176. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.04.2019.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 132. hitne sjednice, održane 28.3.2019. godine, Zapisnika 133. hitne sjednice, održane 5.4.2019. godine, Zapisnika 134. hitne sjednice, održane 11.4.2019. godine i Zapisnika 135. hitne sjednice, održane 14.4.2019. godine, telefonskim putem
2. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o porezu na dohodak, koju je podnio Amer Obradović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, koju je podnio Amer Obradović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje izmjena Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa, radi promjene načina utvrđivanja osnovica za obračun doprinosa za poduzetnike na osnovu obavljanja samostalne djelatnosti: slobodnog zanimanja, obrta i srodne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva i djelatnosti trgovca pojedinca, vez uključivanja prosječne plaće Federacije BiH u izračun osnovica, koju je podnio Amer Obradović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koju je podnio Mirvet Beganović, poslanik u Poslaničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju - skraćeni postupak, predlagača Azre Hadžić-Bećirspahić, poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog mišljenja u vezi sa Zahtjevom načelnika Općine Kladanj za zaštitu prava na lokalnu samoupravu Općine Kladanj, u vezi sa odredbama člana 73. st. (2) i (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje teških oboljenja kod djece, koju je podnijelo Gradsko vijeće Tuzla
9. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija
10. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog zaključka o prihvatanju Rebalansa Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu
b) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Rebalans Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu
11. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog zaključka o prihvatanju Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
b) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
12. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o. Ilidža
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o. Ilidža
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o. Ilidža
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o. Ilidža
13. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar
14. Prijedlog odluke o jedanaestoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje
15. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu s razdjela 1601- Federalno ministarstvo finansija na razdjel 5101 - Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
16. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
b) Prijedlog odluke o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica
17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-kantoni i općine“ gradovima i općinama
18. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
19. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima - Transfer željeznicama FBiH“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu
21. Prijedlog odluke o odobravanju Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu
22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od dobavljača Obala Art Centar za manifestaciju Sarajevo Film Festival za 2019., 2020. i 2021. godinu
23. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje člana Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
24. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Javnog preduzeća Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Javnog preduzeća Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora
25. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
c) Javni konkurs za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
26. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed posljedica poplava i klizišta“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
27. Prijedlog odluke o namjenskom utrošku sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2019.-2022. godine
28. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići
29. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala
30. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora Privrednog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo
31. Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine privrednim društvima PS VITEZIT d.o.o. Vitez, TRZ Hadžići d.d. Hadžići i ZRAK d.d. Sarajevo
32. Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO za radnike koji su stekli uslove za odlazak u penziju
33. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru korisnika preostalog dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi-subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“ za uplatu doprinosa PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika
34. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade promjenljivih članova Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine
35. Prijedlog odluke o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992-1995. godina, planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji „Tekući transferi i drugi tekući rashodi-Subvencije javnim preduzećima-Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takse Gasprom export-u Moskva“
36. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva industrije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama za podršku Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH za učešće i organiziranje sajmova“
37. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala
c) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala
38. Prijedlog odluke o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Federalnoj upravi policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova
39. Prijedlog odluke o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista
40. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva
41. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava obezbijeđenih od strane donatora s posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta
42. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za fond za izdavaštvo“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer Fondaciji za bibliotečku djelatnosti“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za kinematografiju“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
d) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer Fondaciji za muzičke, scenske i likovne umjetnosti“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
43. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava s Tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
44. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-podrška udruženjima potrošača“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovineza 2019. godinu Federalnom ministarstvu trgovine
45. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer za NP Una“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godine Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
46. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
47. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada s Finansijskim planom Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
48. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada s Finansijskim planom Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
49. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama -Transfer za sufinanciranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno oslobodilačkog - domovinskog rata“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama Transfer Savezu logoraša BiH, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer IDA - istraživačko dokumentacione aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida“ utvrđen Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
50. Izvještaj o radu Interresorne radne grupe imenovane Rješenjem V. broj: 1465/2018 od 12.12.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
51. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o nabavci Microsoft softvera putem količinskog licenciranja (Volume Licencing) i softverskog osiguranja (Sofware Assurance), kroz Enterprise ugovor, za budžetsku 2019. godinu
52. Informacija, s prijedlozima akata:
a) Informacija o utrošku sredstava tekućeg transfera parlamentarnim političkim partijama i koalicijama odobrenim Odlukom V. broj: 219/2018 od 21.3.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za političke stranke i koalicije“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
53. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine s planom privatizacije za 2019. godinu
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
54. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine
55. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (219.310 KM)
b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (58.071,84 KM)
c) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (78.104,51 KM)
56. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1027080000018390 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine
57. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Radne grupe za odgovor na računarske incidente (CERT - Computer Emergency Respond Team) za institucije Federacije Bosne i Hercegovine
58. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice
59. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina eksproprisanih prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem o eksproprijaciji Uprave za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice
60. Izvještaj o monitoringu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije nad privrednim društvima iz oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2017. godinu - rudnici u sastavu koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i RMU „Banovići“ d.d. Banovići, s Prijedlogom zaključka
61. Plan rada Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
62. Dokument Ekonomska politika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 2019.-2021, s Prijedlogom zaključka
63. Prijedlog liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2019. godini, sa Informacijom i mišljenjem Federalne upravne civilne zaštite na Prijedlog liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2019. godini i Prijedlogom zaključka
64. Informacija o kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za izgradnju dionice autoceste Putnikovo brdo - Medakovo na Koridoru Vc, sa Inicijativom za kreditno zaduženje i Prijedlogom zaključka
65. Informacija povodom Zahtjeva Općinskog suda u Travniku, za davanje prethodne saglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad Privrednim društvom „Binas“ d.d. Bugojno, s Prijedlogom zaključka (postupak broj: 51 0 St 151540 19 St od 18.2.2019. godine)
66. Informacija povodom zahtjeva Općinskog suda u Travniku za davanje prethodne saglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom „BINAS“ d.d. Bugojno, s Prijedlogom zaključka (postupak broj: 51 0 St 152584 19 St od 28.2.2019. godine)
67. Informacija povodom zahtjeva Općinskog suda u Travniku za davanje prethodne saglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad Privrednim društvom „Binas“ d.d. Bugojno, s Prijedlogom zaključka (Postupak broj: 51 0 St 153352 19 St od 14.03.2019. godine).
68. Informaciju o mogućnosti realizacije poddionica autoceste na Koridoru Vc Medakovo - Ozimica i Ozimica - Poprikuše, s Prijedlogom zaključka
69. Informacija o epidemiološkoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine vezanoj za povećan broj oboljelih od morbila kao i poduzetim mjerama, s Prijedlogom zaključka
70. Informacija o trenutnoj neprevodivosti zaduženja iz tačke 2. Zaključka V. broj: 167/2019 od 22.2.2019. godine, s Prijedlogom zaključka (zaduženje Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH da odmah preuzme poslove održavanja i upravljanja infrastrukturom u zgradi „Energoinvest“ d.d. Sarajevo)
71. Prijedlozi akata za pokretanje procedure za postavljenje direktora Federalnog zavoda za statistiku:
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za postavljenje direktora Federalnog zavoda za statistiku
b) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i postavljenje direktora Federalnog zavoda za statistiku
c) Prijedlog rješenja o imenovanju članova Komisije za izbor direktora Federalnog zavoda za statistiku
72. Prijedlozi akata za pokretanje procedure za postavljenje direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za postavljenje direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove
b) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i postavljenje direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove
c) Prijedlog rješenja o imenovanju članova Komisije za izbor direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove
73. Prijedlozi akata za pokretanje procedure za postavljenje direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za postavljenje direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo
b) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i postavljenje direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo
c) Prijedlog rješenja o imenovanju članova Komisije za izbor direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo
74. Prijedlozi akata za pokretanje procedure za postavljenje direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine:
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za postavljenje direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i postavljenje direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog rješenja o imenovanju članova Komisije za izbor direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
75. Informacija o implementaciji Projekta elektronskog vođenja obavještenja o promjeni cijena i marži - eopc.fmt.gov.ba, s Prijedlogom zaključka
76. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period oktobar-decembar 2018. godine, s Prijedlogom zaključka
77. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Radne grupe za usaglašavanje Prijedloga zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica
78. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Nadzornog odbora JP Nacionalni park „Una“
79. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
80. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-akcioni plan strategije okoliša“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
81. Prijedlozi akata:
a) Izvještaji o radu fondacija za 2018. godinu
- Izvještaj o radu Fondacije za izdavaštvo za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
- Izvještaj o radu Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
- Izvještaj o radu Fondacije za kinematografiju za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
- Izvještaj o radu Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
b) Planovi rada fondacija za 2019. godinu
- Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za izdavaštvo za 2019. godinu
- Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2019. godinu
- Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za kinematografiju za 2019. godinu
- Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2019. godinu
82. Informacije, s prijedlozima zaključaka
a) Informacija o potrebi izdvajanja finansijskih sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Centru za kulturu Orašje za izradu i postavljanje spomenika glumcu Ivi Gregureviću, s Prijedlogom zaključka
b) Informacija o potrebi izdvajanja finansijskih sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu JU Muzej savremene umjetnosti Ars Aevi iz Sarajeva za predstavljanje projekta iz Federacije BiH na Bijenalu savremene umjetnosti u Veneciji, s Prijedlogom zaključka
83. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine
84. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2018. godinu
85. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
86. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na usklađenu vrijednost opšteg boda za 2019. godinu
87. Inicijativa za izdvajanje sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za organiziranje 10. jubilarne Međunarodne Investicijske Konferencije - Sarajevo Business Forum 2019 (SBF)
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE