178. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.05.2019.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 177. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 25.4.2019. godine i Zapisnika 136. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 30.4.2019. godine, telefonskim putem  
2. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za uvrštavanje lijeka enzalutamid za liječenje metastatskog karcinoma prostate rezistentnog na kastraciju s Posebnog programa u okviru Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava Fonda solidarnosti Federacije BiH na Listu lijekova Fonda solidarnosti Federacije BiH, koju je podnio Mirza Ganić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog izjašnjenja na Zaključak Općinskog vijeća Kladanj  
4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Zrak d.d. Sarajevo  
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Zrak d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Zrak d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Zrak d.d. Sarajevo
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća
7. Prijedlozi odluka:  
a) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (6M) Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (9M) Federacije Bosne i Hercegovine
8. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (7Y) Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (10Y) Federacije Bosne i Hercegovine
9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za sufinansiranje Projekta Razvoj navodnjavanja za I i II kvartal 2019. godine
 
 
10. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine  
c) Prijedlog teksta javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine
11. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu Privrednom društvu JAFA-JASE 4 d.o.o. Špionica - Srebrenik u iznosu od 650.000 KM
12. Prijedlog odluke o otpisu zastarjelih potraživanja Federalnog ministarstva pravde prema kupcima časopisima „Pravna misao“ za 2016. godinu
13. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać
b) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać
c) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać
d) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać
e) Prijedlog teksta obavještenja o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać i ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać
14. Prijedlog odluke o odobravanju na korištenje sredstava od povrata PDV-a za nastavak implementacije mjera energetske efikasnosti u objektima Javnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine u okviru Projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom  
16. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
17. Prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovnih prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića br. 18, 34 i 38, Općini Centar Sarajevo
18. Prijedlog odluke o davanju na korištenje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Kabinetu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine
19. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje zgrade štaba TO u Kaknju Općini Kakanj
20. Prijedlog rješenja o nominiranju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Pregovarački tim BiH za vođenje pregovora u cilju zaključivanja Sporazuma o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne stomatologije, arhitekata i inženjera građevine  
21. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu analize uticaja na poslovanje sistemskih i korisničkih IT servisa i registara
22. Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije BiH za period januar-decembar 2018. godine, s Prijedlogom zaključka
23. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 1. januara do 31. marta 2019. godine, s Prijedlogom zaključka  
24. Kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Podrške zapošljavanju“ (ESP) za period 1. januar-31. mart 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
25. Izvještaji o radu kazneno-popravnih zavoda Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu  
- Izvještaj o radu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka  
- Izvještaj o radu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka  
- Izvještaj o radu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka  
- Godišnji izvještaj o radu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Orašje za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka  
- Izvještaj o radu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka  
- Izvještaj o radu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Busovača za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka  
- Izvještaj o radu Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka  
26. Planovi rada kazneno-popravnih zavoda Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
- Program rada Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka  
- Godišnji plan rada Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka  
- Plan rada Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka  
- Godišnji plan rada Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Orašje za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka  
- Program rada Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Mostar za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka  
- Godišnji plan rada Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Busovača za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka  
- Program rada Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
27. Analitički izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom odluke
28. Izvještaj o provođenju Akcionog plana 2016.-2019. godina za realizaciju Projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“ za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
29. Kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Smanjivanje faktora rizika za zdravlje u BiH“ (RHRF) za period 1.1.-31.3.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
30. Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima od posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.1- 31.12.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
31. Godišnji izvještaj o radu Federalne uprave civilne zaštite za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka  
32. Godišnji izvještaj o radu Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini u periodu od 1.1.2018. do 31.12.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
33. Izvještaj o realizaciji Programa rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Planom privatizacije za 2018. godinu i Finansijski izvještaj Agencije za period 1.1.-31.12.2018. godine, s prijedlozima zaključaka  
a) Izvještaj o realizaciji Programa rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine s Planom privatizacije za 2018. godinu s Prijedlogom zaključka  
b) Finansijski izvještaj Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 1.1.- 31.12.2018. godine, s Prijedlogom zaključka  
34. Dvadeset i drugi tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine, Kredit broj: 5188-BA, za period 1.1.2019.-31.3.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
35. Izvještaj o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave, federalnih upravnih organizacija i federalnih institucija, za period januar - mart 2019. godine, s Prijedlogom zaključka  
36. Izvještaj o radu Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.9.2018. - 1.3.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
37. Informacija o statusu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
38. Informacija o odobrenim transferima za poljoprivredu u 2018. godini, s Prijedlogom zaključka
39. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 197/2018 od 1.2.2018. godine (Primjena Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine), s Prijedlogom zaključka
40. Informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji projekata sa objašnjenjem o uzrocima eventualnog odstupanja realizacije od planiranih ulaganja u projekte i zastojima u njihovoj realizaciji za I. kvartal 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
41. Informacija o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, s Prijedlogom zaključka
42. Informacija o stanju sigurnosti u željezničkom saobraćaju za period I-XII 2017. godine, s Prijedlogom zaključka
43. Informacija o utrošku odobrenih sredstava Budžeta Federacije za 2018. godinu dodijeljenih za elektrifikaciju Unske pruge na dionici Bihać Blatina, s Prijedlogom zaključka
44. Informacija o utrošku odobrenih sredstava Budžeta Federacije za 2018. godinu dodijeljenih za izmirenje obaveza po zakonu o finansijskoj konsolidaciji JP Željeznica Federacije BiH, s Prijedlogom zaključka
45. Informacija o dodijeljenim sredstvima iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija za potrebe plaćanja PDV-a po ugovorenim uslugama za realizaciju međunarodnih kredita odobrenim JPŽFBiH d.o.o. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka  
46. Informacija o Zahtjevu Federalnog ministarstva okoliša i turizma upućenom Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za dostavu instrukcije da li je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zainteresovana za kupovinu zemljišta koje se nalazi na području Nacionalnog parka „Una“, ponuđenog po pravu prvokupa, ponuđača Kadire (Maše) Pehlivanović
47. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-februar 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
48. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2019. godine, s Prijedlogom zaključka  
49. Informacija o održanom 3. sastanku Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost, 28. i 29. novembra 2018. godine, s Prijedlogom zaključka
50. Informacija o održanom trećem sastanku Pododbora za inovacije, informacijsko društvo i socijalnu politiku, s Preporukama Evropske komisije i Prijedlogom zaključka
51. Informacija o mogućnosti priključenja objekta Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Husrefa Redžića 4 i objekta Vila Braun, ulica Alipašina 45, na toplifikacioni sistem KJKP Toplane-Sarajevo, s Prijedlogom zaključka  
52. Informacija o stanovima iz stambenog fonda Prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
53. Informacija o davanju na korištenje poslovnih prostorija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u Sarajevu, ulica Antuna Branka Šimića 4, Federalnoj direkciji robnih rezervi, s Prijedlogom odluke
54. Informacija - Analiza podataka u kojima je predložena i izrečena mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu 1.1.-31.12.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
55. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (Centru za kulturu Orašje za izradu i postavljanje spomenika glumcu Ivi Gregureviću)
56. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (JU Muzej savremene umjetnosti Ars Aevi za produkciju rada pod nazivom „Zenica Trilogija“)
57. Informacija o potrebi odobravanja izdvajanja sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine“ za 2019. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva, s Prijedlogom zaključka
58. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o formiranju Federalnog operativnog štaba za pitanje migracija
59. Prijedlozi odluka:  
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Tuzla“ utvrđenogBudžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Mostar“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
60. Prijedlozi odluka:  
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - „Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Tuzla“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija  
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera – „Kapitalni transferi javnim preduzećima – Unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Mostar“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija  
c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera – „Kapitalni transferi javnim preduzećima – Unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Bihać“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija  
61. Prijedlog rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe za utvrđivanje aktivnosti sa ciljem provođenja člana 130. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
62. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
Petak,
15. januar 2021.
VIŠE