174. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.03.2019.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 172. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 19.2. i 27.2.2019. godine, 173. sjednice, održane 27.2.2019. godine i 131. hitne sjednice, održane 4.3.2019. godine 
2. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH, koju je podnio Irfan Čengić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
3. Prijedlog mišljenja o Zahtjevu Kantonalnog suda u Zenici - predočavanje ustavnog pitanja - ocjena ustavnosti odredbi člana 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/18) 
4. Prijedlog mišljenja o Zahtjevu za ocjenu ustavnosti člana 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, podnesen Ustavnom sudu Federacije BiH od potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine gosp. Milana Dunovića 
5. Prijedlog mišljenja o Zahtjevu za zaštitu prava na lokalnu samoupravu Opštine Sanski Most, u vezi s članom 72a. Zakona o matičnim knjigama 
6. Prijedlog mišljenja o Zahtjevu za zaštitu prava na lokalnu samoupravu Grada Tuzle u vezi s članom 72a. Zakona o matičnim knjigama 
7. Prijedlog mišljenja o Zahtjevu za zaštitu prava na lokalnu samoupravu Grada Tuzla, u vezi s članom 192. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća  
8. Prijedlog uredbe o izradi indeksa razvijenosti u Federaciji Bosne i Hercegovine 
9. Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Udruženju „Društvo umjetnika Deblokada“ Sarajevo 
10. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine na dizel-gorivo za 2019. godinu 
11. Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava, ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, za finansiranje Ugovora sa ponuđačem IHS Global Ltd iz Londona za pružanje konsultantskih usluga Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u izradi tenderske dokumentacije, pripremi i provođenju javnog nadmetanja za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine  
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu 
13. Prijedlog odluke sa Informacijom i Prijedlogom zaključka 
a) Prijedlog odluke kojom se ne daje saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa 
b) Informacija o daljem postupanju vezano za Odluku Vlade Bosne i Hercegovine kojom se ne daje saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa, s Prijedlogom zaključka 
14. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1027080000032067 otvorenog kao podračun u okviru JRT Vladi Federacije Bosne i Hercegovine-Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
15. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u ul. Mejtaš broj 6 Planinarskom savezu Federacije Bosne i Hercegovine 
16. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za usaglašavanje Prijedloga zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica 
17. Prijedlog rješenja u postupku po žalbi Čihorić Slobodanke iz Mostara, zastupane po punomoćniku Maji Škoro, advokatu iz Mostara, izjavljenoj protiv rješenja Odjela za društvene djelatnosti Grada Mostara, Dj.broj: UP-I-06/03-25-5912/11 od 24.5.2011. godine 
18. Izvještaj o implementaciji Strategije upravljanja dugom u 2018. godini, s Prijedlogom zaključka 
19. Strategija upravljanja dugom 2019.-2021., s Prijedlogom zaključka 
20. Prijedlog plana poslova premjera i uspostave katastra nekretnina za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka 
21. Plan rada Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka  
22. Prijedlog mišljenja o Završnom izvještaju o realizaciji Okvirne strategije za provedbu Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini (2015.-2018.) 
23. Izvještaj o radu Komisije za Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine za period juli-decembar 2018. godine, s Prijedlogom zaključka  
24. Izvještaj o radu Koordinacionog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.) za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka 
25. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za period 1.9.2018. - 31.12.2018. godine, s Prijedlogom zaključka 
26. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo, za IV. kvartal 2018. godine, s Prijedlogom zaključka 
27. Izvještaj o radu Savjeta za strane investitore Federacije Bosne i Hercegovine za period od 1.1.2018. godine do 31.12.2018. godine, s Prijedlogom zaključka 
28. Izvještaj o radu Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka  
29. Izvještaj o radu Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka 
30. Izvještaj o radu Stručnog radnog tijela Vlade FBiH za pripremanje nacrta drugostepenih odluka iz člana 6. Odluke o provođenju „Aneksa G“ Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriju Bosne i Hercegovine za period 1.2.2018. godine do 31.1.2019. godine, s Prijedlogom zaključka 
31. Informacija o aktivnostima vezanim za Revidirani akcioni plan za provođenje Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini za period od 2019 do 2020. godine (SRSP u BiH), s Prijedlogom zaključka 
32. Informacija o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima sredstava dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u 2017. godini, s Prijedlogom zaključka 
33. Informacija o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću za oblasti „Promoviranje kulture“ i „Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta u cilju povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate“ s Prijedlogom zaključka 
34. Informacija o održanom trećem sastanku Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
35. Informacija o početku implementacije, izvještavanja i monitoringa Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015.-2030., s Prijedlogom zaključka  
36. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima za pomoć u liječenju boraca - branitelja“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata 
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - transfera za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata 
37. Prijedlozi odluka 
a) Prijedlog odluke o kategorizaciji regionalne ceste R-401, Velika Kladuša-Vrnograč-Radića most-Bužim-Bosanska Otoka u magistralnu cestu sa oznakom M-4.3 
b) Prijedlog odluke o kategorizaciji regionalnih cesta R-419 Jablanica - Posušje i R-420 Posušje - Grude - Privalj u magistralnu cestu sa oznakom M-17.5 
38. Prijedlog odluke o odobravanju kredita Union banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uslovima  
39. Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu 
40. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići 
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin 
41. Prijedlozi rješenja: 
a) Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine 
b) Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine 
c) Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenika direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine 
d) Prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine 
42. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Union Banke d.d. Sarajevo za imenovanje članova Uprave Union banke d.d. Sarajevo 
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE