133. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 05.04.2019.
Saopćenje o radu


133. hitna sjednica Vlade Federacije BiH:
 
PRIHVAĆEN IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE ZA USAGLAŠAVANJE BORAČKOG ZAKONA
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj hitnoj sjednici u Mostaru, prihvatila izvještaj Radne grupe za usaglašavanje Prijedloga zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, koju je osnovala 13.3.2019. godine, a na temelju zaključka Predstavničkog doma Parlamenta FBiH od 28.2.2019. godine.
 
Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata je zaduženo da za Nacrt zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica pribavi potrebna mišljenja u skladu s Poslovnikom o radu Vlade FBiH i da prečišćeni tekst uputi na mišljenja kantonalnim skupštinama, jer je u pitanju zajednička nadležnost federalne i vlasti kantona, s rokom dostavljanja mišljenja od 30 dana.
 
Ovo ministarstvo je, također, zaduženo da, nakon dobijanja mišljenja, Nacrt ovog zakona dostavi Vladi BiH radi razmatranja.
 
Zakonom je propisano ostvarivanje prava na svim nivoima vlasti (općina, grad, kanton, Federacija), a za njegovo provođenje neophodna su finansijska sredstva u iznosu od 50.000.000 KM na godišnjem nivou.
 
Analizom stanja demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica kroz sistemske evidencije Zavoda za zapošljavanje, PIO/MIO, IDEEA i evidencija kojima raspolaže Federalno ministarstvo, utvrđeno je da bi pravo po ovom zakonu moglo ostvariti oko 20.000 demobiliziranih branilaca koji se nalaze u stanju potrebe. Zakonom je propisano da jedan mjesec učešća u oružanim snagama iznosi pet KM, dok bi prosječna mjesečna novčana naknada bila oko 200 KM.
 
Ukoliko bude veći broj korisnika od procijenjenog broja, Vlada FBiH će, svojom odlukom, kvartalno utvrđivati visinu isplatnog koeficijenta.
 
Početak primjene Zakona predviđen je od 1.10.2019. godine.
 
Inače, na današnjoj sjednici je još jednom istaknuto da tekst ovog zakona potpuno podržavaju sva braniteljska udruženja, parlamentarni odbori, kao i predstavnici Vladinih i nevladinih institucija, te svih političkih partija koji su učestvovali u njegovoj izradi.
 
NA IME POTICAJA ODRŽIVOM POVRATKU 22,6 MILIONA KM
 
Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, usvojila četiri programa za poticanje održivog povratka raseljenih i izbjeglih u 2019. godini, u ukupnom iznosu od 22,6 miliona KM.
 
Najviše sredstava - 16.100.000 KM - predviđeno je Programom raspodjele transfera pojedincima. Unutar ovog iznosa je i 4.600.000 KM za rekonstrukciju i obnovu individualnih stambenih i objekata zajedničkog i socijalnog tipa stanovanja, te mapiranje porušenih/izgrađenih stambenih objekata u povratničkim zonama. Iznos od 10.000.000 KM planiran je za obnovu i izgradnju putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te drugih od značaja za širu društvenu zajednicu.
 
Dio sredstava predstavlja i pomoć za zapošljavanje kroz razvoj i osnivanje malih, srednjih preduzeća i obrtničkih radnji, poljoprivrednu djelatnost, pružanje podrške programima volontiranja, diverzifikaciji privrednih aktivnosti u ruralnim područjima, rekultivaciji poljoprivrednog zemljišta i ambijentalnoj privlačnosti.
 
Ovogodišnji transfer za programe povratka u Republiku Srpsku vrijedan je 3.000.000 KM, a transfer za zajedničke, međuentitetske i općinske projekte i projekte s nevladinim organizacijama 2.000.000 KM.
 
Program podrške održivom povratku, izbjeglih i prognanih s područja Srebrenice vrijedan je 1.500.000 KM i namijenjen je obnovi i izgradnji putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i drugih od značaja za širu društvenu zajednicu, te izgradnju infrastrukture za privredni razvoj ove regije.
 
Uz ova četiri programa, Vlada je danas usvojila i Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za ovu godinu.
 
Kako je navedeno, od 1992. do 1995. godine prijeratne domove u Bosni i Hercegovini napustilo je oko 2,2 miliona osoba, što čini više od polovine predratnog stanovništva. Od toga je oko 1,2 miliona osoba potražilo izbjegličku zaštitu u više od 100 zemalja svijeta, dok je oko milion raseljeno unutar BiH.
 
Na području Federacije BiH status raseljene osobe ima 36.564 osoba ili 12.642 porodica, od čega je s područja FBiH 5.097 porodica ili 15.813 osoba, s područja RS-a 7.527 porodica ili 20.706 osoba, a s područja Brčko Distrikta BiH 45 osoba ili 18 porodica.
 
Dosad je u BiH obnovljeno oko 350.000 ili 68 posto stambenih jedinica. Od toga je u FBiH obnovljeno oko 250.000, u RS 80.000, a u Brčko Distriktu BiH oko 15.000
 
Za najveći broj raseljenih osoba u Bosni i Hercegovini, njih oko 75 posto, moguće je naći trajna rješenja za smještaj kroz rekonstrukciju stambenih jedinica u mjestima prebivališta, dok je za preostalih 25 posto potreban neki drugi vid stambenog zbrinjavanja.
 
ZA UVEZIVANJE RADNOG STAŽA 10.000.000 KM
 
Vlada FBiH je usvojila dva programa utroška sredstava utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, a namijenjenih kao subvencije preduzećima za uvezivanje radnog staža radnicima koji su stekli uslove za penzionisanje, ali im nisu uplaćeni doprinosi za PIO.
 
Prvi program vrijedan 1.000.000 KM, odnosi se na subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima.
 
Grant sredstva će biti dodjeljivana preduzećima iz oblasti metalne, elektro automobilske, drvne, papirne i grafičke, zatim industrije građevinskog materijala, proizvodnje tekstila, kože i obuće, kao i hemijske i industrije gume i plastike.
 
Pravo na dodjelu sredstava privatna preduzeća mogu ostvariti samo po jednom podnesenom zahtjevu, a maksimalan iznos koji može biti dodijeljen jednom privrednom društvu je 200.000 KM.
 
Usvojen je i Program subvencija javnim preduzećima za uvezivanje radnog staža u iznosu od 9.000.000 KM.
 
Program se odnosni na preduzeća u kojima Federacija BiH ima udio u vlasništvu od najmanje 50 posto plus jedna dionica, računajući i preduzeća u poteškoćama ili u stečaju.
 
Pri izboru korisnika sredstava, ukoliko ne bude dovoljno sredstava, kriteriji će biti broj zaposlenih koji će biti penzionisani, te ravnomjerna teritorijalna zastupljenost.
 
NAMJENSKOJ INDUSTRIJI 2.500.000 KM SUBVENCIJA
 
Federalna vlada usvojila je Program utroška sredstava utvrđenih u Budžetu Federacije BiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije s pozicije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima iz oblasti namjenske industrije" u iznosu od 1.000.000 KM.
 
Također je usvojen i Program utroška sredstava za subvencije javnim preduzećima iz ove oblasti u iznosu od 1.500.000 KM.
 
Ciljevi programa su stvaranje povoljnijeg poslovnog i investicijskog okruženja kao i poboljšanje okvirnih uslova za poslovanje preduzeća iz oblasti namjenske industrije u FBiH kroz realizaciju strateških ciljeva iz dokumenta Razvoj industrijske politike u FBiH i Strategije razvoja namjenske industrije.
 
Očekivani efekti su povećanje broja zaposlenih, rast indeksa industrijske proizvodnje za sektor namjenske industrije, primjena novih naprednih tehnologija i tehnoloških postupaka, infrastrukturno osposobljavanje pogona za pokretanje novih proizvodnih procesa, razvoj novih proizvoda, modernizacija proizvodnih procesa i poboljšanje općeg privrednog stanja.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije se opredijelilo za dodjelu grant sredstava i privatnim preduzećima iz oblasti namjenske industrije, odnosno pravnim osobama koje su u sudski registar upisane kao privredno društvo i u kojem privatne osobe imaju udio u vlasništvu najmanje 50  posto plus jedna dionica.
 
Grant sredstava se dodjeljuju za repariranje, remont i modernizaciju zastarjele opreme neophodne za proizvodne procese, nabavku nove opreme za proizvodnju, razvoj novih tehnologija i razvoj serijske proizvodnje, infrastrukturne radove na proizvodnim pogonima s ciljem pokretanja novih proizvodnih procesa i unapređenje postojećih.
 
Kako je navedeno, namjenska industrija se nalazi među pet sektora koji u vanjskotrgovinskom prometu ostvaruju najbolje rezultate u BiH.
 
KREDITI ZA UNAPRJEĐENJE POSLOVANJA U VISINI OD 4,7 MILIONA KM
 
Federalna vlada je usvojila Program Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o utrošku sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, u namijenjenih za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu.
 
Ukupnim sredstvima, u visini od 4,7 miliona KM, obuhvaćena su i ona koja će mjesečno biti alocirana na račun Trajnog revolving fonda od povrata glavnice dodijeljenih kredita putem Razvojne banke FBiH, u učekivanom godišnjem iznosu od 350.000 KM.
 
Saldo sredstava zatečenih na računu u Banci na dan 19.3.2019. godine iznosi 700.000 KM.
 
Računa se i na sredstva, koja će mjesečno biti alocirana na račun Trajnog revolving fonda povrata kredita realizovanih putem Union banke, u očekivanom godišnjem nivou od 1.000.000 KM, a tu su i odobrena sredstva u Budžetu FBiH za 2019. godinu od 2.650.000 KM.
 
Cilj Programa je stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja, te poboljšanje okvirnih uslova za poslovanje u svim dijelovima FBiH kroz realizaciju strateških i primarnih ciljeva utvrđenih razvojnim i strateškim dokumentima. Očekivani efekti Programa su rast broja novozaposlenih, povećanje produktivnosti i indeksa industrijske proizvodnje, unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih naprednijih tehnologija, razvoj novih proizvoda, proizvodnih procesa ili usluga s većom dodanom vrijednosti, te uspostavljanje sistema kvalitete.
 
Program će trajati do utroška sredstava, odnosno do usvajanja Budžeta FBiH za 2020. godinu, a najduže do kraja fiskalne godine.
 
O REALIZACIJI ZAKLJUČAKA SA 162. SJEDNICE
 
Vlada FBiH danas je razmatrala informaciju o realizaciji tačke 3. zaključka sa 162. sjednice, održane 8.11.2018. godine, koji se odnose na  na sudske presude i rješenja o izvršenju po osnovu tužbi iz radnih odnosa zaposlenih  u federalnim organima uprave u periodu 2009.-2017. godine.
 
Po ovom zaključku formirana je radna grupa u kojoj su učestvovali predstavnici federalnih ministarstava pravde, rada i socijalne politike, finansija, Ureda premijera FBiH i Federalnog pravobranilaštva sa zadatkom da sačini prijedlog o načinu izmirivanja ukupnih iznosa sudskih presuda i rješenja o izvršenju po osnovu tužbi iz radnih odnosa zaposlenih u federalnim organima uprave u periodu 2009.-2017. godine.
 
Nakon današnje rasprave, zadužena je ova grupa da, u roku od sedam dana, Vladi predloži način izvršenja presuda u skladu s budžetskim mogućnostima.
 
Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da, do donošenja odluke Vlade, odnosno stava o prijedlogu Radne grupe, obustavi sve aktivnosti po instrukciji ovog ministarstva od 29.3.2019. godine, kao i unos naloga u trezorsku aplikaciju i isplate po tom osnovu.
 
Također od ovog ministarstva je zatraženo da sačini izvještaj po osnovu isplata izvršnih sudskih presuda po institucijama i po visini i njihovoj dinamici.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.50 sati.
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE