177. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 25.04.2019.
Saopćenje o radu


177. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
NA IME POTICAJA PODUZETNIŠTVU 8.071.280 KM
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta u ukupnom iznosu od 8.071.280 KM, a sredstva će korisnicima biti isplaćena kao nepovratna (grant).
 
Za izgradnju preduzetničkih zona predviđeno je 4.500.000 KM, na ime poticaja inovatorima - pojedincima 50.000 KM, a za stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja 100.000 KM.
 
Za unapređenje institucijske preduzetničke infrastrukture bit će izdvojeno 100.000 KM, za poticaje udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama 100.000 KM, a za pružanje mentoring usluga za subjekte male privrede 50.000 KM.
 
Opstanak tradicionalnih i starih obrta bit će podržan sa 180.000 KM, a razvoj vezanih i posebnih obrta sa 500.000 KM.
 
Iznos od 850.000 KM namijenjen je za poticaj novoosnovanim subjektima male privrede, a za jačanje konkurentnosti malih i srednjh preduzeća predviđeno je 1.451.280 KM. Za tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka) planiran je iznos od 190.000 KM.
 
ZA KREDITNE POTICAJE PODUZETNIŠTVU I OBRTU 1.000.000 KM
 
Vlada FBiH odobrila je utrošak sredstava utvrđenih u Budžetu Federacije BiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, za realizaciju Programa "Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta". Sredstva od 1.000.000 KM, bit će plasirana putem Razvojne banke Federacije BiH, na revolving osnovi, s rokom povrata do 2030. godine.
 
Ovi poticaji će, kao državna pomoć male vrijednosti, biti dodjeljivani na period do sedam godina, s grejs periodom do dvije godine i kamatnom stopom od jedan posto.
 
Cilj programa je finansijska podrška subjektima male privrede kojima su za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti neophodna dodatna ulaganja u osnovna sredstva, što će omogućiti pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje novih usluga, veće iskorištavanje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta, očuvanje postojećeg broja subjekata male privrede i novo zapošljavanje.
 
Do 30 posto odobrenih kreditnih sredstava subjekti male privrede moći će koristiti za nabavku repromaterijala.
 
Korisnici sredstava mogu biti subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima sa sjedištem na području Federacije BiH, nalaze se u većinskom vlasništvu državljana BiH i imaju najmanje dva zaposlena na neodređeno vrijeme.
 
Sredstva će biti dodjeljivana nakon javnog konkursa, a ukoliko ne budu raspodijeljena u cijelosti, novi javni konkurs može biti raspisan do kraja 2019. godine.
 
USVOJENA INFORMACIJA O STATUSU KREDITNIH I GRANT
SREDSTAVA NAMIJENJENIH ZA PENZIONISANJE RADNIKA
 
Federalna vlada usvojila je informaciju o statusu i realizaciji kreditnih i grant sredstava koja su za uvezivanje radnog staža obezbijeđena iz budžeta FBiH od 2012. do 2018. godine putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i iz posebnog fonda Razvojne banke Federacije BiH u periodu 2017. - 2018. godina.
 
Kroz programe Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u periodu 2012. - 2018. godina dodijeljeno je 7.997.774,42 KM za uvezivanje staža za 794 radnika, radi odlaska u penziju.
 
Kroz poseban fond Razvojne banke FBiH u periodu 2017.-2018. godine dodijeljeno je 13.363.932,51 KM za 738 radnika, kako bi ostvarili uslove za odlazak u penziju, kao i 14.651.333,49 KM za 2.868 radnika za uplate doprinosa za PIO/MIO, s ciljem uvezivanja radnog staža za određeno vremensko razdoblje.
 
Na dan 19.4.2019. godine na računu posebnog fonda Razvojne banke FBiH ima 3.257.709,90 KM.
 
KREDIT ZA BOLJI JAVNI PREVOZ U SARAJEVU
 
Vlada FBiH danas je podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta "Javni prevoz Sarajevo", u iznosu od 35.000.000 eura.
 
Prihvatila je i informaciju o kreditu EBRD-a, kao osnovi za vođenje pregovora, nakon čega će biti donesena konačna odluka. Krajnji dužnik po ovom zaduženju je Kanton Sarajevo.
 
Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije BiH podnijeti informaciju o pregovorima kao i tekst usaglašenog Ugovora između Bosne i Hercegovine i EBRD-a, i današnje zaključke dostaviti Ministarstvu finansi
ja i trezora BiH radi provođenja dalje procedure.
Projekat "Javni prevoz Sarajevo" se sastoji iz dvije komponente: sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge (20.000.000 eura) i obnove voznog parka za javni linijski prevoz putnika (15.000.000 eura).
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Vlada Federacije BiH je, nakon razmatranja Zahtjeva za ocjenu ustavnosti koji je Ustavnom sudu FBiH podnio potpredsjednik FBiH Milan Dunović, ocijenila da Odredbom člana 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu nije uskraćeno pravo radnika na pristup sudu i pravično suđenje utvrđeno Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, te da ova odredba nije u suprotnosti sa Ustavom FBiH.
 
Povodom inicijative poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Alme Kratine za registraciju "Libre" senzora za mjerenje nivoa šećera u krvi od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH i finansiranje kroz sistem zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, Federalna vlada navodi da je, uvidom u spisak medicinskih sredstava koji imaju dozvolu za promet u BiH, utvrđeno da se Free Style Libre senzor još ne nalazi na našem tržištu. Trenutno je jedino u prometu u Republici Hrvatskoj i finansiran je sredstvima obveznog zdravstvenog osiguranja samo u indikaciji dijabetisa tipa l.
 
U BiH trenutno ne postoji registrirana pravna osoba koja bi mogla pokrenuti proces upisa senzora u Registar medicinskih sredstva za tržište BiH kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. Zahtjev za upis u Registar medicinskih sredstava podnosi proizvođač medicinskih sredstava sa sjedištem u BiH ili pravna osoba koja zastupa stranog proizvođača i ima sjedište u BiH. Pored stavljanja medicinskog sredstva u promet proizvođač ili ovlašteni zastupnik dužan je dostaviti potpunu informaciju o osiguranju odgovornosti proizvođača za moguću štetu nanesenu korisniku medicinskog sredstva, koje vrijedi na teritoriji BiH. Tek upisom medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava podnositelj zahtjeva stiče pravo njihovog plasiranja na tržištu BiH.
 
ODLUKE O LISTAMA LIJEKOVA
 
Federalna vlada je donijela Odluku o utvrđivanju Lista lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja FBiH i cijena lijekova uvrštenih na Federalnu listu, koju čine A i B lista. Na prvoj su lijekovi sa sudjelovanjem kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja u cijeni lijeka od 100 posto, odnosno lijekovi za koje nije moguće utvrđivati neposredno sudjelovanje osiguranika u nabavci. B listu čine lijekovi sa sudjelovanjem zavoda u procentualnom iznosu određenom odlukom vlade kantona, sukladno financijskim mogućnostima i u koju nisu uključeni amputirani lijekovi. Odlukom je precizirano da A lista mora biti obvezno sadržana u listi lijekova koji mogu biti prepisivani i izdavani na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja kantona. B lista lijekova može biti u pozitivnoj listi lijekova kantona, ukoliko su kumulativno ispunjeni uvjeti da su na pozitivnu listu lijekova kantona uključeni svi generički nazivi iz A liste, sa sudjelovanjem zavoda zdravstvenog osiguranja kantona u cijeni lijeka od 100 posto, te da su osigurana sredstva u kantonu za financiranje B liste lijekova koja se uključuje u pozitivnu listu lijekova kantona.
 
Danas je utvrđena i Lista lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti FBiH sačinjenoj prema generičkim nazivima lijekova i Anatomsko­terapijsko-kemijskoj klasifikaciji lijekova Svjetske zdravstvene organizacije. Ova bolnička lista obvezna je za sve kantone, a samo iznimno, na kantonalne bolničke liste lijekova mogu biti privremeno uvršteni i lijekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u BiH, a koji su sadržani u svom generičkom obliku na federalnoj, uz uvjet da je takav lijek od vitalne važnosti u dijagnostici i liječenju određenih bolesti i određenih pacijenata za koje ne postoji adekvatna zamjena.
 
UTVRĐEN JAVNI INTERES ZA REKONSTRUKCIJU MAGISTRALNIH CESTA
 
Vlada FBiH utvrdila je da je rekonstrukcija magistralnih cesta od javnog interesa za FBiH i da je korisnik  eksproprijacije nekretnina potrebnih za ove radove JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo. Ovom preduzeću je naloženo da sredstva za realizaciju ove odluke osigura u skladu s planovima poslovanja.
 
Kako je navedeno, JP Ceste ima veliki problem s pribavljanjem neophodnih dozvola za rekonstrukciju mreže magistralnih cesta u Federaciji BiH, kako na projektima modernizacije, tako i na svim ostalim projektima.
 
Kako je jedan od uslova za dobivanje urbanističke saglasnosti za rekonstrukciju magistralnih cesta odluka o utvrđivanju javnog interesa za Federaciju BiH, bilo je potrebno da Vlada Federacije BiH donese odluku o utvrđivanju javnog interesa za ove radove radi stjecanja uslova za dobivanje urbanističke saglasnosti i znatnog ubrzanja procesa eksproprijacije.
 
JOŠ 800.000 KM KROZ TRANSFERE FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA
PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA
 
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela dvije odluke o usvajanju programa utroška i kriterija raspodjele sredstava tekućih transfera neprofitnim organizacijama, utvrđenih Budžetom FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
 
Prva odluka se odnosi na sufinansiranje obilježavanja značajnih datuma u iznosu od 300.000 KM, od čega je 220.000 KM za sufinansiranje manifestacija obilježavanja značajnih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata i 40.000 KM kao interventna sredstva. Sredstva iz ove odluke bit će dodijeljena na osnovu javnog poziva, a isplata će biti izvršena jednokratno u visini odobrenog iznosa.
 
Drugom odlukom odobreno je 500.000 KM, od čega je 350.000 KM Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije i 150.000 KM Zakladi za pružanje pravne pomoći pripadnicima ove populacije. Sredstva iz ove odluke će biti korištena za pružanje pravne pomoći optuženim ili osumnjičenim braniocima pred nadležnim sudovima, kako bi dokazali svoju nevinost.
 
SAGLASNOST NA VEĆU VELEPRODAJNU CIJENU PRIRODNOG GASA
 
Federalna vlada danas je dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1.05.2019. godine, koja iznosi 640 KM/1000 Sm3, odnosno 0,640 KM/ Sm3. U ovu cijenu nije uračunat porez na dodanu vrijednost.
 
Odluka je donesena nakon što je 22.4.2019. godine Federalnom ministarstvu trgovine BH-Gas d.o.o. Sarajevo dostavio zahtjev za promjenu veleprodajne cijene prirodnog gasa prema distributivnim kompanijama. Uz zahtjev je stigla i Odluka Nadzornog odbora ove kompanije, kao i pozitivno mišljenje Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva.
 
Nakon razmatranja i analize zahtjeva, kao i analize dostavljene dokumentacije koja ukazuje na povećanje ruske nabavne cijene i kursa dolara, prihvaćeno je povećanje cijene od 29,29 posto.
 
Odluka je donesena cijeneći troškove nabavne cijene, trenutnu poziciju BH-Gasa d.o.o. Sarajevo, strateške projekte uz razmatranje svih aspekata poslovanja ovog društva.
 
IZVRŠENJE PRORAČUNA FBiH ZA 2018. GODINU
 
Proračun FBiH za 2018. godinu, odnosno njegove izmjene i dopune, ostvario je negativan financijski rezultat (deficit), odnosno ukupni prihodi, primici i financiranja manji su od ukupnih rashoda i izdataka za 8,4 milijuna KM. No, bitno je da, i pored ovog deficita, na kraju 2018. godine akumulirani suficit iznosi 114,2 milijuna KM.
 
Izmjenama i dopunama prošlogodišnjeg Proračuna su, po osnovi prihoda, primitaka i financiranja, planirana sredstva od 2.989,7 milijuna KM. Od toga je ostvareno 2.412,9 milijuna KM, ili 81 posto planiranih.
 
Prihodi od poreza iznosili su 1.662,7 milijuna KM, neporezni su ostvareni sa 495,3 milijuna KM, dok su prihodi po osnovi financiranja iznosili 254,8 milijuna KM.
 
U odnosu na 2017. godinu, ostvareni prihodi, primici i financiranje manji su za pet posto ili 117,1 milijuna KM. Na to je izravno utjecalo nekoliko elemenata. Tako je primitak od sukcesije od 120 milijuna KM (klirinški dug bivšeg SSSR-a), ostvaren u rujnu 2017. godine. Prihodi od povrata anuiteta (sredstva krajnjih korisnika za otplatu kredita) bilježe značajan pad od 33 posto, odnosno manji su za 92,1 milijuna KM. Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 24,3 milijuna KM, a odnose se na sredstva uplaćena od strane Union banke d.d. Sarajevo po Ugovoru o preuzimanju kreditnog portfelja. Konačno, naknade i pristojbe i prihodi od pružanja javnih usluga također bilježe pad od 27 posto i manji su za 28 milijuna KM.
 
Za razliku od ovih kategorija, prihodi od poreza na dobit sa ostvarenjem od 85 milijuna KM bilježe rast od 12 posto, odnosno 9,4 milijuna KM. Također, prihodi od neizravnih poreza od 1.577,7 milijuna KM su veći za tri posto ili 53,2 milijuna KM u odnosu na 2017. godinu.
 
U odnosu na prethodnu godinu, ukupni rashodi i izdaci bilježe istu razinu izvršenja. Međutim, ukoliko se promatra izvršenje po pojedinim kategorijama rashoda, evidentno je da su kapitalni transferi u značajnom porastu. Na poziciji kapitalnih transfera javnim poduzećima izvršenje je veće za šest posto, ili za 129, 1 milijuna KM. Najveći utjecaj na ovaj porast imao je kapitalni transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta od 153,0 milijuna KM.
 
Najveća izdvajanja po osnovi tekućih transfera i drugih tekućih rashoda odnose se na redovne mjesečne transfere za MIO (260,8 milijuna KM), za invalidnine (279,5 milijuna KM), za neratne invalidnine (139,7 milijuna KM), za provedbu Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih odličja (15,3 milijuna KM) i za civilne žrtve rata (25,1 milijuna KM).
 
Važno istaknuti da je u okviru redovnog transfera za MIO isplaćeno 18,1 milijuna KM verificiranog duga prema ovom fondu.
 
POLITIKA UPRAVLJANJA INFORMACIONOM SIGURNOŠĆU
 
Vlada FBiH dala je saglasnost na Politiku upravljanja informacionom sigurnošću u institucijama Federacije BiH za period 2018.-2022. godina.
 
S ciljem izrade zakonskih i podzakonskih akata za provedbu ove politike, Vlada FBiH će formirati radnu grupu koja će joj, s ciljem omogućavanja provedbe ove politike, predložiti donošenje zakonskih i podzakonskih akata. Riječ je, prije svega, o Zakonu o informacionoj sigurnosti mrežnih informacionih sistema, te smjernicama o informatičkoj sigurnosti radnog mjesta, klasifikaciji informacionih resursa, korištenju prijenosnih uređaja, fizičkoj zaštiti informacija, kontroli pristupa i bilježenju događaja, te upravljanju sigurnosnim incidentima.
 
O DUGU I ZADUŽIVANJU
 
U prva tri mjeseca 2019. godine je po osnovi vanjskog duga, ukupno bilo angažirano 51.452.527,70 KN u više valuta i od više kreditora, kaže se u izvješću o dugu u prvom ovogodišnjem kvartalu, kojeg je usvojila Vlada FBiH. U ovom razdoblju je za financiranje projekta izgradnje i obnova bolnica ugovoren novi kredit sa Saudijskim fondom za razvoj u iznosu od 33.632.487 KM. Istovremeno je postao efektivan kredit Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) od 25.000.000 eura (48.895.750 KM) namijenjen projektu sarajevskog vodovoda.
 
U ovom razdoblju je, na ime glavnice i kamate, isplaćeno ukupno 79.681.994,73 KM. Od toga se 59.613.512,20 KM ili 76,63 posto odnosilo na otplatu glavnice, a 20.068.482,54 KM ili 23,37 posto na troškove kamate. U odnosu na planirano servisiranje vanjskog duga (110.720.742 KM), realizacija je u prvom kvartalu bila manja za 28,03 posto .
 
Vanjski dug je na kraju prvog kvartala 2019. godine iznosio 4.727.237.478 KM ili 2.715.496.900 dolara. Nominalni iznos duga, izražen u domaćoj valuti, veći je nego u proteklom kvartalu za 24.497.395 KM odnosno za 0,52 posto. Stanje duga izraženo u dolarima je, u odnosu na IV kvartal 2018. godine, manje za 38.586.187 dolara ili 1,4 posto.
 
Vanjski dug je, s ciljem osiguranja sredstava za financiranje većih infrastrukturnih projekata, te za proračunsku podršku, najvećim dijelom ugovoren s bilateralnim i multilateralnim financijskim institucijama (Svjetska banka, Europska banka za obnovu i razvoj, Europska investicijska banka, Međunarodni monetarni fond). Preko multilateralnih financijskih institucija realizirano je 3.627.766.551,07 KM ili 76,74 posto ukupnog vanjskog duga Federacije BiH, dok se preostalih 1.099.470.926,93 KM ili 23,26 posto odnosi na zaduženje kod bilateralnih kreditora.
 
Kamata plaćena na vrijednosne papire Federacije BiH u l. kvartalu 2019. godine iznosila je 429.843 KM i odnosi se na kamatu po osnovi emitiranih tržišnih obveznica (330.000 KM) i obveznica emitiranih za izmirenje obveza po osnovi stare devizne štednje (99.843 KM).
 
Ukupan unutarnji dug Vlade FBiH je na dan 31. 3. 2019. iznosio 699.734.445 KM (401.952.880 dolara) i u odnosu na protekli kvartal je veći za 0,7 posto, ili 4.931.273 KM.
 
Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada FBiH je na dan 31.3. 2019. iznosio 5.426.971.923 KM ili 3.117.449.780 dolara i veći je nego u proteklom kvartalu za 0,36 posto odnosno 19.566.122 KM.
 
Ukupan vanjski dug i unutarnji dug Vlade Federacije BiH u koji nisu uključene verificirane obveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obveze prema zaposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva obrane i vojske Federacije, iznosi 5.414.516.310 KM ili 3.110.294.824 dolara i veći je u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 0,71 posto odnosno 38.371.004 KM.
 
Vlada se danas upoznala i o informaciji o vanjskom i unutarnjem dugu u FBiH na dan 31.12.2018. godine, koja će biti upućena Parlamentu FBiH radi informiranja i objavljena na web stranici Federalnog ministarstva financija.
 
Ukupan vanjski i unutarnji dug u Federaciji BiH, uključujući dug kantona, gradova, općina, javnih poduzeća i drugih korisnika kredita, je na kraju protekle godine iznosio 5.651,96 milijuna KM ili 27,52 posto BDP-a, od čega se 83,21 posto odnosi na vanjski i 16,79 posto na unutarnji dug.
 
Najveći kreditori su Svjetska banka, Europska investicijska banka i Europska banka za obnovu i razvoj. Gotovo 36 posto vanjskog duga u FBiH predstavlja dug prema Svjetskoj banci.
 
Nakon konstantnog rasta duga u razdoblju 2011.-2015. godina, od 2016. godine dolazi do blagog pada, što je posljedica zastoja u potpisivanju novih ugovora s međunarodnim financijskim institucijama, veće otplate u odnosu na povlačenje kreditnih sredstava namijenjenih za financiranje infrastrukturnih projekata, a od 2017. godine i zbog unutarnjeg duga u Federaciji BiH zbog manjeg zaduživanja emisijom vrijednosnih papira na domaćem tržištu.
 
Federalnom parlamentu će biti upućen i na web-stranici Federalnog ministarstva financija objevljen danas usvojeni Godišnji plan zaduživanja za 2019. godinu.
 
Na temelju potreba identificiranih u Proračunu Federacije BiH za 2019. godinu i Programa javnih investicija za razdoblje od 2019. do 2012. godine, planirano je da u 2019. godini budu angažirana sredstva u ukupnom iznosu od 1.282,13 milijuna KM. Od toga se na financiranje odnosi 630 milijuna KM, a na ovogodišnje kapitalne projekte 625,13 milijuna KM.
 
NAPREDAK REFORME JAVNIH FINANCIJA
 
Usvojivši izvješće o provedbi Strategije reforme upravljanja javnim financijama u BiH za razdoblje 2017.-2018. godina, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo financija da, zajedno s kantonalnim ministarstvima financija, Uredom za reviziju institucija u FBiH i ostalim relevantnim institucijama, nastavi aktivnosti u provedbi ovog dokumenta.Odluke koje Vlada FBiH donosi, kaže se u izvješću, imaju dalekosežne posljedice na buduć
e generacije i razvoj gospodarstva, te je nužno da donositelji odluka u oblasti javnih financija budu toga svjesni. Moderno upravljanje javnim financijama sastoji se od rastućeg seta kompleksnih procesa, pravila, sustava i međusobno povezanih normi. Ciljevi upravljanja javnim financijama su očuvanje održive fiskalne pozicije, efektivna alokaciju javnih resursa i učinkovita isporuku javnih dobara i usluga.
 
U Federaciji BiH je napravljen bitan napredak u reformi ove oblasti, pogotovo u odnosu na stanje od prije nekoliko godina, ali još mnogo toga mora da bude uređano, najveći izazovi su trenutno u sferi porezne politike, u planiranju, izradi i u izvršenju proračuna, te u dijelu uspostave učinkovite i efektivne interne kontrole.
 
O SREDSTVIMA TEKUĆE REZERVE
 
Federalna vlada je usvojila izvješće o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna FBiH za 2019. godinu po odlukama Vlade FBiH, te rješenjima premijera i zamjenika premijera FBiH za razdoblje 1.1.- 31.3.2019. godine.
 
Kako je navedeno, izdvajanja iz planiranog iznosa sredstava na poziciji Tekuće pričuve Vlade od 5.000.000 KM u prvom tromjesečju nije bilo.
 
Na poziciji Tekuće rezerve premijera planirano je za ovu godinu 75.000 KM, od čega je dosad izdvojeno 3.500 KM, Izdvajanja nije bilo iz tekućih rezervi dvoje zamjenika premijera planiranih u iznosima od po 40.000 KM.
 
INFORMACIJA O JAVNIM PRIHODIMA U 2018. GODINI
 
Federalna vlada je prihvatila informaciju u kojoj je navedeno da su u 2018. godini ukupno ostvareni i raspoređeni javni prihodi u Federaciji BiH iznosili 9.099,5 milijuna KM, što je za sedam posto ili za 620,1 milijuna KM više u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini.
 
Od ovih iznosa, na ukupne proračunske prihode odnosi se 5.320 milijuna KM, što je za šest posto ili za 294,4 milijuna KM više nego u 2017. godini.
Prihod
i po osnovi doprinosa izvanproračunskim fondovima u FBiH iznosili su protekle godine 3.430,7 milijuna KM, s rastom od osam posto ili za 248,2 milijuna KM u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog iznosa, doprinosi za MIO iznosili su 1.909,7 milijuna KM (povećanje osam posto ili 145,2 milijuna KM), za zdravstveno osiguranje 1.365,7 milijuna KM (povećanje sedam posto ili 92,9 milijuna KM) i za osiguranje od nezaposlenosti 155,3 milijuna KM (povečanje sedam posto ili 10,1 milijuna KM).
 
Ukupni javni prihodi ostalih korisnika u Federaciji BiH naplaćeni su u iznosu od 348,8 milijuna KM i veći su za 29 posto ili za 77,5 milijuna KM, ovo povećanje je najvećim dijelom rezultat Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama u BiH, donesenog 2018. godine, a kojim je iznos namjenske cestarine sa 0,10 KM/1 naftnog derivata povećan na 0,25 KM/l, od čega 0,20 KM/1 predstavlja namjenski dio za autoceste, a preostalih 0,05 KM/l na izdvajanje za održavanje ostalih cesta.
 
Ukupni prihodi (sa uključenim sredstvima na ime otplate vanjskog duga, tekućim transferima i donacijama) i primici Proračuna FBiH u 2018. godini su iznosili 2.412,9 milijuna KM.Kad je riječ samo o ostvarenim
 
Proračuna Federacije BiH od 2.157,9 milijuna KM, uočljiv je porast od dva posto ili za 38,2 milijuna KM u odnosu na 2017. godinu. Tekući transferi i donacije u 2018. godini su iznosili nešto više od stotinu tisuća KM, dok su korištena sredstva financiranja i primici od 254,8 milijuna KM u 2018. godini niži za 38 posto ili za 155,3 milijuna KM u odnosu na prethodnu godinu.
 
Ukupno ostvareni prihodi kantonalnih proračuna i proračuna općina/gradova, uključujući i javne prihode kantonalnih upravitelja za ceste i ostalih korisnika, u 2018. godini su iznosili 3.234,6 milijuna KM i veći su 9 posto ili za približno 257 milijuna KM.
 
USVOJENI IZVJEŠTAJI O PROVEDBI PROJEKATA U ENERGETSKOM SEKTORU
 
Vlada FBiH usvojila je izvještaj o implementaciji projekata po Programu javnih investicija u sektoru energije, zaključno sa 31.12.2018. godine. Riječ je o projektima JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, a to su Vjetroelektrana Podveležje 1, HE Vranduk na rijeci Bosni, HE Janjići na rijeci Bosni, HE Una Kostela, HE Babino Selo, Power IV – EP BiH-Uvođenje SCADA/DMS i TK u sektor distribucije, Blok 7- 450 MW TE Tuzla, Blok 8-300 MW TE Kakanj, RiTE Bugojno – 300 MW i Hidrotehnički objekt Tunel Ribnica
 
Projekti koje provodi JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar su CHE Vrilo, Distribucija električne energije BiH/B, Vjetroelektrana Mesihovina i SCADA/DMS/OMS s pripadajućim komunikacionim sistemom (uspostava daljinskog upravljanja, nadziranja i prikupljanja na distributivnom nivou elektroenergetskog sistema). Projekti BH Gasa d.o.o. Sarajevo su Gasifikacija Srenjobosanskog kantona i Južna interkonekcija BiH i Hrvatska.
 
POSLOVNI PROSTORI SPORTSKIM SAVEZIMA
 
Vlada FBiH dala je na privremeno korištenje poslovni prostor u Sarajevu u ulici Alipašina broj 14/L, površine 233,62 m2 sportskim savezima, bez naknade, na period od pet godina.
 
Korisnici su Karate savez BiH, Skijaški savez BiH, Sportski savez BiH, Džudo savez BiH, Stonoteniski savez, Bokserski savez BiH i Odbojkaški savez BiH.
 
Ovim savezima date su, pod istim uslovima, i zajedničke prostorije.
 
Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH je zadužena da s korisnicima zaključi ugovore kojim će biti regulisano plaćanje naknada za održavanje, obezbjeđenje, komunalne usluge i druge troškove korištenja ovih prostorija.
 
KASARNA „JAJCE" GRADU SARAJEVU NA 49,
A „KONJIČKIH BRIGADA“ PD „IGMAN“ NA 10 GODINA
 
Vlada FBiH dala je na privremeno korištenje Gradu Sarajevu kasarnu „Jajce" površine 8.508 kvadratnih metara na period od 49 godina.
 
Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH je zadužena da s Gradom Sarajevom zaključi ugovor o korištenju kojim će biti uređena pitanja naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture (utrošak električne energije, grijanja, vode, telefona, odvoza otpada i drugih obaveza nastalih korištenjem objekta) i da prijedlog teksta ugovora o korištenju dostavi Federalnom pravobranilaštvu, koje je dužno da najkasnije u roku od 30 dana dostavi mišljenje.
 
Privrednom društvu „Igman" d.d. Konjic data je na privremeno korištenje, bez naknade, na period od 10 godina, kasarna „Konjičkih brigada" koja se nalazi na području Konjica, ukupne površine 262.538 m2, sa pripadajućim objektima i infrastrukturom.
 
Stupanjem na snagu ovih odluka prestale su da važe ranije odluke o davanju na korištenje ovih objekata.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH je, na osnovu raspoloživih i evidentiranih podataka, donijela više odluka o raspoređivanju donatorskih sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija, Zavodu za javno zdravstvo FBiH u ukupnom iznosu od 172.863KM.
 
Danas je donesena Odluku o sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva Zrak d.d. Sarajevo.
 
Vlada je odobrila raspoređivanje sredstava s podračuna koji su evidentirani na Jedinstvenom računu Trezora Federalnom ministarstvu zdravstva u iznosu od 25.970,45 KM za finansiranje projekta Jadranskog modela održive mobilnosti u oblasti zdravstvene zaštite.
 
Odobren je i raspored sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih iz Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za Projekat Attractive Danube.
 
Donesena je i Odluka o raspoređivanju sredstava Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora.
 
Vlada je donijela Odluku o davanju u zakup poslovnih prostora JU Biblioteka Sarajeva na period od pet godina, po cijeni od pet KM/m2.
 
Prihvaćeni su izvještaji o prošlogodišnjem radu Agencije za reviziju privatizacije u FBiH, Federalnog štaba civilne zaštite i Federalnog zavoda za zapošljavanje,
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaje o radu upravnih odbora Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar i Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo za 2018. godinu.
 
Usvojeni su izvještaji o poslovanju privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2017. godinu i izvršenju Plana statističkih istraživanja od interesa za FBiH za 2018. godinu.
 
Federalna vlada usvojila je informaciju o realizaciji sredstava dodijeljenih iz dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH iz posebnog fonda Razvojne banke Federacije BiH. Sredstava od 6.300.000 KM dodijeljena su za financijsku pomoć javnim zdravstvenim ustanovama - kantonalnim i općim bolnicama i univerzitetsko­kliničkim bolnicama u FBiH, koji su bili obavezni da dostave izvještaj o njihovom utrošku.
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju o Odluci Ustavnog suda BiH u predmetu Anto Nedić i drugi od 12.3.2019. godine. Vlada je danas zaključila da će nastaviti s mjerama koje poduzima radi isplate potraživanja apelantima i svim ostalim povjeriocima na teret budžeta Federacije BiH, a u skladu sa ovom odlukom Ustavnog suda BiH.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH je Nadzornom odboru Ceste d.d. Mostar dala prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti člana Uprave ovog društva prije isteka mandata, zbog gubitka povjerenja, kao i za imenovanje Ivana Brkića za v.d. izvršnog direktora za računovodstvo i finansije, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.
 
Nakon što je usvojila izvještaj Komisije za izbor kandidata za Upravni odbor Agencije za privatizaciju u FBiH, Vlada je razriješila Upravni odbor ove agencije i imenovala Josipa Marijanovića (predsjednik), Edwina Mehiganića (zamjenik predsjednika), Sanelu Dumanjić, Zinku Grbo i Dragana Brkovića za nove članove Upravnog odbora, na period od četiri godine.
 
Data je punomoć Ernestu Đonki da zastupa Vladu Federacije BiH na sjednici Skupštine javnog preduzeća BH Pošta d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za 26.4.2019. godine.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.55 sati.
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE