173. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 27.02.2019.
Saopćenje o radu


173. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
PRIHVAĆENA INICIJATIVA ZA DONOŠENJE ZAKONA O CIVILNIM ŽRTVAMA RATA
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, prihvatila  inicijativu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za donošenje posebnog federalnog zakona o civilnim žrtvama rata, s ciljem boljeg uređivanja ove oblasti i unaprjeđenja njihovog položaja.
 
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je zaduženo da u roku od šest mjeseci pripremi Prednacrt zakona o civilnim žrtvama rata u Federaciji BiH.
 
Kao razlog za podnošenje inicijative navedena je potreba da se status civilnih žrtava rata normativno uredi posebnim federalnim zakonom, kako bi u okviru reforme u oblasti socijalne zaštite bio unaprijeđen njihov položaj i osiguralo kontinuirano i cjelovito ostvarivanje materijalnih naknada i drugih prava propisanih važećim federalnim propisom, jer nisu doneseni odgovarajući kantonalni zakoni i podzakonski akti.
 
Vlada Federacije BiH smatra da je ovakva inicijativa osnovana i  da status civilnih žrtava rata u važećem Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom nije adekvatan.
 
LISTU FONDA SOLIDARNOSTI DOPUNITI LIJEKOM PROTIV MELANOMA
 
Vlada FBiH je, na temelju prijedloga federalnog ministra zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, utvrdila izjašnjenje o inicijativi zastupnice u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Jasmine Zubić za uvrštavanje lijeka nivolumab na listu lijekova koje financira Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.
 
Predloženo je da lista lijekova Fonda solidarnosti za 2019. godinu bude dopunjena lijekom Nivolumab po proceduri definiranoj Pravilnikom o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade liste lijekova Fonda solidarnosti FBiH, u skladu s doktrinarnim pristupom (stručnom podlogom), za pacijente oboljele od metastatskog melanoma BRAF negativne.
 
U izjašnjenju Federalnog ministarstva zdravstva je navedeno da se lijek Nivolumab ne nalazi na važećoj Listi lijekova Federalnog fonda solidarnosti, u skupini citostatika za metastatski melanom.
 
Poznato je da je Vlada FBiH, na prijedlog federalnog ministra zdravstva, u 2018. godini uscojila Listu lijekova Federalnog fonda solidarnosti i proširila program citostatika s posebnim režimom, uvodeći citostatike i za metastatski melanom.
 
Lijek Nivolumab nije registriran u BiH, niti proizvođač ovog lijeka (Bristol Majers) ima zastupnika u BiH. Međutim, na Listu lijekova Federalnog fonda solidarnosti mogu biti uvršteni i neregistrovani lijekovi.
 
Trenutno je u toku revizija ove liste, te će ministar iskoristiti svoje pravo iz čl. 4 Pravilnika za stavljanje odnosno skidanje lijekova s Liste Fonda solidarnosti uvrštavanje lijekova koji nemaju odobrenje za stavljanje u promet BiH, i na revidiranu Listu uvrstiti lijek Nivolumab.
 
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja je 2108. godine obezbijedio sredstva za nabavku Nivolumaba za jednu pacijenticu, te se lijek već uvozi putem interventnog uvoza.
 
Kako je napomenuto, u Budžetu FBiH za 2019. godinu su planirana dodatna sredstva od 2,5 miliona KM za nabavku lijekova za metastatski melanom. 
 
NIJE POVRIJEĐENO PRAVO NA LOKALNU SAMOUPRAVU
 
Povodom zahtjeva za zaštitu prava na lokalnu samoupravu, a u vezi sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu, Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog štaba civilne zaštite, ocijenila da su netačni navodi gradonačelnika Tuzle da je ovaj zakon donesen bez saglasnosti lokalne samouprave i da je u suprotnosti sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH.
 
Naime, Nacrt zakona je dostavljen na mišljenje svim federalnim organima uprave i upravnim organizacijama, kantonima, gradovima i općinama. Rasprava o Zakonu je trajala mjesec dana (od 25.4. do 25.5.2008. godine) i u tom su roku Federalnoj upravi civilne zaštite dostavljena mišljenja iz kantona koja su obuhvatila primjedbe i sugestije općina i gradova.
 
Sve primjedbe, sugestije i mišljenja, za koje je ocijenjeno da su opravdane i doprinose kvalitetnijem reguliranju određenih pitanja, Federalna uprava civilne zaštite je, kao ovlašteni obrađivač Zakona, razmotrila, prihvatila i ugradila u zakonske odredbe.
 
O POTICAJIMA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU IZ OBNOVLJIVIH IZVORA
 
Nakon što je razmatrala Prijedlog odluke o utvrđivanju potrebnog iznosa sredstava naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora električne energije i efikasne kogeneracije u 2019. godini, Vlada Federacije BiH će odluku o tome donijeti na sjednici koja će biti održana u Sarajevu u ponedjeljak, 4. marta 2019. godine.
 
Na ovoj sjednici Vlada bi trebala razmatrati i izvještaje o dosadašnjem radu Operatora za OIEiEK i njegov Program rada za 2019. godinu.
 
Vlada je danas donijela Odluku kojom je dala saglasnost na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.
 
Garantovana otkupna cijena određuje se u zavisnosti od vrste i instalisane snage postrojenja/elektrane za koju je proizvođač stekao status privilegovanog proizvođača, a izračunava se kao proizvod pripadajućeg tarifnog koeficijenta i referentne cijene.
 
Izračun ovih cijena uradila je Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH, u skladu s Pravilnikom o metodologiji o načinu utvrđivanja garantovanih otkupnih cijena električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.
 
Ova komisija je 10.12.2018. godie utvrdila referentnu cijenu električne energije u iznosu od 0,108821 KM/kWh, koja je objavljena u „Službenim novinama FBiH“.
 
PLAN RADA AGENCIJE ZA REVIZIJU PRIVATIZACIJE
 
Federalna vlada je usvojila Plan rada Agencije za reviziju privatizacije za 2019. godinu, kojim je predviđeno ukupno jedanaest revizija.
 
Od toga se sedam revizija privatizacije odnosi na privredna društva, i to Energopetrol d.d. Sarajevo, Energoinvest-Energopetrol d.d. Sarajevo, Rudnik boksita d.d. Jajce, JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla, Teppsa holding d.o.o. Sarajevo, Unis Coming d.o.o. Bugojno i Ogrevtrans d.d. Sarajevo.
 
Revizijom privatizacije, kako je planirano, bit će obuhvaćene i četiri banke: Kreditna banka d.d. Tuzla, Posavska banka d.d. Orašje, BH banka d.d. Sarajevo i Šipad banka d.d. Sarajevo.
 
Agencija je, na osnovu ranijeg iskustva, ostavila i prostor za eventualni urgentni predmet u slučaju da to  zatraže tužilaštva ili druge institucije.
 
USPJEŠNA PROVEDBA PROJEKTA ENERGETSKE EFIKASNOSTI
 
Federalna vlada je usvojila izvještaj o realizovanim aktivnostima Implementacione jedinice projekta „Energetska efikasnost u BiH“ za Federaciju BiH za IV kvartal 2018. i Plan aktivnosti za 2019. godinu.
 
Ovaj projekat provodi Federalno ministarstvo prostornog uređenja, a finansiran je kreditnim sredstvima Svjetske banke. Do kraja 2018. godine implementirane su mjere energetske efikasnosti na 37 objekata iz javnog sektora na području Federacije BiH, od čega su 24 obrazovne institucije, osam  zdravstvenih, dva zatvora, te objekti Policijske akademije u Sarajevu, Federalnog ministarstva finansija i Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.
 
Ukupno je za ove namjene investirano 17.826.496,71 KM. U 2018. godini su započeti radovi na implemenentaciji mjera energetske efikasnosti na novih jedanaest objekata s dodatnih 4.102.646 KM, čiji završetak je predviđen do jula 2019. godine.
 
Federalno ministarstvo prostornog uredjenja planira da tokom 2019. godine implementira mjere energetske efikasnosti u ukupnom iznosu do 2,5 miliona KM. Javni poziv za kandidovanje objekata upućen je krajem 2018. godine, a puna realizacija se očekuje do kraja 2019. godine.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH danas je usvojila izvještaj o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave, upravnih organizacija i federalnih institucija za period oktobar - decembar 2018. godine.
 
Prihvaćena je informacija o realizaciji zaključaka Vlade FBiH za januar 2019. godine, te zadužena sva federalna ministarstva, uprave, upravne organizacije i druge federalne institucije da eventualne primjedbe i dopune dostave Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH.
 
Federalna vlada danas je usvojila i Plan rada Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za ovu godinu.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Federalna vlada je Nadzornom odboru privrednog društva UNIS Ginexa d.d. Goražde dala prethodnu saglasnost za imenovanje Uprave ovog privrednog društva, na period od četiri godine, i to Munevere Fočo za direktoricu i Admina Pešteka za izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove.
 
Za učešće u radu i odlučivanju na na Skupštini privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o Vlada je opunomoćila Amelu Mikulić.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.45 sati.
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE