179. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 16.05.2019.
Saopćenje o radu


179. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Uvažavajući razloge predlagača za njeno upućivanje u parlamentarnu proceduru, Vlada Federacije BiH, na današnjoj sjednici u Sarajevu, nije prihvatila inicijativu za izmjene i dopune Porodičnog zakona Federacije BiH, koju je podnijela poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Milomirka Melank. Kako je ovo pitanje uređeno s više zakonskih propisa, prije upućivanja inicijative bilo je potrebno prevashodno konsultirati Zakon o zaštiti od nasilja u porodici, koji sadrži odredbe kojima je regulisana ova oblast u FBiH. Vlada posebno ukazuje na odredbu člana 1. dostavljene inicijative kojim je ustanovljena zabrana fizičkog kažnjavanja s ciljem disciplinovanja i vaspitanja djece, a da pri tome nije vođeno računa o eventualnom propisivanju sankcije za kršenje takve zabrane.
 
Povodom inicijative poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Lane Prlić da po skraćenom postupku bude razmatran Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona FBiH, Federalna vlada je mišljenja da, obzirom na opsežnost i složenost predloženog teksta zakona, nije ispunjena poslovnička obaveza iz člana 172. Poslovnika Predstavničkog doma i smatra da se navedeni zakon ne bi trebao razmatrati po skraćenoj proceduri.
 
Izradi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemina, kako je to traženo inicijativom iste poslanice, za donošenje propisa za provjeru ispravnosti fiskalnog računa putem SMS poruke i savremenih vidova komunikacije, mora prethoditi realizacija aktivnosti Federalnog ministarstva finansija sa svim učesnicima u procesu fiskalizacije, navedeno je u izjašnjenju Federalne vlade. Tek nakon uspostave poboljšanog, sigurnijeg, bržeg prijenosa podataka na server Porezne uprave FBiH bit će stvoren osnov za dvosmojernu komunikaciju i poboljšanu razmjenu podataka između fiskalnog uređaja i servera. Time će, putem suvremenih informacijskih tehnologija, građanima i kontrolnim organima biti omogućena provjera autentičnosti i validnosti izdatog fiskalnog računa.
 
Vlada FBiH nije prhvatila inicijativu za usklađivanje Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati bolnice za dodjelu naziva univerzitetska bolnica sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koju je podnijela poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Belma Pojskić. Naime, Vlada smatra da Zakon i Pravilnik nisu neusuglašeni i ne predstavljaju prepreku da bolnice, ili njihovi dijelovi koji izvode nastavu na osnovu potreba fakulteta zdravstvenog usmjerenja, mogu konkurisati za naziv univerzitetske bolnice, ukoliko ispunjavaju uslove za obavljanje najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz specijalističko-konzultativnih i bolničkih zdravstvenih djelatnosti tercijarne razine zdravstvene zaštite, obavljaju stručno usavršavanje, dodiplomsku i postdiplomsku nastavu, kao i naučno istraživački rad za djelatnosti za koje su osnovane, te ispunjavaju uslove za organizovanje klinika.
 
SAGLASNOST ZA SPONZORSTVO
 
Vlada FBiH je dala saglasnost na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih, a u vezi sa Sportskim igrama mladih u 2019. godini u vrijednosti od 80.000 KM (bez PDV-a).
 
Saglasnost je data na isnovu zaključka Vlade od 8.3.2010. godine kojim je određeno da Vlada FBiH odobrava sponzorstva u iznosu većem od 50.000 KM u svim javnim preduzećima u kojima je većinski vlasnik.
 
USPJEŠNO POSLOVANJE FIA-e
 
Federalna vlada je prihvatila izvještaj o radu Finansijsko-informatičke agencije u 2018. godini, u kojoj je ukupno ostvaren prihod od 4.444.529 KM, u poređenju sa 2017. godinom kada je iznosio 3.956.471 KM. Lanjski rashodi su iznosili 3.316.426 KM, a godinu ranije 3.203.722 KM.
 
Dakle, Agencija je u 2018. ostvarila višak prihoda nad rashodima od 174.292 KM, a 2017. je ovaj višak bio 68.475 KM.
 
O PROJEKTU GASOVODA
 
Federalna vlada je usvojila informaciju o trenutnom statusu projekta Južna intrekonekcija BiH i Hrvatska (gasovod Zagvozd - Posušje - Novi Travnik/Travnik sa odvojkom za Mostar) i tekstu Prednacrta sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izgradnji ovog gasovoda.
 
Vlada cijeni da ponuđeni tekst predstavlja dobar osnov za izradu konačnog Sporazuma, a s ciljem njegovog poboljšanja predložila je ažuriranje podataka u Prednacrtu i njegove manje dopune.
 
Ujedno, Vlada je zadužila premijera FBiH da, uime Vlade FBiH, o ovom zaključku i tekstu ažuriranog i dopunjenog Prednacrta sporazuma, upozna Vijeće ministara BiH radi razmatranja i daljeg postupanja.
 
Također, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će o današnjem zaključku i Prednacrtu upoznati Ministarstvo prometa i komunikacija BiH i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
 
Ovo Federalno ministarstvo će, na osnovu informacija dostavljenih od BH-Gasa d.o.o. Sarajevo, redovno informisati Vladu FBiH  nastavku realizacije projekta i izradi konačnog teksta Sporazuma.
 
UBRZATI IZGRADNJU TERMOBLOKOVA
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u zavisnim društvima rudnici uglja, koja posluju u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, s pregledom rezultata u periodu 2009.-2017. godina.
 
Elektroprivreda BiH zadužena je da sačini analizu sadašnjih organizacionih odnosa između vladajućeg i zavisnih društava, upravljanju vladajućeg društva zavisnim i upravljanju u zavisnim društvima, uključujući i vođenje kadrovske politike s prijedlogom rješenja i dostavi je Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.
 
Ovo ministarstvo i EPBiH su zaduženi da nastave proces prestrukturiranja elektroenergetskog sektora i rudnika uglja i sačine odgovarajući program. Također su dužni da ubrzaju sve aktivnosti vezane za izgradnju zamjenskih termoblokova Bloka 7 u TE Tuzla i Bloka 8 u TE Kakanj, kao i novog bloka u TE Banovići, i da osposobe rudnike za te potrebe, uključujući i reviziju rezervi uglja u Federaciji BiH.
 
Elektroprivreda BiH će, zaključila je Vlada, analizirati održivost eksploatacije uglja u pojedinim pogonima rudnika iz ekonomsko-finansijske, tehničko-tehnološke, socijalne i sugurnosne perspektive, te na osnovu toga predložiti donošenje potrebnih odluka.
 
Danas i usvojena informacija bit će dostavljena Parlamentu FBiH.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada je prihvatila izvještaje o radu Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije Mostar, te o realizovanim aktivnostima implementacione jedinice Projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju BiH za period januar-mart 2019. godine.
 
Prihvaćene su informacija o trećem sastanku Posebne skupine za reformu javne uprave i preporuke i naredne aktivnosti Evropske komisije koje će uslijediti nakon ovog sastanka. Vlada je zadužila svoje, kao i predstavnike federalnih ministarstava i drugih federalnih organa uprave da u radnim grupama iz oblasti reforme javne uprave dosljedno zastupaju stavove Vlade FBiH.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici ovlastila premijera Federacije BiH Fadila Novalića da, uime FBiH, potpiše punomoć Upravi privrednog društva Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, za pokretanje i uknjižbu imovine na terminalima tečnih tereta Bihać, Blažuj, Mostar i Živinice.
 
Za zastupanja Vlade Federacije BiH na skupštinama Cesta d.d. Mostar i Union banke d.d. Sarajevo opunomoćeni su Jadranko Puljić, odnosno Maja Vanjek.
 
Nakon što je razriješila dosadašnjeg, Vlada je za novog zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije imenovala Tomislava Leku, na period od četiri godine.
 
Razriješena je dužnosti predsjedavajuća u Nadzornom odboru Agencije za vodno područje rijeke Save - Sarajevo, a Esad Šabaređović imenovan za privremenog predsjedavajućeg NO, na period od 90 dana.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 10.55 sati.
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE