130. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.02.2019.
Saopćenje o radu


Hitna sjednica Vlade Federacije BiH:
 
NAJNIŽE PENZIJE POVEĆANE ZA 3,2 POSTO
 
Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj sjednici, održanoj u Sarajevu, donijela Odluku kojom utvrđuje povećanje iznosa najniže penzije za 3,2 posto, počevši od 1. januara 2019. godine.
 
Za realizaciju ove odluke, koja stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenim novinama FBiH", zadužen je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje.
 
Odluka je donesena nakon što je Federalni zavod PIO 8.1.2019. godine dostavio obrazloženje u kojem je navedeno da je trenutno finansijsko stanje ovog zavoda veoma povoljno, sa izraženim pozitivnim trendovima.
 
Prema prikazanom finansijskom stanju Federalnog zavoda i procijenjenom iznosu potrebnih sredstava za povećanje najnižih penzija za 3,2 posto, a imajući u vidu rast BDP-a, utvrđeno je da postoje realne finansijske mogućnosti za njihovo povećanje.
 
Članom 81. Stav 3. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, predviđeno je da Vlada Federacije BiH može posebnom odlukom, ukoliko utvrdi da postoje finansijske mogućnosti, vanredno povećati iznos najniže penzije u procentu koji iznosi najviše do stope rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini.
 
Kako je istaknuto u obrazloženju, za provođenje ove odluke nisu potrebna dodatna finansijska sredstva iz Budžeta Federacije BiH.
 
U 2018. godini je nastavljen trend smanjenja deficita Federalnog zavoda PIO, te se očekuje da će on sa 31.12.2018. godine iznositi 42 miliona KM. Trend smanjenja deficita je posebno izražen u posljednje dvije godine (2017. i 2018.).
 
Na veoma povoljna finansijska kretanja posebno je uticalo izraženo povećanje prihoda od doprinosa za PIO. Oni su lani povećani za 144 miliona KM ili za 8,1 posto u odnosu na 2017. godinu. Pozitivan je i trend smanjenja primitaka i izdataka po osnovu kredita kod komercijalnih banaka, što je direktna posljedica povećanih prihoda od doprinosa. Tako su novembarske i decembarske penzije za 2018. godinu redovno isplaćene bez korištenja kreditnih sredstava.
 
Tokom 2018. godine kredit je korišten u sve nižem iznosu, i to na kratki period od dva - tri dana pa je, po tom osnovu, značajno manja i kamata na iskorištena kreditna sredstva.
 
Što se tiče rashodovne strane, bitno je istaći da su tokom 2018. godine, primjenom novog Zakona o PIO, tri puta izvršena povećanja penzije. Tako je, nakon jednokratnog povećanja, vanrednog povećanja minimalnih penzija i redovnog usklađivanja, prosječna penzija sada veća za 7,7 posto u odnosu na prosjek prije primjene novog Zakona o PIO.
 
To je rashode za isplatu penzija povećalo za nešto više od 100 miliona KM u 2018. godini.
 
I pored prošlogodišnjih povećanja penzija, procijenjen je višak prihoda nad rashodima Federalnog zavoda od 73,4 miliona KM. To je i zuzetno pozitivan rezultat, koji je uticao da ukupni akumulirani deficit bude umanjen na 42 miliona KM. U poređenju sa septembrom 2016. godine, kada je deficit dosegao najvišu tačku od 229 miliona KM, to je izuzetno značajno poboljšanje u likvidnosti Federalnog zavoda.
 
Inače, na osnovu dopisa Federalnog zavoda za statistiku od 7.1.2019. godine, stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda (BDP) za tri kvartala 2018. godine je 3,2 posto. Međutim, zbog indirektne metode mjerenja BDP-a, objavljeni podaci za prva tri kvartala 2018. godine podliježu promjenama (uglavnom rastu) sve do trenutka objavljivanja podataka za četvrti kvartal 2018. godine, što se očekuje do 29.3.2019. godine.
 
Kako Federalni zavod za statistiku, zbog dinamike objavljivanja podataka o stopama rasta realnog BDP-a, nije u mogućnosti da dostavi i procjenu stope rasta za cijelu 2018. godinu, urađena je projekcija povećanja najniže penzije s pretpostavljenom stopom rasta realnog BDP od 3,2 posto.
 
Pošto će nakon povećanja najniže penzije jedan broj penzionera, čiji su trenutni iznosi penzije nešto iznad najniže, biti obuhvaćeni povećanjem (ali u manjem procentu) doći će do povećanja broja korisnika najniže penzije. Prema procjeni, očekuje se da će broj korisnika penzije koji će preći u kategoriju najniže penzije, biti oko 6.800, tako da će nakon povećanja biti 192.821 korisnik najniže penzije.
 
ODGOVORI NA UPITNIK EVROPSKE KOMISIJE
 
Federalna vlada je utvrdila odgovore na dodatna pitanja Upitnika Evropske komisije i informaciju o njihovim pripremama i finalizaciji.
 
Ured Vlade FBiH za evropske integracije će o ovim zaključcima obavijestiti Direkciju Vijeća ministara BiH za evropske integracije.
 
Odgovori na dodatna pitanja su pripremani u skladu sa Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH i Smjernicama za rad radnih grupa za evropske integracije za tehničku finalizaciju odgovora na Upitnik EK, koje je donijela Komisija za evropske integracije.
 
Svih 35 radnih grupa za evropske integracije su dostavile Sekretarijatu ove komisije sve tehnički finalizirane odgovore i sva sporna pitanja. Za sve tehnički finalizirane odgovore je provedena procedura potvrđivanja u tijelima predviđenim Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH.
 
IZJAŠNJENA O INICIJATIVAMA
 
Vlada Federacije BiH, polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva finansija, nije prihvatila Prijedlog zakona o otpisu poreznih dugovanja fizičkih osoba - rezidenata Federacije BiH koje su ostvarile prihode iz inostranstva, čiji je predlagač poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Irfan Čengić.
 
Postupak naplate dospjelog, a nenaplaćenog poreznog duga je, navedeno je u izjašnjenju Vlade, već uređen odredbama Zakona o Poreznoj upravi FBiH i podzakonskim aktima kojima su propisani uvjeti, način i postupak izmirivanja svih poreznih dugovanja za sve obveznike na mnogo širi i praktičniji način, ne praveći diskriminaciju poreznog perioda, izvora prihoda i obveznika.
 
Prijedlog zakona izdvaja samo rezidente - fizičke osobe koje su ostvarila prihod iz inostranstva u periodu 2015.-2018. godina, ali diskriminira i same porezne obveznike ovisno od perioda ostvarivanja prihoda. Ovakva slojevita i ciljana diskriminacija, kakva je sadržana u Prijedlogu zakona poslanika Irfana Čengića, nije u skladu sa Ustavom FBiH i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljenih sloboda, jer ima direktan uticaj na kršenje prava svih osoba na jednakost.
 
U izjašnjenju je istaknuto i da je otpis zatezne kamate već detaljno uređen Zakonom o visini stope zatezne kamate na javne prihode.
 
U obrazloženjima Prijedloga zakona navedeno je da fizičke osobe nisu mogle prijaviti prihode iz inostranstva zbog nepostojanja obrazaca u Poreznoj upravi FBiH. U izjašnjenju Federalne vlade je navedeno da taj razlog nije opravdan jer je zanemarena činjenica da je zakonska obaveza obračuna, uplate i prijave poreza na dohodak definirana odredbama Zakona o porezu na dohodak, a ne podzakonskim aktima koji propisuju obrasce prijave.
 
Vlada Federacije BiH je mišljenja da ne postoje uslovi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, čiji je Nacrt podnio, također, poslanik Irfan Čengić.
 
Polazeći od mišljenja deset federalnih ministarstava, te federalnih zavoda za zapošljavanje i za penzijsko i invalidsko osiguranje, Vlada Federacije BiH danas nije prihvatila Nacrt zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, kojeg je predložio Klub poslanika Koalicije DF-GS u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.
 
U mišljenjima je, uz ostalo, konstatovano da su rješenja ponuđena u Nacrtu nerealna i neprevodiva i s formalno-pravnog i s finansijskog aspekta. Tako je istaknuto da u službenim vojnim evidencijama Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata nikad nisu vođeni podaci o učesnicima odbrambeno-oslobodilačkog rata na način da su jedinice ili njeni pripadnici, na bilo kom nivou, razdvajani na borbeni i neborbeni sektor.
 
U izjašnjenju Vlade je ukazano i na to da bi provedba ovako koncipiranog zakona godišnje koštala dodatnih  minimalno 345.000.000 KM, te da dostavljeni Nacrt nije pripremljen u skladu sa Uredbom Vlade FBiH o postupku procjene uticaja propisa, zbog čega nisu obezbijeđeni uslovi za izradu kvalitetnijeg propisa kroz identifikovanje problema, uzroka, ciljnih grupa i razloga zbog kojih problem nije mogao biti riješen postojećim regulatornim okvirom.
 
Također, odredbe Nacrta koje se odnose na prava i osiguravaju uslove za zapošljavanje i prioritet u zapošljavanju su neprecizne, a ukoliko bi bio prihvaćen prijedlog za donošenje Zakona po skraćenom postupku, ne bi mogla biti osigurana dosljedna primjena njegovih odredaba.
 
Jedna od zamjerki odnosi se i na opasnost diskriminacije učenika, jer bi samo neki učenici srednjih škola, primjenom rješenja ponuđenih Nacrtom, imali pravo na besplatne udžbenike (u tri kantona), dok bi u ostalim kantonima to pravo ostvarivali samo učenici osnovnih škola, jer je po njihovim kantonalnim zakonima obavezno samo osnovno. obrazovanje.
 
Ukazano je i na to da u Nacrtu nije dovoljno preciziran pojam "prednosti" pri dodjeli kredita, a kada je riječ o zdravstvenoj zaštiti pripadnika boračkih populacija, treba prethodno pribaviti i mišljenja kantona, jer je riječ o materiji iz podijeljene nadležnosti.
 
I predloženi način funkcionisanja Boračkog fonda, kaže se u izjašnjenju Federalne vlade, neprovodiv je jer obuhvata različite izvore finansiranja i s različitih nivoa vlasti. Također, nije jasno ni na koji bi način sredstva od ušteda ostvarenih u općinama, kantonima i Federaciji BiH bila raspodjeljivana i uplaćivana u ovaj fond.
 
Predloženo rješenje o dokupu staža do pet godina značilo bi povrede Zakona o zabrani diskriminacije u BiH, jer bi takvo pravo bilo omogućeno samo određenoj kategoriji stanovništva.
 
U izjašnjenju je navedeno i da je Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, s prihvaćenim amandmanima, te da smatra da je to rješenje realno i formalno-pravno i finansijski provodivo. To zakonsko rješenje obuhvata 15 prava za demobilizirane branioce i članove njihovih porodica, među kojima je zdravstvena zaštita - liječenje na području svih kantona - osnovno osiguranje koje utvrđuje dobnu granicu za ostvarivanje ovog prava sa 57 godina i naviše.
 
Vlada je danas zaključila da, obzirom na obimnost i složenost Nacrta zakona, ne postoje uslovi da on bude razmatran po skraćenoj parlamentarnoj proceduri.
 
IZMIJENJENA ODLUKA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE
ZA KONTROLU ODREĐENIH PROIZVODA PRI UVOZU I IZVOZU
 
Federalna vlada izmijenila je Odluku o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete određenih proizvoda pri uvozu i izvozu.
 
Izmjenom je ukinuta naknada za kontrolu kvalitete koju obavljaju organi Federalne uprave za inspekcijske poslove - Federalnog tržišnog inspektorata, smanjena visina naknade koju naplaćuju kontrolne kuće sa 30 KM na 20 KM, te izmijenjeno definiranje pojma pošiljka, pod kojom će biti podrazumijevana sva roba u jednom prijevoznom sredstvu (sva roba u kamionu, vagonu, kontejneru i drugo).
 
Cilj ove odluke je otklanjanje negativnih posljedica neusklađenosti postupanja i troškova kontrole kvalitete proizvoda pri uvozu i izvozu koji se naplaćuju u Federaciji BiH i Republici Srpskoj i povećanje broja privrednih subjekata koji će uvoz obavljati na području koje pokriva Federalna uprava za inspekcijske poslove.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada Federacije BiH danas je Dragana Lukača, na lični zahtjev, razriješila dužnosti direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, s danom 28.1.2019. godine, kada je podnio ostavku. Sa istim datumom mu je oduzet čin glavnog generalnog inspektora policije.
 
Federalna vlada upoznala se sa informacijom Federalnog ministarstva pravde o potrebnim aktivnostima za početak rada Odgojno-popravnog doma u Orašju kao posebne ustanove i zadužila ovo ministarstvo da, najkasnije u roku od 60 dana, dostavi prijedlog za imenovanje njenog direktora.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.40 sati.
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE