182. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.06.2019.
Saopćenje o radu

182. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, povodom zahtjeva Kantonalnog suda u Sarajevu za ocjenu ustavnosti člana 2 st. (2) i (3) i člana 4. Zakona o visini zatezne kamate na neizmirena dugovanja, utvrdila mišljenje da nisu povrijeđene odredbe Ustava BiH i evropskih konvencija. Visina stope zatezne kamate (iako se utvrđuje kao fiksna) zavisi od niza ekonomskih parametara, kao što su visina redovne kamatne stope (koja zavisi od rizika zemlje, uslovi nabavke kreditnih sredstava i kretanja referentnih stopa na finansijskom tržištu), privredni razvoj u zemlji, potražnje za kreditima, stepen inflacije. U vrijeme recesije (pada ekonomskih aktivnosti), mnoge zemlje su donosile odluke o niskim kamatnim stopama kako bi smanjile dugove i pokrenule ekonomiju. Imajući u vidu opći javni interes, a održavajući jednakopravni status svih povjerilaca, Vlada smatra zahtjev Kantonalnog suda u Sarajevu neosnovanim.
 
Uvažavajući opravdane razloge predlagača s ciljem uspostavljanja zakonskog okvira koji bi omogućio utvrđivanje reprezentativnosti strukovnih sindikata, Vlada FBiH nije mogla dati pozitivno mišljenje na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji je u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Zlatko Ercegović.
 
Polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada Federacije BiH nije prihvatila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona FBiH kojeg je, po skraćenom postupku, predložila poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Lana Prlić. Uvažavajući razloge predlagača, Vlada napominje da se radi o jako osjetljivom pitanju zakonske prevencije zlostavljanja djece, a za šta je prethodno potrebno detaljno analizirati aktuelne propise koji reguliraju zaštitu djece. Posebno je ukazano na odredbu člana 1. Prijedloga zakona kojim je ustanovljena zabrana fizičkog kažnjavanja s ciljem disciplinovanja i vaspitanja djece, a da pri tome nije vođeno računa o eventualnom propisivanju sankcije za kršenje takve zabrane.
 
Federalna vlada je razmatrala incijativu poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Sabine Ćudić za dopunu Zakona o igrama na sreću, čiji je cilj zakonsko definiranje minimalne udaljenosti kladionica od škola i vjerskih objekata od 100 metara, po uzoru na kasina. S tim u vezi, Vlada podsjeća da je to već uređeno kroz važeći Zakon o igrama na sreću, koji propisuje minimalnu udaljenost od 100 metara svih objekata/uplatnih mjesta priređivača igara na sreću od vjerskih objekata, osnovnih i srednjih škola. Vlada je, ujedno, zaključila da nadležni inspekcijski organi kontroliraju primjenu člana 90. Zakona o igrama na sreću i o tome je izvijeste u roku od 30 dana.
 
Federalna vlada smatra da inicijativa Ivana Jukića iz Tuzle za autentično tumačenje Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ne može biti prihvaćena, jer nije precizirana norma čiju bi autentičnost trebalo utvrditi.
 
Povodom zahtjeva za zaštiti prava na lokalnu samupravu, koji je podnio načelnik Općine Vareš, Vlada Federacije BiH je utvrdila mišljenje da Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama ovo pravo nije povrijeđeno.
 
SAGLASNOST ZA PRODAJU NEKRETNINA FEDERALNOG ZAVODA PIO
 
Vlada Federacije BiH je dala saglasnosti za prodaju, putem javne aukcije, četiri nekretnine u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
 
Tako će Dom penzionera Nedžarići, u Bulevaru Meše Selimovića u Sarajevu, biti ponuđen na prodaju po početnoj cijeni od 10.364.140 KM.
 
U Travniku će biti ponuđene dvije nekretnine u ulici Mehmed-paše Kukavice broj 24-26, površine 65 m2, po početnoj cijeni od 41.350 KM, te od 78 m2 po 49.620 KM.
 
Na aukciji će se, po početnoj cijeni od 20.400 KM, naći i stambena jedinica od 53 m2, koja se nalazi u ulici Dragana Kulidžana broj 2/I u Sarajevu.
 
Prodaju ove četiri nekretnine će, na osnovu posebnog ugovora zaključenog sa Federalnim zavodom PIO, izvršiti Agencija za privatizaciju u FBiH.
 
SAGLASNOST NA PLANOVE AUTOCESTA FBiH
 
Federalna vlada danas je dala saglasnosti na planove poslovanja JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za 2019. i za period 2019.-2021. godina.
 
Glavni ciljevi u 2019. godini su pokretanje novih pripremnih aktivnosti na izgradnji Koridora Vc i brzih cesta u Federaciji BiH, te povećanje kreditne sposobnosti Autocesta i osiguranje dodatnih izvora financiranja, kao i optimizacija trase i smanjenje troškova izgradnje autoceste na Koridoru Vc.
 
Danas je zaključeno da će, nakon donošenja Rebalansa budžeta FBiH za 2019. godinu, biti potrebno donijeti i rebalansirani Plan Autocesta za ovu godinu.
 
OSIGURATI NAJPOVOLJNIJE IZVORE FINANCIRANJA
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju o načinu realizacije i financijskom okviru za izgradnju dionica autoceste od Ovčara do Mostara Jug na Koridoru Vc.
 
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo financija i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Vlada je zadužila da pokrenu aktivnosti na osiguranju najpovoljnijeg izvora za financiranje realizacije projekata Ovčari - Konjic - Prenj (11 km), Tunel Prenj (12 km), izlaz iz Tunela Prenj - Mostar Sjever, (13 km) i Mostar Sjever - Mostar Jug (15,4 km).
 
O MAGISTRALNIM CESTAMA U MOSTARU
 
S ciljem učinkovitije provedbe, te stvaranja realnih preduvjeta za njegovu realizaciju, Vlada FBiH je danas izmijenila Odluku o usvajanju Programa utroška uplaćenog dijela sredstava transfera za izgradnju autocesta i brzih cesta, u iznosu od 153.000.000 KM.
 
Na ovaj način je definiran Projekt izgradnje i rješavanja spoja magistralnih cesta M6.1 i M17, te sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta u gradu Mostaru u iznosu od 13.000.000 KM, a čiji je implementator JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.
 
Od ovog iznosa, za projektiranje je planirano 500.000 KM, za ekproprijaciju 800.000 KM, za građevinske radove 11.000.000 KM, a za nadzor 700.000 KM.
 
KORIŠTENJE SREDSTAVA OD POVRATA PDV-a
 
Vlada FBiH je Federalnom ministarstvu prostornog uređenja odobrila korištenje 439.821,59 KM od povrata PDV-a, radi provedbe daljih aktivnosti u okviru projekta "Energetska efikasnost u BiH" za Federaciju BiH.
 
Sredstva iz komponente za FBiH namijenjena su dodatnim aktivnostima (konzultantske usluge, robe, radovi na objektima od značaja za Federaciju BiH), a iz komponente za kantone za radove na objektima od značaja za kantone, bit će raspoređena srazmjerno njihovom sudjelovanju u iskorištenim kreditima.
 
Cijeli proces primjene mjera energijske efikasnosti u objektima javnog sektora kontinuirano provodi Federalno ministarstvo prostornog uređenja, uz stalnu koordinaciju s kantonalnim ministarstvima zdravstva i obrazovanja.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH donijela je zaključak kojim je potvrdila svoje opredjeljenje za nastavak aktivnosti vezanih za Projekat unapređenja poslovnog okruženja temeljenog na Ugovoru o savjetovanju Vlade FBiH i Grupacije Svjetske banke/Međunarodne finansijske korporacije, a odnosi se na digitalizaciju sudske arhive kao sastavnog dijela projekta registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH elektronskim putem (on-line).
 
Prihvaćeni su izvještaji o izvršenju finansijskih planova Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH i Federalnog fonda solidarnosti za 2018. godinu, te rebalansi njihovih planova za 2019. godinu.
 
Na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vlada je donijela odluke o najvišem iznosu troškova za izdavanje certifikata i nezavisnu kontrolu za 2019. godinu i o najvišim iznosima naknade za usluge energijskog audita.
 
Prihvaćena je informacija o primjeni Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period 1. januar - 31. mart 2019. godine, koja će biti dostavljena predsjedniku i potpredsjednicima Federacije BiH i uredima MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu, te objavljena na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH je obustavila konkursnu proceduru za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora Sarajevoputeva d.d. Sarajevo. Također je utvrdila kriterije i donijela Odluku o raspisivanju novog javnog konkursa za imenovanje članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala u ovom privrednom društvu.
 
Za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari, spomen-obilježje i mezarje žrtava genocida iz 1995. godine, Vlada FBiH je predložila Mirsada Bajrovića.
 
Federalna vlada je donijela odluke o poništavanju prijašnjeg i objavljivanju novog javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH - FIPA, kojeg imenuje Vlada FBiH na period od dvije godine. Imenovana je Komisija za provođenje ovog postupka.
 
Data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru Agrokomerca d.d. Velika Kladuša da Mersada Hamidovića imenuje za direktora ovog privrednog društva.
 
Za članicu Komisije za izbor i imenovanja članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije BiH vrši Vlada FBiH danas je imenovana Ružica Udovičić.
 
Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama javnih preduzeća Vlada je opunomoćila Jasminu Pašić (Elektroprivreda HZHB d.o.o. Mostar) i Jadranka Puljića (Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar).
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.45 sati.
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE