180. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 23.05.2019.
Saopćenje o radu


180. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH
BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i u po hitnom postupku Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica. Demobiliziranim braniocem se, u smislu ovog zakona, smatra pripadnik Armije Republike BiH, Hrvatskog vijeća obrane i policije nadležnog organa unutrašnjih poslova, koji je učestvovao u pripremama za odbranu ili u odbrani BiH od 18.9.1991. do 22.4.1996. godine, a minimalno godinu dana. Demobiliziranim braniocem dobrovoljcem smatra se i osoba koja je, u istom periodu, kao maloljetna, dobrovoljno stupila u Oružane snage.
 
Demobilizirani branioci i članovi njihovih porodica mogu ostvariti više prava na osnovu ovog zakona. Riječ je o pravima na zdravstvenu zaštitu, liječenje u inostranstvu, banjsko i klimatsko liječenje, jednokratnu novčanu pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova, troškove prevoza za liječenje u drugom kantonu i besplatno liječenje PTSP-a.
 
Također su osigurani povoljniji uslovi i prioritet pri zapošljavanju, pomoć u slučaju smrti, novčana egzistencijalna naknada, prijevremeno povoljnije penzionisanje i duži godišnji odmor po osnovu učešća u Oružanim snagama.
 
Egzistencijalnom novčanom naknadom bit će obuhvaćeni demobilizirani branioci koji imaju 57 godina i stariji, a koji su najmanje jednu godinu bili učesnici u Oružanim snagama, najmanje jednu godinu na zavodu za nezaposlene, i koji nemaju nikakvih drugih prihoda.
 
Među pravima su i stambeno zbrinjavanje, subvencija plaćanja naknada za pogodnost, za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i za uređenje građevinskog zemljišta. Tu su i dodjela sredstava za održivi povratak, besplatni priključak na infrastrukturne mreže (voda, električna energija, gas), prednost pri smještaju u penzionerske domove i gerontološke centre, osiguranje povoljnijih uslova školovanja, izdavanje identifikacijske kartice demobiliziranog branioca, te besplatna pravna pomoć.
 
Uz ova prava, propisana je i   javna objava jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrembeno-oslobodilačkog rata.
 
Federalno ministarstvo finansija danas je zaduženo da, s ciljem osiguranja sredstava za provedbu Zakona, u najkraćem roku pripremi Rebalans budžeta FBiH za 2019. godinu kako bi i on bio upućen Parlamentu FBiH po hitnoj proceduri.
 
Kako je predviđeno, primjena Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica počinje 1.7.2019. godine, uz istovremen prestanak važenja Sporazuma postignutog između Vlade FBiH i boračkih udruženja o dostignutom nivou sredstava u budžetu FBiH na poziciji resornog ministarstva namijenjenih za rješavanje prioritetnih zahtjeva boračkih kategorija.
 
Vlada je danas zadužila rukovodioce federalnih organa da povuku naloge za isplatu po osnovu tužbi zaposlenika.
 
O NAFTNIM TERMINALIMA
 
Vlada FBiH danas je usvojila nekoliko informacija i donijela jednu odluku koja se odnosi na Naftne terminale Federacije (NTF) d.o.o. Ploče.
 
Usvojena je informacija Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije o zahtjevu za povećanje temeljnog kapitala NTF-a, te d.o.o. Ploče, te prihvaćen Program tehničko-tehnološke sanacije i modernizacije infrastrukture ovih terminala s Planom investicija za obnovu i rekonstrukciju za 2019. godinu.
 
Vlada se saglasila sa zahtjevom privrednog društva Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo za investiranje u NTF u iznosu 4.000.000 KM, te danas donijela i Odluku o dodjeljivanju ovog iznosa s ciljem povećanja kapitala NTF-a.
 
Danas su usvojene i informacije o Programu tehničko­tehnološke sanacije i modernizacije infrastrukture NTF-a s Planom investicija za obnovu i rekonstrukciju infrastrukture za period 2019.-2021. godina, zatim o kontroli namjenskog utroška finansijskih sredstava i praćenju dinamičkog plana realizacije projekta, kao i izvještaj o poduzetim radnjama koje se odnose na prijave štete vjerovnika iz štetnog događaja od 5.8.2018. godine.
 
Utvrđen interes FBiH za usluge željezničkog prometa u 2019. godini
 
Današnjom Odlukom, Federalna vlada je utvrdila interes Federacije BiH za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombiniranog prometa JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo u 2019. godini.
 
 Za željeznički putnički promet je riječ o pravcima Sarajevo - Bihać - Sarajevo (jedan par vlakova) i Sarajevo - Čapljina - Sarajevo (dva para).
 
U kombiniranom željezničkom prometu to su relacije Doboj - Čapljina granica, Brčko granica - Čapljina granica, Semizovac - Čapljina granica, Sarajevo Teretna - Čapljina granica, Brčko granica - Lukavac, Maglaj - Čapljina granica, Čapljina granica - Lukavac, Čapljina granica - Konjic i Čapljina granica -Visoko.
 
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će zaključiti ugovor sa Željeznicama FBiH kojim će urediti sufinanciranje obavljanja usluga javnog željezničkog putničkog i kombinovanog prometa prema namjeni i visini sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2019. godinu.
 
ZA ZDRAVSTVO 36.550.000 KM
 
Vlada FBiH danas je usvojila četiri programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava namijenjenih oblasti zdravstva, u ukupnom iznosu od 36.550.000  KM.
 
U prvom slučaju je riječ o 2.000.000 KM namijenjenih osiguranju usluga su definiranih Odlukom o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz Federacije BiH u Republiku Srpsku u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH.
 
Program vrijedan 28.500.000 KM predviđen je za financiranje nabavke lijekova i medicinskih sredstava, pružanje zdravstvenih usluga i provedbu programa Federalnog fonda solidarnosti. Od ovog iznosa je osiguravanje prava na zdravstvene usluge namijenjeno 11.000.000 KM, a 17.500.000 KM za osiguravanje prava na lijekove i medicinska sredstva.
 
Usvojen je i program kojim će za zdravstvenu zaštita Roma u Federaciji BiH biti osigurano 50.000 KM. Na ovaj način predviđeno je pružanje adekvatne zdravstvene zaštite osobama romske nacionalnosti, koje nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište u FBiH, pod jednakim uvjetima kao i za ostale grupacije pučanstva koje su izložene povećanom riziku obolijevanja.
 
Za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH je, četvrtim programom, predviđeno 6.000.000 KM, a ovaj iznos će, u jednakom dijelovima od po 2.000.000 KM, biti raspodijeljen Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar KM i Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.
 
RASPODJELA PRIHODA OD NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU
 
Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, odobrila raspodjelu dijela prihoda od 434.500 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2018. godini, a ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.
 
Iznos od 108.225 KM namijenjen je za finansiranje 19 programa i projekta iz oblasti "Zaštita prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja", a 326.275 KM za 57 programa i projekata iz oblasti "Učestvovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki".
 
Korisnici sredstava su odabrani nakon provedene javne konkursne procedure i s njima će Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, najkasnije u roku od 30 dana, sklopiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava.
 
SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE FBiH 2020.-2022. GODINA
 
Federalna vlada danas je usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike FBiH za razdoblje 2020.-2022. godina.
 
U ovom dokumentu je navedeno kako je Bosna i Hercegovina, prema prvim procjenama, u 2018., u odnosu na 2017. godinu, ostvarila rast od 3,3 posto, koji je bio potaknut jačanjem domaće potražnje i povoljnim kretanjima u međunarodnom ekonomskom okruženju. U 2019. godini se očekuje daljnji rast BDP-a po stopi od 3,1 posto, te u razdoblju od 2020.-2022. godine po stopama od 3,7 posto, 3,8 posto i 4 posto.
 
Prema preliminarnim procjenama, a na osnovu objavljenih saopćenja Federalnog zavoda za statistiku, BDP Federacije BiH je u 2018. godini iznosio 21,2 milijardi KM i realno je veći za 3,5 posto u odnosu na 2017. godinu. Usprkos projekcijama usporenog rasta u Europskoj uniji, u Federaciji BiH se u 2019. godini očekuje nastavak ekonomskog rasta, po nešto sporijoj stopi u odnosu na prethodno razdoblje, u iznosu od 3,7 posto. Očekivani rast će najznačajnije uporište imati u očekivanom porastu privatne i javne potrošnje, usljed višegodišnje provedbe politike fiskalne konsolidacije, te porastu ukupnih (privatnih i javnih) investicija. U razdoblju 2019.-2022. godina u Federaciji BiH se očekuje rast BDP-a po stopama od 3,7 posto, 3,8 posto, 4 posto i 4,2 posto.
 
Ključne aktivnosti u sferi fiskalne politike prvenstveno podrazumijevaju djelovanje u pravcu stvaranja povoljnog i stabilnog poslovnog okruženja, atraktivnog za povećan priliv i domaćih i stranih investicija, kao glavnog generatora projiciranog srednjoročnog makroekonomskog rasta. Pravac djelovanja u segmentu politike upravljanja javnim rashodima u narednom srednjoročnom razdoblju karakterizira prvenstveno namjera provedbe aktivnosti s ciljem postizanja fiskalne discipline, te ograničavanja tekuće potrošnje u funkciji jačanja ulaganja u kapitalne projekte i javne investicije.
 
Ukupan dug u Federaciji BiH je, na kraju 2018. godine, za 219,7 milijuna KM manji u odnosu na prethodnu godinu i čini približno 26 posto BDP-a FBiH, s većinskim učešćem vanjskog duga. Strategijom upravljanja dugom FBiH za razdoblje 2019.-2021. definirani su ciljevi upravljanja njime, koji će i u narednom razdoblju predstavljati prioritet, imajući u vidu potrebe Vlade Federacije BiH da, uz održavanje prihvatljive razine rizika, te srednjoročnih i dugoročnih troškova financiranja, osigura financijska sredstva za tekuće potrebe i investicijska ulaganja, kao i da nastavi aktivnosti na razvoju domaćeg tržišta vrijednosnih papira.
 
Očekuje se da će poduzimanje mjera i aktivnosti sa navedenim ciljevima rezultirati nastavkom stabilizacije sistema javnih finansija u Federaciji BiH u narednom srednjoročju.
 
TROMJESEČNO KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE
 
Federalno ministarstvo financija upoznalo je Vladu FBiH s pokazateljima iz konsolidiranog izvješća o izvršenju proračuna FBiH, kantona i općina, financijskih planova vanproračunskih fondova FBiH za razdoblje siječanj - ožujak 2019. godine.
 
Ukupni prihodi u prvom ovogodišnjem tromjesečju iznosili su 2.168,6 milijuna KM, što je za 141,4 milijuna KM ili za sedam posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 22,8 posto. Istodobno, ukupni rashodi su iznosili 1.737 milijuna KM, te su za 109,1 milijun KM ili za 6,7 posto viši u odnosu na prvo tromjesečje 2018. godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 19,6 posto.
 
Tekući transferi i drugi tekući rashodi prije izvršene konsolidacije iznosili su 887,1 milijuna KM, a nakon toga 794,4 milijuna KM. Tekući transferi drugim razinama vlasti iznosili su 7,1 milijuna KM, pojedincima 724,5 milijuna KM, neprofitnim organizacijama 26,4 milijuna KM, javnim poduzećima 24 milijuna KM, privatnim poduzećima i poduzetnicima sedam milijuna KM, do su drugi tekući rashodi bili 5,6 milijuna KM.
 
O INSPEKCIJSKOM NADZORU U OBLASTI MATIČNIH KNJIGA
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o inspekcijskom nadzoru koji su proveli federalni inspektor u oblasti matičnih knjiga i zadužila federalne i kantonalne inspektore da, na osnovu prethodne analize stanja i procjene rizika, pripreme Godišnji program inspekcijskog nadzora s ciljem osiguranja pravilnog i potpunog inspekcijskog nadzora.
 
Analizom stanja i procjene rizika kantonalni inspektori su dužni da obuhvate i pitanja koja se odnose na lično ime i parodične odnose koje su iz nadležnosti organa starateljstva, a za koje se činjenice i podaci se upisuju u matične knjige.
 
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova zaduženo je da donese izmjene i dopune Pravilnika o sadržaju, načinu i postupku vršenja inspekcijskog nadzora u oblasti matičnih knjiga, kako bi bila utvrđena metodologija izrade analize stanja i procjene rizika u ovoj oblasti, te druga pitanja koja se odnose na inspekcijski nadzor, a na osnovu primjedbi i sugestija koje dostave federalni i kantonalni inspektori.
 
Ovo ministarstvo treba planirati zajedničke sastanke federalnih i kantonalnih inspektora o pravilnoj primjeni propisa iz oblasti matičnih knjiga i ličnog imena, iznalaženja jedinstvenih rješenja za eventualne probleme na terenu i zajedničkog djelovanja federalnih i kantonalnih inspektora.
 
Vlada je zadužila Agencija za državnu službu FBiH da kontinuirano organizuje stručne obuke federalnih i kantonalnih inspektora, kao i predstavnika općina/gradova, kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i organa starateljstva s ciljem zajedničke saradnje i jednoobraznosti u primjeni propisa na području cijele FBiH, te razmjene iskustava i iznalaženja jedinstvenih rješenja.
 
U toku 2018. godine federalni inspektori su izvršili 31 inspekcijski nadzor, od čega 26 redovnih i pet ponovnih nadzora, što je u skladu sa planiranim aktivnostima utvrđenih Godišnjim programom inspekcijskog nadzora. Na osnovu nadzora, doneseno je sedam rješenja kojima je naloženo jedanaest mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti.
 
U okviru inspekcijskih nadzora, s obzirom da se radilo o pitanjima primjene Zakona o matičnim knjigama i Zakona o ličnom imenu, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno federalni inspektori su dali 54 pisana stručna mišljenja i objašnjenja.
 
SAČINITI NOVU LISTU INVALIDITETA
 
Prihvativši informaciju o primjeni Liste invaliditeta Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada FBiH danas je naložila direktoru i Upravnom odboru Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja da imenuju Komisiju sa zadatkom da pristupi sačinjavanju nove Jedinstvene liste invaliditeta i usklađivanju Pravilnika o kriterijima i postupku medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja.
 
Nova Lista invaliditeta će poštovati principe o jedinstvenim načelima i kriterijima ocjene za sve osobe sa invaliditetom, bez obzira na uzrok njegovog nastanka, kao i načela koja su sadržana u Konvenciji UN-a o pravima osoba sa invaliditetom. Ona će biti bazirana na dijelovima Liste svjetske zdravstvene organizacije, kojima se isključivo tretira urođeni ili stečeni invaliditet kao trajno stanje nakon završenog medicinskog liječenja.
 
Prije usvajanja usaglašenog Pravilnika i nove Liste invaliditeta, Upravni odbor Instituta dužan je pribaviti saglasnost nadležnih ministarstava.
 
Rok za izvršenje današnjih zaključaka Vlade je 90 dana.
 
PRODULJITI ROK ZA DVIJE GODINE
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije o provođenju odluka o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH za 2018. godinu.
 
Ovo ministarstvo je zaduženo da Vladi dostavi Prijedlog izmjene i dopune Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH koji će omogućiti da privredna društva u roku od još dvije godine, odnosno do 10.7.2021. godine, izvrše sve aktivnosti vezane za primjenom ovog zakona.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH danas je donijela Odluku da dobit Lutrije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu od 950.150 KM bude raspoređena za investiranje u razvoj ovog društva, kako je to predložio Nadzorni odbor. Danas je usvojeno i izvješće o prošlogodišnjem poslovanju i data suglasnost na Plan poslovanja Lutrije BiH za 2019. godinu.
 
Federalna vlada donijela je Odluku o davanju na korištenje dijela objekta u okviru kompleksa „Rakovica“ Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, bez naknade.
 
Donesene su i odluke kojima je Gradu Bihaću na korištenje bez znaknade i na period od deset godina, dat lokalitet bivšeg vojnog aerodroma “Željava”, a Općini Visoko privremeno ustupljena kasarna “Vranica” za potrebe mjesne zajednice Vranica.
 
Vlada je donijela Rješenje kojim se dozvoljava korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknada za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem načelnika Općine Žepče, putem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje od 1.10.2018. godine.
 
Usvojen je završni izvještaj o provođenju Programa utroška investicijskih sredstava razvoja utvrđenih budžetima FBiH za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu na dan 31.12.2018. godine. Federalna vlada zadužila je JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo da, u suradnji s timom advokata, poduzima sve potrebne aktivnosti, u skladu s Pravilima arbitraže i vremenskim rasporedom postupka, vezano za arbitražu pred Arbitražnim sudom u Parizu koji je pokrenuo Osijek-Koteks d.d. Osijek protiv JP Ceste Federacije BiH po osnovu sporova u vezi ugovora za izvođenje radova na izgradnji Sarajevske obilaznice - LOT 2 Butila - Briješće - Stup.
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije povodom zahtjeva Općinskog suda u Travniku za davanje prethodne saglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom Binas d.d. Bugojno.
Primljena je na znanje informacija o realizaciji zaključaka Vlade FBiH za period januar - april 2019. godine, te prihvaćena informacija o izradi Strategije razvoja FBiH 2021.-2027. godina, za što je Federalnom zavodu za programiranje razvoja iz tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2019. godinu odobrena 61.600 KM.
 
Usvojena je informacija o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih odlukama Vlade Federacije BiH privrednim društvima Pretis d.d. Vogošća u iznosu od 1.900.000 KM od 12.12.2018. godine, i PS Vitezit d.o.o. Vitez u iznosu od 300.000 KM od 21.9.2018. godine, realizovanih iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH putem posebnog fonda Razvojne banke Federacije BiH.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Federalna vlada dala je prethodne saglasnosti za imeovanje Zdenka Klepića, Igora Planinića i Vedrana Smiljanića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora Aluminija d.d. Mostar.
 
Nakon što je razriješila jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva KTK Visoko d.d. Visoko, Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost za imenovanje  Zvonimira Pavlovića za vršioca ove dužnosti, a najduže na period do tri mjeseca.
 
Vlada je danas za člana Odbora za reviziju JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar imenovala Ismeta Hajdara.
 
Danas je Marinko Bošnjak opunomoćen da zastupa Vladu  FBiH na  vanrednoj  Skupštini  dioničara  Aluminija d.d. Mostar, a Renato Škrobo na Skupštini JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar.
 
Vlada je dala prethodne saglasnosti za imenovanje Aide Soko za člana Odbora za reviziju Energopetrola d.d. Sarajevo uime državnog kapitala, kao i za imenovanje Hermedina Zornića za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.
 
Prethodna saglasnost data je i Nadzornom odboru Željeznica Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za razrješnje vršioca dužnosti člana Uprave ovog javnog preduzeća Ivana Brkića, prije isteka mandata zbog imenovanja na drugu dužnost.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.35 sati.
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE