172. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 19.02.2019.
Dnevni red
Dnevni red 172. sjednice Vlade FBiH održane danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika sa 171. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održane 7.2.2019. godine
2. Prijedlog uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknade za podsticanje
4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Javno Preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Javno Preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Javno Preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine privrednog društva Javno Preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
5. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje člana Nadzornog odbora Privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko
6. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala
7. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora Privrednog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo
8. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu Privrednom društvu ŠIRBEGOVIĆ INŽENJERING d.o.o. Gračanica u iznosu od 900.000 KM
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva
11. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete određenih proizvoda pri uvozu i izvozu
 
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za obavljanje poslova koji su Zakonom o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde povjereni Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i Odboru državne službe za žalbe
13. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za revidiranje ranije donesenih odluka o dodjeli na korištenje poslovnih prostorija bivšeg Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine
14. Strategija upravljanja dugom 2019.-2021., s Prijedlogom zaključka
15. Izvještaj o radu Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2018. godinu i Program rada i Finansijski plan Fondacije za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
16. Izvještaj o ostvarenju Programa rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
17. Kvartalni izvještaj o napretku projekta „Smanjenje faktora rizika za zdravlje u BiH“ (RHRF) za period 1.10.-31.12.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
18. Izvještaj o realizaciji Plana poslova premjera i uspostave katastra nekretnina za 2018. godinu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, s Prijedlogom zaključka
19. Izvještaj Komisije za izbor kandidata za Upravni odbor Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine s rang listom i prijedlozima rješenja
a) Prijedlog rješenja o razrješenju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
20. Godišnji plan rada s finansijskim planom Finansijsko-informatičke agencije za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
21. Plan rada Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
22. Informacija o potrebnim aktivnostima za početak rada „Odgojno-popravnog doma u Orašju“ kao posebne ustanove, s Prijedlogom zaključka
23. Informacija o aktu Nezavisnog odbora Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnosi na ostavku Dragana Lukača, direktora Federalne uprave policije, s Prijedlogom rješenja
a) Prijedlog rješenja o razrješenju s dužnosti direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova i o oduzimanju čina
24. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o namjenskom utrošku novčanih sredstava s pozicije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu „Tekući transferi neprofitnim organizacijama za podršku Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine za učešće i organiziranje sajmova“, u iznosu od 150.000 KM, s Prijedlogom zaključka
25. Informacija Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o potrebi uspostave Interresorne radne grupe za interoperabilnost Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
26. Informacija u vezi rješavanja predmeta iz oblasti radnih odnosa i radnih sporova uposlenika prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
27. Informacija o potrebi izrade Akcijskog plana za razvoj MSP u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2019.-2020. godina, s Prijedlogom zaključka
28. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za period juli-decembar 2018. godine, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom zaključka
29. Informacija u vezi nekretnina vojne namjene, poslovnih prostora prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i nepokretne imovine bivšeg Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
30. Zahtjev za davanje Instrukcije za postupanje po zaduženju iz tačke 2. Zaključka V. broj: 1386/2018 od 29.11.2018. godine (provođenje postupka javnih nabavki potrebnih za adaptaciju etaža u objektu „B“ koje su predmet kupoprodajnog ugovora)
31. Informacija o održanom trećem sastanku Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
32. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina na području Nacionalnog parka „Una“ -ponuđača Smlatić (Sulejmana) Šefika
33. Informacija o Jedinstvenoj listi prioritetnih infrastrukturnih projekata za sektor okoliša BiH, s Prijedlogom zaključka
34. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za reviziju JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
35. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o otpisu poreznih dugovanja fizičkih osoba - rezidenata Federacije BiH koja su ostvarila prihode iz inostranstva - hitni postupak, predlagača Irfana Čengića, poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 
 
 
 
 
 
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE