181. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.05.2019.
Dnevni red
30.5.2019.
 
Dnevni red 181. redovne sjednice Vlade FBiH koja je održana danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 180. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 23.5.2019. godine
2. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojeg je po skraćenom postupku predložio Hamdija Abdić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Igman d.d. Konjic
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Igman d.d. Konjic
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Igman d.d. Konjic
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Igman d.d. Konjic
5. Prijedlog odluke o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati tokom mjeseca oktobra 2019. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za „Dječiju nedjelju“
6. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo ispred Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo ispred Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo ispred Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog odluke o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
8. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Uprave - direktora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Uprave - direktora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju člana Uprave - izvršnog direktora za pokretnu mrežu JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
d) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave - izvršnog direktora za pokretnu mrežu JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
9. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za finansiranje Kulturnog društva „Prosvjeta“
b) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za finansiranje Kulturnog društva „Preporod“
c) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za finansiranje Kulturnog društva „Napredak“
d) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za finansiranje Kulturnog društva „La Benevolencija“
10. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - poticaj za poljoprivredu“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - poticaj za veterinarstvo“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
12. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
13. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
14. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju Nadzornog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine
15. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine
 
 
 
 
16. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Univerzitetsko-kliničkog centra Sarajevo
b) Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Univerzitetskog-kliničkog centra Sarajevo
17. Prijedlog rješenja o formiranju stalne Interresorne radne grupe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe realizacije Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine
18. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Odbora za praćenje implementacije programa utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima-transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
19. Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
20. Izvještaj o postupanju po Zaključku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 151/2019 od 7.2.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
21. Izvještaj o provođenju Pekinške deklaracije i Platforme za akciju u Federaciji Bosne i Hercegovine 2014. – 2019., s Prijedlogom zaključka
22. Informacija o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih privrednim društvima PRETIS d.d. Vogošća i PS Vitezit d.o.o. Vitez realizovanih iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine putem posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
23. Informacija povodom Zahtjeva Općinskog suda u Travniku za davanje prethodne saglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad Privrednim društvom PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez, s Prijedlogom zaključka
24. Informacija o aktivnostima na implementaciji „Strategije razvoja namjenske industrije u Federaciji BiH, za period 2012. - 2022. godine“, u skladu sa Akcionim planom implementacije Strategije za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
25. Informacija o stanju i mjerama za poboljšanje stanja sigurnosti prometa na cestama, s Prijedlogom zaključka
26. Informacija o poplavama i klizištima na području Federacije Bosne i Hercegovine u maju 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
27. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 491/2019 od 9.5.2019. godine
28. Informacija o statusu ugovora o Centralnom nadzoru i nabavka usluga novog Centralnog nadzora u okviru Projekta „Vodosnabdijevanje i odvođenja otpadnih voda u Federaciji BiH - (WATSAN FBiH)“, s Prijedlogom zaključka
29. Prijedlog odluke o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata, planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima- Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata“
 
30. Informacija o procesu kontrola nerealizovanih zahtjeva novčanih podrški iz prethodnog perioda, s Prijedlogom zaključka
31. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic za donošenje Odluke o dodjeli nagrade članovima Uprave društva za izuzetne rezultate poslovanja u 2018. godine
32. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Ceste d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti člana Uprave društva
 
Petak,
22. januar 2021.
VIŠE