182. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.06.2019.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 181. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 30.5.2019. godine i Zapisnika 175. sjednice - tematske sjednice (zatvorenog tipa) Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 30.5.2019. godine
2. Prijedlog mišljenja o Zahtjevu Kantonalnog suda u Sarajevu, za ocjenu ustavnosti člana 2 st. (2) i (3) i člana 4. Zakona o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja
3. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, kojeg je po skraćenom postupku predložio Zlatko Ercegović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, kojeg je po skraćenom postupku predložila Lana Prlić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za dopunu Zakona o igrama na sreću, koju je podnijela Sabina Ćudić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnio Ivan Jukić iz Tuzle
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
8. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za provođenje postupka prodaje nekretnine Dom penzionera „Nedžarići“, ul. Bulevar Meše Selimovića
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za provođenje postupka prodaje nekretnine u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, Travnik, ul. Mehmed Paše Kukavice, broj 24-26 (površine 65m2)
c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za provođenje postupka prodaje nekretnine u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, Travnik, ul. Mehmed Paše Kukavice, broj 24-26 (površine 78m2)
d) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za provođenje postupka prodaje stambene jedinice u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, u ulici Dragana Kulidžana broj 2/I, Sarajevo
9. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o objavljivanju Javnog oglasa i kriterijima za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA
b) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA
c) Prijedlog teksta Javnog oglasa o poništavanju i ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA
10. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog zaključka kojim se obustavlja konkursna procedura po Javnom konkursu za izbor i nominovanje za imenovanje članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
c) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
d) Prijedlog teksta obavještenja o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
11. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2019. godinu
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Trogodišnji Plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2019. - 2021. godinu
12. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ u iznosu od 153.000.000 KM utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
13. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša za imenovanje direktora Društva
14. Prijedlog odluke o najvišem iznosu troškova za izdavanje certifikata i nezavisnu kontrolu za 2019. godinu
15. Prijedlog odluke o najvišim iznosima naknade za usluge energijskog audita
16. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava od povrata PDV-a za nastavak implementacije mjera energetske efikasnosti u objektima javnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine, u okviru Projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“
17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za izbor i imenovanja članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
18. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje člana Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine
19. Prijedlog rješenja u postupku po žalbi Vukašinović Vojislava iz Podgorice, Republika Crna Gora
 
20. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (konsolidovani) i Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2018. godinu (Anex I)
b) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (konsolidovani) i Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2018. godinu (Anex I)
21. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog zaključka o prihvatanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (konsolidovani), Izmjena i dopuna Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu (Anex I) i Odluke o načinu izvršavanja Rebalansa finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
b) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (konsolidovani), Izmjene i dopune Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu (Anex I) i Odluku o načinu izvršavanja Rebalansa finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
22. Informacija o postupanju po Preporuci Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH broj: Ž-SA-02-653/18 od 25.3.2019. godine, u predmetu Bahtanović Sinana, broj: 06-35/4-19121/10 BB od 22.5.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
23. Informacija u vezi s realizacijom aktivnosti iz Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 121/2019 od 7.2.2019. godine, s Prijedlogom zaključka (proces digitalizacije zbirke sudskih registara poslovnih subjekata)
24. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period 1. januar - 31. mart 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
25. Izjašnjenje na Zahtjev Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, broj: Ž-SA-04-245/19, s Prijedlogom zaključka (žalba Jusić Ehlimane)
26. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
27. Prijedlog mišljenja o zahtjevu za zaštitu prava na lokalnu samoupravu Općine Vareš, u vezi s članom 72a. Zakona o matičnim knjigama („Službene novine Federacije BiH", br. 37/12 i 80/14), koji je podnio općinski načelnik Općine Vareš
28. Informacija o načinu realizacije i financijskom okviru za izgradnju dionica autoceste od Ovčara do Mostara Jug na Koridoru Vc, s Prijedlogom zaključka
 
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE