180. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 23.05.2019.
Dnevni red
Dnevni red 180. redovne sjednice Vlade FBiH održane danas u Mostaru
 
1. Usvajanje Zapisnika 178. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 9.5.2019. godine i 16.5.2019. godine i Zapisnika 179. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 16.5.2019. godine
2. Nacrt zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica
a) Izvještaj Radne grupe za usaglašavanje Prijedloga zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica
3. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Aluminij“ d.d. Mostar, ispred državnog kapitala
4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Lutrije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu i davanju saglasnosti na Plan poslovanja Lutrije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
b) Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti Lutrije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu
8. Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela objekta u okviru objekata kompleksa „Rakovica“ Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo
9. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje člana Nadzornog odbora Privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko
10. Informacija o zahtjevu za povećanje osnovnog kapitala u NTF d.o.o. Ploče, s Prijedlogom zaključka
11. Prijedlog odluke o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Kapitalni transferi javnim preduzećima - OTF d.o.o. Sarajevo - za povećanje kapitala NTF d.o.o. Ploče“
12. Informacija o programu tehničko-tehnološke sanacije i modernizacije infrastrukture Naftnih terminala Federacije d.o.o. Ploče za period 2019.-2021. godina, s Prijedlogom zaključka
13. Informacija Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo o kontroli namjenskog utroška finansijskih sredstava i praćenju dinamičkog plana realizacije projekta prema planu utroška sredstava Naftnih terminala Federacije d.o.o. Ploče i Izvještaj u vezi poduzetih radnji u pogledu prijave štete povjerioca u Naftni-terminali Federacije d.o.o. Ploče, s Prijedlogom zaključka
14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za reviziju JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
15. Prijedlog odluke o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja za 2019. godinu
16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kategorizaciji regionalne ceste R-401, Velika Kladuša-Vrnograč-Radića most-Bužim-Bosanska Otoka u magistralnu cestu sa oznakom M-4.3
17. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine - za sufinansiranje troškova raseljenih lica“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti - zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
d) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
18. Prijedlog odluke o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću
19. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje putničkog motornog vozila Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
20. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje bivšeg vojnog aerodroma „Željava“ Gradu Bihaću
21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Visoko za ustupanje na privremeno korištenje kasarne „Vratnica“ za potrebe Mjesne zajednice Vratnica
22. Smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije Bosne i Hercegovine za period 2020.-2022. godine, s Prijedlogom zaključka
23. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o formiranju Interresorne radne grupe za izradu Strategije saradnje sa iseljeništvom Federacije Bosne i Hercegovine
 
24. Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za potpuno eksproprisane nekretnine Rješenjem o eksproprijaciji Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje Općine Žepče
25. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije BiH, kantona, općina i finansijski planova vanbudžetskih fondova Federacije BiH za period januar-mart 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
26. Izvještaj o inspekcijskom nadzoru iz oblasti matičnih knjiga iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, s Prijedlogom zaključka
27. Završni izvještaj o implementaciji Projekta „Sarajevska obilaznica“ obuhvaćenog investicijskim sredstvima razvoja utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2005.,2006., 2007 i 2009. godinu, sa stanjem na dan 31.12.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
28. Informacija o primjeni Liste invaliditeta s Prijedlogom zaključka
29. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji odluka o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
30. Informacija povodom Zahtjeva Općinskog suda u Travniku za saglasnost za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom „Binas“ d.d. Bugojno, s Prijedlogom zaključka
31. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-april 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
32. Informacija o izradi Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021. - 2027., s Prijedlogom zaključka
33. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo za produženje Ugovora o zakupu, po Zahtjevu Ministarstva privrede Kantona Sarajevo
34. Zahtjev za davanje saglasnosti za prodaju nekretnina na području Nacionalnog parka „Una“ Bihać (ponuđač Kadira (Maše) Pehlivanović), s Prijedlogom zaključka
35. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine privrednim društvima PS Vitezit d.o.o. Vitez, TRZ Hadžići d.d. Hadžići i Zrak d.d. Sarajevo
36. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje člana Odbora za reviziju privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala
37. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala
38. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
39. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru
c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici
d) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE