130. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.02.2019.
Dnevni red
Dnevni red 130. hitne sjednice Vlade FBiH koja je danas održana u Sarajevu
 
1. Prijedlog odluke o povećanju najnižih penzija
2. Informacija o finaliziranim odgovorima na dodatna pitanja Upitnika Evropske komisije, s Prijedlogom zaključka i pripremljeni odgovori na dodatna pitanja
3. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o otpisu poreznih dugovanja fizičkih osoba - rezidenata Federacije BiH koja su ostvarila prihode iz inostranstva - hitni postupak, predlagača Irfana Čengića, poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog mišljenja na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom, koji je podnio Irfan Čengić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH
5. Prijedlog mišljenja o Nacrtu zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koje je predložio Klub poslanika Koalicije DF - GS u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 65 0 Rs 749509 19 Rs, u pravnoj stvari tužitelja Edhema Pašukana iz Sarajeva, zastupanog po punomoćniku Arminu Mušija, advokatu iz Sarajeva, protiv tužene: Federacija Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva
9. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete određenih proizvoda pri uvozu i izvozu
10. Informacija o potrebnim aktivnostima za početak rada „Odgojno-popravnog doma u Orašju“ kao posebne ustanove, s Prijedlogom zaključka
11. Informacija o aktu Nezavisnog odbora Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnosi na ostavku Dragana Lukača, direktora Federalne uprave policije, s Prijedlogom rješenja
a) Prijedlog rješenja o razrješenju s dužnosti direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova i o oduzimanju čina
12. Zahtjev za davanje Instrukcije za postupanje po zaduženju iz tačke 2. Zaključka V. broj: 1386/2018 od 29.11.2018. godine (provođenje postupka javnih nabavki potrebnih za adaptaciju etaža u objektu „B“ koje su predmet kupoprodajnog ugovora)
Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE