183. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 20.06.2019.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 182. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 10.06.2019. godine
a) Verifikacija Zaključka u vezi sa Informacijom o Projektu izgradnje gasovoda Južna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Hrvatske (gasovod Zagvozd-Posušje-Novi Travnik/Travnik sa odvojkom za Mostar) i tekstu Prednacrta Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izgradnji gasovoda "Južna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske" na pravcu Zagvozd (Hr) - Posušje (BiH) - Novi Travnik/Travnik sa odvojkom za Mostar
2. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o posebnom registru osoba pravomoćno osuđenih za kaznena djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojeg je po skraćenoj proceduri predložila Lana Prlić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o dopuni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, kojeg je po skraćenoj proceduri predložio Senaid Begić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o specijalnoj edukacijsko-rehabilitacijskoj, logopedsko-audiološkoj i socijalno-pedagoškoj djelatnosti, kojeg je po skraćenoj proceduri predložila Meliha Bijedić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog mišljenja o Zahtjevu za zaštitu prava na lokalnu samoupravu općinskog načelnika Općine Vareš, u vezi sa članom 114. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 64/09)
6. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnio Senaid Begić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjenama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnijela Azra Hadžić-Bećirspahić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjene i dopune Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnijela Komisija za jednakopravnost spolova u Skupštini Tuzlanskog kantona
9. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 2. stav (1) tačka 1.6 Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, koju je u parlamentarnu proceduru uputio gosp. Muharem Bajraktarević iz Srebrenika
10. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za ažuriranje Pregleda malignih neoplazmi Federacije Bosne i Hercegovine i objavljivanje novih podataka, koju je podnijela Amela Kuskunović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
11. Prijedlog izjašnjenja o inicijativi koju je podnijela Faika Mujanović-Glamočanin, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (u vezi sa kontinuiranim mjeračima, ortopedskim pomagalima i formiranjem službenog registra oboljelih od dijabetesa)
12. Prijedlog odluke o sazivanju Skupštine dioničara Privrednog društva "Energoinvest-Comet" d.d. Sarajevo
13. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH TELECOM" d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva "BH TELECOM" d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva "BH TELECOM" d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva "BH TELECOM" d.d. Sarajevo
14. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
15. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar
16. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo
17. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
18. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
19. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
20. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde
21. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo
22. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuća rezerva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu zdravstva
23. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerva Vlade Federacije", Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, Federalnom zavodu za programiranje razvoja
24. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
25. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE"
26. Prijedlog odluke o odobravanju interventne novčane pozajmice iz dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za finansiranje Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2019. godini
27. Prijedlog odluke o izuzimanju i promjeni namjene zemljišta za potrebe građenja autoceste na Koridoru Vc, poddionica Tunel Kvanj - Buna
28. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Mostar Jug - Buna, podionica Tunel Kvanj - Buna
29. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava kapitalnog transfera-Kapitalni transferi javnim preduzećima-za sufinansiranje izgradnje željezničke infrastrukture utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
30. Prijedlog odluke o usvajanju Izveštaja o radu Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, sa Finansijskim izvještajem za 2018. godinu
31. Prijedlog odluke o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću
32. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000032067 otvorenog kao podračun u okviru JRT Vladi Federacije Bosne i Hercegovne - Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
33. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću
34. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za izvođenje radova na adaptaciji poslovnog prostora u ul. Harmani H 18 L u Bihaću
35. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija JU Federalnoj novinskoj agenciji
36. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Federalne novinske agencije broj: UO-01-186-1/19
37. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Federalne novinske agencije broj: UO-01-285-13-3/19
38. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
39. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica na dan 28.05.2019. godine, sa Prijedlogom zaključka
40. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije javnim preduzećima“, sa Prijedlogom zaključka
41. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za uplatu doprinosa u svrhu penzionisanja zaposlenika“, sa Prijedlogom zaključka
42. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo za period 01.01.2019. - 31.03.2019. godine, sa Prijedlogom zaključka
43. Izvještaj Radne grupe (formirane Rješenjem V. broj: 259/2019) o izvršenju zadatka sa Prijedlogom načina izmirenja obaveza utvrđenih sudskim odlukama iz radnih odnosa putem vansudske nagodbe, prijedlogom teksta tipskog ugovora o vansudskoj nagodbi i Prijedlogom zaključka
a) Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o formiranju Radne grupe
44. Nacrt programa Javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2020.-2022. godina, sa Prijedlogom zaključka
45. Informacija o utrošku sredstava u 2018. godini kojima su finansirani projekti uključeni u Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2018-2020, sa Prijedlogom zaključka
46. Informacija o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u 2018. godini, sa Prijedlogom zaključka
47. Informacija o stanju lijeka Tamiflu nabavljenog u okviru "Projekta pripremljenosti za ptičiju gripu (AIPP)", sa Prijedlogom zaključka
48. Informacija Federalnog ministarstva trgovine i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o Odluci o poskupljenju plina, sa Prijedlogom zaključka
49. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-maj 2019. godine, sa Prijedlogom zaključka
50. Prijedlog izjašnjenja o izdatoj Preporuci Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH upućenu Regulatornoj komisiji za energiju u Federaciji BiH u cilju oslobađanja naknada priključka električne energije objekata porušenih usljed ratnih dejstava
51. Mišljenja na Prijedlog deklaracije Zapadnog Balkana o Romima i proširenju EU, sa Prijedlogom zaključka
52. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu H.P. "GIK" 1. MAJ U STEČAJU, Bačka Topola
53. Informacija o otvaranju Posebnog računa za upravljanje razvojnim sredstvima u okviru Jedinstvenog računa Riznice, sa Prijedlogom zaključka
54. Informacija u vezi sa podrškom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Gradu Mostaru povodom kandidature za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine, sa Prijedlogom zaključka
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE