134. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 11.04.2019.
Saopćenje o radu

 
134. hitna sjednica Vlade Federacije BiH:
 
DIO SREDSTAVA ZA SUDSKE PRESUDE USMJERITI
NA PROVEDBU NOVOG BORAČKOG ZAKONA
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj hitnoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju o realizaciji zaključka 133. hitne sjednice, održane 5.4.2019. godine kojim je Radna grupa bila zadužena da predloži načine izmirenja obaveza utvrđenih sudskim odlukama u skladu s planiranim sredstvima u ovogodišnjem Budžetu FBiH.
 
Premijer Federacije BiH i federalna ministrica finansija zaduženi su da obustave sve isplate obaveza utvrđenih sudskim odlukama u skladu s planiranim sredstvima u Budžetu FBiH za 2019. godinu, do donošenja Rebalansa budžeta FBiH, a Federalno ministarstvo finansija zaduženo da,u roku od 15 dana, Vladi dostavi Nacrt izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2019. godinu.
 
Rebalansom treba dio sredstava od 40 miliona KM, koja su planirana na ekonomskim kodovima s kojih se izvršavaju sudske presude i rješenja o izvršenju, kao i pripadajuće zatezne kamate i troškovi postupka, u visini od 15 miliona KM, preraspodjeliti na Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, s ciljem ispunjavanja obaveza koje će biti utvrđene Zakonom o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica. Na ovaj način Vlada FBiH namjerava ispuniti zahtjeve boračkih udruženja da primjena ovog zakona, umjesto 1. oktobra, počne 1. jula ove godine.
 
Zaključeno je da ostatak sredstava od 25 miliona KM treba planirati tako da za izmirenje obaveza iz radnog odnosa po sudskim odlukama u cijelosti (glavnica, kamata i troškovi postupka) bude usmjereno 8.000.000 KM, a da na posebnom ekonomskom kodu treba planirati sredstva za izmirenje obaveza po osnovu vansudske nagodbe, u visini od 17 miliona KM i, time, stvoriti pravne pretpostavke za provodivost izvršenja ovih obaveza.

Istaknuto je i da uposlenicima u javnom sektoru treba omogućiti da se odreknu zateznih kamata, kao što su to uradili rudari rudnika Kreka u iznosu većem od 200 miliona KM, rudari Kaknja od 80 miliona KM, a uposlenici JP Elektroprivreda BiH nisu uopće tužili poslodavca, iako su na to imali pravo, i tako ostvarili uštede od oko 260 miliona KM.
 
Federalna vlada je danas imenovala Radnu grupu sa zadatkom da u roku od 40 dana predloži način izmirenja obaveza po osnovu vansudske nagodbe u smislu sadržaja javnog poziva, učesnika u procesu pripreme i provedbe vansudske nagodbe, obrasca ugovora (sporazuma) o vansudskoj nagodbi, načinu planiranja i izvršavanja planiranih sredstava i drugo.
 
DOKUMENTACIJU DOSTAVITI MEĐUNARODNOM ARBITRAŽNOM SUDU
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj žurnoj sjednici u Sarajevu, prihvatila informaciju o potrebi iniciranja pravnih radnji pred Međunarodnim arbitražnim sudom, a vezano za Tužbu konzorcija INA/MOL protiv Federacije BiH.
 
Ured premijera Federacije BiH i Generalni sekretarijat Vlade FBiH zaduženi su da pripreme potrebnu pravnu dokumentaciju s ciljem raelizacije ovog zaključka.
 
Dokumentaciju će potpisati i Međunarodnom arbitražnom sudu dostaviti federalni premijer.
 
PREDLOŽITI NAJBOLJE RJEŠENJE
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o tužbi Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo i još šest tužitelja protiv FBiH.
 
Danas je Vlada zadužila federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije, finansija i trgovine da održe jedan ili više zajedničkih sastanka, uključujući (po potrebi) i sastanak sa Upravom za indirektno oporezivanje, o taksi za uspostavu rezervi naftnih derivata. Oni trebaju analizirati sadašnje stanje i predložiti najbolje rješnje za Federaciju BiH.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će biti organizator ovih sastanaka i Vladi podnijeti izvještaj u roku od četrdeset dana.
 
Riječ je o tužbi od 5.10.2018. godine koju su, radi naknade štete, podnijeli  Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo, G-Petrol d.o.o. Sarajevo, Holdina d.o.o. Sarajevo, Energopetrol d.d. Sarajevo, Tioil d.o.o. Vitez, HIFA-Petrol d.o.o. Sarajevo i HIFA d.o.o. Tešanj.
 
Kako je navedeno u tužbi, šteta koju su pretrpjeli sastoji se od iznosa koje je od njih naplatila Uprava za indirektno oporezivanje na ime PDV-a koji je obračunat na posebnu taksu, ali koji tužitelji nisu mogli naplatiti od krajnjih korisnika, pošto je to onemogućeno propisanim sadržajem fiskalnog računa.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Federalna vlada danas je Dijanu Bukovac opunomoćila za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Fereoelekro d.d. Sarajevo, zakazanoj za 19.4.2019. godine.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 10.50 sati.
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE