172. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Mostar, 27.02.2019.
Dnevni red
Dnevni red nastavka 172. sjednice Vlade FBiH održanog danas u Mostaru
 
1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansi ranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu Privrednom društvu ŠIRBEGOVIĆ INŽENJERING d.o.o. Gračanica u iznosu od 900.000 KM 
2. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti za obavljanje poslova koji su Zakonom o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde povjereni Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i Odboru državne službe za žalbe 
3. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za revidiranje ranije donesenih odluka o dodjeli na korištenje poslovnih prostorija bivšeg Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine 
4. Izvještaj o radu Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2018. godinu i Program rada i Finansijski plan Fondacije za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka 
5. Izvještaj o ostvarenju Programa rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka 
6. Kvartalni izvještaj o napretku projekta „Smanjenje faktora rizika za zdravlje u BiH“ (RHRF) za period 1.10.-31.12.2018. godine, s Prijedlogom zaključka 
7. Izvještaj o realizaciji Plana poslova premjera i uspostave katastra nekretnina za 2018. godinu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, s Prijedlogom zaključka  
8. Godišnji plan rada s finansijskim planom Finansijsko-informatičke agencije za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka 
9. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o namjenskom utrošku novčanih sredstava s pozicije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu „Tekući transferi neprofitnim organizacijama za podršku Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine za učešće i organiziranje sajmova“, u iznosu od 150.000 KM, s Prijedlogom zaključka 
10. Informacija Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o potrebi uspostave Interresorne radne grupe za interoperabilnost Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
11. Informacija u vezi rješavanja predmeta iz oblasti radnih odnosa i radnih sporova uposlenika prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
12. Informacija o potrebi izrade Akcijskog plana za razvoj MSP u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2019.-2020. godina, s Prijedlogom zaključka 
13. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za period juli-decembar 2018. godine, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom zaključka 
14. Informacija u vezi nekretnina vojne namjene, poslovnih prostora prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i nepokretne imovine bivšeg Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka  
 
15. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina na području Nacionalnog parka „Una“ - ponuđača Smlatić (Sulejmana) Šefika 
16. Informacija o Jedinstvenoj listi prioritetnih infrastrukturnih projekata za sektor okoliša BiH, s Prijedlogom zaključka 
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE