173. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 27.02.2019.
Dnevni red
Dnevni red 173. sjednice Vlade FBiH održane danas u Mostaru
 
1. Usvajanje Zapisnika 130. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 22.2.2019. godine
2. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjene Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom, koju je podnijela Skupština Zeničko-dobojskog kantona, s Prijedlogom zaključka
3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi koja se odnosi na uvrštavanje lijeka nivolumab na Listu lijekova koja se finansira sredstvima Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, a koju je podnijela Jasmina Zubić, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovinu
4. Prijedlog mišljenja u vezi sa Zahtjevom gradonačelnika Grada Tuzle za zaštitu prava na lokalnu samoupravu Grada Tuzla, u vezi s članom 114. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o.
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o.
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o.
- Materijali za dnevni red Skupštine Privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o.
6. Prijedlog odluke o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2019. godinu
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije
8. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „Unis Ginex“ d.d. Goražde, za imenovanje Uprave Društva
9. Prijedlog odluke o usvajanju Plana rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
10. Izvještaj o realizovanim aktivnostima Implementacione jedinice Projekta „Energetska efikasnost u BiH“ za Federaciju BiH u periodu od 1.10.2018. do 31.12.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
11. Plan aktivnosti Implementacione jedinice Projekta „Energetska efikasnost u BiH“ za Federaciju BiH u 2019. godini, s Prijedlogom zaključka
12. Izvještaj o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave, federalnih upravnih organizacija i federalnih institucija, za period oktobar-decembar 2018. godine, s Prijedlogom zaključka
13. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za januar 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
14. Plan rada Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE