179. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 16.05.2019.
Dnevni red
 1. Mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, kojeg je po skraćenom postupku predložila Lana Prlić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
 2. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje propisa za provjeru ispravnosti fiskalnog računa putem SMS poruke i savremenih vidova komunikacije, koju je podnijela Lana Prlić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnijela Miomirka Melank, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za iniciranje harmonizacije-usklađivanja Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati bolnice za dodjelu naziva univerzitetska bolnica sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koju je podnijela Belma Pojskić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar
  1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar
  2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar
  3. Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Ceste d.d. Mostar
 6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
  1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
  2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
  3. Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
 7. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke službenih putničkih automobila za potrebe Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalne uprave policije
 8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih
 9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
 10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja premijeru Federacije Bosne i Hercegovine za potpisivanje punomoći Upravi privrednog društva "Operator-Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za pokretanje i uknjižbu imovine na terminalima tečnih tereta Bihać, Blažuj, Mostar i Živinice
 11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva
 12. Prijedlog odluke o davanju na korištenje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Federalnoj novinskoj agenciji - FENA
 13. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "DARLINGe" , otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju
 
 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog hidrometeorološkog zavoda
 3. Prijedlozi rješenja:
  1. Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije
  2. Prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije
 4. Prijedlozi rješenja
  1. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjedavajuće Nadzornog odbora "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo
  2. Prijedlog rješenja o imenovanju privremenog predsjedavajućeg Nadzornog odbora "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo
 5. Godišnji izvještaj o radu Finansijsko-informatičke agencije za 2018. godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju Finansijsko-informatičke agencije za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
 6. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar od 01.01.2019.-31.03.2019. godine, sa Prijedlog zaključka
 7. Izvještaj o realizovanim aktivnostima Implementacione jedinice projekta "Energetska efikasnost u BiH" za Federaciju Bosne i Hercegovine u periodu od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
 8. Informacija o Projektu izgradnje gasovoda Južna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Hrvatske (gasovod Zagvozd-Posušje-Novi Travnik/Travnik sa odvojkom za Mostar) i tekstu Prednacrta Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izgradnji gasovoda "Južna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske" na pravcu Zagvozd (Hr) - Posušje (BiH) - Novi Travnik/Travnik sa odvojkom za Mostar, s Prijedlogom zaključka
 9. Informacija o stanju u ZD rudnicima uglja, koja posluju u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo sa pregledom rezultata u periodu 2009-2017., s Prijedlogom zaključka
 10. Informacija o realizaciji Drugog projekta upravljanje čvrstim otpadom, s Prijedlogom zaključka
 11. Informacija o održanom III sastanku posebne grupe za reformu javne uprave, sa Preporukama i Narednim aktivnostima Evropske komisije i Prijedlogom zaključka
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE