176. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.04.2019.
Saopćenje o radu

 
176. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, ocijenila da nema potrebe za donošenjem posebnog Zakona o fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje teških oboljenja kod djece, što je inicijativom tražilo Gradsko vijeće Tuzla, jer se ciljevi koji se žele postići ovakvim zakonom već postižu kroz Fond solidarnosti Federacije BiH utemeljen Zakonom o zdravstvenom osiguranju i propisima donijetim na temelju tog zakona. Navedeno je da treba imati u vidu da će uvijek postojati potreba za osiguranjem dodatnih finansijskih sredstava u okviru Federalnog fonda solidarnosti, za zdravstvenu zaštitu, dijagnostiku i liječenje teških oboljenja kod djece u zemlji ili inozemstvu, kao i rijetkih bolesti.
 
Kako je u parlamentarnu proceduru već uputila novi Zakon o porezu na dohodak, Vlada FBiH nije prihvatila inicijativu za izmjenu postojećeg zakona, koju je podnio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Amer Obradović.
 
Federalna vlada nije prihvatila inicijativu istog poslanika za donošenje izmjena Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa, radi promjene načina utvrđivanja osnovica za obračun doprinosa za poduzetnike na osnovu obavljanja samostalne djelatnosti kao što su: slobodno zanimanje, obrt i srodne djelatnosti, poljoprivreda i šumarstvo i djelatnosti trgovca pojedinca, bez uključivanja prosječne plaće Federacije BiH u izračun osnovica.
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije povodom akta Ustavnog suda FBiH od 18.3.2019. godine o postupku zaštite prava na lokalnu samoupravu, koju je u vezi sa Zakonom o električnoj energiji u FBiH, pokrenuo načelnik Općine Kladanj. Vlada FBiH smatra da  nema posebnog pravnog osnova za učešćem u postupku, i dostavljanja odgovora, jer se radi o već presuđenoj stvari, zbog ranijih  presuda ovog suda da je povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu općina Novo Sarajevo, Konjic i Olovo.
 
Vlada nije prihvatila inicijativu za izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koju je podnio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Mirvet Beganović, a kojom je predložena izmjena člana 116. na način da penzionerima, pored primanja stečene penzije, bude dozvoljeno i zasnivanje radnog odnosa. Naime, nadležno federalno ministarstvo je već u postupku sačinjavanja Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o PIO koji se dijelom odnosi i na predložene izmjene. Iz stog razloga nije prihvaćena ni inicijativa za izmjenu i dopunu ovog zakona koju je podnijela poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Azra Hadžić - Bećirspahić.
 
Danas nije prihvaćena inicijativa poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Amera Obradovića za izmjene i dopune Zakona o doprinosima, kojom je predloženo priznavanje uplaćenih doprinosa u staž osiguranika po osnovu ugovora o djelu. U obrazloženju je navedeno da je novim Zakonom o PIO propisano da primanja, na koja se obračuna i uplati doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po istoj stopi kao i za plaću, ulaze u penzijsku osnovicu. S ciljem usaglašavanja, u novom Zakonu o doprinosima, koji je u fazi donošenja, za primanja po osnovu ugovora o djelu propisana je stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u istoj visini kao i za primanja iz osnova radnog odnosa (plaće).
 
IZMJENE I DOPUNE UREDBE O NAČINU I KRITERIJIMA ZA PRIPREMU,
IZRADU I PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA
 
Vlada FBiH je izmijenila i dopunila Uredbu o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija, jer je u praksi uočena potreba za doradom PIMIS-a. Riječ je o informacijskom sustavu za upravljanje javnim investicijama uspostavljenom pri Federalnom ministarstvu financija, a koji služi za upravljanje i izvješćivanje o sredstvima razvoja u FBiH i omogućava on-line pristup za planiranje i praćenje svih projekata definiranih strateškim okvirom i srednjoročnim i godišnjim planovima i doprinosi njihovoj realizaciji.
 
Jedna od novina je kategorizacija novog statusa projekata obuhvaćenih programom javnih investicija (PJI). Naime, osim kandidiranih i projekata u provedbi, kroz sustav PIMIS bit će praćeni i odobreni projekti. Iz tog razloga se projekti u provedbi definiraju kao oni čija je realizacija u tijeku. To su projekti za čije financiranje su djelimično ili u potpunosti osigurana potrebna sredstva, pod uvjetom da je postao efektivan bar dio njih namijenjen realizaciji tih projekata. Odobreni projekti su oni za čije financiranje je, nakon zaključka Vlade FBiH, pokrenuta inicijativa za osiguranje potrebnih sredstava.
 
S obzirom da se za pripremu PJI koriste podaci uneseni u PIMIS sustav, koje, nakon provjere i konzultacija kao formalno ispravne, u konačnici odobrava Federalno ministarstvo financija, uočena je potreba da korisnici PlMIS sustava ne upisuju podatke ručno u lP obrazac već da ih generiraju iz PIMIS sustava.
 
U Uredbu je dodan i stavak koji propisuje da je 5. travanj krajnji rok za unos podataka o planovima financiranja odobrenih i projekata u provedbi, s tim da oni mogu biti mijenjani samo nakon konzultacija, a najkasnije do 25. rujna. Precizirani su i rokovi za kvartalno izvješćivanje o utrošku sredstava u tekućoj godini za realizaciju odobrenih i projekata u implementaciji i to 5. travanj (do kada je rok za dostavu lP obrasca), 15. srpnja i  25. rujna (što je krajnji rok za dostavu revidiranih lP obrazaca za izradu Prijedloga PJI za naredno trogodišnje razdoblje). Kao rok za izvješćivanje o sredstvima utrošenim u prethodnoj godini utvrđen je 20. siječanj tekuće godine.
 
ODLUKE O STAROJ DEVIZNOJ ŠTEDNJI
 
Na današnjoj sjednici Federalna vlada donijela je Odluku o jedanaestoj emisiji obveznica Federacije BiH. Ovom odlukom uređuju se iznos, uvjeti i postupak emisije obveznica s ciljem izmirenja obaveza Federacije BiH po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje.
 
Iznos emisije obveznica je 13.873.609 KM i predstavlja sumu pojedinačnih verifikovanih iznosa umanjenih za isplaćene gotovinske isplate i otpisa iznosa u feninzima za svakog povjerioca, s rokom dospijeća od 18 mjeseci. Obveznice neće biti emitirane za iznose koji nakon gotovinske isplate ne prelaze 100,00 KM.
 
Donesene su i dvije odluke kojima su utvrđeni postupci i dinamika gotovinskih isplata verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH za 2019. godinu.
 
Prva se odnosi na isplate iz sredstava planiranih u ovogodišnjem Budžetu FBiH, a druga na isplatu iz sredstava utvrđenih u razdjelu "Otplate unutrašnjeg duga - obveze za staru deviznu štednju".
 
U oba slučaja će svakom pojedinom potražiocu, kojem je izdata potvrda o verifikaciji računa stare devizne štednje, s Jedinstvenog računa trezora FBiH biti isplaćen maksimalni iznos od 1.000 KM ili ukupan iznos potraživanja do 1.000 KM.
 
ZA ŽELJEZNIČKI SAOBRAĆAJ 22.000.000 KM
 
Vlada FBiH usvojila je Program utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima - Transfer Željeznicama FBiH" utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u visini od 22.000.000 KM.
 
Svrha programa je provođenje Zakona o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja po kojem Federacija BiH finansira održavanje željezničke infrastrukture, sufinansira željeznički putnički i kombinovani saobraćaj i finansira rad Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo, po Sporazumu između Federacije BiH i Republike Srpske.
 
JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo bit će rapoređeno 19.300.000 KM za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture i 2.000.000 KM za sufinansiranje obavljanja usluga željezničkog putničkog saobraćaja i 100.000 KM za sufinansiranje obavljanja usluga željezničkog kombinovanog saobraćaja. Za učešće Federacije BiH u sufinansiranju Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije namijenjeno je 600.000 KM.
 
Korisnicima transfera sredstva će biti prebacivana u jednakim mjesečnim iznosima.
 
TRANSFERI MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA OD 2.550.000 KM
 
Vlada Federacije BiH danas je donijela odluke o usvajanju tri programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog ovogodišnjim Proračunom FBiH Federalnom ministarstvu prostornog uređenja.
 
Prvi program odnosi se na 1.100.000 KM namijenjenih projektu utopljavanja zgrada radi uštede energije. Vlada je Federalnom ministarstvu prostornog uređenja dala suglasnost da, od ovog iznosa, 100.000 KM udruži sa sredstvima švicarskog Caritasa za edukaciju učenika i nastavnika o energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i zaštiti okoliša, te za ugradnju sustava koji koriste obnovljive izvore energije u školskim objektima u FBiH.
 
Sredstva utvrđena ovom odlukom bit će raspodijeljena nakon obavljenog javnog poziva, u visini od 50.000 KM po jednom programu/projektu za 18 odabranih projekata.
 
Drugom odlukom je za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta odobreno 1.350.000 KM. Od ovog iznosa, a prema potpisanom Sporazumu o udruživanju sredstava između Vlade FBiH i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) za realiziranje projekta "Oporavak od poplava u FBiH", bit će izdvojeno 300.000 KM.
 
Također, za osam odabranih programa/projekata namijenjeno je po 100.000 KM, a 250.000 KM predstavljaju interventna sredstva.
 
Iznos od 100.000 KM je, trećom odlukom, predviđen za sudjelovanje Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica s ciljem zaštita nacionalnih spomenika. Sredstava od po 20.000 KM za četiri odabrana programa/projekta će biti raspodijeljena nakon obavljenog javnog poziva, dok preostalih 20.000 KM predstavljaju interventna sredstva.
 
SREDSTVA ZA USPOSTAVU REZERVI NAFTNIH DERIVATA
 
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku o raspodjeli sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2019. - 2022. godine.
 
Sredstva koja se uplaćuju na poseban namjenski podračun Jedinstvenog računa Trezora FBiH, predstavljaju prihode Operatora - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo i namijenjena su kupovini naftnih derivata s ciljem formiranja njihovih rezerv, ugovaranju osiguranja rezervi, kontroli kvaliteta, osiguranju tehničko-tehnološke ispravnosti postrojenja i skladišta, te troškove rada Operatora.
 
U skladu s Planom namjenskog utroška takse za period 2019. - 2022. godina, ukupan iznos od 45.500.000 KM bit će raspoređen na osnovu trogodišnjeg finansijskog plana Operatora za period od 2018. do 2020. godine i analiza prometa naftnih derivata za 2021. i 2022. godinu.
 
DVIJE ODLUKE VLADE U FUNKCIJI SKUPŠTINE RAZVOJNE BANKE FBiH
 
Federalna vlada je, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, danas donijela dvije odluke.
 
Prvom je odobrila da iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, deponovanih na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke FBiH, otvorenom kod Centralne banke BiH, bude doznačeno po 330.000 KM za tri privredna društva iz oblasti namjenske industrije. 
 
Sredstva za PS VITEZIT d.o.o. Vitez namijenjena su za otklanjanje nedostataka i nepravilnosti iz oblasti zaštite na radu. U TRZ Hadžići d.d. Hadžići sredstva su predviđena za uspostavu serijske proizvodnje određenih proizvoda, a u Zraku d.d. Sarajevo, za zbrinjavanje opasnog otpada, u skladu sa Elaboratom za zbrinjavanje zaostalih opasnih otpada na lokaciji industrijske zone u ovoj kompaniji.
 
Drugom odlukom je data saglasnost da, iz istog fonda, bude odobreno ukupno 65.037,71 KM s ciljem uplate doprinosa za PIO za radnike koji su stekli uslove za penzionisanje, ali to pravo ne mogu ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa.
 
Na ovaj način omogućeno je penzionisanje četiri radnika Krivaje d.o.o. Zavidovići - u stečaju, IP Krivaja d.o.o. Zavidovići, Krivaja 1884 d.o.o. Zavidovići i PO Krivaja 1884 d.o.o. Zavidovići, kao i šest radnika Tvornice konfekcije Borac d.d. Zenica - u stečaju.
 
SREDSTVA ZA IZMIRENJE DUGA RUSKOJ FEDERACIJI
 
Vlada FBiH donijela je Odluku kojom propisuje prenos sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina, planiranih u Budžeta FBiH za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji subvencija javnim preduzećima - Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takse Gasprom exportu Moskva.
 
Sredstva od 2.000.000 KM bit će utrošena u skladu sa Odlukom o posebnoj taksi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina.
 
ODLUKA O CIJENAMA MATIČNIH KNJIGA I DRUGIH IZVODA
 
Federalna vlada donijela je Odluku kojom utvrđuje cijene matičnih knjiga i njihovih izvoda, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanih listova koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama, a plaćaju ih općine i gradovi.
 
Ovo je bilo potrebno uraditi jer je prethodna Odluka Vlade FBiH o ovim cijenama bila na snazi do 31. 12. 2018. godine. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova je krajem 2018. godine nabavilo i raspolaže većim zalihama matičnih knjiga, izvoda, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanih listova. Nabavka je vršena po prošlogodišnjim cijenama, a identične su utvrđene i za 2019. godinu.
 
ODOBRENO RASPOREĐIVANJE DONATORSKIH SREDSTAVA
FZZO-u I FEDERALNOM MINISTARSTVU ZDRAVSTVA
 
Federalna vlada odobrila je raspoređivanje sredstava s podračuna na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 219.310 KM. Ova donatorska sredstva iz projekta "Europrevob" namijenjena su za realizaciju Akcionog plana BiH za rješavanje problema zdravstvene zaštite Roma.
 
Zavodu za javno zdravstvo odobreno je raspoređivanje 58.071,84 KM donatorskih sredstava iz projekta "Evropska sedmica imunizacije" za Projekt "Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku influencu u BiH" i 78.104,51 KM iz projekta "Evropska sedmica imunizacije" (donator UNICEF) za nabavu cjepiva za migrante.
 
Odobreno je i raspoređivanje 13.949,50 KM donatorskih sredstava Federalnom ministarstvu zdravstva u okviru IPA INTERREG - IPA CBC Croatia - Montenegro - Bosna i Hercegovina, namijenjenog za finansiranje projekta NeurNet - Mreža za zbrinjavanje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom i onih sa uznapredovalom fazom Parkinsove bolesti.
 
ZA PREVENTIVNA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA KORIDORU Vc 36.000 KM
 
Vlada FBiH odobrila je utrošak sredstava Federalnog ministarstva kulture i sporta sa posebnog namjenskog transakcijskog računa u iznosu od 36.000 KM. 
 
Ova donatorska sredstva bit će korištena isključivo u skladu s pojedinačnim budžetima projekata, odobrenim i kontroliranim od strane donatora, a namijenjena su za preventivno arheološko istraživanje i zaštitu arheoloških lokaliteta i spomenika kulture na trasi autoputa na Koridoru Vc prema sporazumu između JP Autoceste Federacije BiH i Federalnog ministarstva kulture i sporta, u čijem sastavu se nalazi Zavod za zaštitu spomenika.
 
Sporazumom su ovo federalno ministarstvo i Zavod za zaštitu spomenika angažovani za izvođenje preventivnih arheoloških istraživanja na trasi autoputa, za što je otvoren poseban namjenski transakcijski račun, na koji je JP Autoceste Federacije BiH uplatilo 36.000 KM.
 
ZA PROJEKTE IZ OBLASTI KULTURE I SPORTA 8.578.000 KM
 
Federalna vlada usvojila je deset programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera Federalnog ministarstva kulture i sporta planiranih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 8.578.000 KM.
 
Transferom za Fond za izdavaštvo predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 550.000 KM, od čega najviše, 200.000 KM, za podršku izdavačima za objavljivanje knjiga i stimuliranje novije književnosti i djela domaćih autora i prevodilaca i podršku izdavanju časopisa 90.000 KM.
 
Fondaciji za bibliotečku djelatnost predviđeno je ukupno 330.000 KM, a najveći iznos od 150.000 KM bit će transferiran za otkup društveno vrijednih knjiga i časopisa domaćih izdavača s područjA Federacije BiH objavljenih u u 2018. godini.
 
Za kinematografiju su odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 1.660.000 KM, od čega je, između ostalog, za sufinansiranje novih i ugovorenih filmskih projekata 900.000 KM.
 
Fondaciji za muzičke, scenske i likovne umjetnosti ukupno je namijenjeno 558.000 KM, od čega za manifestacije, programe i projekte muzičke kulture od značaja za BiH i FBiH 114.000 KM, projekte iz oblasti scenske umjetnosti 180.000 KM i projekte iz oblasti likovne umjetnosti 110.100 KM.
 
Transferom za obnovu kulturnog i graditeljskog nasljeđa predviđeno je ukupno 720.000 KM, od čega 528.000 KM za izradu projekata i izvođenje radova na zaštiti javnih objekata kulture koji imaju status nacionalnog spomenika.
 
Za kulturu od značaja za Federaciju BiH bit će izdvojeno 1.530.000 KM, najviše za manifestacije, programe i projekte kulture od internacionalnog značaja za BiH i Federaciju BiH u iznosu od 980.000 KM i manifestacije, programe i projekte kulture od posebnog značaja za FBiH 400.000 KM.
 
Odobreni su i transferi za udruge građana i organizacija iz oblasti kulture u iznosu od 260.000 KM i za institucije nauke i kulture od značaja za BiH od 650.000 KM.
 
Za sport od značaja za Federaciju BiH predviđeno je ukupno 1.920.000 KM, od čega za sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata 500.000 KM, za sufinansiranje organiziranja Evropskog zimskog olimpijskog omladinskog festivala „EYOF 2019“ 450.000 KM, za sufinansiranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinansiranje učešća sportista na zvaničnim međunarodnim takmičenjima 300.000 KM i za nagrađivanje sportista u skladu sa Uredbom o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrade sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz FBiH za ostvarene sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima 270.000 KM.
 
Za mlade je predviđeno 400.000 KM, od čega 230.000 KM za podršku programima i projektima za mlade iz oblasti kulture i sporta, čiji je cilj poboljšanje položaja mladih.
 
UDRUŽENJIMA POTROŠAČA 70.000 KM
 
Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, usvojila ovogodišnji Program utroška sredstava s pozicije tekućih transfera neprofitnim organizacijama,  namijenjenih za podršku udruženjima potrošača.
 
Od ukupno 70.000 KM, za podrška radu i jačanju kapaciteta udruženja potrošača planirano je 30.000 KM, a za informisanje i savjetovanje potrošača 40.000 KM.
 
Izbor korisnika i raspodjela sredstava odvijat će se u skladu sa Odlukom o kriterijima i postupku finansiranja i sufinansiranja neprofitnih organizacija - udruženja.
 
ZA RAD NACIONALNOG PARKA "UNA" 500.000 KM
 
Vlada FBiH je usvojila Program utroška sredstava tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima, te je odobrila izdvajanje 500.000 KM iz ovogodišnjeg Budžeta FBiH za Nacionalni park "Una",  s ciljem finansiranje troškova rada i funkcionisanja ovog javnog preduzeća.
 
Federalno ministarstvo okoliša i turizma sklopit će ugovor o namjenskom prijenosu sredstava na transakcijski račun Nacionalnog parka, koji ih je dužan utrošiti u skladu s Planom i programom koji je usvojilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma.
 
ZA POTICAJE OBRAZOVANJU I NAUCI 6.837.000 KM
 
Vlada FBiH je Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke odobrila utrošak sredstava kroz više programa, vrijednih ukupno 6.837.000 KM.
 
Transfer za implementaciju Bolonjskog procesa, namijenjen visokoškolskim ustanovama za studijske programe I i II ciklusa, iznosi 150.000 KM, od čega je 90.000 KM predviđeno kao podrška projektima povezivanja s potrebama tržišta rada, a 60.000 KM za projekte osiguranja kvaliteta studijskih programa.
 
Kroz transfer za finansiranje obrazovanja bit će izdvojeno 1.800.000 KM, od čega je za nabavku besplatnih udžbenika i podršku projektima poboljšanja kvaliteta praktične nastave u srednjem obrazovanju planirano 720.000 KM, a 350.000 KM za više programa koji se odnose na predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje i usavršavanja odraslih osoba (s fokusom na žene), radi lakše integracije na tržište rada, te kao podrška bibliotekama srednjih škola u nabavci školske lektire.
 
Za finansiranje studentskog standarda planirano je 1.040.000 KM, a za Fond za studentske zajmove 220.000 KM.
 
Za oblast nauke od značaja za Federaciju BiH bit će izdvojeno ukupno 1.577.000 KM, a najveći dio ovih sredstava - 1.296.064 KM - namijenjen je izdavanju naučne literature, usavršavanju na doktorskom studiju, te kao podrška bibliotekama javnih visokoškolskih i naučnih ustanova u FBiH.
 
Institucije nauke i naučno-istraživački rad, od značaja za FBiH, bit će potpomognute sa 850.000 KM, a institucije nauke i kulture od značaja za BiH sa 1.000.000 KM.
 
Fondacija za mobilnost studenata i nastavnika bit će sufinansirana sa 200.000 KM.
 
TEKUĆI TRANSFERI FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA PITANJA
BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA
 
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela tri odluke o usvajanju programa utroška i kriterija raspodjele sredstava tekućih transfera neprofitnim organizacijama, utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
 
Prva odluka se odnosi na sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja, u iznosu od 150.000 KM, od čega je 110.000 KM za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenje mezarja i grobalja i 40.000 KM kao interventna sredstva. Sredstva iz ove odluke bit će dodijeljena na osnovu javnog poziva, a isplata će biti izvršena jednokratno u visini odobrenog iznosa.
 
Za drugu, danas donesenu odluku, za udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog rata, iznos je 460.000 KM. Od ovog iznosa, 280.000 KM je za sufinansiranje programa rada saveza, organizacija i udruženja, 100.000 KM su sredstva koja će biti korištena za tradicionalno održavanje Sportskih igara Saveza RVI FBiH i HVIDR-e Mostar i 80.000 KM su interventna sredstva. Sredstva će biti dodijeljena na osnovu javnog poziva, a isplata će bit kvartalna.
 
Trećom odlukom odobreno je 395.000 KM Savezu logoraša BiH, Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH i za IDA (istraživačko dokumentacione aktivnosti i zaštitu žrtava svjedoka genocida), za nastavak započetih programa i provedbu odluka MSP-a u Hagu. Sredstva iz ove odluke raspoređivati će se prema kriterijima utvrđenim za svaki program posebno.
 
O POSLOVANJU RUDNIKA UGLJA U 2017. GODINI
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o monitoringu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije nad privrednim društvima iz oblasti rudarstva u FBiH za 2017. godinu, tj, rudnika u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i RMU Banovići d.d. Banovići.
 
Elektroprivreda BiH je zadužena da, u svojstvu vladajućeg društva, koje vrši upravljačka prava po osnovu državnog kapitala u rudnicima Koncerna, zajedno s rukovodstvom rudnika, definiše sve elemente koji će obezbijediti stabilan rad i poslovanje. Također je dužna da ubrza započeti proces prestrukturiranja rudnika uglja na principima zacrtanog cilja izgradnje jedinstvenog i ekonomski stabilnog elektroenergetskog sektora i do 30.6.2019. godine o tome, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, izvijesti Vladu FBiH.
 
Ovo ministarstvo će analizirati i inovirati Program prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u FBiH, uključujući i rudnike uglja, koji nije dobio podršku Parlamena FBiH i dostaviti ga Vladi na razmatranje i usvajanje.
 
Izvještajem su obuhvaćeni rudnici Kreka d.o.o. Tuzla, Đurđevik d.o.o. Đurđevik, Kakanj d.o.o. Kakanj, Breza d.o.o. Breza, Zenica d.o.o. Zenica, Abid Lolić d.o.o. Travnik - Bila, Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf- Uskoplje (svi iz sastava Koncerna) i Rudnik mrkog uglja Banovići d.d. Banovići.
 
U 2017. godini je u ovim rudnicima uglja proizvedeno oko 7.138.385 tona uglja, što je 109,24 posto u odnosu na 2016. godinu, a 92,91 posto u odnosu na plan proizvodnje za 2017. godinu. Od ukupne količine, 77,88 posto je proizvedeno u rudnicima Koncerna, a 22,12 posto u RMU Banovići. Termoelektranama je prodano 84,54 posto, industriji i širokoj potrošnju 15,5 posto, dok je izvezeno 1,8 posto ukupno proizvedenih količina.
 
Pretprošle godine u rudnicima je izrađeno 19.692 metara novih prostorija, što je 65,19 posto u odnosu na plan, a ukupna proizvodnja otkrivke je iznosila 26.110.358 m3, ili 74,85 posto planirane.
 
U rudnicima je na neodređeno vrijeme bilo 10.915 zaposlenih, što je 224 manje nego 2016. godine. Prosječna neto plaća iznosila je 1.117 KM i veća je za 16,35 posto u odnosu na prethodnu godinu.
 
U 2017. godini su ukupna investiciona ulaganja u rudnike uglja iznosila 74.752.992,45 KM, ili 42,53 posto više nego prethodne godine.
 
Sektor rudarstva je 2017. godine u ukupnom bilansu iskazao gubitak u poslovanju u iznosu od 27.782.441 KM, što je 55,1 posto manje u odnosu na prethodnu godinu.
 
USVOJENA EKONOMSKA POLITIKA VLADE FBiH 2019. - 2021. GODINA
 
Na današnjoj sjednici je usvojen dokument Ekonomska politika Vlade FBiH za razdoblje 2019. - 2021. godina, kojim će djelovanje federalnih ministarstava i institucija u znatnoj mjeri biti usmjereno na politike i aktivnosti koje će najviše doprinijeti ostvarenju zacrtanih strateških ciljeva, ali i provedbi dvije europske strategije razvoja dunavskog i jadransko-jonskog regiona.
 
Prioriteti Vlade će, u ovom razdoblju, biti fokusirani na projekte intenziviranja gospodarskog razvoja, jačanje unutarnje društvene stabilnosti i vladavine prava, kao i iniciranje i provedbu reformi usuglašenih s potrebama BiH. Federalna vlada će, u suradnji s drugim razinama vlasti u BiH, raditi na euroatlantskim integracijama s ciljem osiguranja dugoročno održivog i stabilnog sustava koji će Federaciju BiH učiniti konkurentnijom.
 
Makroekonomske projekcije za razdoblje 2019. - 2021. godina temeljene su na dostupnim informacijama i statističkim pokazateljima objavljenim do kraja siječnja 2019. godine. Nakon realnog rasta ekonomskih aktivnosti u 2017. godini (3,2 posto), očekuje se realni rast BDP-a u 2018. godini po stopi od 3,2 posto, u 2019. godini 3,3 posto, u 2020. od 3,5 posto, a u 2021. godini od 3,8 posto.
 
Kretanje ukupne razine cijena je, u ovom trogodišnjem razdoblju, predviđeno po stopama od 2,1 posto, 0,2 posto, te -0,9 posto. Rast će, u najvećoj mjeri, odrediti kretanja cijena na svjetskom tržištu energenata (naročito sirove nafte), te domaći faktori koji određuju razinu inflacije: povećanje akciza na duhan i cigarete od siječnja 2018. godine, kao i poskupljenje tečnih goriva od veljače 2018. godine.
 
Ukupni redovni prihodi (porezni i neporezni) u 2019. godini, koji su na raspolaganju za finansiranje funkcija Proračuna FBiH, planirani su u visini od 2.054 milijuna KM, što je za 1,8 posto više nego 2019. godine.
 
Planirano ostvarenje redovnih prihoda u 2020. iznosi 2.114 milijuna KM (rast za 2,9 posto), a u 2021. godini 2.170 milijuna KM (rast za 2,6 posto).
 
Projekcija prihoda od neizravnih poreza (uključujući dio predviđen za otplatu vanjskog duga) za FBiH u razdoblju 2019.- 2021. predviđa pad po stopi od 1,0 posto u 2019. godini, rast za 0,6 posto u 2020. i rast za 3,5 posto u 2021. godini.
 
Prihodi od neizravnih poreza s Jedinstvenog računa koji pripadaju Federaciji BiH imaju najveći udio u ukupnim prihodima Proračuna Vlade Federacije BiH sa oko 71 posto. Za 2019. godinu očekuje se pad ovih prihoda za 16 milijuna KM, odnosno za jedan posto u odnosu na planirane u 2018. godini. Za 2020. godinu su planirani prihodi od 1.561 milijuna KM, a u 2021. godini 1.616 milijuna KM.
 
Polazište Vlade Federacije BiH je i u razdoblju 2019. - 2021. godina politika restriktivne javne potrošnje, s ciljem održavanja stabilnog finansijskog sustava i proračunske ravnoteže, te snažne kontrole javne potrošnje.
 
S ciljem odgovornog vođenja fiskalne politike i postizanja stabilnog i održivog proračunskog sustava, Vlada FBiH namjerava nastaviti provedbu mjera usmjerenih, među ostalim, na smanjenje i nadzor javne potrošnje, restruktuiranje poreznog sustava, smanjenje opterećenja na rad, reformu tržišta rada i poboljšanje poslovnog okruženja.
 
SAGLASNOST NA LISTU PRIORITETA ZA DEMINIRANJE U 2019. GODINI
 
Federalna vlada dala je saglasnost na Prijedlog liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2019. godini u Federaciji BiH, koju je sačinio Centar za uklanjanje mina u BiH, a na koju je mišljenje dala Federalna uprava civilne zaštite.
 
U ovoj godini su za čišćenje planirana ukupno 224 projekta na površini od 5.251.214,55 kvadratnih metara, za tehničko izviđanje 501 na površini od 29.259.265,84 kvadrata, za uklanjanje kasetne municije 12 projekata na površini od 418.651,85 m2 i za istragu minsko sumnjivih područja 28, površine 55.108.600,49 kvadratnih metara.
 
Vlada FBiH danas je zatražila da Centar za uklanjanje mina u BiH prihvati i one prioritete za deminiranje, koji nisu navedeni u predloženoj listi, a koje naknadno, u skladu sa odgovarajućim razvojnim i drugim planovima, predlože vlade Federacije BiH i kantona, općinski, odnosno gradski načelnik, Federalna uprava civilne zaštite ili Centar za uklanjanje mina u BiH i za čije deminiranje budu stvoreni uslovi koji, u vrijeme usvajanja ove liste, nisu postojali.
 
Istovremeno, od ovog centra se zahtijeva da ispita razloge nepoštivanja ranijih odluka i zaključaka Vlade FBiH i osporavanje nadležnosti entitetskih vlada, utvrđenih Zakonom o deminiranju u BiH.
 
VRIJEDNOST OPĆEG BODA ZA PENZIJE POVEĆANA NA 14,50 KM
 
Vlada Federacije BiH danas je dala saglasnost na usklađenu novu i veću vrijednost općeg boda za obračun penzija u 2019. godini u visini od 14,50 KM, koji će biti primjenjivan za sve koji u FBiH budu penzionisani u ovoj godini.
 
Prema članu 78. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH,vrijednost općeg boda se od 1.1.2019. godine usklađuje prema procentu porasta prosječne bruto plaće u Federaciji BiH u prethodnoj godini.
 
Na osnovu zvaničnih podataka Federalnog zavoda za statistiku, prosječna bruto plaća je u 2018. u odnosu na 2017. godinu povećana za 3,6 posto. Nakon što se na usvojenu vrijednost općeg boda od 14 KM primjeni procenat usklađivanja od 3,6 posto, izračunata usklađena vrijednost općeg boda za 2019. godinu iznosi 14,50 KM (14 KM x 1,036).
 
KREDITNI ZAHTJEV ZA GRADNJU DIONICE AUTOCESTE
NA KORIDORU Vc PUTNIKOVO BRDO - MEDAKOVO
 
Federalna vlada upoznata je sa informacijom o kreditnom zahtjevu JP Autoceste FBiH za izgradnju dionice autoceste Putnikovo brdo - Medakovo na Koridoru Vc, kao osnovom za vođenje pregovora i podržala inicijativu da za njenu izgradnju budu osigurana kreditna sredstva kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu do 60 miliona eura.
 
Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa EBRD-om kada će biti će utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja. Krajnji dužnik po ovom zaduženju će biti JP Autoceste FBiH.
 
Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije BiH podnijeti informaciju o pregovorima kao i tekst usaglašenog ugovora između BiH i EBRD-a i ovaj zaključak dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH za provođenje dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.
 
Vlada je danas, ujedno, usvojila informaciju o mogućnosti realizacije dionica autoceste Medakovo - Ozimica i Ozimica - Poprikuše, te zadužila federalna ministarstva prometa i komunikacija i finansija, te JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar da iznađu i predlože novi model finansiranja ovih dionica.
 
USVOJENA INFORMACIJA O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI U FBiH
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH i poduzetim mjerama zbog povećanog broja oboljelih od morbila. Federalnom ministarstvu zdravstva i Zavodu za javno zdravstvo FBiH je naloženo da kontinuirano prate stanje zaraznih bolesti, kao i aktuelne zarazne bolesti - morbila (ospice, male boginje, krzamak) i u suradnji s nadležnim tijelima za zdravstvo u kantonima, osiguraju poduzimanje preventivnih i protivepidemijskih mjera s ciljem sprječavanja nastanka i suzbijanja širenja zaraznih bolesti.
 
U ovoj godini zabilježen je porast broja oboljelih od morbila u kantonima, dok je u Sarajevskom proglašeno stanje epidemije. Povećan broj oboljelih od morbila zabilježen je i u Europi, najviše kod necijepljenih odraslih i djece. Velike epidemije sa smrtnim ishodima su u tijeku u zemljama koje su prethodno eliminirale ili prekinule endemski prijenos.
 
Prema najnovijim podacima, pristiglim do 12. aprila ove godine, Federalnom zavodu za javno zdravstvo je prijavljeno ukupno 533 oboljela (432 u Sarajevskom, 67 u Srednjobosanskom, 10 u Unsko-sanskom, Kantonu 10 i 16 u Zeničko-dobojskom kantonu). Do sada je hospitalizirano 25 posto oboljelih i registriran jedan smrtni slučaj sedmomjesečne bebe oboljele od morbila.
 
Prema izvještajima s terena, najveći broj oboljelih je registriran u dobnoj skupini od jedne do četiri godine, koja je prema obveznom programu mogla biti zaštićena cijepljenjem.
 
Konstatirano je i da na lageru Federalnog zavoda za javno zdravstvo postoje dovoljne količine MRP cjepiva za potrebe Federacije BiH. Očekuje se da će početkom maja stići nove količine cjepiva iz uvoza.
 
POMOĆU MOBILNE APLIKACIJE DO NAJJEFTINIJEG GORIVA
 
Vlada FBiH je usvojila informacija o provođenju Projekta elektronskog vođenja obavještenja o promjeni cijena i marži - eopc.fmt.gov.ba.
 
Federalno ministarstvo trgovine se krajem 2018. godine opredijelilo za izradu Projekta elektronskog vođenja obavještenja o promjeni cijena i marži s ciljem digitalizacije postupka vođenja evidencije OPC i OPM obrazaca i sinhronizacije datoteke web aplikacije sa odgovarajućom mobilnom aplikacijom, koja je sastavljena iz dvije komponente - web i mobilne.
 
Web aplikacija podrazumijeva postupak registracije privrednih subjekata i unos osnovnih podataka o benzinskoj pumpi, prijavu važećih maloprodajnih cijena i marži i svake njihove naredne promjene.
 
Benzinske pumpe putem web aplikacije mogu mijenjati cijene isključivo jednom u toku dana i ta mogućnost ostavlja prodavcima dovoljno prostora da brže reagiraju na cjenovne promjene, što, u konačnici, treba pospješiti tržišnu utakmicu i jačati konkurenciju.
 
Federalno ministarstvo trgovine ima potpun pristup bazi podataka web aplikacije, a pristup ovoj aplikaciji benzinskim pumpama je ograničen i odnosi se na prijave cijena i marži. Pristup ovoj web aplikaciji ima i tržišna inspekcija.
 
Mobilna aplikacija će biti u funkciji mjesec dana nakon početka primjene web aplikacije i moći će je koristiti svi potrošači preko svojih mobilnih uređaja. Putem ponuđenog pregleda, mobilna aplikacija će potrošačima omogućiti uvid u popis svih benzinskih pumpi u Federaciji BiH (po GPS signalu u krugu od 20 kilometara).
 
Daljim filtriranjem podataka, aplikacija će za odabranu lokaciju (općina, grad) izraditi pregled vrsta naftnih derivata i njihovih cijena, zatim posebno istaknuti pregled najnižih cijena na lokalitetu i omogućiti druge relevantne informacije (radno vrijeme i sl).
 
Federalno ministarstvo trgovine implementacijom Projekta eopc.fmt.gov.ba nastoji potaći tržišnu utakmicu u oblasti maloprodaje naftnih derivata, zaštiti interese potrošača i olakšati rad kontrolnih organa.
 
ZA RAZVOJ TURIZMA 2.343.000 KM
 
Vlada FBiH je usvojila Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele  Transfera za razvoj turizma u FBiH utvrđenih Federalnom ministarstvu okoliša i turizma u Budžetu Federacije BiH za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 2.343.000 KM.
 
Programom Stvaranje novog turističkog proizvoda kroz promociju svih oblika turizma, u ukupnom iznosu od 1.625.850 KM, bit će podržano organiziranje zabavno-muzičkih događaja i festivala, sportskih manifestacija, gastro festivala, uvođenje bosanskohercegovačkih etno-gastro proizvoda s ciljem poboljšanja ponude i drugo.
 
Za sufinansiranje projekata od posebnog značaja za turistički razvoj FBiH predviđeno je ukupno 300.000 KM, od čega za "Live Stage - Festival zabavne muzike“ 100.000 KM (korisnik "Stage production" d.o.o. Sarajevo) i za podršku projektima u okviru projekta Via Dinarica (UNDP i USAID) isključivo za područje FBiH 200.000 KM (korisnici koji će aplicirati i uključiti se u projekt Via Dinarica).
 
Kako je obrazloženo, sufinansiranje ovih programa je jedan od načina obogaćivanja i kvalitativnog unapređivanja turističke ponude i promocije i približavanja savremenim turističkim trendovima, s ciljem promocije i zaštite turističkih destinacija i usluga, zadržavanja postojećih zaposlenika i zapošljavanja, kao i razvoja cjelokupne privrede FBiH.
 
ZA PROJEKTE ZAŠTITE OKOLIŠA 1.550.000 KM
 
Federalna vlada usvojila je Program utroška sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan Strategije okoliša“ planiranih Budžetom FBiH za 2019. godinu u ukupnom iznosu 1.550.000 KM.
 
Kao podrška regionalnim centrima za upravljanje komunalnim otpadom u Federaciji BiH planirana su sredstva u iznosu od 200.000 KM, a korisnici su privredna društva koja upravljaju regionalnim centrima za upravljanje otpadom.
 
Za sufinansiranje općinskih projekata za unapređenje upravljanja komunalnim otpadom na području Federacije BiH za izgradnju transfer stanica, zatvaranje nesanitarnih deponija, izgradnju reciklažnih dvorišta, sortirnica komunalnog otpada i postrojenja za pročišćavanje procjednih voda predviđeno je 300.000 KM.
 
Kao podrška za izradu glavnog projekta za uređenje deponija, izgradnju transfer stanica za zatvaranje nesanitarnih deponija, postrojenja za tretman otpada, procjednih voda i zaštitne ograde, općinama je planirano 250.000 KM.
 
Kao podrška boljem funkcioniranju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u Federaciji BiH, iz nadležnosti nižih nivoa vlasti predviđeno je 300.000 KM. Korisnici ovih sredstava mogu biti institucije koje se bave zaštitom i upravljanjem zaštićenim područjima u FBiH(spomenici prirode, parkovi prirode i zaštićeni pejzaži Prokoško jezero, Konjuh, Blidinje, Hutovo blato, Bijambarska pećina, Vrelo Bosne, Vodopad Skakavac; Pećina Vjetrenica, Tajan, Vodopad Kravice i drugo i općine koje upravljaju zaštićenim područjima.
 
Za reviziju Crvene liste flore, faune i gljiva Federacije BiH (prva faza) planirano je 100.000 KM, a za nadogradnju i održavanje u testnom periodu Registra o postrojenjima i zagađivanjima u Federaciji BiH u dijelu koji se odnosi na PRTR (Polutant Release Transfer Register) - registar ispuštanja i prenosa zagađenja predviđeno je 20.000 KM.
 
Za sufinansiranje projekta izgradnja kanalizacionih kolektora u MZ Banovići Selo, naselje Selo II - druga faza predviđeno je160.000 KM, a korisnik je Općina Banovići.
 
Program izrade Nominacionog fajla zaštićenog područja Nacionalnog parka Una-Martinbrodski slapovi za upis na listu svjetske baštine bit će podržan s 40.000 KM, a Program izrade istog fajla za područje Vjetrenica za upis na listu svjetske baštine UNESCO-a sa 30.000 KM.
 
Interventna sredstva, koja će biti korištena za projekte i programe zaštite okoliša, planirana su u visini od 150.000 KM.
 
SAGLASNOST ZA IZDVAJANJE 50.000 KM ZA
SPOMENIK IVI GREGUREVIĆU U ORAŠJU
 
Vlada Federacije BiH saglasna je da iz tekuće rezerve ovogodišnjeg Budžeta FBiH Centru za kulturu Orašje bude dodijeljeno 50.000 KM za izradu i postavljanje spomenika glumcu lvi Gregureviću.
 
Federalno ministarstvo kulture i sporta je zaduženo da Federalnom ministarstvu finansija dostavi zahtjev za izdvajanje ovih sredstava s ciljem pripreme prijedloga konačne odluke.
 
Orašje, u kojem se od 1995. godine održava filmski festival „Dani hrvatskog filma“, planira postavljanje skulpture ovom kazališnom, televizijskom i filmskom glumcu, utemeljitelju ovog festivala, te je obezbijedilo lokaciju i osiguralo potrebne suglasnosti, a ukupna vrijednost spomenika procijenjena je na oko 80.000 KM.
 
U nešto vise od četiri decenije djelovanja u kinematografiji, od debitiranja 1977. godine do prerane smrti početkom ove godine, Ivo Gregurević je ostvario više od 120 istaknutih uloga u kazališnim, televizijskim i filmskim projektima. Svojim radom i djelovanjem stekao je međunarodni ugled i poštovanje koje prelazi granice jedne države, a sve vrijeme je bio trajno i duboko vezan za svoj rodni kraj.
 
DVA NOVA LIJEKA NA LISTI FONDA SOLIDARNOSTI FBiH
 
Federalna vlada je, u postupku redovne revizije, izmijenila i dopunila Listu lijekova Fonda solidarnosti FBiH i na nju uvrstila dva lijeka koja mogu, na teret ovog fonda, biti korištena u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.
 
U dio liste lijekova za liječenje upalnih bolesti crijeva uvršten je lijek „Vedolizumab“ za liječenje Kronove bolesti prema stručno metodološkom uputstvu Federalnog ministarstva zdravstva i dopuni Stručno-medicinskog uputstva Federalnog ministarstva zdravstva za liječenje umjereno teškog do teškog oblika aktivnog ulceroznog kolitisa.
 
 U Posebni program na listi dodat je lijek „Nivolumab“ prema posebnoj preporuci nadležnog doktora medicine kao monoterapija za terapiju uznapredovalog (neresektabilnog ili metastatskog) melanoma kod odraslih pacijenata.
 
POMOĆ ZA PLAĆANJE RTV PRETPLATE
 
Vlada FBiH je odobrila preraspodjelu sredstava predviđenih u Proračunu FBiH za 2019 godinu s razdjela Federalnog ministarstva financija na Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.
 
Riječ je o 155.000 KM namijenjih za plaćanje RTV pretplate za osobe s paraplegijom i oboljele od dječije paralize, te ih je moguće koristiti isključivo za ove namjene.
 
SAGLASNOST ZA IZDVAJANJE 150.000 KM ZA
 UČEŠĆE BH. UMJETNIKA NA 58. BIJENALU U VENECIJI
 
Vlada FBiH dala je saglasnost je da Javnoj ustanovi Muzej savremene umjetnosti Ars Aevi iz Sarajeva iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2019. godinu bude dodijeljeno 150.000 KM za produkciju rada pod nazivom „Zenica Trilogija“, autorice Danice Dakić, pripremu i realizaciju izložbe kustosko-komesarskom timu u sastavu Anja Bogojević, Amila Puzić i Klaudija Zini, koji je odabran da predstavlja BiH na 58. bijenalu savremene umjetnosti u Veneciji,
 
Federalno ministarstvo kulture i sporta je zaduženo da Federalnom ministarstvu finansija dostavi zahtjev za izdvajanje ovih sredstava koje će pripremiti prijedlog odluke.
 
S ciljem kontinuiranog međunarodnog predstavljanja BiH, potpisan je Protokol o modelu učešća naše zemlje na Venecijanskom bijenalu 2017.-2019., koji definira naizmjenično organiziranje i predstavljanje umjetnika iz BiH od strana entitetskih ministarstava kulture i uz podršku Ministarstva civilnih poslova BiH.
 
Ovaj projekt  odabran je kao najbolji iz Federacije BiH i odlukom Vijeća ministara BiH  imenovan za predstavnika BiH na 58. bijenalu savremene umjetnosti u Veneciji. Također, Vijeće ministara BiH je potvrdilo da će, kao i prethodne godine, putem Ministarstva civilnih poslova BiH obezbijediti sredstava za iznajmljivanje Paviljona BiH u Veneciji.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Na današnjoj sjednici Vlada FBiH donijela je Odluku o izmjeni odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih proračunom Federacije BiH za 2018. godinu s pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni i općine" gradovima i općinama. Tako su, umjesto za utopljavanje zgrade OŠ Glavatičevo, sredstva preusmjerena za rekonstrukciju školskog igrališta, a u rekonstrukciju sale BKC-a u Tuzli, 25.000 KM je namijenjeno projektu priključenja zgrada na daljinsko zagrijavanje objekata i 15.000 KM za sanaciju poslovnih prostora u vlasništvu Grada Tuzla.
 
Donesena je i Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije iz tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta FBiH za 2019. godinu. Riječ je o 250.000 KM za finansiranje Ugovora s IHS Global Ltd iz Londona za pružanje konsultantskih usluga u izradi tenderske dokumentacije, pripreme i provođenja javnog nadmetanja za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina.
 
Istom ministarstvu je data i saglasnost na Plan utroška sredstava Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama, čime je omogućena podrška Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH za učešće i organiziranje sajmova, u iznosu od 150.000 KM.
 
Federalna vlada dala je saglasnost na Program rada s finansijskim planom Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije BiH i Planom Fonda za studentske zajmove FBiH za 2019. godinu.
 
Vlada je danas usvojila ovogodišnje planove poslovanja javnih preduzeća Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.
 
Data je saglasnost na Odluku Uprave BH Telecoma d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od dobavljača Obala Art Centar za manifestaciju Sarajevo Film Festival za 2019., 2020. i 2021. godinu u visini od 750.000 KM (bez PDV-a).
 
Data je saglasnost na Ugovor o nabavci Microsoft softvera putem količinskog licenciranja i softverskog osiguranja za budžetsku 2019. godinu.
 
Danas nije data saglasnost na Program rada i Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH s planom privatizacije za 2019. godinu.
 
Donesena su dva rješenja kojim se korisniku dozvoljava ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice.
 
Federalna vlada usvojila je Plan rada Gender centra Federacije BiH za 2019. godinu.
 
Vlada je prihvatila informaciju o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period od 1.oktobra do 31. decembra 2018. godine, koja će biti dostavljena predsjedniku i potpredsjednicima FBiH, uredima MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu i objavljena na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
 
Danas su prihvaćeni izvještaji o radu za 2018. i planovi rada za 2019. godine Fondacije za izdavaštvo, Fondacije za bibliotečku djelatnost, Fondacije za konematografiju i Fondacije za muzičke, scenske ilikovne djelatnosti.
 
Vlada je dala prethodnu saglasnosti na Rebalans Plana poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za 2018. godinu.
 
Kao podršku u organizaciji ovogodišnjeg Sarajevo Business Foruma, Vlada je iz tekuće rezerve odobrila izdvajanje 30.000 KM.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada Federacije BiH danas je dala prethodnu saglasnost da za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Tehničko remontnog zavoda Hadžići d.d. Hadžići bude imenovan Sanin Prašović, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Donesene su i oduke o raspisivanju, teksta i utvrđivanju kriterija javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora ovog zavoda.
 
Data je i prethodna saglasnost za imenovanje Hamdije Muratovića, Nezira Kadića i Almira Salihovića za vršioce dužnosti Nadzornog obora Energoinest Comet d.d. Sarajevo, na period do tri mjeseca. Ovom odboru je data prethodna saglasnost da Ermedina Zornića imenuje za vršioca dužnosti direktora, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do dvanaest mjeseci.
 
Nakon što je, zbog ostavke, razriješila  Bojana Domića,  Federalna vlada je dala prethodnu saglasnost da  Radoje Vidović bude imenovan za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.
 
Federalna vlada je dala prethodnu saglasnost Skupštini Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za imenovanje Sulejmana Bečirevića za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora, do okončanja konkursne procedure, a najviše do tri mjeseca, i donijela odluke o raspisivanju, teksta i utvrđivanju kriterija javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana ovog odbora.
 
Vlada Federacije BiH danas je dala punomoći da je na skupštinama UNIS-Group d.o.o. Ilidža i Hrvatske pošte d.o.o. Mostar zastupaju Stipo Buljan i Kenan Osmanagić.
 
Za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Vlada je opunomoćila Renata Škrobu. 
 
U Radnu grupu za odgovor na računarske incidente (CERT - Computer emergency respond team) za institucije FBiH imenovan je Adi Kantardžić.
 
Na prijedlog Komisije za administrativna pitanja Vlade FBiH, danas su doneseni potrebni dokumenti za pokretanje konkursnih procedura za postavljenje direktora Federalnog zavoda za statistiku, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo i Agencije za državnu službu FBiH. Također, Vlada je imenovala članove komisija za izbor direktora ove četiri federalne institucije.
 
U Radnu grupu za usaglašavanje Prijedloga zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica imenovan je Amel Pervan.
 
Danas je za devet mjeseci Saši Sokaču produžen mandat za privremenog predsjednika, a Amiru Dediću i Amiri Demirović mandat članova Nadzornog odbora JP Nacionalni park „Una“ Bihać.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.55 sati.
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE