177. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 25.04.2019.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 174. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 13.3. i 18.4.2019. godine i Zapisnika 176. sjednice, održane 18.4.2019. godine
2. Prijedlog mišljenja u vezi sa Zahtjevom za ocjenu ustavnosti člana 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji je podnio dopredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović
3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi koja se odnosi na registraciju „Libre“ senzora za kontinuirano mjerenje nivoa šećera u krvi za pacijente na intenzivnoj inzulinskoj terapiji u Federaciji Bosne i Hercegovine od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH i uvrštavanje na popis pomagala kroz sistem zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, koju je podnijela Alma Kratina, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
5. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo
b) Prijedlog teksta obavještenja o sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo
6. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva
8. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za radove rekonstrukcije magistralnih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine
9. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru „Ceste“ d.d. Mostar za razrješenje dužnosti člana Uprave Društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru „Ceste“ d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti člana Uprave Društva
10. Prijedlog odluke o odobravanju rasporeda sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih iz sredstava Instrument for Pre-Accession Assistance(IPA), otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za Projekat Attractive Danube
11. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
12. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava s pozicije-Ostala domaća pozajmljivanja, Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
13. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-Transfer za obilježavanje značajnih datuma“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
14. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa
16. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija- Federalnog ministarstva finansija Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine
17. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje jednog (1) motornog vozila Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine
18. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (62.192,23 KM)
b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (11.438,17 KM)
c) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (23,52 KM)
d) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (3,80 KM)
e) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (1,23 KM)
f) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (12.600,05 KM)
19. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 49.679 KM)
20. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 36.925 KM)
21. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovne prostorije u poslovnom prostoru u Sarajevu, ulica Alipašina 14/L Karate savezu KF Bosne i Hercegovine
22. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Alipašina broj: 14/L (ranije broj 12) Sportskim savezima
23. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje Kasarne „Jajce“ Gradu Sarajevu
24. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 2 (dva) motorna vozila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Živinice za ustupanje piste u bivšoj kasarni Ciljuge
26. Prijedlog odluke o davanju na korištenje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Federalnoj novinskoj agenciji - FENA
27. Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnih prostora JU Biblioteka Sarajevo
28. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje kasarne „Konjičkih brigada“ Privrednom društvu „Igman“ d.d. Konjic
29. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „prikupljanje, analiza i obrada podataka o mineralnim sirovinama u Federaciji Bosne i Hecregovine ( EIT/RAW MATERIALS)“, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju
b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Projekata 731166 GeoEra oblast geoenergije podzemnih voda i mineralnih sirovina“, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju
c) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Remedijacija i korištenje jalovišta i napuštenih rudnika u Varešu“- VAMOS, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju
30. Prijedlog odluke o otpisu nenaplativih potraživanja Federalnog zavoda za geologiju
31. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i drugim primanjima zaposlenika Agencije za reviziju privatizacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za reviziju privatizacije Bosne i Hercegovine
32. Prijedlog odluke o prihvatanju Izvještaja o radu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu
33. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija JU Federalnoj novinskoj agenciji
34. Prijedlog odluke o usvajanju Politike upravljanja informacionom sigurnošću u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine, za period 2018.-2022. godine
35. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period od 1. januara do 31. decembra 2018. godine, s Prijedlogom zaključka
36. Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2019, s Prijedlogom zaključka
37. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, za period 1.1.-31.3.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
38. Izvještaj o implementaciji Strategije reforme upravljanja javnim finansijama u Federaciji BiH za period 2017.-2018. godina, s Prijedlogom zaključka
39. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva za osiguranje Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo za period 30.10.2018-31.1.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
40. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
41. Izvještaj o radu Federalnog štaba civilne zaštite za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
42. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
43. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 1.12.2018. 28.2.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
44. Završni izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj Direkciji Cesta za kapitalne investicije“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (stanje na dan 31.12.2018. godine), s Prijedlogom zaključka
45. Izvještaj JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o utrošku sredstava za poslove Službe Pomoć-informacije na javnim cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 1.1.-31.12.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
46. Izvještaj o radu Nadzornog odbora J.P. Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, za period od 1.10.2018. - 31.12.2018. godine i Izvještaj o radu Nadzornog odbora J.P. Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, za period od 1.01.2018. - 31.12.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
46. Izvještaj o implementaciji projekata po Programu javnih investicija u Sektoru energije, zaključno sa 31.12.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
47. Izvještaji o radu upravnih odbora agencija za vodna područja, s prijedlozima zaključaka
a) Izvještaj o radu Upravnog odbora „Agencije za vodno područje Jadranskog mora“ Mostar za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
b) Izvještaj o radu Upravnog odbora „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
48. Izvještaj o poslovanju privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
49. Izvještaj o izvršenju Plana statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
50. Izvještaj Komisije za izbor kandidata za Upravni odbor Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine s rang listom i prijedlozima rješenja
a) Prijedlog rješenja o razrješenju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
51. Godišnji plan zaduživanja za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
52. Informacija o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskog potraživanja prema Javnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica na osnovu presude kantonalnog suda u Sarajevu koja je preinačena presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskog potraživanja prema Javnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o.Zenica na osnovu presude kantonalnog suda u Sarajevu koja je preinačena presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
53. Informacija o kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta „Javni prevoz Sarajevo“, sa Inicijativom za pokretanje kreditnog zaduženja i Prijedlogom zaključka
54. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
55. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima s tabelarnim pregledom za period januar-decembar 2018. godine, s Prijedlogom zaključka
56. Informacija o statusu i realizaciji kreditnih i grant sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije obezbijeđenih budžetima Federacije Bosne i Hercegovine za period 2012.-2018. godine i putem posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, za uvezivanje radnog staža i ostvarivanje prava za odlazak u penziju, s Prijedlogom zaključka
57. Informacija o realizaciji sredstava dodjeljenih iz dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine , s Prijedlogom zaključka
58. Informacija o toku aktivnosti na realizaciji tačke 7. Zaključka V. broj: 167/2019 od 22.2.2019. godine (pokretanje inicijative za produženje Ugovora sa BH Telecom d.d. Sarajevo o zakupu poslovnog prostora za smještaj servera Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine) s Prijedlogom zaključka
59. Informacija o mjerama koje su već poduzete u cilju provođenja Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj: U-15/11 od 30.3.2012. godine, s Prijedlogom zaključka
60. Informacija o Odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o dopustivosti i meritumu u predmetu Anto Nedić i drugi, AP-1117/17 od 12.3.2019. godine, s Prijedlogom zakiljučka
61. Informacija o provedenim aktivnostima u postupku prestanka rada Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i Obavijest u skladu sa tačkom 3. Zaključka V. broj: 75/2019 od 28.1.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
62. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE