172. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Mostar, 27.02.2019.
Saopćenje o radu


Nastavak 172. sjednice Vlade Federacije BiH:
 
USVOJEN IZVJEŠTAJ FONDACIJE ZA PRUŽANJE POMOĆI U
RJEŠAVANJU STAMBENIH PITANJA PRIPADNIKA BORAČKE POPULACIJE
 
Vlada Federacije BiH danas je u Mostaru, u nastavku 172. sjednice započete u Sarajevu 19.2.2019. godine, usvojila izvještaj o radu Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2018. i Program rada i Finansijski plan Fondacije za 2019. godinu.
 
Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata zaduženo je da redovno vrši nadzor nad radom Fondacije, a ova je institucija dužna da obezbjeđuje i prati bragovremeni povrat dodijeljenih kreditnih sredstava kako bi ih u što većem iznosu uključila u raspodjelu novim korisnicima. U izvještaju je navedeno da je povrat sredstava 104,19 posto, što je izuzetno dobar rezultat, a što je vidljivo iz podataka o povratu kreditnih sredstava s prikazanim odnosom zaduženog i uplaćenog anuiteta po mjesecima za 2017. godinu.
 
Finansijskim planom Fondacije za 2018. godinu je za pomoć u rješavanju stambenih pitanja boračke populacije bilo planirana 2.876.500 KM, od čega 675.000 KM iz Budžeta FBiH, a 2.201.500 KM iz povrata kredita dodijeljenjih u ranijem periodu. Od ukupnog iznosa, Finansijskim planom je predviđeno da 2.250.000 KM bude usmjereno za dodjelu kredita i 230.000 KM za bespovratnu novčanu pomoć.
 
U sklopu četvrte tranše za 2017. godinu po utvrđenoj konačnoj rang listi doneseno je 45 pojedinačnih odluka o dodjeli kredita, u ukupnom iznosu od 525.000 KM. Kad je riječ o dodjeli kredita pete tranše za 2017. godinu, donesene su 44 pojedinačne odluke u ukupnom iznosu od 535.000 KM.
 
Na Javni oglas za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja boračke populacije, obvjavljen 9.5.2018. godine, prijavilo se 226 pripadnika boračkih populacija iz svih kantona Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, od čega je 169 aplikacija ispunjavalo sve zahtjeve.
 
Nakon provedene procedure i u skladu s raspoloživim sredstvima, donesene su pojedinačne odluke o dodjeli kredita prve tranše za 2018. godinu. Dodijeljeno je 90 kredita u ukupnom iznosu od 1.070.000 KM.
 
U drugoj prošlogodišnjoj tranši doneseno je 45 odluka o dodjeli kredita, u ukupnom iznosu od 540.000 KM.
 
Prošle godine je Fondacija odobrila 199 zahtjeva za bespovratnu pomoć u ukupnom iznosu od 329.900 KM.
 
USVOJENO IZVJEŠĆE FEDERALNE UPRAVE ZA
GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
 
Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, usvojila izvješće o realizaciji Plana poslova izmjere i uspostave katastra nekretnina za 2018. godinu.
 
U prošloj godini je, prvi puta putem satelita, izvršeno snimanje iz zraka te izrađeni novi digitalni ortofoto (DOF) planovi za čitav teritorij Federacije BiH u rezoluciji 40 cm, a za gradski-urbani dio teritorija u rezoluciji 30 cm, što će za sektor zemljišne administracije i sve korisnike prostornih podataka biti od velikog značaja.
 
Vjerojatno će do kraja veljače ove godine, izrađeni digitalni ortofoto planovi biti stavljeni u službenu uporabu i objavljeni na Geoportalu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.
 
U suradnji s jedinicama lokalne samouprave, nastavljene su aktivnosti izlaganja na javni uvid podataka o nekretninama s ciljem uspostave katastra nekretnina. Trenutno se ovaj projekt realizira u deset općina, kao pilot projekt, što će, uz usuglašavanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka, biti vjerojatno jedna od glavnih aktivnosti Federalne geodetske uprave u narednom periodu.
 
U općini Ravno nastavljena je realizacija projekta komasacije i dosad  je završeno oko 350 ha poljoprivrednog zemljišta u Popovu polju, a 2018. urađeni su i projekti komasacije u općinama Bihać i Grude.
 
Uz konstantnu izradu baze podataka katastra nekretnina, nastavljena je i izrada topografske baze podataka. Uz izrađenu i tiskanu topografsku kartu mjerila 1:250000 u 2018. godini izrađena je i tiskana nova reljefna karta Bosne i Hercegovine u mjerilu 1:250000.
 
I u 2018. godini podržane se aktivnosti uspostave adresnog registra i registra cijena u 70 od 79 općina s ciljem uspostave središnje baze podataka o adresama u Federaciji BiH za sve općine.
 
Aktivnosti uspostave infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH se realiziraju sukladno usvojenoj Strategiji. Uz registar subjekata i registar izvora prostornih podataka koji se stalno ažurira, lani je izrađen sustav za unos, održavanje, pretraživanje, validaciju i import/export i metapodataka.
 
Projekti i aktivnosti u Planu poslova izmjere i uspostave katastra nekretnina za 2018. godinu realizirani su 82,4 posto u odnosu na planirano.
 
PRIHVAĆEN IZVJEŠTAJ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiH
 
Federalna vlada je prihvatila izvještaj o ostvarenju Plana rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2018. godinu.
 
Prošla godina je bila deveta godina operativnog rada Fonda koji je od početka rada od 2010. godine kada je ostvaren prihod 6.206.829 KM, do 2018. godine ostvario ukupan prihod 33.991.238 KM i zabilježio najbolje finansijske pokatatelje u odnosu na početnu godinu. 
 
Ostvareni tekući prihodi su veći po svim osnovama i u odnosu na plan i u odnosu na rezultat iz prethodne godine. Ostvareni tekući prihodi 2018. godine veći su u odnosu na planirane za pet posto, koliko i u odnosu na ostvarenje prethodne godine.
 
Ukupno ostvareni tekući rashodi 2018. godine iznose 28.068.103 KM. U okviru tekućih rashoda najznačaniji su tekući transferi za finansiranje projekata iz oblasti zaštite okoliša koji predstavljaju 87 posto ukupnih tekućih rashoda.
 
U toku 2018. godine Fond je odobrio finansiranje 188 projekata iz oblasti zaštite okoliša i energetske efikasnosti, ukupne vrijednosti 13.827.557 KM, od čega su kroz dva javna poziva dodijeljena sredstva za novih 182 projekata vrijednosti oko 11.809.057.
 
Praćena je realizacija 190 aktivnih projekata ukupne ugovorene vrijednosti od oko 14 miliona KM, a dominiraju kapitalni infrastrukturni projekti za koje je Fond zadužen odlukama i zaključcima Vlade FBiH.
 
Fond je realizovao sve planirane programske aktivnosti.
 
SAGLASNOST ZA KREDIT „ŠIRBEGOVIĆ INŽINJERINGU" OD 900.000 KM
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je prethodnu saglasnost za dodjelu dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu privrednom društvu „Širbegović Inžinjering" d.o.o. Gračanica, u iznosu od 900.000 KM.
 
Union banka će s korisnikom sredstava ugovarati sve bitne elemente za zaključenje ugovora o kreditu u skladu s bankarskom procedurom.
 
RJEŠAVANJE PREDMETA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA UPOSLENIKA NEKADAŠNJEG FEDERALNOG MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE FBiH
 
Federalna vlada prihvatila je informaciju o rješavanju predmeta iz oblasti radnih odnosa uposlenika nekadašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, koju je pripremilo Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Do donošenja propisa kojim će biti određena nadležnost za rješavanje predmeta iz ove oblasti, ovo ministarstvo će, u saradnji s Ministarstvom odbrane BiH, obavljati poslove vezano za ovu materiju i postupati po rješenjima o izvršenju u kojima je izvršenik Federacije BiH - Vlada Federacije BiH. Radi se o poslovima obračuna spornih doprinosa, izradi M-4 obrasca i njihovog dostavljanja u Federalni zavod za PIO na potvrdu, a nakon toga i Federalnom ministarstvu finansija, radi davanja saglasnosti za provođenje rješenja o izvršenju.
 
Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata je zaduženo da za Vladu FBiH pripremi prijedlog propisa kojim će biti određeno kao nadležan organ obavezan za rješavanje predmeta iz oblasti radnih odnosa ovih uposlenika.
 
Federalno ministarstvo finansija je obavezano da isplaćuje finansijska potraživanja nastala iz predmeta iz oblasti radnih odnosa uposlenika bivšeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske FBiH.
 
Federalno pravobranilaštvo je zaduženo da u predmetima ovih radno-pravnih sporova zastupa organe i tijela Federacije BiH i da, u saradnji s Federalnim ministarstvom za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata,Vladi FBiH dostavi informaciju o ukupnom broju i statusu predmeta po tužbama podnesenim od strane bivših pripadnika Vojske FBiH i uposlenika bivšeg FMO-a.
 
PRISTUPITI IZRADI AKCIJSKOG PLANA ZA RAZVOJ MSP
 
Usvojivši danas informaciju o potrebi izrade Akcijskog plana za razvoj malog i srednjeg poduzetništva Federaciji BiH, Vlada Federacije BiH danas je zadužila Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta da, u saradnji s nosiocima programiranja razvoja male privrede, sačini ovaj dokument kojim bi bilo obuhvaćeno razdoblje 2019. - 2020. godina.
 
Akcijski plan je, kako je ocijenjeno, neophodan kao osnova za izradu programa poticaja, planskih dokumenata za realizaciju IPA programiranja i ostalih planskih dokumenata. Naime, trenutno nema strategije koja tretira razvoj malog gospodarstva na državnoj razini, što je dodatni argument za izradu ovog jedinog planskog dokumenta kojim će biti definisani  pravci razvoja sektora MSP-a u Federaciji BiH. Kako je u pripremi izrada Strategije razvoja Federacije BiH za razdoblje 2021. - 2027. godina, Akcijskim planom za razvoj malog i srednjeg poduzetništva bit će premošteno razdoblje do početka realizacije ove strategije, odnosno 2019. i 2020. godina.
 
LISTA PRIORITETNIH PROJEKATA ZA OKOLIŠ
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o izradi Jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata za sektor okoliša (SSPP) za BiH.
 
Vlada je saglasna s prijedlogom liste i njenim upućivanjem Tehničkom sekretarijatu Državnog odbora za investicije, te Vijeću ministara BiH na konačnu verifikaciju.
 
Federalno ministarstvo okoliša i turizma zaduženo je da, u saradnji s Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, prati dalje aktivnosti vezane za procese prioritetnih projekata u oblasti okoliša (zrak, priroda, voda, tlo i upravljanje otpadom), koordinira naredne procese revidiranja SSPP i informiše Vladu o ovim aktivnostima.
 
SSPP će biti periodično revidiran, pa projekti koji u ovom ciklusu ne budu stavljeni na listu zbog nedovoljne ocjene PIF-a (minimalno 55 posto bodova) mogu biti predloženi za naredni postupak o kojem će nadležne institucije biti pravovremeno obaviještene. Projekti za koje su primljeni PIF-ovi, a koji nisu bili u skladu sa strateškim ciljevima u oblasti okoliša (i voda), odnosno čija je finansijska vrijednost bila niža od 520.000 eura, nisu uvršteni na listu.
 
Lista obuhvata 67 projekata, od čega iz FBiH 33, a iz RS 34. Broj projekata koji su ocijenjeni s više od 55 posto je 63.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH je saglasna da Agencija za državnu službu FBiH i Odbor državne službe za žalbe, a na osnovu člana 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, za potrebe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, obavljaju poslove iz čIana 67. i 69. Zakona o državnoj službi u BPK Goražde.
 
Danas j prihvaćen izvještaj o napretku projekta "Smanjenje faktora rizika za zdravlje u BiH" (RHRF) za IV. kvartal 2018. godine.
 
Usvojena je informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o namjenskom utrošku novčanih sredstava sa pozicije Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu "Tekući transferi neprofitnim organizacijama za podršku Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH za učešće i organiziranje sajmova", u iznosu od 150.000 KM.
 
Federalna vlada je usvojila Plan rada s Finansijskim planom Finansijsko-informatičke agencije za 2019. godinu.
 
Na današnjoj sjednici usvojena je i informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH u vezi s nekretninama vojne namjene, poslovnih prostora prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i nepokretne imovine bivšeg Zavoda za platni promet Federacije BiH od 5.2.2019. godine.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
U Komisiju za revidiranje ranije donesenih odluka o dodjeli na korištenje poslovnih prostorija bivšeg Zavoda za platni promet FBiH imenovani su Igor Pavlić (predsjednik), Nermin Kereš, Esad Mahmutović, Nedžad Meheljić (članovi) i Armina Kulovac (zamjenska članica).
 
Prihvativši informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o potrebi uspostave interresorne radne grupe za interoperabilnost Bosne i Hercegovine, Vlada je za članove ovog tijela imenovala Enesa Saletovića, Ernesta Đonku, Adisa Omerovića i Almu Sinanović, a za njihove zamjenike Amru Polimac - Karamović, Kenana Osmanagića, Adija Kantardžića i Davora Asentića.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.40 sati.
 
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE