181. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.05.2019.
Saopćenje o radu

181. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
POTICAJI POLJOPRIVREDI 68.700.000 KM, VETERINARSTVU 2.500.000 KM
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila dva programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva. Prvim je planirano izdvajanje 68.700.000 KM na ime poticaja za poljoprivredi i ruralnom razvoju, a drugim 2.500.000 KM kao poticaj veterinarstvu. Korisnici prvog programa su klijenti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
 
Jedan od ciljeva Programa novčanih podrški poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2019. godinu je unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje i povećanje obima korištenja poljoprivrednog zemljišta radi jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu. Riječ je i o povećanju ponude domaćih poljoprivrednih proizvoda uz poboljšanje kvaliteta njihove zdravstvene i higijenske ispravnosti u skladu sa zahtjevima potrošača. Program treba da pomogne osiguranju stabilnog poljoprivrednog dohotka i omogući adekvatan životni standard poljoprivrednih proizvođača, te postepenu harmonizaciju i integraciju sektora poljoprivrede u Evropsku uniju i na globalno tržište.
 
Kontrola namjenskog utroška sredstava u fazi proizvodnje na terenu, kao i toku prikupljanja i obrade dokumentacije, a prije dostavljanja zahtjeva Federalnom ministarstvu, nadležnost je poljoprivrednih kantonalnih inspektora i ovlaštenih službenika kantonalnih ministarstava.
 
Ovogodišnjim poticajima za veterinarstvo obuhvaćeno je finansiranje provedbe mjera za sprječavanje širenja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti koje su zakonska obaveza shodno visini odobrenih sredstava u Budžetu FBiH za 2019. godinu.
 
Tokom 2019. godine će u FBiH biti nastavljena dijagnostička ispitivanja na tuberkulozu, brucelozu i enzootsku leukozu goveda, kako bi bili osigurani minimalni uslovi za plasman naših proizvoda na strana tržišta. Također, bit će nastavljeni suzbijanje i kontrola bruceloze kod ovaca i koza.
 
Rezultati dijagnostičkog ispitivanje na zarazne bolesti su pokazatelj epizootiološke situacije u Federaciji BiH i omogućavaju blagovremeno preduzimanje mjera na suzbijanju, sprječavanju širenja i iskorjenjivanju zaraznih bolesti.
 
Veterinarske stanice koje ne budu imale dodijeljeno područje djelovanja u skladu s Pravilnikom o uslovima za osnivanje i obavljanje veterinarske djelatnosti i načinu dodijele područja djelovanja, neće ostvariti pravo na raspodjelu sredstava za realizaciju obaveznih mjera.
 
IZJAŠNJENJE O PRIJEDLOGU ZA IZMJENE I DOPUNE ZAKONA
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, razmatrala Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH kojeg je, po skraćenom postupku, predložio zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Hamdija Abdić. Kako je istaknuto u mišljenju Vlade, predložene izmjene i dopune Zakona izravno utječu na pripadajuće prihode kantona, smanjujući njihov udio u raspodjeli prihoda od neizravnih poreza za financiranje funkcija kantona sa 51,48 na 51 posto. To iziskuje suglasnost svih kantona za smanjene njihovog udjela u raspodjeli, jer se na ovaj način izravno umanjuju njihovi prihodi.
 
Ova sredstva bi, prema Prijedlogu, bila preraspoređena Gradu Bihaću u omjeru od 0,20 posto i Općini Velika Kladuša u omjeru od 0,03 posto za saniranje ekonomske štete uzročene migrantskom krizom u ovim jedinicama lokalne samouprave.
 
Prijedlog zakona, stav je Vlade, zahtijeva redovnu parlamentarnu proceduru razmatranja i eventualnog usvajanja.
 
ZA KULTURNA DRUŠTVA UKUPNO 200.000 KM
 
Federalna vlada odobrila je Federalnom ministarstvu kulture i sporta izdvajanje sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2019. godinu za finansiranje programa i projekata kulturnih društava u ukupnom iznosu od 200.000 KM.
 
Od ovoga iznosa Prosvjeti je odobreno 45.000 KM, Predorodu 75.000 KM, Napretku 55.000 KM i La Benevolenciji 25.000 KM.
 
SREDSTVA ZA "DJEČIJU NEDJELJU"
 
S ciljem podsticanja društvene brige i svijesti javnosti o pravima i potrebama djece, posebno o položaju djece bez roditeljskog staranja, Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijela Odluku o utvrđivanju novčanih iznosa koji će biti naplaćivani tokom oktobra/listopada 2019. godine na teritoriji Federacije BiH za "Dječiju nedjelju".
 
Kako je precizirano Odlukom, dodatnih jedan posto bit će naplaćivano na cijene voznih karata u međumjesnom i međunarodnom željezničkom, brodskom, avionskom i autobuskom saobraćaju, na poštanske pošiljke u unutrašnjem saobraćaju (izuzev na pošiljke novina i časopisa), na ulaznice za pozorište, kino, druge kulturne manifestacije i sportske priredbe, te na nosače slike i zvuka.
 
USVOJEN BILANS ENERGETSKIH POTREBA FBiH ZA 2019. GODINU
 
Federalna vlada je na današnjoj sjednici usvojila ovogodišnji Bilans energetskih potreba FBiH.
 
Bilansom planirana proizvodnja ugljena u Federaciji BiH za 2019. godinu iznosi 8.193.180 tona, a potrošnja 7.949.380 tona. Od toga je za termoelektrane planirano 6.056.000 tona, industrijske potrošače 1.085.048 tona, a za ostale 808.332 tona. Uz planiranih 262.000 tona za izvoz, ukupna planirana prodaja iznosi 8.211.380 tona ugljena. Razlika od 18 hiljada tona između proizvodnje i prodaje je nastala kao gubitak u preradi, neugovoreni plasman i korištenja sitnog uglja iz separacije.
 
Planirana je ovogodišnja proizvodnja električne energije od 9.147,24 GWh, a ukupna potrošnja od 8.004,90 GWh. Ovim elektroenergetskim bilansom predviđeno je da snabdijevanje domaćih potrošača bude zadovoljeno proizvodnjom iz domaćih izvora i nabavkom količina na tržištu s planiranim bilansnim viškom u iznosu 1.552,89 GWh.
 
Bilansom za 2019. godinu predviđen je plasman naftnih derivata od 1.050.000 tona, od čega je 970.000 tona iz izvoza i 80.000 tona putem međuentitetske trgovine.
 
Plan uvoza i potrošnje prirodnog plina za 2019. godinu je 180.913 hiljada metara kubnih, što je za 2,1 posto više od prošlogodišnje potrošnje. Predstavnici Energoinvesta i BH-Gasa ugovorili su s Gazprom Exportom isporuku prirodnog plina do kraja 2019. godine.
 
Bilansom planirane količine svih energenata dovoljne su da zadovolje potrošnju u Federaciji BiH.
 
IZVJEŠĆE O DODIJELJENOJ DRŽAVNOJ POMOĆI U 2018. GODINI
 
Federalna vlada je usvojila izvješće o dodijeljenoj držаvnoj pоmоći u Federaciji BiH za 2018. godinu, čija je ukupna vrijednost iznosila 148.885.187 KM. Pri tome je evidentno smanjenje horizontalne pomoći u odnosu na protekle godine, ali je istodobno povećan iznos državne pomoći male vrijednosti.
 
Hоrizоntаlnа držаvnа pоmоć ukupnо dоdiјеlјеna u 2018. gоdini iznоsi 17,1 milijunа, što predstavlja smanjenje u odnosu na 2017. i 2016. godinu.
 
U odnosu na vertikalne državne pomoći i dalje se zadržava pozitivni trend rasta horizontalnih pomoći, što je sukladno preporukama Europske komisije za smanjenje opće razine državne pomoći i dodatno fokusiranje na prelazak s podrške pojedinim poduzećima ili sektorima na poticanje horizontalnih ciljeva koji su od interesa za EU, kao što su zaštita životne sredine, obuka, istraživanje i razvoj.
 
Nakon razdoblja 2016.-2018. godina, došlo je do oscilacije vertikalnih državnih pomoći, a one u 2018. iznоse ukupno 9,5 milijuna KМ, što je povećanje u odnosu na 2016. godinu za 50 posto, a smanjenje u odnosu na 2017. godinu za 56 posto.
 
Držаvnа pоmоć male vrijednosti, u ukupnоj, sudjeluje sа 21,26 posto i iznоsi 31,6 milijuna KМ. Evidentno je smanjenje iznosa državne pomoći male vrijednosti u odnosu na prethodne dvije godine. Iako se pomoći male vrijednosti u smislu Zakona i ne smatraju pomoćima jer ne mogu narušiti trgovinu između FBiH i država članica EU, ipak su uvrštene u izvješće kako bi bilo pokazano da se ipak izdvajaju znatna proračunska sredstva za pomoć poduzetnicima.
 
Državna pomoć za pružanje usluga od općeg ekonomskog interesa u ukupno dodijeljenoj u 2018. godini sudjeluje sa 5,7 posto i iznosi 8,5 milijuna KM, ili 4,3 milijuna eura.
 
U oblasti pоlјоprivrеde, držаvnа pоmоć sudjeluje sа 55,1 posto i iznоsi 81,9 milijuna KM, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodne dvije godine.
 
Sudjelovanje držаvnе pomoći u realnom brutо dоmаćеm prоizvоdu Federacije BiH, iznosi oko 0,7 posto, dok ukupnа pоmоć pо glаvi stаnоvnikа u Federaciji BiH iznоsi 67,79 KМ.
 
Danas usvojeno izvješće bit će dostavljeno Vijeću za državnu pomoć BiH rаdi sačinjavanja godišnjeg izvješća o dodijeljenoj državnoj pomoći u BiH i njegovog dostavljana Europskoj komisiji, što je obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
 
SREDSTVA ZA SANACIJU TITOVE PEĆINE U DRVARU
 
Današnjom izmjenom Odluke o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava namijenjenih razvoju turizma u Federaciji BiH, Vlada FBiH je odobrila 50.000 KM kao podršku sanaciji Titove pećine u Drvaru.
 
Među kriterije za raspodjelu sredstava ovog transfera Federalnog ministarstva okoliša i turizma su, izmjenom Odluke, uvršteni i projekti od značaja za FBiH s ciljem očuvanja brendiranog turističkog mjesta, te zaštite turističkog proizvoda.
 
Naime, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma obratio se načelnik Općine Drvar zahtjevom za hitnu pomoć u sanaciji Titove pećine u okviru Spomen kompleksa "25. maj" . Riječ je o oštećenjima nastalim usljed velikih oborinskih voda.
 
Sufinansiranje programa jedan je od načina obogaćivanja i kvalitativnog unapređivanja turističke ponude i promocije, te približavanja savremenim turističkim trendovima, a s ciljem promocije i zaštite turističkih destinacija i usluga, zadržavanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta, kao i razvoja cjelokupne privrede Federacije BiH.
 
POBOLJŠATI SIGURNOST NA CESTAMA U FBiH
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju o stanju i mjerama za poboljšanje stanja sigurnosti prometa na cestama, te zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da pokrene inicijativu za imenovanje rukovoditelja Jedinice za sigurnost prometa i popunu radnih mjesta u toj organizacijskoj jedinici.
 
Još su istraživanja iz 2011. godine pokazala da Federacija BiH gubi više od 400 milijuna dolara godišnje (više od pet posto godišnjeg BDP-a) zbog prometnih nezgoda. Budući da je malo učinjeno u razdoblju do 2018. godine, pretpostavka je da se isti postotak godišnjeg BDP-a i dalje gubi i da to sada iznosi oko 600 milijuna dolara godišnje.
 
Kako je sigurnost na cestama kritično pitanje u Federaciji BiH, sa stopom nezgoda sa smrtnim ishodom po glavi stanovnika oko pet puta većom od zemalja s najboljim rezultatima u zapadnoj Europi, postoji velika potreba za sustavnim pristupom koji može pružiti rezultate. Prethodnim projektom Svjetske banke 2009. godine stvorena je sveobuhvatna strategija za sigurnost na cestama i Akcijski plan za BiH, ali nije bilo raspoloživih sredstava niti stručnosti za provedbu bilo koje aktivnosti.
 
Među ostalim problemima vezanim za sigurnost na cestama, na razini FBiH nema jedinice za sigurnost na cestama niti nezavisne agencije za koordinaciju i pokretanje aktivnosti između mnogih različitih uključenih institucija. One su u rasponu od Federalnog ministarstava prometa i komunikacija, Federalnog ministarstva zdravstva, kantonalnih ministarstava obrazovanja, MUP-ova, itd. Osim toga, FBiH još nije usvojila postupke za reviziju i nadzor cestovne sigurnosti sukladno zahtjevima europske Direktive 2008/96 o upravljanju sigurnošću na cestama.
 
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je, u suradnji sa Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), odabralo konzultanta za projekt uspostave Jedinice za cestovnu sigurnost i uz to vezanih procedura za reviziju cestovne sigurnosti unutar ovog ministarstva. Sukladno Nacionalnoj prometnoj strategiji i najboljim priznatim međunarodnim praksama, EBRD je podržala uspostavu Jedinice za sigurnost prometa i realizaciju postupaka za reviziju i nadzor financiranjem konzultantskih usluga grant sredstvima.
 
Ugovor sa konzultantima je potpisan u svibnju 2018. godine, a projekt je počeo u srpnju 2018. s rokom od godinu dana. Jedan od zadataka projekta je podrška Federaciji BiH u stvaranju institucionalnog okvira za procjenu i upravljanje sigurnosti na cestama kroz uspostavu jedinice ili agencije za cestovnu sigurnost.
 
Nužno je i pripremiti izmjene i dopune podzakonskih akata i procedura i usuglasiti ih s Direktivom 2008/96. Također, treba organizirati tečaj stručnog osposobljavanja.
 
INFORMACIJA O POPLAVAMA I KLIZIŠTIMA
 
Federalna vlada je usvojila informaciju o poplavama i klizištima koje su u maju ove godine pogodile neka područja Federacije BiH.
 
Kao je i očekivano, nakon intenzivnih padavina, koje se počele u poslijepodnevnim i večernjim satima 12.5.2019. godine, povećan je vodostaj svih rijeka na vodnom području Save, posebno Unsko-sanskog kantona (Sanski Most, Bosanska Krupa i Bihać), srednjeg i donjeg toka rijeke Bosne, kao i do izlijevanja iz korita, te plavljenja zemljišta, imovine i drugih materijalnih dobara. Također, bujični potoci, nastali zbog intenziteta padavina i topljenja snijega na višim nadmorskim visinama, donijeli su značajne količine vode u glavne riječne tokove, a koji zbog malog kapaciteta nisu bili u mogućnosti primiti sve količine. To je uzrokovalo plavljenje okolnog poljoprivrednog i drugog zemljišta, stambenih, privrednih, infrastrukturnih i drugih objekata.
 
Izlili su se iz korita slivovi Une i Sane, kao i gornji i srednji dio sliva rijeke Bosne, posebno neke od većih pritoka (Usora i Spreča), a došlo je i do pokretanja klizišta.
 
Poplavama i klizištima zahvaćeni su Unsko-sanski i Zeničko-dobojski, a dijelom i Tuzlanski kanton, ali manjim intenzitetom, posebno zbog koordinacije i saradnje nadležnih institucija i agencija kada je riječ o pravovremenom ispuštanju i kontroli hidroakomulacije na jezeru Modrac.
 
U informaciji je navedeno i da je Agencija za vodno područje rijeke Save FUCZ-u ustupila 32.000 vreća koje su, potom, napunjene pijeskom i distribuirane prema kritičnim tačkama.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH usvojila je izvještaj o provođenju Pekinške deklaracije i Platforme za akciju u Federaciji BiH za period 2014.-2019., i zadužila Gender centar FBiH da ovaj izvještaj dostavi Agenciji za ravnopravnost spolova BiH, pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, radi izrade izvještaja na nivou BiH.
 
Usvojena je informacija o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih odlukama Vlade Federacije BiH privrednim društvima Pretis d.d. Vogošća u iznosu od 1.900.000 KM i PS Vitezit d.o.o. Vitez od 300.000 KM, realizovanih iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH putem posebnog fonda Razvojne banke Federacije BiH.
 
Prihvaćena je i informacija o aktivnostima na implementaciji Strategije razvoja namjenske industrije u Federaciji BiH, za period 2012. - 2022. godina, u skladu sa Akcionim planom za 2018. godinu.
 
Usvojivši informaciju o procesu dodatnih kontrola nerealizovanih zahtjeva novčanih podrški iz prethodnog perioda, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da pristupi realizaciji (isplati) nerealizovanih zahtjeva planiranih Programom novčanih podrški za 2019. godinu za koje će se izvršiti naknadna kontrola od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove i kantonalnih poljoprivrednih inspekcija.
 
Danas je usvojen izvještaj Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usaglašenost s propisima Evropske unije o realizaciji zaduženja utvrđenog zaključkom sa sjednice od 7.2.2019. godine, a odnosi se na analizu važećih federalnih zakona i drugih propisa i utvrđivanje njihove moguće međusobne neusaglašenosti.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH danas je formirala stalnu Interresornu radnu grupu za realizaciju projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina na prostoru Federacije BiH, koju čine Hazim Hrvatović (predsjedavajući), Stipo Buljan, Amir Halilčević, Begajeta Habota, Azra Jahić, Elma Kuldija, Sabina Salihbegović, Nermin Šahinović, Josip Nikolić i Hidajet Halilović.
 
Razriješeni su predsjednik i članovi Nadzornog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH, zbog isteka perioda na koji su imenovani, a privremeno su imenovanni Bakir Mehić, za predsjednika, a Midhat Haračić i Alma Ljuca za članove NO, na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka za konačno imenovanje.
 
Također, danas su razriješeni predsjednik i članovi Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH, zbog isteka perioda na koji su imenovani. Na ove pozicije su privremeno imenovani Adisa Mehić (predsjednica), Jadranka Knežević, Safet Guska, Vesna Četković-Bašić i Sanela Sičanica (članovi), na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja.
 
Vlada je danas razriješila dužnosti predstavnika Zeničko-dobojskog kantona u Upravnom odboru Univerzitetsko-kliničkog centra Sarajevo Haruna Šestića, zbog podnesene ostavke, te za predstavnicu ovog kantona, na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja saglasno zakonu, imenovala Dianu Štimjanin-Koldo.
 
Vlada FBiH je Nadzornom odboru Hrvatskih telekomunikacija d.d. Mostar dala prethodne saglasnosti za imenovanje Vilima Primorca za predsjednika Uprave - direktora ovog javnog preduzeća (na period od četiri godine), a Gorana Kraljevića za izvršnog direktora za pokretnu mrežu.
 
Nakon što je utvrdila opće i posebne kriterije, Federalna vlada je donijela Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo uime Federacije BiH.
 
Date su punomoći Goranu Buhaču i Adnanu Frljku da zastupaju Vladu Federacije BiH na sjednicama skupština privrednih društava JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i Igman d.d. Konjic.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.20 sati.
Petak,
15. januar 2021.
VIŠE