178. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.05.2019.
Saopćenje o radu


178. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, razmatrala inicijativu poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Mirze Ganića za uvrštavanje lijeka enzalutamid za liječenje metastatskog karcinoma prostate rezistentnog na kastraciju s posebnog programa u okviru Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava Fonda solidarnosti FiH, na Listu lijekova ovog fonda. U izjašnjenju Vlade je navedeno da na Listu lijekova Fonda solidarnosti mogu biti uvršteni i lijekovi preporučeni kroz poseban program, za koje budu osigurana dodatna sredstva. Preporučeni sadržaj posebnog programa sadrži lijekove koji se koriste isključivo prema posebnoj preporuci ordinirajućeg doktora medicine, specijaliste određene grane, za odgovarajućeg pacijenta, uz tačno utvrđenu indikaciju, način primjene, doziranje, te uz navedenu očekivanu potrebnu količinu lijeka i dužinu trajanja terapije. Uvođenje osiguranika u pravo korištenja preporučenih lijekova vrši Komisija za utvrđivanje prava korištenja lijekova.
 
Trenutne aktivnosti Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, navedeno je u izjašnjenju, usmjerene su na reviziju liste lijekova Fonda solidarnosti. Na posljednjem sastanku Komisije za stavljanje i skidanje lijekova na Listu lijekova Fonda solidarnosti FBiH je, prema dostavljenim stručnim mišljenjima podkomisije za onkološke lijekove, predloženo da lijek enzalutamid kapsule u jačini od 40 mg, s posebnog programa, bude uvršten na Listu lijekova Fonda solidarnosti.
 
Federalna vlada danas se očitovala i o zaključcima Kolegija Općinskog vijeća Kladanj koje je, podržavši incijativu "Za život sa manje boli", sugeriralo nadležnim organima i institucijama da poduzmu neophodne aktivnosti za nabavku senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje nivoa šećera u krvi za djecu i odrasle oboljele od dijabetesa.
 
Federalna vlada navodi da je, uvidom u spisak medicinskih sredstava koji imaju dozvolu za promet u BiH, utvrđeno da se ovaj senzor još ne nalazi na našem tržištu. Za stavljanje u promet medicinskog sredstva u BiH potrebno je da se proizvođač sa sjedištem u BiH ili pravna osoba koja zastupa stranog proizvođača i ima sjedište u našoj zemlji obrati Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH i pokrene proces upisa senzora u Registar medicinskih sredstva za tržište BiH. Tek nakon upisa podnosilac zahtjeva stiče pravo plasiranja tog proizvoda na bh. tržištu.
 
KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE ZA 2018. GODINU
 
Vlada FBiH se upoznala s konsolidiranim izvješćem o izvršenju proračuna Federacije BiH, kantona, općina i financijskih planova vanproračunskih fondova Federacije BiH za 2018. godinu.
 
Ukupni konsolidirani prihodi za razdoblje siječanj - prosinac 2018. godine iznosili su 8.719,3 milijuna KM, što je za 509,2 milijuna KM ili 6,2 posto više u odnosu na prethodnu godinu, dok je ostvarenje u odnosu na plan 93,6 posto.
 
Ukupni prihodi na nivou proračuna Federacije BiH za period januar - decembar 2018. godine ostvareni su u iznosu od 2.158,1 milijuna KM. To je za 38,2 milijuna KM ili 1,8 posto više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 95,1 posto.
 
Kantonalni proračuni su ostvarili ukupne prihode u iznosu od 2.301,2 milijuna KM, što je za 187,3 milijuna KM ili za 8,9 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 96,7 posto.
 
U razdoblju siječanj - prosinac 2018. godine ukupni prihodi proračuna općina iznosili su 890,2 milijuna KM i veći su za 51 milijun KM ili za 6,1 posto nego u prethodnoj godini. Ostvarenje u odnosu na plan iznosilo je 91,4 posto.
 
Ukupni prihodi na nivou financijskih planova vanproračunskih fondova Federacije BiH ostvareni su u iznosu od 3.855,6 milijuna KM, što je za 272,6 milijuna KM ili za 7,6 posto više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 104,4 posto.
 
TROMJESEČNO IZVRŠENJE PRORAČUNA FBiH
 
Ukupno ostvareni prihodi federalnog proračuna u prvom kvartalu 2019. godine iznose 451 milijun KM, što je 17 posto planiranog. Od toga su porezni prihodi (porez na dobit i prihodi od indirektnih poreza) ostvareni u iznosu od 379,3 milijuna KM, neporezni (naknade, takse, novčane kazne i ostali neporezni prihodi) iznose 62,3 milijuna KM, a primici od financiranja 9,4 milijuna KM, navedeno je u izvješću kojeg je danas prihvatila Federalna vlada.
 
Ukoliko se plan posmatra na bazi 1/4, idealno ostvarenje prihoda bi bilo 663,5 milijuna KM, što znači da realizacija naplate prihoda za prva tri mjeseca odstupa u odnosu na planiranu dinamiku priliva za 32,1 posto. Međutim, realnije je pratiti ostvarenje samo prihoda, isključujući financiranje. Ukoliko posmatramo plan na ovakav način, idealno ostvarenje bi bilo 505,9 milijuna KM, što znači da su ostvareni prihodi manji za 64,3 milijuna KM od idealnog.
 
U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje manji su za 17 posto ili za 95,7 milijuna KM, na što je najvećim dijelom utjecalo zaduženje u 2018. godini od MMF-a od 97,2 milijuna KM. Ostvareni prihodi, isključujući financiranje, manji su dva posto ili za 7,9 milijuna KM i rezultat su manjeg ostvarenja neporeznih prihoda u tekućoj godini.
 
Ukupno obračunati rashodi i izdaci za prvi kvartal 2019. godine iznose 337,6 miliona KM, što je 13 posto iznosa planiranog Proračunom FBiH za 2019. godinu.
 
Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 277,5 miliona KM, što je 82 posto ukupno obračunatih u tekućem razdoblju.
 
Bitno je istaknuti da su sve obveze prenesene iz prethodne godine izmirene u prvom kvartalu 2019. godine.
 
U odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine, ukupni rashodi i izdaci manji su za devet posto, ili za 33,2 milijuna KM. Najveći iznos sredstava utrošen je na socijalna davanja, 186,1 milijuna KM.
 
EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA I OBVEZNICA
 
Vlada FBiH donijela je dvije odluke o zaduženju Federacije BiH putem emisije trezorskih zapisa Federacije s ciljem prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih Proračunom FBiH za 2019. godinu, u nominalnim iznosima do 20.000.000 KM (s rokom dospijeća od 182 dana) i 50.000.000 KM (s rokom dospijeća od 273 dana). Danas su, također, za iste namjene, donijete i dvije odluke o zaduženju FBiH putem emisije obveznica u nominalnima iznosima do 30.000.000 KM, s rokovoma dospijeća od sedam i deset godina.
 
Javni pozivi za sudjelovanje u emisijama zapisa i obveznica bit će objavljeni na internet stranici Federalnog ministarstva financija, agenta emisije i Sarajevskoj burzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (SASE) najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcije.
 
Kako je danas rečeno, održavanje ovih aukcija zavisit će od likvidnosti proračuna i, prema sadašnjim pokazateljima, moguće je da budu otkazane.
 
O POSLOVANJU FONDA ZA OKOLIŠ
 
Vlada FBiH je prihvatila i Parlamentu FBiH uputila radi razmatranja i usvajanja Analitički izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2018. godinu.
 
Ukupno naplaćeni prihodi i primici Fonda u 2018. godini iznose 33.991.238 KM i u odnosu na planirane ostvareni su 84,34 posto, dok su u odnosu na prethodnu godinu veći za 5,01 posto. U strukturi ukupnih prihoda od naknada 2018. godine (KM 33.744.615), na osnovu Zakona o vodama ostvareno je 7.192.263 KM ili 21,3 posto, Zakona o Fondu 24.756.468 KM ili 73,3 posto i Zakona o upravljanju otpadom 1.600.004 KM ili 4,7 posto. Najznačajniji prihodi ostvareni su od naknada za okoliš koju plaćaju pravne i fizičke osobe pri registraciji motornih vozila u iznosu od  16.412.155 KM.
 
USVOJENI IZVJEŠTAJI FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE
 
Federalna vlada je usvojila izvještaj Federalne uprave civilne zaštite o prikupljenim i utrošenim sredstvima posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na nivou FBiH za 2018. godinu.
 
Ukupno prikupljena sredstva iz tekućeg priliva lani su iznosila 3.912.968,38 KM i veća su za 249.403 KM ili 6,8 posto u odnosu na 2017. godinu.
 
Budžetom Federacije BiH za 2018. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite je za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća odobreno 14.462.512 KM. Od toga je utrošeno 2.494.336 KM, ili 17 posto. Ovako mali procenat realizacije je zbog toga što je riječ o namjenskim sredstvima planiranim za djelovanje u slučaju proglašenja stanje prirodne ili druge nesreće. Kako nije bilo proglašenja stanja prirodne nesreće na nivou Federacije BiH, nego samo u pojedinim općinama, planirana sredstva nisu trošena u većem obimu.
 
Vlada FBiH danas je usvojila i izvještaj o radu ove uprave u 2018. godini.
 
PRIVATIZIRANO UKUPNO 43 POSTO DRŽAVNOG KAPITALA
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o realizaciji Programa rada i Finansijski izvještaj Agencije za privatizaciju u FBiH za 2018. godinu.
 
Kako je navedeno, od 1999. do 2018. godine, državni kapital je prodan u iznosu od 5,807 milijardi KM. Dakle, kroz sve vidove prodaje, uključujući i malu privatizaciju, prodato je oko 43 posto za prodaju nominiranog državnog kapitala. Ostvarena cijena za ovaj kapital je 9,161 milijardi KM, od čega je u certifikatima naplaćeno 8,485 milijardi KM, a u gotovini 0,675 milijardi KM.
 
Potpuno je privatizovano 1.088 firmi, a djelomično 94. Od ukupnog broja, 278 je privatizovano kroz malu privatizaciju. Dakle, u potpunosti je privatizovano 75 posto preduzeća predviđenih za prodaju prema Registru iz 1999. godine. Ukupan procenat preduzeća kod kojih je ostvarena potpuna ili parcijalna privatizacija je 81,5 posto.
 
Prodano je 2.600 predmeta imovine preduzeća, kojima je i pripao novac od prodaje.
 
Neprivatizovani državni kapital previđen za prodaju, prema Registru iz 1999. godine, iznosi oko 7,697 milijardi KM.
 
Iznos izdatih certifikata po osnovu općih potraživanja, plata pripadnika oružanih snaga BiH i potraživanja penzionera je 16,04 milijardi KM. Vrijednost neutrošenih certifikata je na kraju 2018. godine iznosila 5,13 milijardi KM, i sada mogu biti korišteni samo za otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo.
 
U 2018. godini knjigovodstvena vrijednost prodatog kapitala i imovine iznosila je 148.500,22 KM, ukupno ostvarena kupoprodajna cijena iznosi 130.550 KM, a odnosi se na prodaju dva predmeta imovine preduzeća u postupku male privatizacije.
 
PRIJEDLOG ZAKONA POVUČEN IZ PROCEDURE
 
Prihvativši informaciju Federalnog ministarstva pravde, Vlada FBiH danas je donijela zaključak o povlačenju iz zakonodavne procedure Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku Federacije BiH, koji je utvrdila na 152. sjednici 24.7.2018. godine.
 
Vlada je zadužila Federalno ministarstvo pravde da joj, u roku od 45 dana dostavi novi tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku FBiH, koji će sadržavati odredbe povučenog Prijedloga zakona, kao i kompiliranog prijedloga kojeg je dostavilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, odnosno Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.
 
REZULTATI KONTROLE KORIŠTENJA POTICAJA ZA POLJOPRIVREDU
 
Vlada FBiH je usvojila informacija o transferima za poljoprivredu u 2018. godini koji su odobreni programima utroška s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih prošlogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
 
Lani je kroz program poticaja za poljoprivredu planirana realizacija od 58.200.000 KM, a za izmirenje obaveza iz ranijeg perioda još 11.500.000 KM. Sredstva su utrošena u skladu s programima i ukupno je realizovano 69.513.992,31 KM ili 99,73 posto.
 
U 2018. godini realizovano je 9.038.220,37 KM za biljnu i 46.704.159,49 KM za animalnu proizvodnju, 1.282.420,34 KM za ruralni razvoj, 253.004,42 KM kroz ostale novčane podrške, 737.510,18 KM za sudske presude i žalbene postupke, a 11.498.677,51 KM za izmirenje obaveza iz ranijeg perioda. U istoj godini je odobreno ukupno 33.262 zahtjeva za novčane podrške. Od toga se 3.223 odnosilo na biljnu i 23.364 na animalnu proizvodnju, 203 za ruralni razvoj, 86 za ostale podrške, 128 u ponovljenim postupcima po žalbama i sudskim presudama, a 6.258 zahtjeva za izmirenje obaveza iz ranijeg perioda.
 
Ako se, u skladu sa Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, objedinjeno prikažu novčane podrške na nivou FBiH i kantona, ukupan iznos sredstava utrošen u novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Federaciji BiH u 2018. godini je iznosio 90.519.652,45 KM.
 
Resorno federalno ministarstvo je poduzimalo mjere iz svoje nadležnosti s ciljem osiguranja nadzora i kontrole namjenskog utroška sredstava za podrške, te je usko sarađivalo s Federalnom i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove. Ove uprave su izvršile nadzor kod 502 klijenata po modelu poticaja proizvodnji u 2018. godini, i utvrdile da njih 96 ne ispunjavaju propisane uslove.
 
Timovi Federalnog ministarstva izvršili su kontrolu na terenu svih odobrenih zahtjeva za model ruralnog razvoja (203), i nisu konstatovali nepravilnosti niti u jednom zahtjevu. Također su izvršili kontrolu na terenu 18 zahtjeva po modelu ostalih vrsta novčanih podrški, a nepravilnost je konstatovana samo u jednom slučaju.
 
Uvođenjem novog softverskog rješenja "Aplikacije za obradu poticaja" omogućena je bolja analiza, nadzor i transparentnost utroška sredstava. Federalno ministarstvo je na osnovu prethodne analize u 2018. godini uputilo 3.022 zahtjeva Federalnoj upravi za inspekcijske poslove za nadzor u ukupnom iznosu od 7.590.941,63 KM, dok je za 74 zahtjeva iz prethodnih perioda obustavljen postupak do rješavanja prethodnog pitanja u ukupnom iznosu od 175.944,46 KM.
 
ODLUKA POSTIGLA CILJ
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o primjeni Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji Federacije BiH.
 
Ova dva federalna ministarstva su zadužena da pripreme Prijedlog odluke o utvrđivanju stepena finalizacije gotovih proizvoda od drveta u FBiH.
 
SREDSTVA UTROŠENA NAMJENSKI
 
Vlada FBiH prihvatila je informaciju o utrošku sredstava odobrenih proračunom FBiH za 2018. godinu za elektrifikaciju Unske pruge na dionici Bihać - Slatina, u iznosu od 2.300.000 KM. Usvojena je i informacija o utrošku lani odobrenih 6.000.000 KM za izmirenje obveza po Zakonu o financijskoj konsolidaciji JP Željeznice Federacije BiH.
 
Kako je konstatirano, u oba slučaja su odobrena sredstva utrošena namjenski, a Željeznice Federacije BiH Vlada je zadužila da za te iznose povećaju udio državnog u temeljnom kapitalu društva.
 
O ODUZIMANJU IMOVINE STEČENE KRIVIČNIM DJELOM
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, sačinjenu na osnovu podataka nadležnih tužilaštava i sudova  u FBiH o predmetima u kojima je predložena i izrečena mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u 2018. godine.
 
Tužilaštva u FBiH su lani imala 74 prijedloga upućena sudovima za određivanje privremenih mjera osiguranja ili za trajno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, ukupne vrijednosti 12.865.718,62 KM. Tužilaštva su, također, dostavila i podatke o prijedlozima za koje nije utvrđena novčana vrijednost, a radi se o više putničkih motornih vozila, suvlasničkih dijelova nekretnina, TV i mobilne tehnike i ostalog.
 
Sudovi u FBiH su Agenciji dostavili podatke da su u toku 2018. godine imali 80 pojedinačnih postupaka u kojima je određeno oduzimanje imovinske koristi. Od toga se 14 odnosilo na privremeno oduzetu imovinsku korist, čija novčana protivvrijednost iznosi 694.939,12 KM, kao i jednu stambeno-poslovnu zgradu čiju će vrijednost utvrditi istraga.
 
Kada je u pitanju trajno oduzeta imovinska korist iz pojedinačnih postupaka u toku 2018. godine, riječ je, prema odgovorima nadležnih sudova, ali ne svih, o novčanoj protuvrijednosti od 173.922,98 KM. Međutim, prema podacima kojima raspolaže sama Agencije, riječ je o 495.000 KM, od čega je u budžet dosad transferirana vrijednost trajno oduzete imovine u iznosu od 235.000 KM.
 
Podaci koji su dostavljeni Agenciji i na osnovu kojih je sačinjena analiza će, u daljem radu, služiti za izradu procjena i strategija vezanih za pitanja koja se odnose na oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Federaciji BiH.
 
ODOBRENA SREDSTVA ZA AERODROME
 
Federalna vlada usvojila je danas tri programa utroška sredstava namijenjenih unaprjeđenju zračnog prometa u FBiH, u ukupnom iznosu od 10.605.000 KM.
 
Aerodromima u Tuzli, Mostaru i Bihaću odobreno je po 3.535.000 KM, a u sva tri slučaja odlukama je detaljno određeno za koje projekte sredstva mogu biti utrošena.
 
Za iste namjene je s pozicije subvencija javnim preduzećima odobreno po 430.000 KM JP Aerodrom Tuzla i JP Aerodrom Mostar.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada je dala na korištenje poslovne prostore u Sarajevu u ulici Ismeta Mujezinovića Općini Centar i zgradu nekadašnjeg Štaba TO Kakanj općini Kakanj na period od pet i 10 godina bez naknade.
 
Usvojeni su kvartalni izvještaji o napretku projekata „Podrška zapošljavanju (ESP)“ i „Smanjenje faktora rizika za zdravlje u BiH (RHRF)“ za period od 1.1. do 31.3. 2019. godine.
 
Prihvaćeni su i izvještaji o prošlogodišnjem radu i planovi rada za 2019. godinu kazneno-popravnih zavoda Sarajevo, Bihać, Tuzla, Orašje, Mostar, Busovača i Zenica.
 
Vlada FBiH je primila na znanje godišnji izvještaj Nezavisnog operatora sistema za prenosni sistem u BiH za prošlu godinu.
 
Usvojen je izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provođenju Akcionog plana 2016.-2019. za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji BiH“ u 2017. godini, a ovo ministarstvo zaduženo da prati, analizira i jednom godišnje izvještava o njegovom provođenju.
 
Prihvaćen je dvadeset drugi tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije
 
Prihvaćena je i informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji projekta sa objašnjenjem o uzrocima eventualnog odstupanja realizacije od planiranih ulaganja u projekte i zastojima u njihovoj realizaciji za prvi kvartal ove godine.
 
Vlada je usvojila informaciju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću. Prihvaćena je i informacija o stanju sigurnosti u željezničkom saobraćaju za 2017. godinu.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH je za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar opunomoćila Jadranka Puljića, Envera Mujezinovića za Skupštinu  privrednog društva Zraka d.d. Sarajevo, a Jakuba Mušinbegovića za Skupštinu privrednog društva Pretis d.d. Vogošća.
 
Danas su donesene odluke o raspisivanju javnog konkursa i utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittala Zenica d.o.o. uime Federacije BiH.
 
Vlada je donijela Odluku o prestanku važenja odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać i donijela novu odluku o utvrđivanju kriterija za ovaj izbor i nominovanje. Vlada je, također, poništila prethodni i raspisala novi javni konkurs za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora JP Nacionalni park Una d.o.o.Bihać.
 
Za predstavnike Vlade FBiH u Pregovaračkom timu BiH za vođenje pregovora s ciljem zaključivanja Sporazuma o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne stomatologije, arhitekata i inženjera građevine, nominovani su Alden Kajtaz i Marina Bera.
 
U danas formiranu Radnu grupu za izradu analize uticaja na poslovanje sistemskih i korisničkih IT servisa i registara imenovani su Hasmir Selimović (predsjednik), Alma Sinanović, Veldin Polovina, Kenan Osmanagić, Boris Katalinić i Mirsad Kamber.
 
* * *
NAPOMENA: Zbog obaveza premijera FBiH i pojedinih federalnih ministara, 178. sjednica Vlade FBiH je prekinuta. Preostale tačke dnevnog reda će biti razmatrane naknadno.
 
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE