša. Ovaj zakon je, stav je Vlade, donesen nakon jednomjesečne javne rasprave nakon kojeg su dobijena mišljenja kantona, u koja su uključene primjedbe i sugestije općina i gradova.
 
Nakon razmatranja inicijative Muharema Bajraktarević iz Srebrenika, Federalna vlada je ocijenila da nema osnova za davanje autentičnog tumačenja člana 2.stav(l) tačka l.6 Zakona o ministarskim i vladinim i drugim imenovanjima FBiH, jer je riječ o o preciznoj i jasnoj odredbi čija provedba nije upitna.
 
Povodom inicijative Komisije Skupštine Tuzlanskog kantona za jednakost spolova za izmjene i dopune Krivičnog zakona FBiH, a koja se odnosi na zaštitu žena i djece, te uklanjanje diskriminacije i nepovoljnog položaja žrtava ovih krivičnih djela u odnosu na žrtve u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH, Federalna vlada ocjenjuje da inicijativa ne upućuje na konkretne zakonske odredbe Krivičnog zakona FBiH koje je potrebno usaglasiti.
 
Povodom inicijative poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Amele Kuskunović, koja se odnosi na ažuriranje pregleda malignih neoplazmi Federacije BiH i objavljivanje novih podataka, Federalna vlada napominje da se podaci u registru ažuriraju shodno uobičajenom postupku obrade i mogućnosti tumačenja cjelokupnog seta potrebnih podataka. Tek nakon takve obrade, podaci budu objavljeni. Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo FBiH obavještavaju Ministarstvo civilnih poslova BiH o svim dostavljenim upitnicima, s ciljem objedinjavanja podataka za Bosnu i Hercegovinu, kao i izvještavanja međunarodnih tijela.
 
Vlada FBiH je prihvatila dio inicijative poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Faike Mujanović-Glamočanin koji se odnosi na formiranje službenog registra oboljelih od dijabetesa. Vlada ističe da je u toku realizacija ovog projekta na nivou Federacije BiH. No, to prvenstveno ovisi od kantonalnih registara iz ove oblasti, kao i informatizacije zdravstvenih ustanova, kako bi bila zadovoljena i e-forma registra u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti zdravstva.
 
OMOGUĆAVANJE IZGRADNJE AUTOCESTE NA PODDIONICI TUNEL KVANJ - BUNA
 
S ciljem omogućavanja izgradnje autoceste na Koridoru Vc, poddionica Tunel Kvanj - Buna, Federalna vlada je donijela Odluku o izuzimanju šumskog i poljoprivrednog zemljišta kojom se njegova namjena mijenja u građevinsko.
 
Data je i saglasnost za korištenje dvije nekretnine označene kao javno dobro u katastarskim općinama Gubavica i Hodbina. Saglasnost je data JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za ulazak u posjed i izvođenje zahvata na ovim nekretninama za izgradnju autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Mostar Jug - Buna, poddionica Tunel Kvanj - Buna.Status ovih zemljišnih čestica ostaje nepromijenjen, odnosno ostaju upisane u zemljišno-knjižnoj evidenciji kao javno dobro.
 
ZA RAZVOJ ŽELJEZNICA 7.673.000 KM
 
Federalna vlada usvojila je 7.673.000 KM vrijedan ovogodišnji program utroška kapitalnih transfera javnim poduzećima, namijenjen sufinanciranju izgradnje željezničke infrastrukture.
 
Od ovog iznosa je za osiguranje šest cestovnih prijelaza na prugama Željeznica FBiH planirano 2.000.000 KM, za ugradnju elektroničkog osiguranja 2.320.000 KM, za postavljanje optičkog kabla sa aktivnom opremom na dionici Sarajevo - Zenica - Željezara - EVP Banlozi 2.753.000 KM, te za izradu studije izvodljivosti s geološkim istraživanjima i idejnim projektnim rješenjem za novu prugu Vareš - Banovići 600.000 KM.
 
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo će za svaki od ovih projekata potpisati poseban ugovor o prijenosu sredstava, provedbi javne nabavke (u slučaju da ŽFBiH nisu izvođači radova) i izvješćivanju o utrošenim sredstvima.
 
Željeznice Federacije BiH će za visinu ukupnih sredstava povećati udjel državnog u temeljenom kapitalu ovog društva i o tome informirati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.
 
SREDSTVA ZA LIJEČENJE OBOLJELIH OD PARKINSONOVE BOLESTI
 
Vlada FBiH danas je odobrila izdvajanje 260.000 KM iz tekuće pričuve Federalnom ministarstvu zdravstva  s ciljem nabavke opreme za realizaciju Projekta NeurNet.
 
Riječ je o projektu poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga za pacijente sa uznapredovalom fazom Parkinsonove bolesti, a koji je financiran IPA grant sredstvima.
 
Nakon nabavke opreme, utrošena sredstva će biti refundirana Federalnom ministarstvu zdravstva na namjenski podračun otvoren u okviru JRT, te biti vraćena u Proračun Federacije BiH.
 
RASPODJELA PRIHODA OD OSNOVU NAKNADA ZA IGRE NA SREĆU
 
Na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, Vlada FBiH danas je donijela odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, kojom je odobrena raspodjela 434.547,61 KM od ukupno uplaćenih sredstava u Proračun Federacije BiH u 2018. godini.
 
Od ovog iznosa 245.547,61 KM bit će raspoređeno za financiranje programa i projekata namijenjenih promoviranju kulture, a 189.000 KM za razvoj profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate.
 
Također, Vlada je danas usvojila informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u 2018. godini. Kako je navedeno, ovom ministarstvu je lani bila odobrena raspodjela dijela prihoda od 1.603.738,57 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2017. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću. Iz informacije o namjenskom utrošku je vidljivo da su od ukupno 127 udruženja njih 123 u potpunosti opravdala sredstva, dok su ostala vratila neutrošeni dio dodijeljenih iznosa.
 
IZVJEŠTAJ O UTROŠKU GRANT SREDSTAVA
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška prošlogodišnjih grant sredstava za subvencije javnim, te privatnim preduzećima i poduzetnicima za uplatu doprinosa u svrhu penzionisanja zaposlenika.
 
Kada je riječ o javnim preduzećima, Budžetom FBiH je za 2018. godinu bio planiran iznos od 1.500.000 KM. Od ovoga je utrošeno 1.469.767,78 KM, čime je omogućeno penzionisanje 160 radnika u četiri preduzeća.
 
Lani je za ove namjene, privatnim preduzećima i poduzetnicima dodijeljen 1.000.000 KM, te je u devet preduzeća penzionisano ukupno 149 radnika.
 
PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA FBiH 2020.-2022. GODINA
 
Vlada FBiH danas je usvojila Nacrt programa javnih investicija 2020.-2022. godina, koji sadrži podatke o ukupno 118 projekata ukupne vrijednosti 16.674,64 milijuna KM. Od toga se 12.532,12 milijuna KM odnosi na 70 kandidiranih projekata, 4.007,51 milijun KM na 47 projekata čija je provedba u tijeku i 35 milijuna KM na jedan odobreni projekt (Energetska efikasnost u BiH - dodatno financiranje).
 
Za razdoblje 2020.-2022. godina su kandidirana četiri nova projekta koje je analizirala i ocjenila Komisija za Program javnih investicija FBiH. Jedan od njih je infrastruktura javnih ključeva za izdavanje kvalificirane potvrde - kvalificiranog elektronskog certifikata (predlagač JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo). Tu su i nabavka opreme za zdravstvene ustanove Kantona 10 (Federalno ministarstvo zdravstva i Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Kantona 10), Studija izvodljivosti za projekat gasovoda Zapadna interkonekcija BiH i Hrvatske (BH-Gas Sarajevo), te izgradnja regionalnog gasovoda Južna interkonekcija BiH i Hrvatske (BH-Gas Sarajevo).
 
Od 4.007,51 milijun KM, kolika je ukupna vrijednost projekata u provedbi, u razdoblju 2020.-2022. godina planirana su ukupna ulaganja od 1.579,02 milijuna KM, od čega u 2020. godini 800,07 milijuna KM, u 2021. godini 616,78 milijuna KM i u 2022. godini 162,17 milijuna KM.
 
Od ukupno planiranih 800,07 milijuna KM u 2020. godini, najviše sredstava je planirano iz ino sredstava (584,41 milijuna KM), i to 561 milijun KM iz ino kredita i 23,41 milijuna KM iz grantova.
 
Planirano domaće financiranje u ovom razdoblju iznosi 484,32 milijuna KM, od čega u 2020. godini 215,67 milijuna KM, i to iz proračunskih sredstava 65,73 milijuna KM, 149,47 milijuna KM vlastitim financiranjem javnih kompanija i 0,46 milijuna KM iz domaćih grant sredstava.
 
Najviše ulaganja u 2020. godini planirano je u projekte iz sektora cestovnog transporta (516,90 milijuna KM), proizvodnja i snabdijevanje energiijom (167,83 milijuna KM) i vodosnabdijevanje i sanitacija (39,79 milijuna KM), što zajedno čini 90,56 posto ukupnih ulaganja u 2020. godini.
 
Vlada se danas upoznala i o utrošku sredstava u 2018. godini kojima su financirani projekti uključeni u Program javnih investicija FBiH 2018.-2020. godina. Zadužila je federalne organe uprave i federalne upravne organizacije u okviru kojih se provode projekti koji su financirani iz kredita, grantova i proračuna da poduzmu neophodne mjere i aktivnosti s ciljem, između ostalog, poboljšanju sustava internih kontrola kada je riječ o odobravanju i realiziranju službenih putovanja u zemlji i inozemstvu. Kontroli treba podvrgnuti i upotrebu službenih vozila, troškove fiksne i mobilne telefonije, te reprezentacije.
 
Federalni organi uprave i federalne upravne organizacije dužni su da, u roku od 90 dana, Federalnom ministarstvu financija dostave izvješća o poduzetim mjerama i aktivnostima.
 
Federalna ministarstva dužna su da sredstava za troškove upravljanja projektima planiraju u proračunu FBiH počev od 2020. godine.
 
S ciljem zaštite javnih interesa, Federalno ministarstvo financija će Vladi FBiH, u roku od šest mjeseci, dostaviti prijedloge akata o prihvatljivosti i kontroli projektnih troškova koji mogu biti plaćani iz kredita ili sufinanciranjem iz proračuna, odnosno o troškovima koji mogu biti plaćani isključivo na teret federalnog proračuna iz razdjela resornog ministarstva. Informaciju o utrošku sredstava u 2018. godini kojima su financirani projekti uključeni u Program javnih investicija 2018.-2020. godina bit će objavljen na web stranici Federalnog ministarstva financija.
 
Inače, ukupna vrijednost razvojnih projekata u Federaciji BiH koji su provođeni u 2017. godini iznosila je 3.799,03 milijuna KM. Od tog iznosa na projekte čija je provedba još u tijeku odnosilo se 3.639,58 milijuna KM, a u 2018. godini je završen jedan projekat čija je vrijednost procijenjena na 159,45 milijuna KM.
 
UTVRDITI STANJE LIJEKA TAMIFLU
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva zdravstva i zadužila ga da formira komisiju koja će izvršiti uvid u trenutno stanje u kojem se nalazi lijek Tamiflu, nabavljen u okviru Projekta pripremljenosti za ptičiju gripu u 2009. godini. Ovom lijeku je istekao rok trajanja i nalazi se u prostorijama veleprometnika Hercegovinalijek d.o.o. Mostar ­ podružnica Sarajevo.
 
Vlada je federalnog ministra zdravstva ovlastila za davanje saglasnosti za uništavanje ovog lijeka ukoliko komisija utvrdi da su ispunjeni uslovi propisani Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima. U suprotnom, Federalno ministarstvo zdravstva je zaduženo da informira Vladu FBiH o zatečenom stanju.
 
INFORMACIJA PARLAMENTU FBiH O CIJENI GASA
 
Vlada FBiH je usvojila zajedničku informaciju Federalnog ministarstva trgovine i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o Odluci o poskupljenju gasa, koja će biti dostavljena Parlamentu FBiH.
 
U obrazloženju za korekciju cijene BH Gas je naveo da od druge polovine 2018. godine ostvaruje gubitak na prodaji prirodnog gasa distributivnim preduzećima, jer je cijena koštanja kontinuirano viša od prodajne od 495 KM, koja je na snazi od 1.8.2017. godine. Zbog rasta kursa dolara i nabavne cijene gasa, disparitet nabavne i prodajne cijene postaje sve veći.
 
Od 2016. do 2019. godine nabavna cijena gasa je povećana 100 posto, dok je u tom periodu Vlada smanjila cijenu za 40 posto.
 
Dva ministarstva u informaciji ističu i da cijena od 640 KM nije na historijskom maksimumu u FBiH, već je to bila u 2012./2013. godini, kada je iznosila 820 KM. Aktuelna Vlada FBiH je zatečenu cijenu od 754 KM korigovala na 495 KM, što je najveći zabilježeni pad cijene gasa u poslijeratnoj BiH. Ovo potvrđuje da je Vlada FBiH poduzela sve aktivnosti da prvo smanji veleprodajnu cijenu prirodnog gasa i da je onda, zbog porasta ruske cijene, prilagodi tržišnim kretanjima i važećim ugovorom sa isporučiocem Gazprom Exportom. Pri svemu navedenom vođeno je računa o socio-ekonomskim aspektima i poslovanju privrednog društva koje je u stopostotnom vlasništvu Vlade Federacije BiH.
 
O NAKNADAMA ZA PONOVNI PRIKLJUČAK STRUJE
VJERSKIM OBJEKTIMA OŠTEĆENIM I PORUŠENIM U RATU
 
Vlada Federacije BiH prihvatila je informaciju vezanu za predmet koji je, po službenoj dužnosti, otvorila Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, u vezi s plaćanjem taksi i naknada za ponovni priključak električne energije vjerskim objektima oštećenim i porušenim u ratnom periodu, a koji su prije izbijanja ratnih dejstava imali ovaj priključak.
 
Federalna vlada kao jedino prihvata rješenje od 19.12.2018. godine koje je predložila Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH (FERK), s kojim su saglasni JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar.
 
Prihvaćeno je da pitanje priključka električne energije vjerskim objektima oštećenim i porušenim u ratnom periodu bude riješeno potpisivanjem posebnog sporazuma ili memoranduma kojim bi na sličan način, kao i za povratnike, bilo uređeno priključenje i koji bi važio na teritoriji cijele BiH.
 
Inicirano je da sporazum ili memorandum sačine i potpišu Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Fond za povratak BiH, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar i Elektroprivreda Republike Srpske.
 
MIŠLJENJE O DEKLARACIJI
 
Vlada FBiH je, na zahtjev Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, utvrdila mišljenje na Prijedlog deklaracije zapadnog Balkana o Romima i proširenju Evropske unije, a čiji su sastavni dijelovi mišljenja federalnih ministarstava rada i socijalne politike, zdravstva, obrazovanja i nauke, i ministarstva prostornog uređenja.
 
Riječ je o inicijativi premijera Sjeverne Makedonije da države zapadnog Balkana ponovo izraze opredijeljenost za integraciju Roma u društvo i obavežu se da će intenzivirati nastojanja u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji i regionalne saradnje.
 
Deklaracija će biti potpisana u okviru Berlinskog procesa, na predstojećem Samitu premijera zapadnog Balkana zakazanom za 5. juli 2019. godine u Poznanu, Poljska, i ostala bi na snazi do ostvarivanja članstva u Evropskoj uniji.
 
Inače, Bosna i Hercegovina je do sada osigurala ukupno 36.284.343,59 KM za realizaciju akcionih mjera za zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje i zdravstvenu zaštitu Roma, a ovaj iznos uključuje i sredstva osigurana od strane općina i donatora u iznosu od 12.662.343,59 KM.
 
Od 2009. do 2018. godine ukupno je izgrađeno i rekonstruisano oko 1.000 stambenih jedinica, za zapošljavanje Roma izdvojeno je 6.127.000 KM, a za zdravstvenu zaštitu 2.472.000 KM.
 
SREDSTVA PREBACITI NA POSEBAN RAČUN
 
Federalna vlada usvojila je informaciju o otvaranju Posebnog račun za upravljanje razvojnim sredstvima u okviru Jedinstvenog računa Riznice.
 
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je zaduženo da vrati sredstva s namjenskog projektnog računa Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u Proračun Federacije BiH, a Federalno ministarstvo financija da otvori Poseban račun za upravljanje razvojnim sredstvima u okviru Jedinstvenog računa Riznice za implementaciju sredstava namijenjenih za financiranje kapitalnih infrastrukturnih projekata i da na njega prenese sredstva iz Proračuna Federacije BiH koja su namijenjena za financiranje kapitalnih infrastrukturnih projekata.
 
U informaciji Federalnog ministarstva prometa i komunikacija je navedeno da je kod provedbe ove odluke ustanovljeno da postojeći model ne omogućava adekvatno praćenje i kontrolu, te evidentiranje utroška sredstava sa računa koji je otvoren izvan Jedinstvenog računa Riznice.
 
PODRŠKA GRADU MOSTARU ZA EUROPSKU PRIJESTOLNICU KULTURE
 
Vlada Federacije BiH danas je dala punu podršku Gradu Mostaru povodom kandidature za Europsku prijestolnicu kulture 2024. godine, te zaključila da preuzima dijelom obvezu financiranja infrastrukturnih i programskih sadržaja potrebnih za ovu kandidaturu.
 
Grad Mostar je obvezan kontinuirano izvješćivati Vladu Federacije BiH o aktivnostima.
 
U okviru Foruma 2024. kojeg čine uposlenici kulturnih ustanova, javni, medijski i drugi djelatnici, pokrenuta je inicijativa za kandidaturu Grada Mostara za dobijanje titule europske prijestolnice kulture 2024. godine (EPK).
 
Prva faza kandidature, izrada Aplikacijske knjige, uspješno je okončana ulaskom Grada Mostara u drugi krug natjecanja za titulu EPK 2024.
 
Kandidatura za EPK podrazumijeva osmišljavanje kulturnih programa koji će biti provođeni u toj godini, te infrastrukturne projekte koji bi za dio tih potreba bili izgrađeni, rekonstruirani ili uređeni.
 
Budući da se radi o kulturnom projektu od značaja za FBiH i BiH, te da ga je nemoguće realizirati bez podrške svih nivoa vlasti u FBiH, bilo je neophodno uključenje Vlade Federacije BiH.
 
KANTONIMA, GRADOVIMA I OPĆINAMA POMOĆ OD 10.000.000 KM
 
Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija s pozicije tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima u iznosu od 10.000.000 KM, na ime finansijske pomoći kantonima, gradovima i općinama.
 
Unsko-sanskom kantonu raspoređeno je 4.000.000 KM, drugim kantonima ukupno 4.800.000 KM, a općinama i gradovima ukupno 1.200.000 KM.
 
Kriteriji za raspodjelu sredstava kantonima su broj stanovnika, površina, broj učenika u osnovnom obrazovanju i srednjem obrazovanju, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku i Porezne uprave FBiH.
 
Sredstva Unsko-sanskom kantonu su utvrđena za potrebe zdravstva i uspostavljanje povoljnog stanja sigurnosti, na osnovu zaključka Parlamenta Federacije BiH.
 
Vlada Federacije BiH će posebnom odlukom utvrditi iznose sredstava koji će biti doznačeni pojedinim kantonima, gradovima i općinama i dinamiku doznačavanja, te način izvještavanja o njihovom utrošku.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH donijela je Odluku o sazivanju Skupštine dioničara privrednog društva Energoinvest - Comet d.d. Sarajevo za 5.8.2019. godine. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će o sazivanju Skupštine obavijestiti Komisiju za vrijednosne papire u FBiH i pribaviti listu dioničara kod Registra vrjednosnih papira u FBiH.
 
Na današnjoj sjednici je usvojen finansijski i izvještaj o radu Fonda za studentske zajmove FBiH za 2018. godinu.
 
Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Vlada je dala saglasnost za adaptaciju poslovnog prostora u Bihaću, pri čemu Institut ne može od Vlade FBiH potraživati uložena sredstva.
 
Date su i saglasnosti na odluke Upravnog odbora Federalna novinska agencija o osnivanju podružnica ove javne ustanove u Tuzli i Brčkom.
 
Usvojen je izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica prodatim na aukciji održanoj 28.5.2019. godine, o čemu će biti obaviješten i Parlament FBiH. Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije obveznica je 29.964.809,50 KM, a za naplatu dospijevaju 29.5.2026. godine.
 
Usvojen je i izvještaj o izvršenju zaključaka Vlade FBiH za period januar - maj 2019. godine.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada Federacije BiH danas je dala ovlaštenja punomoćnicima da je zastupaju na skupštinama više privrednih društava. Za BH Telecom d.d. Sarajevo opunomoćena je Irma Memić, za Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Renato Škrobo i za Hrvatsku poštu d.o.o. Mostar Ernest Đonko, za BH Gas d.o.o. Sarajevo Darko Pranjić, za RMU Banovići d.d. Banovići Amir Haličević, za Energoinvest d.d. Sarajevo Marinko Bošnjak, za Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo Halko Balavac, za UNIS Ginex d.d. Goražde Fahrudin Smailagić i za Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo Nusreta Čerkez.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.15 sati.
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE